Porovnanie znení zákona

Zmeny
1/1

Znenie účinné od:
(Zvoľte novšie znenie)

Znenie účinné od:
(Zvoľte staršie znenie)

Výsledok porovnania:

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

o úprave súm životného minima

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 6 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

§ 1 - Sumy životného minima upravené podľa § 5 ods. 2 písm. b) zákona sa ustanovujú takto:

a)

v § 2 písm. a) zákona sa suma „178,92 eura“ nahrádza sumou „185,19 eura“,

b)

v § 2 písm. b) zákona sa suma „124,81 eura“ nahrádza sumou „129,18 eura“,

c)

v § 2 písm. c) zákona sa suma „81,66 eura“ nahrádza sumou „84,52 eura“.

§ 2

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2009.

Viera Tomanová v. r.