Porovnanie znení zákona

Zmeny
1/1

Znenie účinné od:
(Zvoľte novšie znenie)

Znenie účinné od:
(Zvoľte staršie znenie)

Výsledok porovnania:

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 82/2005 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 82/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.

V § 2 sa za odsek 15 vkladá nový odsek 16, ktorý znie:

„(16)

Rozsah ošetrovateľskej praxe je poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v rámci neodkladnej starostlivosti, prevencie, diagnostiky, liečby a dispenzarizácie.“.

Doterajšie odseky 16 až 20 sa označujú ako odseky 17 až 21.

2.

V § 2 ods. 19 posledná veta znie: „Sesterské diagnózy a diagnózy v pôrodnej asistencii ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva”).“.

3.

§ 3 vrátane nadpisu znie:

㤠3

Katalóg zdravotných výkonov a zoznam zdravotných výkonov

(1)

Katalóg zdravotných výkonov je súhrn všetkých zdravotných výkonov s uvedením ich charakteristík.

(2)

Zoznam zdravotných výkonov indikovaných pri jednotlivých chorobách (ďalej len „zoznam zdravotných výkonov”) je súhrn zdravotných výkonov uvedených v katalógu zdravotných výkonov, ich frekvencií a indikačných obmedzení patriacich k jednotlivým chorobám podľa prílohy č. 1, ktoré predstavujú nevyhnutný predpoklad na správne poskytnutie zdravotnej starostlivosti (§ 4 ods. 3).

(3)

Ministerstvo zdravotníctva zriaďuje Katalogizačnú komisiu pre zdravotné výkony ako svoj poradný orgán na odborné posudzovanie zdravotných výkonov pri tvorbe katalógu zdravotných výkonov a zoznamu zdravotných výkonov.

(4)

Do zoznamu zdravotných výkonov sa zaradia zdravotné výkony, ktoré pri danej chorobe vedú k

a)

záchrane života,

b)

vyliečeniu choroby,

c)

zabráneniu vzniku závažných zdravotných komplikácií,

d)

zabráneniu zhoršenia závažnosti choroby alebo jej prechodu do chronického štádia,

e)

účinnej prevencii,

f)

včasnému zisteniu choroby,

g)

zmierneniu prejavov choroby.

(5)

Do katalógu zdravotných výkonov sa zaradia aj zdravotné výkony potrebné na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v osobitných prípadoch uvedených v § 26 až 40.

(6)

Kritériami pri zaraďovaní zdravotných výkonov do zoznamu zdravotných výkonov sú:

a)

účinnosť zdravotného výkonu v rámci prevencie, diagnostiky alebo liečby danej choroby,

b)

prínos zdravotného výkonu v rámci prevencie, diagnostiky alebo liečby danej choroby pri znižovaní chorobnosti a úmrtnosti,

c)

zlepšenie prevencie, diagnostiky alebo liečby danej choroby pri porovnaní s existujúcimi možnosťami prevencie, diagnostiky alebo liečby.

(7)

Z katalógu zdravotných výkonov možno vyradiť zdravotné výkony, ak je preukázateľné, že z hľadiska prevencie, diagnostiky alebo liečby

a)

sa týmito zdravotnými výkonmi nedosiahnu uspokojivé výsledky alebo

b)

existujú účinnejšie zdravotné výkony obsiahnuté v katalógu zdravotných výkonov.

(8)

Katalogizačná komisia pre zdravotné výkony má jedenásť členov, z toho troch členov navrhuje ministerstvo zdravotníctva, troch členov navrhujú zdravotné poisťovne a piatich členov navrhujú odborné spoločnosti.

(9)

Činnosť Katalogizačnej komisie pre zdravotné výkony upraví štatút, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.

(10)

Katalóg zdravotných výkonov vydáva vláda Slovenskej republiky nariadením.

(11)

Zoznam zdravotných výkonov vydáva vláda Slovenskej republiky nariadením.“.

4.

V § 4 odsek 3 znie:

„(3)

Poskytovateľ je povinný poskytovať zdravotnú starostlivosť správne. Zdravotná starostlivosť je poskytnutá správne, ak sa vykonajú všetky zdravotné výkony na správne určenie choroby so zabezpečením včasnej a účinnej liečby s cieľom uzdravenia osoby alebo zlepšenia stavu osoby pri zohľadnení súčasných poznatkov lekárskej vedy.“.

5.

V § 5 ods. 2 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b)

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky po dohode s ministerstvom zdravotníctva na posudzovanie etických otázok vznikajúcich pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti osobám, ktorým sa poskytuje zdravotná starostlivosť v zdravotníckych zariadeniach Zboru väzenskej a justičnej stráže,“.

Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená c) a d).

6.

V § 6 ods. 1 úvodnej vete sa na konci vkladá čiarka a pripájajú sa tieto slová: „ak tento zákon neustanovuje inak (§ 6a),“.

7.

V § 6 ods. 1 písm. b) sa slová „opatrovníka alebo osobu, ktorá má maloleté dieťa v pestúnskej starostlivosti5)“ nahrádzajú slovami „opatrovníka, poručníka, inú fyzickú osobu ako rodič, ktorá má maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, osobu, ktorá má dieťa v náhradnej osobnej starostlivosti, osobu, ktorá má dieťa v pestúnskej starostlivosti, osobu, ktorá má záujem stať sa pestúnom a má dieťa dočasne zverené do starostlivosti, alebo štatutárneho zástupcu zariadenia, v ktorom sa vykonáva rozhodnutie súdu o nariadení ústavnej starostlivosti alebo rozhodnutie súdu o uložení ochrannej výchovy5)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:

„5)

§ 27 Občianskeho zákonníka.Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach v znení neskorších predpisov.“.

8.

V § 6 ods. 5 úvodnej vete sa na konci vkladá čiarka a pripájajú sa tieto slová: „ak tento zákon neustanovuje inak (§ 6a),“.

9.

V § 6 ods. 8 písmeno c) znie:

„c)

ústavnej starostlivosti, ak ide o osobu, ktorá šíri prenosnú chorobu, ktorá závažným spôsobom ohrozuje jej okolie, alebo“.

10.

V § 6 sa odsek 8 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)

ambulantnej starostlivosti alebo ústavnej starostlivosti, ak ide o osobu, ktorá v dôsledku duševnej choroby alebo s príznakmi duševnej poruchy ohrozuje seba alebo svoje okolie, alebo ak hrozí vážne zhoršenie jej zdravotného stavu.“.

11.

Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠6a

Poučenie a informovaný súhlas v osobitných prípadoch

V prípade ženy, ktorá písomne požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom (§ 11 ods. 10), je ošetrujúci zdravotnícky pracovník povinný poskytnúť poučenie tejto žene. Informovaný súhlas dáva žena, ktorá písomne požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom. Ustanovenia § 6 ods. 2, 3, 4, 7 a § 6 ods. 9 prvá veta platia rovnako.“.

12.

V § 8 ods. 2 sa slovo „pediatria“ nahrádza slovami „všeobecná zdravotná starostlivosť o deti a dorast“.

13.

V § 9 odsek 3 znie:

„(3)

O prijatí osoby do ústavnej starostlivosti, ktorá je vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody, rozhoduje lekár zdravotníckeho zariadenia Zboru väzenskej a justičnej stráže. Zbor väzenskej a justičnej stráže zároveň zabezpečí potrebnú ochranu tejto osoby a poskytovateľa.“.

14.

V § 12 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

„(7)

U osôb, ktorým služobný orgán alebo služobný úrad určil poskytovateľa v súlade s § 11 ods. 7, sa dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti uzatvára aj na dobu kratšiu, ako je uvedená v odseku 6.“.

Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 8 a 9.

15.

§ 12 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10)

U osôb, ktorým služobný orgán alebo služobný úrad určil poskytovateľa v súlade s § 11 ods. 7, dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti u ich doterajšieho poskytovateľa zaniká dňom, ktorým týmto osobám služobný orgán alebo služobný úrad určil nového poskytovateľa.“.

16.

V § 14 ods. 1 sa vypúšťajú tieto slová: „okrem neodkladnej prepravy, ktorá je súčasťou neodkladnej starostlivosti (§ 2 ods. 3),“.

17.

V § 24 sa odsek 4 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f)

policajnému orgánu, vyšetrovateľovi, prokurátorovi alebo súdu na účely trestného konania31a) alebo občianskeho súdneho konania.31b)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 31a a 31b znejú:

„31a)

§ 8 zákona č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (trestný poriadok) v znení neskorších predpisov.

31b)

§ 128 Občianskeho súdneho poriadku.“.

18.

V § 25 ods. 1 písmeno e) znie:

„e)

úradu pre dohľad na účely dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou37) a na účely prešetrovania sťažností37a) v celom rozsahu,“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 37a znie:

„37a)

Zákon č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach.“.

19.

V § 25 ods. 1 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:

„f)

ministerstvu zdravotníctva, lekárovi samosprávneho kraja a sestre samosprávneho kraja na účely dozoru podľa osobitného predpisu;4) ak ide o zdravotnú dokumentáciu vedenú v zdravotníckych zariadeniach Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, aj lekárom určeným jednotlivými ústrednými orgánmi štátnej správy po dohode s ministerstvom zdravotníctva v celom rozsahu,“.

Doterajšie písmená f) až j) sa označujú ako písmená g) až k).

20.

V § 25 ods. 5 sa slová „[odsek 1 písm. g)]“ nahrádzajú slovami „[odsek 1 písm. i)]“.

21.

Poznámka pod čiarou k odkazu 38a sa dopĺňa citáciou „§ 106a zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.“.

22.

V § 36 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Vo výnimočných prípadoch darcom podľa odseku 1 môže byť aj osoba, ktorá je vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody, ak príjemcom je jej blízka osoba33) a darcovstvo môže príjemcovi zachrániť život.“.

23.

V § 37 ods. 6 druhá veta znie: „Správa o odbere orgánov alebo tkanív sa pripojí k pitevnému protokolu.“.

24.

V § 42 ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Lekár, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho tela, vyplní list o prehliadke mŕtveho a štatistickom hlásení o úmrtí.“.

25.

V § 43 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Rozhodnutie konzília je pre ošetrujúceho lekára záväzné.“.

26.

V § 45 sa za písmeno u) vkladá nové písmeno v), ktoré znie:

„v)

je orgánom príslušným na vydávanie potvrdení podľa osobitného predpisu,52a)“.

Doterajšie písmeno v) sa označuje ako písmeno w).

Poznámka pod čiarou k odkazu 52a znie:

„52a)

§ 12a zákona č. 477/2002 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.“.

27.

V § 45 sa doterajší text označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2)

Národné zdravotnícke registre podľa odseku 1 písm. o) sú zdravotnícke informačné systémy, ktoré obsahujú zoznam fyzických osôb vybraných podľa špeciálnych medicínskych, zdravotníckych a organizačných kritérií.“.

28.

V § 47 sa vkladajú nové odseky 1 a 2, ktoré znejú:

„(1)

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky a Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky vo vzťahu k poskytovateľom, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť osobám plniacim ich úlohy podľa osobitných predpisov,54) usmerňujú, organizujú, kontrolujú poskytovanie zdravotnej starostlivosti a zaraďujú zdravotníckych pracovníkov týchto poskytovateľov na ďalšie vzdelávanie.

(2)

Činnosti podľa odseku 1 pre Slovenskú informačnú službu a Národný bezpečnostný úrad zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.“.

Doterajšie odseky 1 a 2 sa označujú ako odseky 3 a 4.

Poznámka pod čiarkou k odkazu 54 znie:

„54)

Napríklad zákon č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov, zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov.“.

29.

Za § 48 sa vkladá § 48a, ktorý znie:

㤠48a

Všeobecnú ambulantnú starostlivosť o deti a dorast podľa § 8 ods. 2 môžu poskytovať aj lekári, ktorí vykonávali primárnu zdravotnú starostlivosť ako praktickí lekári pre deti a dorast a dorastoví lekári podľa predpisov do účinnosti tohto zákona.“.

30.

V prílohe č. 2 časť C znie:

„C. Národné zdravotnícke registre

16.

Názov registra: Národný register pacientov s onkologickým ochorením

a)

Zoznam osobných údajov

Meno a priezvisko, rodné meno, rodné číslo, kód obce trvalého bydliska v Slovenskej republike, adresa, PSČ, zamestnávateľ a zamestnanie, anamnestické údaje vrátane výskytu rizikových faktorov u pacienta, vyšetrenia vedúce k stanoveniu diagnózy, dátum prvých príznakov, kódy diagnóz podľa MKCH-10, špecifikácia diagnózy podľa topografického kódu MKCH-O, TNM klasifikácia ochorenia, klinický rozsah nádoru, histologický nález, cytologický nález, plán primárnej liečby, dátum a typ operácie, údaje o terapii, súhrnné hodnotenie liečby, dátum smrti, príčina smrti, patologicko-anatomické diagnózy.

b)

Účel ich spracúvania

Účelom zberu údajov do registra a ich spracúvania je získať informácie pre trvalé zlepšenie poskytovania zdravotnej starostlivosti zmenou klinickej praxe s využitím faktov na zlepšenie zdravotníckych služieb (Evidence Based Medicine), skvalitnenie preventívnych opatrení, zlepšenie zdravotného stavu občanov a rozvoj epidemiologických poznatkov o závažnej skupine onkologických ochorení výrazne ovplyvňujúcej úroveň zdravotného stavu obyvateľstva, ukazovateľov chorobnosti a úmrtnosti, ako aj na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva. Spracované údaje sú podkladom na medzinárodné porovnanie a využíva ich Svetová zdravotnícka organizácia, OECD a Eurostat v agregovanom tvare.

c)

Podmienky ich získavania a poskytovania

Vymedzenie spravodajských jednotiek: zdravotnícke zariadenia, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.

Periodicita: priebežne najneskôr do troch mesiacov od stanovenia diagnózy.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Získavanie osobných údajov: v tlačovom formulári (Hlásenie zhubného nádoru) alebo v elektronickej forme.

d)

Okruh dotknutých osôb

Pacienti s onkologickým ochorením.

17.

Názov registra: Národný register pacientov s vrodenou chybou srdca

a)

Zoznam osobných údajov

Meno a priezvisko, rodné meno, rodné číslo, kód obce trvalého bydliska v Slovenskej republike, adresa zákonného zástupcu, PSČ, dátum zistenia srdcovej chyby, klinické diagnózy (kódy diagnóz podľa MKCH-10 a kódy podľa špecifického číselníka VCHS), výskyt vrodených chýb srdca v rodine, údaje o tehotenstve a pôrode, kontakt matky so škodlivinami prostredia, spôsob korekcie chyby vrátane dátumu, pracovisko, ktoré korekciu vykonalo, dátum exitu u exitovaných, patologicko-anatomická diagnóza, zhodnosť klinickej a patologickej diagnózy (kódy podľa MKCH-10).

b)

Účel ich spracúvania

Účelom zberu údajov do registra a ich spracúvania je získať informácie pre trvalé zlepšenie poskytovania zdravotnej starostlivosti zmenou klinickej praxe s využitím faktov na zlepšenie zdravotníckych služieb (Evidence Based Medicine), skvalitnenie preventívnych opatrení, zlepšenie zdravotného stavu občanov a rozvoj epidemiologických poznatkov o závažnej skupine vrodených chýb výrazne ovplyvňujúcej úroveň novorodeneckej a dojčenskej úmrtnosti, ako aj na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva. Spracované údaje sú podkladom na medzinárodné porovnanie a využíva ich Svetová zdravotnícka organizácia, OECD a Eurostat v agregovanom tvare.

c)

Podmienky ich získavania a poskytovania

Vymedzenie spravodajských jednotiek: zdravotnícke zariadenia – neonatologické a pediatrické oddelenia, ambulancie detskej kardiológie, detské kardiocentrá.

Periodicita: mesačne (do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období).

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Získavanie osobných údajov: v tlačovom formulári alebo v elektronickej forme.

d)

Okruh dotknutých osôb

Deti s vrodenou chybou srdca.

18.

Názov registra: Národný register pacientov so srdcovocievnym ochorením

a)

Zoznam osobných údajov

Meno a priezvisko, rodné meno, rodné číslo, kód obce trvalého bydliska v Slovenskej republike, adresa, najvyššie ukončené vzdelanie, charakter prevažujúcej práce, kódy diagnóz podľa MKCH-10, začiatok akútnych príznakov, miesto začatia liečby, klinické príznaky, výskyt ochorení srdca a ciev v rodine, výskyt rizikových faktorov u pacienta, liečba (čas zahájenia, podané lieky, realizované výkony), efekt liečby, dátum smrti, patologicko-anatomické diagnózy.

b)

Účel ich spracúvania

Účelom zberu údajov do registra a ich spracúvania je získať informácie pre trvalé zlepšenie poskytovania zdravotnej starostlivosti zmenou klinickej praxe s využitím faktov na zlepšenie zdravotníckych služieb (Evidence Based Medicine), skvalitnenie preventívnych opatrení, zlepšenie zdravotného stavu občanov a rozvoj epidemiologických poznatkov o závažnej skupine ochorení výrazne ovplyvňujúcej úroveň chorobnosti a úmrtnosti populácie, ako aj na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva. Spracované údaje sú podkladom na medzinárodné porovnanie a využíva ich Svetová zdravotnícka organizácia, OECD a Eurostat v agregovanom tvare.

c)

Podmienky ich získavania a poskytovania

Vymedzenie spravodajských jednotiek: zdravotnícke zariadenia ústavnej starostlivosti – lôžkové koronárne a interné oddelenia.

Periodicita: mesačne (do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období).

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Získavanie osobných údajov: v tlačovom formulári alebo v elektronickej forme.

d)

Okruh dotknutých osôb

Pacienti s akútnou koronárnou príhodou vo vekovej skupine nad 25 rokov.

19.

Názov registra: Národný register pacientov s cievnou mozgovou príhodou

a)

Zoznam osobných údajov

Meno a priezvisko, rodné meno, rodné číslo, kód obce trvalého bydliska v Slovenskej republike, adresa, najvyššie ukončené vzdelanie, charakter prevažujúcej práce, kódy diagnóz podľa MKCH-10, typ mozgovej príhody, začiatok akútnych príznakov, miesto zahájenia liečby, výskyt typických klinických príznakov, výskyt ochorení srdca a ciev v rodine, výskyt rizikových faktorov u pacienta, liečba (čas začatia liečby, podané lieky, realizované výkony), dátum smrti, patologicko-anatomické diagnózy podľa MKCH-10.

b)

Účel ich spracúvania

Účelom zberu údajov do registra a ich spracúvania je získať informácie pre trvalé zlepšenie poskytovania zdravotnej starostlivosti zmenou klinickej praxe s využitím faktov na zlepšenie zdravotníckych služieb (Evidence Based Medicine), skvalitnenie preventívnych opatrení, zlepšenie zdravotného stavu občanov a rozvoj epidemiologických poznatkov o závažnej skupine ochorení výrazne ovplyvňujúcej úroveň chorobnosti a úmrtnosti populácie, ako aj na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva. Spracované údaje sú podkladom na medzinárodné porovnanie a využíva ich Svetová zdravotnícka organizácia, OECD a Eurostat v agregovanom tvare.

c)

Podmienky ich získavania a poskytovania

Vymedzenie spravodajských jednotiek: zdravotnícke zariadenia ústavnej starostlivosti – právne subjekty (posteľové neurologické, interné a geriatrické oddelenia, JIS).

Periodicita: mesačne (do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období).

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Získavanie osobných údajov: v tlačovom formulári alebo v elektronickej forme.

d)

Okruh dotknutých osôb

Pacienti s cievnou mozgovou príhodou bez vekového obmedzenia.

20.

Názov registra: Národný register pacientov s diabetes mellitus typ l

a)

Zoznam osobných údajov

Meno a priezvisko, rodné meno, rodné číslo, kód obce trvalého bydliska v Slovenskej republike, adresa, PSČ, dátum zistenia diagnózy DM, výskyt diabetu v rodine, výskyt iných ochorení v rodine, prekonané ochorenia, posledný infekt pred ochorením (diagnóza, liečba), prvé klinické príznaky, vybrané biochemické výsledky (glykémia bazálna a postprandiálna, glykozúria, ketoacidóza, HbAlc), liečba (denná dávka inzulínu, typ inzulínu, diéta), stav pacienta ku dňu hlásenia, trvanie remisie, hospitalizácie (miesto hospitalizácie, počet hospitalizácií, počet kontrol), úroveň spolupráce pacienta a zákonných zástupcov pri liečebnom režime.

b)

Účel ich spracúvania

Účelom zberu údajov do registra a ich spracúvania je získať informácie pre trvalé zlepšenie poskytovania zdravotnej starostlivosti zmenou klinickej praxe s využitím faktov na zlepšenie zdravotníckych služieb (Evidence Based Medicine), skvalitnenie preventívnych opatrení, zlepšenie zdravotného stavu občanov a rozvoj epidemiologických poznatkov o závažnom ochorení hromadného výskytu, ako aj na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva. Spracované údaje sú podkladom na medzinárodné porovnanie a využíva ich Svetová zdravotnícka organizácia (projekt EURODIAB), OECD a Eurostat v agregovanom tvare.

c)

Podmienky ich získavania a poskytovania

Vymedzenie spravodajských jednotiek: zdravotnícke zariadenia – diabetologické ambulancie, detské oddelenia, interné oddelenia.

Periodicita: mesačne (do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období).

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Získavanie osobných údajov: v tlačovom formulári alebo v elektronickej forme.

d)

Okruh dotknutých osôb

Pacienti s diabetes mellitus typ 1.

21.

Názov registra: Národný register pacientov s chronickým ochorením pľúc

a)

Zoznam osobných údajov

Meno a priezvisko, rodné meno, rodné číslo, kód obce trvalého bydliska v Slovenskej republike, adresa, PSČ, dátum zistenia diagnózy, výskyt chronických ochorení pľúc v rodine, výskyt iných ochorení v rodine, prekonané ochorenia, klinické príznaky, vybrané biochemické výsledky, liečba, realizované výkony, stav pacienta ku dňu hlásenia, hospitalizácia (miesto hospitalizácie, počet hospitalizácií, počet kontrol), úroveň spolupráce pacienta pri liečebnom režime, dátum smrti, patologicko-anatomická diagnóza podľa MKCH-10.

b)

Účel ich spracúvania

Účelom zberu údajov do registra a ich spracúvania je získať informácie pre trvalé zlepšenie poskytovania zdravotnej starostlivosti zmenou klinickej praxe s využitím faktov na zlepšenie zdravotníckych služieb (Evidence Based Medicine), skvalitnenie preventívnych opatrení, zlepšenie zdravotného stavu občanov a rozvoj epidemiologických poznatkov o závažnej skupine ochorení výrazne ovplyvňujúcej úroveň chorobnosti a úmrtnosti populácie, ako aj na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva. Spracované údaje sú podkladom na medzinárodné porovnanie a využíva ich Svetová zdravotnícka organizácia, OECD a Eurostat v agregovanom tvare.

c)

Podmienky ich získavania a poskytovania

Vymedzenie spravodajských jednotiek: zdravotnícke zariadenia, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.

Periodicita: mesačne (do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období).

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Získavanie osobných údajov: v tlačovom formulári alebo v elektronickej forme.

d)

Okruh dotknutých osôb

Osoby s vybranými chronickými ochoreniami pľúc.

22.

Názov registra: Národný transplantačný register

a)

Zoznam osobných údajov

Meno a priezvisko, rodné meno, rodné číslo, kód obce trvalého bydliska v Slovenskej republike, adresa, PSČ, telefónny kontakt, zdravotná poisťovňa, kódy diagnóz podľa MKCH-10, výskyt rizikových faktorov u pacienta, medicínske údaje súvisiace s odberom a transplantáciou orgánov, tkanív a buniek, dátum vyjadrenia prípadného nesúhlasu s odobratím orgánov po smrti.

b)

Účel ich spracúvania

Účelom štatistického zisťovania a spracúvania je registrácia čakateľov na transplantáciu orgánov, tkanív a buniek, darcov orgánov, tkanív a buniek a transplantácií s následnou možnosťou poskytovania údajov vybratým poskytovateľom (transplantačné centrá, tkanivové banky, dialyzačné centrá) a do európskych a svetových registrov, ako aj osôb, ktoré počas svojho života vyjadrili nesúhlas s odobratím orgánov po smrti.

c)

Podmienky ich získavania a poskytovania

Vymedzenie spravodajských jednotiek: poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, osoby spôsobilé na právne úkony a zákonní zástupcovia osôb nespôsobilých dať informovaný súhlas.

Periodicita: priebežný zber údajov.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Získavanie osobných údajov: v tlačovom formulári alebo v elektronickej forme.

d)

Okruh dotknutých osôb

– pacienti so základným ochorením, pre ktoré transplantácia predstavuje účinnú formu liečby,

– potenciálni darcovia orgánov, tkanív a buniek,

– osoby, ktoré počas svojho života vyjadrili nesúhlas s odobratím orgánov a tkanív po smrti,

– pacienti, ktorí podstúpili transplantáciu.

23.

Názov registra: Národný register pacientov s prenosným ochorením

a)

Zoznam osobných údajov

Meno a priezvisko, rodné meno, rodné číslo, kód obce trvalého bydliska v Slovenskej republike, adresa, vzdelanie, zamestnanie, kódy diagnóz sledovaných infekčných ochorení podľa MKCH-10, forma ochorenia, začiatok ochorenia, dátum hlásenia, etiológia, miesto nákazy, profesionalita ochorenia, údaje o vakcinácii, doplnkové údaje (miesto a čas zahájenia liečby, hospitalizácia, výskyt klinických príznakov, kontakty, výskyt rizikových faktorov u pacienta), liečba (čas začatia liečby, podané lieky), výsledok liečby, špecifické údaje o nemocničných nákazách (miesto hospitalizácie, výkony, rizikové faktory), laboratórne výsledky, mikrobiologické výsledky, dátum smrti, patologicko-anatomické diagnózy.

b)

Účel ich spracúvania

Účelom zberu údajov do registra a ich spracúvania je analyzovať epidemiologické charakteristiky prenosných ochorení vrátane HIV/AIDS a tbc a na ich základe prijímať opatrenia preventívneho alebo represívneho charakteru a hodnotiť ich účinnosť.

Spracované údaje sú podkladom na medzinárodné porovnanie a využíva ich Svetová zdravotnícka organizácia, OECD a Eurostat v agregovanom tvare. V zmysle smerníc EÚ sú vybrané prenosné ochorenia hlásené do siete WHO a EU aj na individuálnej úrovni.

c)

Podmienky ich získavania a poskytovania

Vymedzenie spravodajských jednotiek: poskytovatelia zdravotnej starostlivosti (povinné hlásenie), regionálne úrady verejného zdravotníctva, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Periodicita: priebežný zber údajov.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie, aktívna surveillance.

Získavanie osobných údajov: v tlačovom formulári (Hlásenie o prenosnom ochorení), v elektronickej forme, v prípadoch určených zákonom aj telefonicky, osobne alebo poslom.

d)

Okruh dotknutých osôb

Osoby s vybranými prenosnými ochoreniami, nosiči choroboplodných mikroorganizmov na území Slovenskej republiky.

24.

Názov registra: Národný register pacientov s tuberkulózou

a)

Zoznam osobných údajov

Meno a priezvisko, rodné meno, rodné číslo, kód obce trvalého bydliska v Slovenskej republike, adresa, PSČ, dátum zistenia diagnózy, forma ochorenia, kontakty, výskyt tbc v rodine, výskyt iných ochorení v rodine, prekonané ochorenia, údaje o vakcinácii, klinické príznaky, vybrané biochemické a mikrobiologické výsledky, liečba, klinický stav pacienta, hospitalizácie, úroveň spolupráce pacienta pri liečebnom režime, dátum smrti, patologicko-anatomická diagnóza podľa MKCH-10.

b)

Účel ich spracúvania

Účelom zberu údajov do registra a ich spracúvania je mapovanie výskytu tuberkulózy v Slovenskej republike, skvalitnenie preventívnych opatrení, zlepšenie zdravotného stavu občanov a rozvoj epidemiologických poznatkov o závažnom ochorení, ako aj hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva. Sleduje sa výskyt tuberkulózy, jej bakteriologický status, liečba a výsledky liečby. Sledované údaje sú podkladom pre riadiacich pracovníkov odboru TaRCH pri dohľade nad tuberkulózou. Spracované údaje sú podkladom na medzinárodné porovnanie a využíva ich Svetová zdravotnícka organizácia, OECD, Central Intelligence System for Infectious Diseases vo WHO pre potreby EUROTB a Eurostat v agregovanom tvare.

c)

Podmienky ich získavania a poskytovania

Vymedzenie spravodajských jednotiek: sieť ambulantných oddelení TaRCH v Slovenskej republike, myko-bakteriologické laboratóriá.

Periodicita: priebežný zber údajov.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Získavanie osobných údajov: v tlačovom formulári alebo v elektronickej forme.

d)

Okruh dotknutých osôb

Osoby s diagnostikovanou tuberkulózou.

25.

Názov registra: Národný artroplastický register

a)

Zoznam osobných údajov

Meno a priezvisko, rodné meno, rodné číslo, kód obce trvalého bydliska v Slovenskej republike, zdravotná poisťovňa, adresa, pracovisko, dátum operácie, primárna diagnóza, predchádzajúce operácie, operačný prístup, použité profylaktické antibiotiká s dávkovaním, typ endoprotézy, operovaná strana, spôsob fixácie endoprotézy, použitý cement, cementovacia technika, typ a veľkosť komponentov endoprotézy, dátum primárnej implantácie, pracovisko, kde bola vykonaná primárna implantácia, dôvod revízie, revidované časti.

b)

Účel ich spracúvania

Účelom zberu údajov je sledovanie prežívania jednotlivých typov endoprotéz, sledovanie počtu revízii na jednotlivých pracoviskách a ich pomerné zastúpenie, evaluácia jednotlivých parametrov a ich súvis s revíznou operáciou, poskytnutie údajov o primoimplantácii pracovisku v prípade, ak bude vykonávať revíznu operáciu, sledovanie úspešnosti prežívania na jednotlivých pracoviskách.

c)

Podmienky ich získavania a poskytovania

Vymedzenie spravodajských jednotiek: zdravotnícke zariadenia – traumatologické a ortopedické oddelenia.

Periodicita: mesačne.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Získavanie osobných údajov: v tlačovom formulári alebo v elektronickej podobe.

d)

Okruh dotknutých osôb

Pacienti po totálnej endoprotéze bedrového kĺbu, pacienti po endoprotéze kolenného kĺbu.

26.

Názov registra: Národný register tkanivových zariadení

a)

Zoznam osobných údajov

Neuvádzajú sa.

b)

Účel ich spracúvania

Účelom zberu údajov je zavedenie registra všetkých tkanivových zariadení, ktoré boli zriadené a ktoré získali na svoju činnosť oprávnenie v členskom štáte.

c)

Podmienky ich získavania a poskytovania

Vymedzenie spravodajských jednotiek: tkanivové zariadenia, ako napríklad tkanivové banky, banky krvotvorných zárodočných buniek, odberové centrá pre tkanivá a bunky, spracovateľské centrá pre tkanivá a bunky, banky pupočníkovej krvi, banky zárodočných buniek, banky kmeňových a embryonálnych buniek, centrá asistovanej reprodukcie.

Periodicita: pri udelení a zrušení oprávnenia a všetkých zmenách, ktoré sa týkajú oprávnenia.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Získavanie osobných údajov: nie okrem uvedenia mena zodpovednej osoby.

d)

Okruh dotknutých osôb

Nie sú okrem uvedenia mena zodpovednej osoby.

27.

Názov registra: Národný register biobánk

a)

Zoznam osobných údajov

Neuvádzajú sa.

b)

Účel ich spracúvania

Účelom zberu údajov je zavedenie registra všetkých biobánk, ktoré boli zriadené a ktoré získali na svoju činnosť oprávnenie v členskom štáte.

c)

Podmienky ich získavania a poskytovania

Vymedzenie spravodajských jednotiek: biobanky.

Periodicita: pri udelení a zrušení oprávnenia a všetkých zmenách, ktoré sa týkajú oprávnenia.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Získavanie osobných údajov: nie okrem uvedenia mena zodpovednej osoby.

d)

Okruh dotknutých osôb

Nie sú okrem uvedenie mena zodpovednej osoby.“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2005.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.