Porovnanie znení zákona

Zmeny
1/1

Znenie účinné od: (Zvoľte novšie znenie)

Znenie účinné od: (Zvoľte staršie znenie)

Výsledok porovnania:

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 24. novembra 1999 bola v Bratislave podpísaná Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spoločnom postupe pri delení majetku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky medzi Slovenskú republiku a Českú republiku a o jeho prechode na Slovenskú republiku a Českú republiku.

Národná rada Slovenskej republiky s ňou vyslovila súhlas svojím uznesením č. 677 z 1. februára 2000 a prezident Slovenskej republiky ju ratifikoval 17. februára 2000.

Zmluva nadobudla platnosť výmenou ratifikačných listín, t. j. 22. mája 2000, na základe článku 6 ods. 2.

Do textu zmluvy možno nazrieť na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky.