Porovnanie znení zákona

Zmeny
1/1

Znenie účinné od: (Zvoľte novšie znenie)

Znenie účinné od: (Zvoľte staršie znenie)

Výsledok porovnania:

Ministerstva obrany Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 476/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o metodike spracúvania návrhu kodifikačných údajov, o programovom vybavení na spracúvanie návrhov kodifikačných údajov, o návrhu kodifikačných údajov a o povinnostiach dodávateľa produktu

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky podľa § 21 ods. 2 písm. a) až d) zákona č. 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany v znení zákona č. 396/2011 Z. z. ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 476/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o metodike spracúvania návrhu kodifikačných údajov, o programovom vybavení na spracúvanie návrhov kodifikačných údajov, o návrhu kodifikačných údajov a o povinnostiach dodávateľa produktu sa mení a dopĺňa takto:

1.

V § 3 ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

„c)

základné údaje o produkte uvedené v prílohe časti A,“.

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno d).

2.

V § 3 odsek 3 znie:

„(3)

Štruktúra návrhu kodifikačných údajov v elektronických súboroch a priečinkoch a formát predkladaných súborov a priečinkov sú uvedené v prílohe.“.

3.

§ 4 znie:

㤠4

(1)

Návrh kodifikačných údajov sa predkladá Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality (ďalej len „úrad“) v elektronickej podobe v rozsahu, štruktúre a vo formáte, ktoré sú ustanovené

a)

v § 3 a v prílohe, ak ide o nekodifikovaný produkt,

b)

v § 3 ods. 1 písm. b) až d) a v prílohe časti A, ak ide o produkt zhodný s kodifikovaným produktom.

(2)

Pri predložení návrhu kodifikačných údajov sa úradu a používateľovi produktu sprístupňuje dokumentácia o produkte na overenie správnosti návrhu kodifikačných údajov podľa § 3 ods. 1 a 2.

(3)

Zmeny v dokumentácii o produkte sa podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona oznamujú úradu, ak majú vplyv na schválené kodifikačné údaje.

(4)

Pri predložení návrhu kodifikačných údajov sa úradu oznámia

a)

identifikačné údaje dodávateľa produktu a agentúry pre kodifikáciu, ktorá spracovala návrh kodifikačných údajov, uvedené v prílohe časti A,

b)

údaje o produkte, ktorými sú

1.

názov produktu,

2.

výrobcom produktu pridelené referenčné číslo produktu, ktoré ho jednoznačne identifikuje a odlišuje od iných produktov, najmä výkresové číslo, číslo normy, číslo technických podmienok, identifikačné číslo z katalógu produktov a typové alebo modelové alfanumerické označenie.“.

4.

Nadpis prílohy znie:

„Štruktúra návrhu kodifikačných údajov v elektronických súboroch a priečinkoch a formát predkladaných súborov a priečinkov“.

5.

V prílohe časti A písm. c) sa za slovo „kodifikáciu“ vkladá čiarka a slová „dodávateľa produktu“.

6.

V prílohe časti D písm. a) druhý bod znie:

„2.

Názov podľa zmluvy“.

7.

V prílohe časti D písm. a) piaty bod znie:

„5.

NSN - skladové číslo NATO“.

8.

V prílohe časti D písm. b) prvý bod znie:

„1.

súbory obrázkov vo formáte jpg, gif alebo tiff, pričom obrázok má veľkosť najviac 1 MB a rozmer najviac 1024 x 768 pixelov a má výpovednú hodnotu o produkte,“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2019.

Peter Gajdoš v. r.