Porovnanie znení zákona

Zmeny
1/1

Znenie účinné od:
(Zvoľte novšie znenie)

Znenie účinné od:
(Zvoľte staršie znenie)

Výsledok porovnania:

ktorým sa mení zákon č. 280/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 280/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov sa mení takto:

1.

V čl. I, 91. bode, § 110ap sa slovo „2019“ nahrádza slovom „2020“, slovo „2020“ sa nahrádza slovom „2021“ a slovo „2021“ sa nahrádza slovom „2022“.

2.

V čl. II sa slovo „2021“ nahrádza slovom „2022“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 31. decembra 2020.

Zuzana Čaputová v. r. v z. Gábor Grendel v. r. Igor Matovič v. r.