Porovnanie znení zákona

Zmeny
1/1

Znenie účinné od:
(Zvoľte novšie znenie)

Znenie účinné od:
(Zvoľte staršie znenie)

Výsledok porovnania:

Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 72/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o základných požiadavkách, postupoch posudzovania zhody a spôsobe označovania strelnej zbrane a streliva na civilné použitie

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky podľa § 18 písm. g) zákona č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu v znení zákona č. 268/2022 Z. z. ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 72/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o základných požiadavkách, postupoch posudzovania zhody a spôsobe označovania strelnej zbrane a streliva na civilné použitie sa mení a dopĺňa takto:

1.

V § 1 písmeno g) znie:

„g) jednotnej overovacej značke, národnej identifikačnej značke a národnej overovacej značke strelnej zbrane, streliva a tlmiča hluku výstrelu (ďalej len „tlmič“) a o ich grafickom vyobrazení.“.

2.

V prílohe č. 4 poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:

„3) STN EN ISO 6507-1 Kovové materiály. Vickersova skúška tvrdosti. Časť 1: Skúšobná metóda (ISO 6507-1).“.

3.

V prílohe č. 8 sa slovo „dvojčísla“ nahrádza slovom „dvojčíslia“.

4.

Názov prílohy č. 8 znie:

„JEDNOTNÉ OVEROVACIE ZNAČKY, NÁRODNÉ IDENTIFIKAČNÉ ZNAČKY A NÁRODNÉ OVEROVACIE ZNAČKY STRELNEJ ZBRANE, STRELIVA A TLMIČA“. “.

5.

V prílohe č. 8 názov časti A znie:

„A. Jednotné overovacie značky strelnej zbrane a streliva povolené pre strelné zbrane do 19. októbra 2014 a pre strelivo do 19. októbra 2016“.

6.

V prílohe č. 8 názve časti B sa za slovo „značky“ vkladajú slová „a národné identifikačné značky“.

7.

V prílohe č. 8 názov časti C. znie:

„C. Národné overovacie značky Slovenskej republiky platné od 20. októbra 2014 pre strelné zbrane, od 20. októbra 2016 pre strelivo a od 15. októbra 2022 pre tlmič“.

8.

V prílohe č. 8 sa časť C. dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. októbra 2022.

Katarína Surmíková Tatranská v. r.