Porovnanie znení zákona

Zmeny
1/1

Znenie účinné od: (Zvoľte novšie znenie)

Znenie účinné od: (Zvoľte staršie znenie)

Výsledok porovnania:

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 47 písm. a) a b) zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2018 Z. z. ustanovuje:

§ 1

Táto vyhláška upravuje

a)

sústavu odborov vzdelávania pre stredné školy, ich nadväznosť, dĺžku vzdelávania v jednotlivých odboroch vzdelávania a najvyšší počet žiakov v skupine na jedného majstra odbornej výchovy, učiteľa odbornej praxe alebo hlavného inštruktora a

b)

vecnú pôsobnosť príslušnej právnickej osoby, ktorá pôsobí v oblasti odborného vzdelávania a prípravy, (ďalej len „stavovská organizácia“) alebo príslušných zástupcov zamestnávateľov (ďalej len „profesijná organizácia“) k jednotlivým študijným odborom a jednotlivým učebným odborom.

§ 2

(1)

Gymnázium, stredná odborná škola, stredná športová škola, škola umeleckého priemyslu a konzervatórium poskytujú výchovu a vzdelávanie v študijných odboroch a učebných odboroch, ktoré sú zaradené v sústave odborov vzdelávania.

(2)

Študijný odbor a zameranie študijného odboru v gymnáziách, ktorého absolvovaním žiak získa úplné stredné všeobecné vzdelanie, sú uvedené v prílohe č. 1.

(3)

Skupina študijných odborov, do ktorej sú zaradené študijné odbory v stredných športových školách, je uvedená v prílohe č. 2.

(4)

Skupiny učebných odborov, do ktorých sú zaradené učebné odbory v stredných odborných školách, ktorých absolvovaním žiak získa nižšie stredné odborné vzdelanie, sú uvedené v prílohe č. 3.

(5)

Skupiny učebných odborov, do ktorých sú zaradené učebné odbory a zamerania učebných odborov v stredných odborných školách, ktorých absolvovaním žiak získa stredné odborné vzdelanie, sú uvedené v prílohe č. 4.

(6)

Skupiny študijných odborov, do ktorých sú zaradené študijné odbory a zamerania študijných odborov v stredných odborných školách, ktorých absolvovaním žiak získa úplné stredné odborné vzdelanie, sú uvedené v prílohe č. 5.

(7)

Skupiny študijných odborov, do ktorých sú zaradené študijné odbory a zamerania študijných odborov v stredných odborných školách, ktorých absolvovaním žiak získa vyššie odborné vzdelanie, sú uvedené v prílohe č. 6.

(8)

Skupina študijných odborov, do ktorej sú zaradené študijné odbory a zamerania študijných odborov v konzervatóriách, je uvedená v prílohe č. 7.

(9)

Skupina študijných odborov, do ktorej sú zaradené študijné odbory a zamerania študijných odborov v školách umeleckého priemyslu, je uvedená v prílohe č. 8.

§ 3

(1)

Učebné odbory a zamerania učebných odborov, v ktorých stredná odborná škola môže organizovať skrátené štúdium, sú uvedené v prílohe č. 4.

(2)

Študijné odbory a zamerania študijných odborov, v ktorých stredná odborná škola môže organizovať nadstavbové štúdium, sú uvedené v prílohe č. 5 časti C. Nadstavbové štúdium trvá najmenej dva roky.

(3)

Študijné odbory a zamerania študijných odborov, v ktorých stredná odborná škola môže organizovať zdokonaľovacie štúdium alebo inovačné štúdium, sú uvedené v prílohe č. 5 častiach A a B. Zdokonaľovacie štúdium alebo inovačné štúdium trvá najmenej šesť mesiacov.

(4)

Študijné odbory a zamerania študijných odborov, v ktorých stredná odborná škola môže organizovať kvalifikačné štúdium, sú uvedené v prílohe č. 5 častiach A a B. Kvalifikačné štúdium trvá najmenej dva roky.

(5)

Študijné odbory a zamerania študijných odborov, v ktorých stredná odborná škola môže organizovať špecializačné štúdium, sú uvedené v prílohe č. 6. Špecializačné štúdium trvá najmenej dva roky; to sa nevzťahuje na stredné školy v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a na stredné školy v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

(6)

Študijné odbory a zamerania študijných odborov, v ktorých stredná odborná škola môže organizovať vyššie odborné štúdium, sú uvedené v prílohe č. 6. Vyššie odborné štúdium trvá najmenej tri roky.

(7)

Študijné odbory a zamerania študijných odborov, v ktorých škola umeleckého priemyslu môže organizovať špecializačné štúdium, sú uvedené v prílohe č. 8 časti B. Špecializačné štúdium trvá najmenej dva roky.

(8)

Študijné odbory a zamerania študijných odborov, v ktorých škola umeleckého priemyslu môže organizovať vyššie odborné štúdium, sú uvedené v prílohe č. 8 časti B. Vyššie odborné štúdium trvá najmenej tri roky.

§ 4

(1)

Najvyšší počet žiakov v skupine na jedného majstra odbornej výchovy, hlavného inštruktora alebo učiteľa odbornej praxe pre jednotlivé študijné odbory a jednotlivé učebné odbory alebo ich zamerania je uvedený v prílohách č. 3, 4 a prílohe č. 5 časti B.

(2)

Najvyšší počet žiakov v skupine na jedného učiteľa odbornej praxe pre študijné odbory skupiny 82 Umenie a umeleckoremeselná tvorba I je päť až deväť žiakov.

§ 5

(1)

Vecná pôsobnosť príslušnej stavovskej organizácie alebo príslušnej profesijnej organizácie k jednotlivým študijným odborom a jednotlivým učebným odborom je určená podľa skupiny študijných odborov a skupiny učebných odborov, v ktorých sú jednotlivé študijné odbory a jednotlivé učebné odbory zaradené.

(2)

Vecná pôsobnosť príslušnej stavovskej organizácie alebo príslušnej profesijnej organizácie k jednotlivým študijným odborom a jednotlivým učebným odborom je uvedená v prílohe č. 9.

(3)

Spolupracujúca stavovská organizácia a spolupracujúca profesijná organizácia uvedená v prílohe č. 9

a)

sa podieľa na plnení úloh vyplývajúcich z vecnej pôsobnosti príslušnej stavovskej organizácie alebo príslušnej profesijnej organizácie alebo

b)

poskytuje súčinnosť príslušnému ministerstvu, ktoré sa zúčastňuje na koordinácii odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce na celoštátnej úrovni, alebo

c)

poskytuje súčinnosť Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.

§ 6

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 64/2015 Z. z. o sústave odborov vzdelávania a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania v znení vyhlášky č. 231/2016 Z. z. a vyhlášky č. 185/2017 Z. z.

§ 7

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem prílohy č. 2, ktorá nadobúda účinnosť 1. januára 2019 a prílohy č. 8, ktorá nadobúda účinnosť 1. októbra 2019.

Martina Lubyová v. r.

[]

Prílohy

Príloha č. 1k vyhláške č. 251/2018 Z. z.

Prevziať prílohu - Študijný odbor a jeho zameranie v gymnáziu

Príloha č. 2k vyhláške č. 251/2018 Z. z.

Prevziať prílohu - Príloha č. 2 k vyhláške č. 251/2018 Z. z.

Príloha č. 3k vyhláške č. 251/2018 Z. z.

Prevziať prílohu - Príloha č. 3 k vyhláške č. 251/2018 Z. z.

Príloha č. 4k vyhláške č. 251/2018 Z. z.

Prevziať prílohu - Príloha č. 4 k vyhláške č. 251/2018 Z. z.

Príloha č. 5k vyhláške č. 251/2018 Z. z.

Prevziať prílohu - Príloha č. 5 k vyhláške č. 251/2018 Z. z.

Príloha č. 6k vyhláške č. 251/2018 Z. z.

Prevziať prílohu - Príloha č. 6 k vyhláške č. 251/2018 Z. z.

Príloha č. 7k vyhláške č. 251/2018 Z. z.

Prevziať prílohu - Skupina študijných odborov a ich zamerania v konzervatóriu

Príloha č. 8k vyhláške č. 251/2018 Z. z.

Prevziať prílohu - Príloha č. 8 k vyhláške č. 251/2018 Z. z.

Príloha č. 9k vyhláške č. 251/2018 Z. z.

Prevziať prílohu - Príloha č. 9 k vyhláške č. 251/2018 Z. z.
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 47 písm. a) a b) zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2018 Z. z. ustanovuje:

§ 1

Táto vyhláška upravuje

a)

sústavu odborov vzdelávania pre stredné školy, ich nadväznosť, dĺžku vzdelávania v jednotlivých odboroch vzdelávania a najvyšší počet žiakov v skupine na jedného majstra odbornej výchovy, učiteľa odbornej praxe alebo hlavného inštruktora a

b)

vecnú pôsobnosť príslušnej právnickej osoby, ktorá pôsobí v oblasti odborného vzdelávania a prípravy, (ďalej len „stavovská organizácia“) alebo príslušných zástupcov zamestnávateľov (ďalej len „profesijná organizácia“) k jednotlivým študijným odborom a jednotlivým učebným odborom.

§ 2

(1)

Gymnázium, stredná odborná škola, stredná športová škola, škola umeleckého priemyslu a konzervatórium poskytujú výchovu a vzdelávanie v študijných odboroch a učebných odboroch, ktoré sú zaradené v sústave odborov vzdelávania.

(2)

Študijný odbor a zameranie študijného odboru v gymnáziách, ktorého absolvovaním žiak získa úplné stredné všeobecné vzdelanie, sú uvedené v prílohe č. 1.

(3)

Skupina študijných odborov, do ktorej sú zaradené študijné odbory v stredných športových školách, je uvedená v prílohe č. 2.

(4)

Skupiny učebných odborov, do ktorých sú zaradené učebné odbory v stredných odborných školách, ktorých absolvovaním žiak získa nižšie stredné odborné vzdelanie, sú uvedené v prílohe č. 3.

(5)

Skupiny učebných odborov, do ktorých sú zaradené učebné odbory a zamerania učebných odborov v stredných odborných školách, ktorých absolvovaním žiak získa stredné odborné vzdelanie, sú uvedené v prílohe č. 4.

(6)

Skupiny študijných odborov, do ktorých sú zaradené študijné odbory a zamerania študijných odborov v stredných odborných školách, ktorých absolvovaním žiak získa úplné stredné odborné vzdelanie, sú uvedené v prílohe č. 5.

(7)

Skupiny študijných odborov, do ktorých sú zaradené študijné odbory a zamerania študijných odborov v stredných odborných školách, ktorých absolvovaním žiak získa vyššie odborné vzdelanie, sú uvedené v prílohe č. 6.

(8)

Skupina študijných odborov, do ktorej sú zaradené študijné odbory a zamerania študijných odborov v konzervatóriách, je uvedená v prílohe č. 7.

(9)

Skupina študijných odborov, do ktorej sú zaradené študijné odbory a zamerania študijných odborov v školách umeleckého priemyslu, je uvedená v prílohe č. 8.

§ 3

(1)

Učebné odbory a zamerania učebných odborov, v ktorých stredná odborná škola môže organizovať skrátené štúdium, sú uvedené v prílohe č. 4.

(2)

Študijné odbory a zamerania študijných odborov, v ktorých stredná odborná škola môže organizovať nadstavbové štúdium, sú uvedené v prílohe č. 5 časti C. Nadstavbové štúdium trvá najmenej dva roky.

(3)

Študijné odbory a zamerania študijných odborov, v ktorých stredná odborná škola môže organizovať zdokonaľovacie štúdium alebo inovačné štúdium, sú uvedené v prílohe č. 5 častiach A a B. Zdokonaľovacie štúdium alebo inovačné štúdium trvá najmenej šesť mesiacov.

(4)

Študijné odbory a zamerania študijných odborov, v ktorých stredná odborná škola môže organizovať kvalifikačné štúdium, sú uvedené v prílohe č. 5 častiach A a B. Kvalifikačné štúdium trvá najmenej dva roky.

(5)

Študijné odbory a zamerania študijných odborov, v ktorých stredná odborná škola môže organizovať špecializačné štúdium, sú uvedené v prílohe č. 6. Špecializačné štúdium trvá najmenej dva roky; to sa nevzťahuje na stredné školy v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a na stredné školy v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

(6)

Študijné odbory a zamerania študijných odborov, v ktorých stredná odborná škola môže organizovať vyššie odborné štúdium, sú uvedené v prílohe č. 6. Vyššie odborné štúdium trvá najmenej tri roky.

(7)

Študijné odbory a zamerania študijných odborov, v ktorých škola umeleckého priemyslu môže organizovať špecializačné štúdium, sú uvedené v prílohe č. 8 časti B. Špecializačné štúdium trvá najmenej dva roky.

(8)

Študijné odbory a zamerania študijných odborov, v ktorých škola umeleckého priemyslu môže organizovať vyššie odborné štúdium, sú uvedené v prílohe č. 8 časti B. Vyššie odborné štúdium trvá najmenej tri roky.

§ 4

(1)

Najvyšší počet žiakov v skupine na jedného majstra odbornej výchovy, hlavného inštruktora alebo učiteľa odbornej praxe pre jednotlivé študijné odbory a jednotlivé učebné odbory alebo ich zamerania je uvedený v prílohách č. 3, 4 a prílohe č. 5 časti B.

(2)

Najvyšší počet žiakov v skupine na jedného učiteľa odbornej praxe pre študijné odbory skupiny 82 Umenie a umeleckoremeselná tvorba I je päť až deväť žiakov.

§ 5

(1)

Vecná pôsobnosť príslušnej stavovskej organizácie alebo príslušnej profesijnej organizácie k jednotlivým študijným odborom a jednotlivým učebným odborom je určená podľa skupiny študijných odborov a skupiny učebných odborov, v ktorých sú jednotlivé študijné odbory a jednotlivé učebné odbory zaradené.

(2)

Vecná pôsobnosť príslušnej stavovskej organizácie alebo príslušnej profesijnej organizácie k jednotlivým študijným odborom a jednotlivým učebným odborom je uvedená v prílohe č. 9.

(3)

Spolupracujúca stavovská organizácia a spolupracujúca profesijná organizácia uvedená v prílohe č. 9

a)

sa podieľa na plnení úloh vyplývajúcich z vecnej pôsobnosti príslušnej stavovskej organizácie alebo príslušnej profesijnej organizácie alebo

b)

poskytuje súčinnosť príslušnému ministerstvu, ktoré sa zúčastňuje na koordinácii odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce na celoštátnej úrovni, alebo

c)

poskytuje súčinnosť Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.

§ 6

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 64/2015 Z. z. o sústave odborov vzdelávania a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania v znení vyhlášky č. 231/2016 Z. z. a vyhlášky č. 185/2017 Z. z.

§ 7

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem prílohy č. 2, ktorá nadobúda účinnosť 1. januára 2019 a prílohy č. 8, ktorá nadobúda účinnosť 1. októbra 2019.

Martina Lubyová v. r.

[]

Prílohy

Príloha č. 1k vyhláške č. 251/2018 Z. z.

Prevziať prílohu - Študijný odbor a jeho zameranie v gymnáziu

Príloha č. 2k vyhláške č. 251/2018 Z. z.

Prevziať prílohu - Príloha č. 2 k vyhláške č. 251/2018 Z. z.

Príloha č. 3k vyhláške č. 251/2018 Z. z.

Prevziať prílohu - Príloha č. 3 k vyhláške č. 251/2018 Z. z.

Príloha č. 4k vyhláške č. 251/2018 Z. z.

Prevziať prílohu - Príloha č. 4 k vyhláške č. 251/2018 Z. z.

Príloha č. 5k vyhláške č. 251/2018 Z. z.

Prevziať prílohu - Príloha č. 5 k vyhláške č. 251/2018 Z. z.

Príloha č. 6k vyhláške č. 251/2018 Z. z.

Prevziať prílohu - Príloha č. 6 k vyhláške č. 251/2018 Z. z.

Príloha č. 7k vyhláške č. 251/2018 Z. z.

Prevziať prílohu - Skupina študijných odborov a ich zamerania v konzervatóriu

Príloha č. 8k vyhláške č. 251/2018 Z. z.

Prevziať prílohu - Príloha č. 8 k vyhláške č. 251/2018 Z. z.

Príloha č. 9k vyhláške č. 251/2018 Z. z.

Prevziať prílohu - Príloha č. 9 k vyhláške č. 251/2018 Z. z.