Porovnanie znení zákona

Zmeny
1/1

Znenie účinné od:
(Zvoľte novšie znenie)

Znenie účinné od:
(Zvoľte staršie znenie)

Výsledok porovnania:

ktorým sa mení zákon č. 282/2020 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 282/2020 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe sa mení takto:

1.

V § 21 ods. 2 sa slová „31. decembra 2020“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2021“.

2.

V § 21 ods. 3 sa slová „31. marca 2021“ nahrádzajú slovami „31. marca 2022“.

3.

V § 23 sa slová „1. januára 2021“ nahrádzajú slovami „1. januára 2022“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Zuzana Čaputová v. r. v z. Gábor Grendel v. r. Igor Matovič v. r.