Porovnanie znení zákona

Zmeny
1/1

Znenie účinné od:
(Zvoľte novšie znenie)

Znenie účinné od:
(Zvoľte staršie znenie)

Výsledok porovnania:

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 77 ods. 8, § 85, § 91 ods. 16, § 94 ods. 8 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 89 ods. 4, § 91 ods. 12 a § 91a ods. 8 tohto zákona ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 130/2010 Z. z., vyhlášky č. 413/2010 Z. z., vyhlášky č. 361/2011 Z. z., vyhlášky č. 381/2012 Z. z., vyhlášky č. 128/2013 Z. z., vyhlášky č. 467/2013 Z. z., vyhlášky č. 20/2016 Z. z., vyhlášky č. 19/2018 Z. z. a vyhlášky č. 406/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.

V úvodnej vete sa vypúšťajú slová „§ 34 ods. 6, § 44 ods. 9, § 51 ods. 5, § 58 ods. 2, § 60 ods. 13, § 62 ods. 3, § 63 ods. 3,“, slová „§ 128 ods. 4, § 133 ods. 3 a § 140 ods. 8“ sa nahrádzajú slovami „§ 128 ods. 4 a § 133 ods. 3“ a slová „§ 89 ods. 4 a § 91 ods. 11 a 12“ sa nahrádzajú slovami „§ 89 ods. 4, § 91 ods. 11 a 12 a § 91a ods. 8“.

2.

§ 1 až 14 sa vypúšťajú.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa vypúšťa.

3.

V § 15 ods. 3 úvodnej vete sa slovo „prikladá“ nahrádza slovami „prikladajú tieto doklady, ak sa orgánu Policajného zboru nezaslali prostredníctvom elektronickej služby podľa § 108 ods. 6 zákona alebo prostredníctvom jednotného informačného systému v cestnej doprave:“.

4.

V § 15 sa odsek 3 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e)

potvrdenie o splnení podmienky podľa § 78 ods. 5 alebo ods. 6 zákona, ak ide o takú osobu.“.

5.

V § 15 ods. 4 sa za slová „ak ide o“ vkladajú slová „osobitnú skúšku,“.

6.

V § 15 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Ak žiadateľ o vykonanie skúšky uvedie v žiadosti o udelenie vodičského oprávnenia, že študuje na území Slovenskej republiky aspoň šesť mesiacov, orgán Policajného zboru preverí splnenie tejto podmienky v informačnom systéme verejnej správy, pričom výsledok preverenia uvedie v mennom zozname žiadateľov o vykonanie skúšky prihlásených na skúšku z odbornej spôsobilosti.“.

7.

V § 15 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

„(7)

Príslušný orgán Policajného zboru môže určiť termín vykonania jednotlivých častí skúšky z odbornej spôsobilosti v rôznych termínoch, pričom pre každý takto určený termín sa musí dodržať lehota podľa § 80 ods. 2 zákona.“.

Doterajšie odseky 7 až 12 sa označujú ako odseky 8 až 13.

8.

V § 15 ods. 11 sa slová „odsekov 1 až 3, 5 a 7“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 až 3, 5 a 8“.

9.

V § 16 ods. 1 sa vypúšťa posledná veta.

10.

V § 16 ods. 3 sa vypúšťajú slová „alebo preukáže, že študuje na území Slovenskej republiky aspoň šesť mesiacov“, na konci sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pričom splnenie podmienky, že žiadateľ o vykonanie skúšky študuje na území Slovenskej republiky aspoň šesť mesiacov, skúšobný komisár preverí v informačnom systéme verejnej správy.“.

11.

V § 16 odseky 4 a 5 znejú:

„(4)

Skúška z odbornej spôsobilosti sa vykonáva v poradí

a)

teoretická skúška a

b)

skúška z vedenia motorových vozidiel.

(5)

Ak je žiadateľ o vykonanie skúšky hodnotený z teoretickej skúšky klasifikačným stupňom neprospel, nesmie pokračovať v skúške z odbornej spôsobilosti, a to až do času, kým nebude z teoretickej skúšky hodnotený klasifikačným stupňom prospel.“.

12.

V § 17 ods. 2 sa slovo „dve“ nahrádza slovom „tri“.

13.

§ 18 vrátane nadpisu znie:

㤠18

Teoretická skúška

(1)

Teoretická skúška sa vykonáva elektronicky skúšobným testom.

(2)

Skúšobný komisár pred začatím teoretickej skúšky poučí žiadateľa o vykonanie skúšky o spôsobe vykonania teoretickej skúšky.

(3)

Teoretická skúška trvá 30 minút.

(4)

Skúšobný test obsahuje 40 náhodne vybraných otázok, z toho

a)

8 otázok preverujúcich ovládanie pravidiel cestnej premávky iných, ako sú uvedené v písmenách b) až d) a g),

b)

2 otázky preverujúce ovládanie pravidiel o prednosti v jazde alebo o rýchlostných obmedzeniach,

c)

8 otázok preverujúcich vedomosti o dopravných značkách a dopravných zariadeniach,

d)

4 otázky preverujúce schopnosť riešiť situácie v cestnej premávke,

e)

1 otázku preverujúcu ovládanie pravidiel správania sa v prípade dopravnej nehody,

f)

3 otázky preverujúce vedomosti o teórii vedenia vozidla,

g)

2 otázky preverujúce ovládanie predpisov o dokladoch požadovaných pri vedení vozidla v cestnej premávke,

h)

2 otázky preverujúce ovládanie predpisov o podmienkach prevádzky vozidiel v cestnej premávke,

i)

8 otázok preverujúcich vedomosti o zásadách bezpečnej jazdy,

j)

2 otázky preverujúce vedomosti o konštrukcii vozidiel a ich údržbe.

(5)

Skúšobný test na skupiny C1, C1E, C a CE obsahuje jednu otázku o bezpečnostných faktoroch pri preprave nákladu. Táto otázka v skúšobnom teste nahrádza jednu otázku podľa odseku 4 písm. i) a preveruje vedomosti

a)

o umiestnení a upevnení nákladu,

b)

o rôznych druhoch nákladu,

c)

o nakladaní a vykladaní nákladu,

d)

o použití nakladacieho zariadenia.

(6)

Skúšobný test na skupiny D1, D1E, D a DE obsahuje jednu otázku o zodpovednosti vodiča pri preprave cestujúcich. Táto otázka v skúšobnom teste nahrádza jednu otázku podľa odseku 4 písm. i).

(7)

Skúšobný test na skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE obsahuje jednu otázku o organizácii času v doprave.1a) Táto otázka v skúšobnom teste nahrádza jednu otázku podľa odseku 4 písm. g).

(8)

Pri skúšobnom teste na skupiny AM, A1, A2 a A je obsahom otázok podľa odseku 4 písm. j) preverenie vedomostí

a)

o rozpoznaní a odstraňovaní porúch v riadení,

b)

o rozpoznaní a odstraňovaní porúch v odpružení,

c)

o rozpoznaní a odstraňovaní porúch v brzdovom systéme,

d)

o rozpoznaní a odstraňovaní porúch vo výfukovom systéme,

e)

o rozpoznaní a odstraňovaní porúch v svietidlách a svetlometoch vozidla, smerových svietidlách, spätných zrkadlách a odrazových sklách,

f)

o rozpoznaní a odstraňovaní porúch na pneumatikách a o bezpečnostných zásadách výmeny kolies,

g)

o rozpoznaní a odstraňovaní porúch vo zvukových výstražných zariadeniach,

h)

o kontrole a dopĺňaní pohonných látok a motorového oleja, chladiacej kvapaliny a podobne,

i)

o kontrole a odstraňovaní porúch reťazí.

(9)

Pri skúšobnom teste na skupiny B1, B, BE a T je obsahom otázok podľa odseku 4 písm. j) preverenie vedomostí podľa odseku 8 písm. a) až h) a preverenie vedomostí o rozpoznaní a odstraňovaní porúch

a)

na čelnom skle a stieračoch,

b)

na bezpečnostných pásoch.

(10)

Pri skúšobnom teste na skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE je obsahom otázok podľa odseku 4 písm. j) preverenie vedomostí podľa odseku 9 a preverenie vedomostí

a)

o konštrukcii a princípe fungovania spaľovacích motorov,

b)

o konštrukcii a princípe fungovania mazacieho systému,

c)

o konštrukcii a princípe fungovania chladiaceho systému,

d)

o konštrukcii a princípe fungovania palivového systému,

e)

o konštrukcii a princípe fungovania elektrického systému,

f)

o konštrukcii a princípe fungovania brzdového systému, druhoch a používaní brzdového systému s antiblokovacím systémom,

g)

o konštrukcii a princípe fungovania zapaľovania,

h)

o konštrukcii a princípe fungovania spojky a prevodovky,

i)

o konštrukcii, starostlivosti a správnom používaní pneumatík,

j)

o kontrole tesnosti vzduchovej brzdovej sústavy, tlakomera, zásobníkov vzduchu,

k)

o spôsobe ovládania spojky, brzdového systému a zaraďovania prevodových stupňov,

l)

o povinnej výbave vozidla,

m)

o zariadení na pripojenie prípojného vozidla a jeho kontrole, ak ide o žiadateľa o vykonanie skúšky skupiny CE a DE,

n)

o rozpoznaní a odstraňovaní ostatných porúch s ohľadom na požiadavky hospodárnej premávky motorových vozidiel a prípojných vozidiel a s ohľadom na životné prostredie,

o)

o ovládaní korby, pomocných dverí, núdzových východov, zariadení prvej pomoci, hasiacich prístrojov a iných bezpečnostných zariadení,

p)

o dokladoch vozidiel a prepravných dokladoch požadovaných pri preprave,

q)

o používaní záznamového zariadenia.3)

(11)

Ku každej otázke skúšobného testu sú priradené tri odpovede, z ktorých je len jedna správna.

(12)

Súčasťou každej otázky skúšobného testu je vyjadrenie jej bodovej hodnoty.

(13)

Jednotlivé otázky sa hodnotia jedným bodom, dvoma, tromi alebo štyrmi bodmi. Jedným bodom sa hodnotí otázka podľa odseku 4 písm. g), h) a j). Dvoma bodmi sa hodnotí otázka podľa odseku 4 písm. c), e) a f). Tromi bodmi sa hodnotí otázka podľa odseku 4 písm. a), b) a i). Štyrmi bodmi sa hodnotí otázka podľa odseku 4 písm. d).

(14)

Žiadateľ o vykonanie skúšky je hodnotený klasifikačným stupňom prospel, ak z celkového súčtu 100 bodov zo skúšobného testu dosiahne najmenej 90 bodov.

(15)

Hodnotenie teoretickej skúšky skúšobný komisár označí odtlačkom pečiatky a potvrdí svojím podpisom v príslušnej časti záznamu o zisťovaní odbornej spôsobilosti.

(16)

Skúšobný test je v slovenskom jazyku, v anglickom jazyku a v maďarskom jazyku.“.

14.

§ 19 sa vypúšťa.

15.

V § 21 odsek 6 znie:

„(6)

Hodnotenie jednotlivých častí skúšky z vedenia motorových vozidiel a celkové hodnotenie skúšky z vedenia motorových vozidiel skúšobný komisár zaznamená do príslušnej časti záznamu o zisťovaní odbornej spôsobilosti. Ak je žiadateľ o vykonanie skúšky hodnotený klasifikačným stupňom neprospel, skúšobný komisár uvedie aj dôvody takého hodnotenia.“.

16.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

„4) § 5 vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 45/2016 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

17.

V § 22 ods. 8 sa slovo „skúšku“ nahrádza slovami „preskúšanie odbornej spôsobilosti v rozsahu skúšky“.

18.

V § 22a ods. 1 sa slová „§ 15 ods. 1 až 3, 5 a 7 až 11“ nahrádzajú slovami „§ 15 ods. 1 až 3, 5 a 8 až 11“.

19.

V § 22a ods. 3 sa slová „§ 15 ods. 1 až 3, 5, 7, 8, 10 a 11“ nahrádzajú slovami „§ 15 ods. 1 až 3, 5, 8, 9 a 11“.

20.

§ 25b sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5)

Najmenej raz v kalendárnom roku sa u skúšobného komisára vykoná dohľad nad spôsobom vykonávania skúšky z odbornej spôsobilosti žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia a jej hodnotením; to neplatí, ak boli v kalendárnom roku vykonané opatrenia podľa odseku 1 alebo vykonaná kontrola podľa odseku 3. Z dohľadu sa vyhotovuje písomný záznam, ktorý je súčasťou evidencie skúšobných komisárov na ministerstve vnútra.“.

21.

V § 25c ods. 1 sa za slová „§ 25b ods. 1 písm. a)“ vkladá čiarka a slová „§ 25b ods. 5“.

22.

Za § 31c sa vkladá § 31d, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠31d

Rehabilitačný program pre vodičov

(k § 91a ods. 8 zákona)

(1)

Rehabilitačný program pre vodičov je odborná činnosť a reedukačná aktivita zameraná na pozitívne ovplyvnenie postojov a upevnenie zodpovedného správania sa držiteľa vodičského oprávnenia skupiny B, ktorý je povinný podrobiť sa podľa zákona takému programu.

(2)

Rehabilitačný program pre vodičov, ktorému sa osoba podrobuje, vykonáva počas jeho trvania rovnaký posudzujúci psychológ. Osoba môže zmeniť posudzujúceho psychológa iba z dôvodu, ak posudzujúci psychológ čerpá materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku, je dlhodobo práceneschopný alebo pozastavil alebo ukončil svoju odbornú prax.

(3)

Rehabilitačný program pre vodičov pozostáva z troch skupinových stretnutí. Každé stretnutie trvá 3 hodiny, pričom jedna hodina trvá 50 minút, s aspoň jednou psychohygienickou prestávkou počas jedného stretnutia. Interval, v ktorom sa jednotlivé skupinové stretnutia realizujú, je najmenej 7 dní; rehabilitačný program pre vodičov sa ukončí do 6 týždňov od jeho začatia.

(4)

Skupinového stretnutia sa môžu zúčastniť v jednej skupine najmenej 3 osoby a najviac 10 osôb, ktoré sa podrobujú rehabilitačnému programu pre vodičov.

(5)

Ak sa osoba zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť skupinového stretnutia, posudzujúci psychológ určí dátum, čas a miesto náhradného skupinového stretnutia. Závažnosť dôvodov posudzuje posudzujúci psychológ, pričom náhradné skupinové stretnutie možno určiť len raz počas rehabilitačného programu pre vodičov.

(6)

Osoba, ktorá sa podrobuje rehabilitačnému programu pre vodičov, predloží na začiatku prvého skupinového stretnutia posudzujúcemu psychológovi rozhodnutie o podrobení sa rehabilitačnému programu pre vodičov na účely vyhotovenia jeho kópie posudzujúcim psychológom.

(7)

Podmienkou na vystavenie dokladu o podrobení sa rehabilitačnému programu pre vodičov posudzujúcim psychológom je absolvovanie všetkých skupinových stretnutí s aktívnou účasťou.

(8)

Osobe, ktorá sa nedostaví na všetky skupinové stretnutia v čase určenom posudzujúcim psychológom, posudzujúci psychológ nevystaví doklad o podrobení sa rehabilitačnému programu pre vodičov.

(9)

Posudzujúci psychológ neumožní účasť na skupinovom stretnutí osobe, ktorá sa dostaví na skupinové stretnutie pod vplyvom alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva, pričom o uvedenej skutočnosti vyhotoví písomný záznam v dokumentácii ním vedenej a osobe nevystaví doklad o podrobení sa rehabilitačnému programu pre vodičov.

(10)

Rehabilitačného programu pre vodičov individuálnou formou sa môže zúčastniť iba osoba, ktorá neovláda slovenský jazyk na komunikačnej úrovni potrebnej na absolvovanie rehabilitačného programu pre vodičov.

(11)

Rozsah a obsah rehabilitačného programu pre vodičov je uvedený v prílohe č. 13d.

(12)

Vzor dokladu o podrobení sa rehabilitačnému programu pre vodičov je uvedený v prílohe č. 13e.“.

23.

V § 32 ods. 1 sa slová „technickými normami“ nahrádzajú slovami „osobitným predpisom“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:

„6) Príloha I bod 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/126/ES z 20. decembra 2006 o vodičských preukazoch (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 403, 30. 12. 2006) v platnom znení.“.

24.

§ 40 sa vypúšťa.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8 sa vypúšťa.

25.

Za § 41c sa vkladajú § 41d a 41e, ktoré vrátane nadpisov znejú:

㤠41d

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. apríla 2020

Skúška z predpisov o cestnej premávke sa do 31. augusta 2020 považuje za teoretickú skúšku.

§ 41e

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2020

V konaní o udelenie vodičského oprávnenia, ktoré sa začalo do 31. augusta 2020, sa postupuje podľa tejto vyhlášky v znení účinnom do 31. augusta 2020, ak sa dátum vykonania prvej skúšky z odbornej spôsobilosti určil do 31. augusta 2020.“.

26.

Príloha č. 1 sa vypúšťa.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 v prílohe č. 1 a poznámky pod čiarou k odkazom 9 až 11a sa vypúšťajú.

27.

Prílohy č. 2, 2b, 2c a 3 vrátane nadpisov znejú:

„Prevziať prílohu - Prílohy č. 2, 2b, 2c a 3 k vyhláške č. 9/2009 Z. z.“.

28.

V prílohe č. 7 časť I znie:

„Prevziať prílohu - Príloha č. 7 časť I“.

29.

Príloha č. 7a vrátane nadpisu znie:

„Prevziať prílohu - Príloha č. 7a k vyhláške č. 9/2009 Z. z.“.

30.

V prílohe č. 8 časti II ods. 1 bod 3 a prílohe č. 13 časti II ods. 1 bod 3 znejú:

„3.

rodné číslo posudzovanej osoby, ak ho má pridelené alebo dátum narodenia posudzovanej osoby, ak rodné číslo nemá pridelené,“.

31.

V prílohe č. 9 časti I kóde 69. sa slová „v súlade s technickou normou13)“ nahrádzajú slovami „označeným textom „EN 50436““.

Poznámka pod čiarou k odkazu 13 sa vypúšťa.

32.

V prílohe č. 12 časť I znie:

„Prevziať prílohu - Príloha č. 12 časť I“.

33.

Prílohy č. 13b a 13c vrátane nadpisov znejú:

„Prevziať prílohu - Príloha č. 13b a 13c k vyhláške č. 9/2009 Z. z.“.

34.

Za prílohu č. 13c sa vkladajú prílohy č. 13d a 13e, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„Prevziať prílohu - Príloha č. 13d a 13 e k vyhláške č. 9/2009 Z. z.“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2020 okrem čl. I prílohy č. 3 v bode 27, ktorý nadobúda účinnosť 1. septembra 2020, a bodov 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 18, 19, § 41e v bode 25 a prílohy č. 2, 2b a 2c v bode 27, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2023.

Denisa Saková v. r.
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 77 ods. 8, § 85, § 91 ods. 16, § 94 ods. 8 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 89 ods. 4, § 91 ods. 12 a § 91a ods. 8 tohto zákona ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 130/2010 Z. z., vyhlášky č. 413/2010 Z. z., vyhlášky č. 361/2011 Z. z., vyhlášky č. 381/2012 Z. z., vyhlášky č. 128/2013 Z. z., vyhlášky č. 467/2013 Z. z., vyhlášky č. 20/2016 Z. z., vyhlášky č. 19/2018 Z. z. a vyhlášky č. 406/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.

V úvodnej vete sa vypúšťajú slová „§ 34 ods. 6, § 44 ods. 9, § 51 ods. 5, § 58 ods. 2, § 60 ods. 13, § 62 ods. 3, § 63 ods. 3,“, slová „§ 128 ods. 4, § 133 ods. 3 a § 140 ods. 8“ sa nahrádzajú slovami „§ 128 ods. 4 a § 133 ods. 3“ a slová „§ 89 ods. 4 a § 91 ods. 11 a 12“ sa nahrádzajú slovami „§ 89 ods. 4, § 91 ods. 11 a 12 a § 91a ods. 8“.

2.

§ 1 až 14 sa vypúšťajú.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa vypúšťa.

3.

V § 15 ods. 3 úvodnej vete sa slovo „prikladá“ nahrádza slovami „prikladajú tieto doklady, ak sa orgánu Policajného zboru nezaslali prostredníctvom elektronickej služby podľa § 108 ods. 6 zákona alebo prostredníctvom jednotného informačného systému v cestnej doprave:“.

4.

V § 15 sa odsek 3 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e)

potvrdenie o splnení podmienky podľa § 78 ods. 5 alebo ods. 6 zákona, ak ide o takú osobu.“.

5.

V § 15 ods. 4 sa za slová „ak ide o“ vkladajú slová „osobitnú skúšku,“.

9.

V § 16 ods. 1 sa vypúšťa posledná veta.

11.

V § 16 odseky 4 a 5 znejú:

„(4)

Skúška z odbornej spôsobilosti sa vykonáva v poradí

a)

teoretická skúška a

b)

skúška z vedenia motorových vozidiel.

(5)

Ak je žiadateľ o vykonanie skúšky hodnotený z teoretickej skúšky klasifikačným stupňom neprospel, nesmie pokračovať v skúške z odbornej spôsobilosti, a to až do času, kým nebude z teoretickej skúšky hodnotený klasifikačným stupňom prospel.“.

14.

§ 19 sa vypúšťa.

16.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

„4) § 5 vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 45/2016 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

17.

V § 22 ods. 8 sa slovo „skúšku“ nahrádza slovami „preskúšanie odbornej spôsobilosti v rozsahu skúšky“.

20.

§ 25b sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5)

Najmenej raz v kalendárnom roku sa u skúšobného komisára vykoná dohľad nad spôsobom vykonávania skúšky z odbornej spôsobilosti žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia a jej hodnotením; to neplatí, ak boli v kalendárnom roku vykonané opatrenia podľa odseku 1 alebo vykonaná kontrola podľa odseku 3. Z dohľadu sa vyhotovuje písomný záznam, ktorý je súčasťou evidencie skúšobných komisárov na ministerstve vnútra.“.

21.

V § 25c ods. 1 sa za slová „§ 25b ods. 1 písm. a)“ vkladá čiarka a slová „§ 25b ods. 5“.

22.

Za § 31c sa vkladá § 31d, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠31d

Rehabilitačný program pre vodičov

(k § 91a ods. 8 zákona)

(1)

Rehabilitačný program pre vodičov je odborná činnosť a reedukačná aktivita zameraná na pozitívne ovplyvnenie postojov a upevnenie zodpovedného správania sa držiteľa vodičského oprávnenia skupiny B, ktorý je povinný podrobiť sa podľa zákona takému programu.

(2)

Rehabilitačný program pre vodičov, ktorému sa osoba podrobuje, vykonáva počas jeho trvania rovnaký posudzujúci psychológ. Osoba môže zmeniť posudzujúceho psychológa iba z dôvodu, ak posudzujúci psychológ čerpá materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku, je dlhodobo práceneschopný alebo pozastavil alebo ukončil svoju odbornú prax.

(3)

Rehabilitačný program pre vodičov pozostáva z troch skupinových stretnutí. Každé stretnutie trvá 3 hodiny, pričom jedna hodina trvá 50 minút, s aspoň jednou psychohygienickou prestávkou počas jedného stretnutia. Interval, v ktorom sa jednotlivé skupinové stretnutia realizujú, je najmenej 7 dní; rehabilitačný program pre vodičov sa ukončí do 6 týždňov od jeho začatia.

(4)

Skupinového stretnutia sa môžu zúčastniť v jednej skupine najmenej 3 osoby a najviac 10 osôb, ktoré sa podrobujú rehabilitačnému programu pre vodičov.

(5)

Ak sa osoba zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť skupinového stretnutia, posudzujúci psychológ určí dátum, čas a miesto náhradného skupinového stretnutia. Závažnosť dôvodov posudzuje posudzujúci psychológ, pričom náhradné skupinové stretnutie možno určiť len raz počas rehabilitačného programu pre vodičov.

(6)

Osoba, ktorá sa podrobuje rehabilitačnému programu pre vodičov, predloží na začiatku prvého skupinového stretnutia posudzujúcemu psychológovi rozhodnutie o podrobení sa rehabilitačnému programu pre vodičov na účely vyhotovenia jeho kópie posudzujúcim psychológom.

(7)

Podmienkou na vystavenie dokladu o podrobení sa rehabilitačnému programu pre vodičov posudzujúcim psychológom je absolvovanie všetkých skupinových stretnutí s aktívnou účasťou.

(8)

Osobe, ktorá sa nedostaví na všetky skupinové stretnutia v čase určenom posudzujúcim psychológom, posudzujúci psychológ nevystaví doklad o podrobení sa rehabilitačnému programu pre vodičov.

(9)

Posudzujúci psychológ neumožní účasť na skupinovom stretnutí osobe, ktorá sa dostaví na skupinové stretnutie pod vplyvom alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva, pričom o uvedenej skutočnosti vyhotoví písomný záznam v dokumentácii ním vedenej a osobe nevystaví doklad o podrobení sa rehabilitačnému programu pre vodičov.

(10)

Rehabilitačného programu pre vodičov individuálnou formou sa môže zúčastniť iba osoba, ktorá neovláda slovenský jazyk na komunikačnej úrovni potrebnej na absolvovanie rehabilitačného programu pre vodičov.

(11)

Rozsah a obsah rehabilitačného programu pre vodičov je uvedený v prílohe č. 13d.

(12)

Vzor dokladu o podrobení sa rehabilitačnému programu pre vodičov je uvedený v prílohe č. 13e.“.

23.

V § 32 ods. 1 sa slová „technickými normami“ nahrádzajú slovami „osobitným predpisom“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:

„6) Príloha I bod 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/126/ES z 20. decembra 2006 o vodičských preukazoch (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 403, 30. 12. 2006) v platnom znení.“.

24.

§ 40 sa vypúšťa.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8 sa vypúšťa.

25.

Za § 41c sa vkladajú § 41d a 41e, ktoré vrátane nadpisov znejú:

㤠41d

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. apríla 2020

Skúška z predpisov o cestnej premávke sa do 31. augusta 2020 považuje za teoretickú skúšku.“.

26.

Príloha č. 1 sa vypúšťa.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 v prílohe č. 1 a poznámky pod čiarou k odkazom 9 až 11a sa vypúšťajú.

27.

Prílohy č. 2, 2b, 2c a 3 vrátane nadpisov znejú:

„Prevziať prílohu - Prílohy č. 2, 2b, 2c a 3 k vyhláške č. 9/2009 Z. z.“.

28.

V prílohe č. 7 časť I znie:

„Prevziať prílohu - Príloha č. 7 časť I“.

29.

Príloha č. 7a vrátane nadpisu znie:

„Prevziať prílohu - Príloha č. 7a k vyhláške č. 9/2009 Z. z.“.

30.

V prílohe č. 8 časti II ods. 1 bod 3 a prílohe č. 13 časti II ods. 1 bod 3 znejú:

„3.

rodné číslo posudzovanej osoby, ak ho má pridelené alebo dátum narodenia posudzovanej osoby, ak rodné číslo nemá pridelené,“.

31.

V prílohe č. 9 časti I kóde 69. sa slová „v súlade s technickou normou13)“ nahrádzajú slovami „označeným textom „EN 50436““.

Poznámka pod čiarou k odkazu 13 sa vypúšťa.

32.

V prílohe č. 12 časť I znie:

„Prevziať prílohu - Príloha č. 12 časť I“.

33.

Prílohy č. 13b a 13c vrátane nadpisov znejú:

„Prevziať prílohu - Príloha č. 13b a 13c k vyhláške č. 9/2009 Z. z.“.

34.

Za prílohu č. 13c sa vkladajú prílohy č. 13d a 13e, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„Prevziať prílohu - Príloha č. 13d a 13 e k vyhláške č. 9/2009 Z. z.“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2020 okrem čl. I prílohy č. 3 v bode 27, ktorý nadobúda účinnosť 1. septembra 2020, a bodov 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 18, 19, § 41e v bode 25 a prílohy č. 2, 2b a 2c v bode 27, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2023.

Denisa Saková v. r.