Porovnanie znení zákona

Zmeny
1/1

Znenie účinné od:
(Zvoľte novšie znenie)

Znenie účinné od:
(Zvoľte staršie znenie)

Výsledok porovnania:

Slovenskej republiky

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 43/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických hlukových mapách a akčných plánoch ochrany pred hlukom v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 4 zákona č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov nariaďuje:

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 43/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických hlukových mapách a akčných plánoch ochrany pred hlukom v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 258/2008 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 150/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:

„3) STN ISO 1996-2 Akustika. Opis, meranie a posudzovanie hluku vo vonkajšom prostredí. Časť 2: Určovanie hladín akustického tlaku (01 1621).“.

2.

V prílohe č. 1 druhom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „sú uvedené v prílohe č. 1aa.“.

3.

Za prílohu č. 1a sa vkladá príloha č. 1aa, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Prevziať prílohu - Príloha č. 1aa k nariadeniu vlády č. 43/2005 Z. z.“.

4.

Príloha č. 2 sa dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:

„3.

Smernica Komisie (EÚ) 2020/367 zo 4. marca 2020, ktorou sa mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/ES, pokiaľ ide o stanovenie metód posudzovania škodlivých účinkov environmentálneho hluku (Ú. v. EÚ L 67, 5. 3. 2020).“.

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. decembra 2021.

Eduard Heger v. r.