Porovnanie znení zákona

Zmeny
1/1

Znenie účinné od: (Zvoľte novšie znenie)

Znenie účinné od: (Zvoľte staršie znenie)

Výsledok porovnania:

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovuje zoznam vybraných potravín

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 17 zákona č. 91/2019 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

§ 1

Zoznam vybraných potravín podľa § 2 písm. h) zákona obsahuje pekárske výrobky,1) ktorých dátum minimálnej trvanlivosti alebo dátum spotreby je najviac desať dní; vybranou potravinou nie je pekársky výrobok, ktorý sa vyrába dopečením z predpečeného chladeného polotovaru alebo z predpečeného zmrazeného polotovaru.

§ 2

Vybrané potraviny umiestnené na trh2) do 31. marca 2020 sa nepovažujú za vybrané potraviny.

§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2020.

Gabriela Matečná v. r.

[]

Poznámky

[]1)  § 2 písm. a) vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 24/2014 Z. z. o pekárskych výrobkoch, cukrárskych výrobkoch a cestovinách.

[]2)  Čl. 3 ods. 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 1. 2. 2002; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 6) v platnom znení.