Porovnanie znení zákona

Zmeny
1/1

Znenie účinné od:
(Zvoľte novšie znenie)

Znenie účinné od:
(Zvoľte staršie znenie)

Výsledok porovnania:

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 8. novembra 2005 bol v Bratislave podpísaný Dodatkový protokol medzi Slovenskou republikou a Rumunskom k Dohode medzi Slovenskou republikou a Rumunskom o podpore a vzájomnej ochrane investícií podpísanej 3. marca 1994.

Národná rada Slovenskej republiky s dodatkovým protokolom vyslovila súhlas svojím uznesením č. 2102 z 2. februára 2006 a prezident Slovenskej republiky ho ratifikoval 28. februára 2006.

Dodatkový protokol nadobudol platnosť 31. októbra 2006.

[]

Prílohy

K oznámeniu č. 26/2007 Z. z.

DODATKOVÝ PROTOKOL medzi Slovenskou republikou a Rumunskom k Dohode medzi Slovenskou republikou a Rumunskom o podpore a vzájomnej ochrane investícií podpísanej 3. marca 1994

Za Slovenskú republiku:

Vladimír Podstránsky v. r.

Zmluvné strany sa dohodli takto:

Článok 3 ods. 3 znie:

„3. Ustanovenia odsekov 1 a 2 tohto článku nemožno vykladať tak, že zaväzujú jednu zmluvnú stranu poskytovať investorom druhej zmluvnej strany také zaobchádzanie, výhody alebo výsady, ktoré môže jedna zmluvná strana poskytovať podľa medzinárodnej dohody alebo zmluvy týkajúcej sa výlučne alebo prevažne zdanenia.“.

Článok 3 sa dopĺňa novým odsekom 4, ktorý znie:

„4. Ustanovenia o nediskriminácii, národnom zaobchádzaní a doložke najvyšších výhod v tejto dohode sa nebudú aplikovať na všetky súčasné alebo budúce výhody poskytnuté ktoroukoľvek zmluvnou stranou na základe svojho členstva alebo asociácie v colnej, hospodárskej alebo menovej únii, spoločnom trhu alebo zóne voľného obchodu svojim vlastným investorom, členským štátom takejto únie, spoločného trhu, zóny voľného obchodu alebo akejkoľvek tretej krajine.“.

Článok 6 ods. 1 sa dopĺňa novým textom, ktorý znie:

„1. Bez dopadov na opatrenia prijaté Európskou úniou každá zmluvná strana, na ktorej území sa uskutočňujú investície investormi druhej zmluvnej strany, poskytne týmto investorom voľný prevod platieb vzťahujúcich sa na investície a tento zahŕňa najmä:“. Tento dodatkový protokol je neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody a podlieha schváleniu v súlade s ústavnými postupmi, ktoré vyžaduje právny poriadok štátu zmluvnej strany. Tento dodatkový protokol nadobudne platnosť 90-tym dňom od dátumu doručenia poslednej notifikácie. Na dôkaz toho podpísaní, riadne splnomocnení, podpísali tento dodatkový protokol. Dané v Bratislave 8. novembra 2005 v dvoch origináloch v slovenskom, rumunskom a anglickom jazyku, pričom všetky znenia majú rovnakú platnosť. V prípade rozdielnosti výkladu je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.“.