Porovnanie znení zákona

Zmeny
1/1

Znenie účinné od:
(Zvoľte novšie znenie)

Znenie účinné od:
(Zvoľte staršie znenie)

Výsledok porovnania:

Národnej banky Slovenska

o spôsobe určenia hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a doplnkovom dôchodkovom fonde a o zmene vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 217/2005 Z. z. o vlastných zdrojoch doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a o metódach a postupoch stanovenia hodnoty majetku v doplnkových dôchodkových fondoch v znení neskorších predpisov

Národná banka Slovenska podľa § 72 ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., podľa § 33 ods. 6 a § 53e ods. 6 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 449/2008 Z. z. ustanovuje:

Čl. II

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 217/2005 Z. z. o vlastných zdrojoch doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a o metódach a postupoch stanovenia hodnoty majetku v doplnkových dôchodkových fondoch v znení vyhlášky č. 605/2006 Z. z. a vyhlášky č. 523/2008 Z. z. sa mení takto:

1.

§ 7 znie:

㤠7

Spôsob určenia hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde upravuje osobitný predpis.8)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:

„8)

Vyhláška Národnej banky Slovenska č. 246/2009 Z. z. o spôsobe určenia hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a doplnkovom dôchodkovom fonde a o zmene vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 217/2005 Z. z. o vlastných zdrojoch doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a o metódach a postupoch stanovenia hodnoty majetku v doplnkových dôchodkových fondoch v znení neskorších predpisov.“.

2.

V prílohe časti C. Primeranosť vlastných zdrojov riadok 11 znie: „Vlastné zdroje sú primerané [§ 33 ods. 3 písm. a) zákona]“.

3.

V prílohe časti C. Primeranosť vlastných zdrojov riadok 12 znie: „Vlastné zdroje sú primerané [§ 33 ods. 3 písm. b) zákona]“.

Čl. III

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2009.

Ivan Šramko v. r.

[]

Prílohy

Príloha č. 1 k vyhláške č. 246/2009 Z. z.

Určenie hodnoty alikvotného úrokového výnosu

Alikvotný úrokový výnos sa vypočíta podľa vzorca:

AÚV = C.N.cont(t),

kde

AÚV – alikvotný úrokový výnos ku dňu ocenenia,

C – kupónová sadzba pre aktuálne kupónové obdobie,

N – menovitá hodnota finančného nástroja,

t – počet dní od poslednej výplaty kupónu alebo počet dní od začiatku prvého kupónového obdobia,

con() – dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie v emisných podmienkach.

Príloha č. 2 k vyhláške č. 246/2009 Z. z.

Určenie hodnoty peňažných prostriedkov na bežnom účte a na vkladovom účte

Hodnota peňažných prostriedkov na bežnom účte a na vkladovom účte sa vypočíta podľa vzorca:

,

kde

Ci – peňažný tok v čase ti,

ri – úroková sadzba, ktorou sa príslušný peňažný tok úročí,

con() – dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie dohodnutej v podmienkach vkladu,

d – daň z príjmov vyberaná zrážkou podľa § 43 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v percentuálnom vyjadrení.

Príloha č. 3 k vyhláške č. 246/2009 Z. z.

Určenie teoretickej ceny dlhového cenného papiera

(1)

Teoretická cena dlhového cenného papiera so splatnosťou kratšou ako jeden rok vrátane sa vypočíta postupom:

,

kde

P – teoretická cena dlhového cenného papiera vrátane alikvotného úrokového výnosu,

ri – požadovaný úrokový výnos určený podľa prílohy č. 15,

s – prémia za riziko určená podľa prílohy č. 16,

N – menovitá hodnota dlhového cenného papiera,

Ci – hodnota i-tého kupónu z dlhového cenného papiera; ak kupónová sadzba je odvodená zo sadzby medzibankového trhu, budúce kupónové sadzby sa určia zo vzorca uvedeného v prílohe č. 6 ods. 3 použitím forwardovej sadzby medzibankového trhu odvodenej z výnosovej krivky medzibankového trhu; ak nie je možné použiť výnosovú krivku medzibankového trhu, na odvodenie budúcich kupónových sadzieb sa použije swapová úroková krivka,

ti – počet dní do splatnosti i-tého kupónu z dlhového cenného papiera v dňoch,

i – index budúceho kupónu z dlhového cenného papiera,

n – počet budúcich kupónov z dlhového cenného papiera,

tn – počet dní do splatnosti dlhového cenného papiera v dňoch,

con() – dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie v emisných podmienkach príslušného dlhového cenného papiera.

(2)

Teoretická cena dlhového cenného papiera so splatnosťou dlhšou ako jeden rok sa vypočíta postupom:

,

kde

P – teoretická cena dlhového cenného papiera vrátane alikvotného úrokového výnosu,

ri – požadovaný úrokový výnos určený podľa prílohy č. 15,

s – prémia za riziko určená podľa prílohy č. 16,

N – menovitá hodnota dlhového cenného papiera,

Ci – hodnota i-tého kupónu z dlhového cenného papiera; ak kupónová sadzba je odvodená zo sadzby medzibankového trhu, budúce kupónové sadzby sa určia zo vzorca uvedeného v prílohe č. 6 ods. 3 použitím forwardovej sadzby medzibankového trhu odvodenej z výnosovej krivky medzibankového trhu; ak nie je možné použiť výnosovú krivku medzibankového trhu, na odvodenie budúcich kupónových sadzieb sa použije swapová úroková krivka,

ti – počet dní do splatnosti i-tého kupónu z dlhového cenného papiera v dňoch,

i – index budúceho kupónu z dlhového cenného papiera,

n – počet budúcich kupónov z dlhového cenného papiera,

tn – počet dní do splatnosti dlhového cenného papiera v dňoch,

con() – dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie v emisných podmienkach príslušného dlhového cenného papiera.

Príloha č. 4 k vyhláške č. 246/2009 Z. z.

Určenie teoretickej ceny nástroja peňažného trhu

(1)

Teoretická cena pokladničnej poukážky sa vypočíta postupom:

,

kde

P – teoretická cena pokladničnej poukážky,

N – menovitá hodnota pokladničnej poukážky,

r – požadovaný úrokový výnos určený podľa prílohy č. 15,

t – počet dní do splatnosti pokladničnej poukážky,

con() – dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie v emisných podmienkach.

(2)

Teoretická cena vkladového listu sa vypočíta postupom:

a)

teoretická cena vkladového listu so splatnosťou kratšou ako jeden rok vrátane:

,

b)

teoretická cena vkladového listu so splatnosťou dlhšou ako jeden rok:

,

kde

N – nominálna hodnota vkladového listu,

rvl – ročná úroková sadzba vkladového listu platná pre aktuálne obdobie v percentuálnom vyjadrení,

r – požadovaný úrokový výnos určený podľa prílohy č. 15,

t – celková doba splatnosti vkladového listu v dňoch,

t* – doba do splatnosti vkladového listu v dňoch ku dňu ocenenia,

con() – dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie v emisných podmienkach.

Príloha č. 5 k vyhláške č. 246/2009 Z. z.

Určenie teoretickej ceny forwardu

(1)

Teoretická cena forwardu so splatnosťou kratšou ako jeden rok vrátane sa vypočíta postupom:

P = Ppoh – Pzav,

,

,

kde

P – teoretická cena forwardu,

Ppoh – hodnota diskontovaných pohľadávok z forwardu,

Pzav – hodnota diskontovaných záväzkov z forwardu,

Fpoh – forwardová hodnota pohľadávok z forwardu,

Fzav – forwardová hodnota záväzkov z forwardu,

t – zostatková doba splatnosti forwardu v dňoch,

r – požadovaný úrokový výnos určený podľa prílohy č. 15,

con() – dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie v podmienkach príslušného derivátu.

(2)

Teoretická cena forwardu so splatnosťou dlhšou ako jeden rok sa vypočíta postupom:

P = Ppoh – Pzav,

kde

,

,

kde

P – teoretická cena forwardu,

Ppoh – hodnota diskontovaných pohľadávok z forwardu,

Pzav – hodnota diskontovaných záväzkov z forwardu,

Fpoh – forwardová hodnota pohľadávok z forwardu,

Fzav – forwardová hodnota záväzkov z forwardu,

t – zostatková doba splatnosti forwardu v dňoch,

r – požadovaný úrokový výnos určený podľa prílohy č. 15,

con() – dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie v podmienkach príslušného derivátu.

Príloha č. 6 k vyhláške č. 246/2009 Z. z.

Určenie teoretickej ceny FRA obchodu

(1)

Teoretická cena FRA obchodu so splatnosťou do jedného roka vrátane sa vypočíta postupom uvedeným v prílohe č. 5, pričom ak k finančnému vysporiadaniu dôjde v

a)

deň t2,

Ppoh = N(1+rfra.con(tfra)) a Fzav = N(1+rdeal.con(tfra)), ak sa platí dohodnutá forwardová úroková miera a prijíma sa forwardová úroková miera príslušného dňa, alebo

Fpoh = N(1+rdeal.con(tfra)) a Fzav = N(1+rfra.con(tfra)), ak sa platí forwardová úroková miera príslušného dňa a prijíma sa dohodnutá forwardová úroková miera,

b)

deň t1,

, ak sa platí dohodnutá forwardová úroková miera a prijíma sa forwardová úroková miera príslušného dňa, alebo

a Fzav = N, ak sa platí forwardová úroková miera príslušného dňa a prijíma sa dohodnutá forwardová úroková miera,

kde

N – dohodnutá istina,

rdeal – dohodnutá forwardová úroková miera na obdobie od t1 do t2,

rfra – forwardová úroková miera príslušného dňa na obdobie od t1 do t2,

tfra = t2 – t1 = – perióda FRA obchodu v dňoch,

con() – dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie v podmienkach príslušného derivátu.

(2)

Teoretická cena FRA obchodu so splatnosťou dlhšou ako jeden rok sa vypočíta postupom uvedeným v prílohe č. 5, pričom ak k finančnému vysporiadaniu dôjde v

a)

deň t2,

a , ak sa platí dohodnutá forwardová úroková miera a prijíma sa forwardová úroková miera príslušného dňa,

a , ak sa platí forwardová úroková miera príslušného dňa a prijíma sa dohodnutá forwardová úroková miera,

b)

deň t1,

, ak sa platí dohodnutá forwardová úroková miera a prijíma sa forwardová úroková miera príslušného dňa,

a Fzav = N, ak sa platí forwardová úroková miera príslušného dňa a prijíma sa dohodnutá forwardová úroková miera,

kde

N – dohodnutá istina,

rdeal – dohodnutá forwardová úroková miera na obdobie od t1 do t2,

rfra – forwardová úroková miera príslušného dňa na obdobie od t1 do t2,

tfra = t2 – t1 – perióda FRA obchodu v dňoch,

con() – dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie v podmienkach príslušného derivátu.

(3)

Ak forwardová úroková miera príslušného dňa na obdobie od t1 do t2 nie je dostupná, určí sa podľa vzorca:

,

kde

rfra – forwardová úroková miera na obdobie (t2– t1) platná od t1,

r1 – požadovaný úrokový výnos vypočítaný podľa prílohy č. 15 na obdobie t1,

r2 – požadovaný úrokový výnos vypočítaný podľa prílohy č. 15 na obdobie t2,

con() – dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie v podmienkach príslušného derivátu.

Príloha č. 7 k vyhláške č. 246/2009 Z. z.

Určenie teoretickej ceny FX forwardu

(1)

Teoretická cena FX forwardu sa vypočíta postupom uvedeným v prílohe č. 5, pričom:

Fpoh = Npoh . FRpoh a

Fzav = Nzav . FRzav ,

kde

Npoh – dohodnutý objem nakúpenej meny,

Nzav – dohodnutý objem predanej meny,

FRpoh – forwardový kurz referenčnej meny k nakúpenej mene ku dňu realizácie obchodu,

FRzav – forwardový kurz referenčnej meny k predanej mene ku dňu realizácie obchodu.

(2)

Ak forwardový kurz cudzej meny k domácej mene alebo inej určenej mene ku dňu, ku ktorému sa FX forward oceňuje, nie je dostupný, vypočíta sa postupom:

a)

pre FX forwardy so splatnosťou kratšou ako jeden rok vrátane:

, ,

b)

pre FX forwardy so splatnosťou dlhšou ako jeden rok:

, ,

kde

FRpoh – forwardový kurz referenčnej meny k nakúpenej mene ku dňu, ku ktorému sa FX forward oceňuje,

FRzav – forwardový kurz referenčnej meny k predanej mene ku dňu, ku ktorému sa FX forward oceňuje,

SRpoh – spotový kurz referenčnej meny k nakúpenej mene ku dňu ocenenia,

SRzav – spotový kurz referenčnej meny k predanej mene ku dňu ocenenia,

r – požadovaný úrokový výnos pre referenčnú menu určený podľa prílohy č. 15 na obdobie t,

rpoh – požadovaný úrokový výnos pre nakúpenú menu určený podľa prílohy č. 15 na obdobie t,

rzav – požadovaný úrokový výnos pre predanú menu určený podľa prílohy č. 15 na obdobie t,

con() – dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie v podmienkach príslušného derivátu.

Príloha č. 8 k vyhláške č. 246/2009 Z. z.

Určenie teoretickej ceny forwardu na dlhový cenný papier a forwardu na kapitálový cenný papier

(1)

Teoretická cena forwardu na dlhový cenný papier a na kapitálový cenný papier sa vypočíta spôsobom:

P = Ppoh – Pzav,

kde

Ppoh – súčasná hodnota pohľadávok z forwardu,

Pzav – súčasná hodnota záväzkov z forwardu.

(2)

Súčasná hodnota pohľadávok a záväzkov z forwardu na dlhový cenný papier a forwardu na kapitálový cenný papier so splatnosťou kratšou ako jeden rok vrátane sa vypočíta postupom, ak ide o

a)

nákup predmetu forwardu, Ppoh = So a ,

b)

predaj predmetu forwardu, , Pzav = So ,

kde

P – teoretická cena forwardu,

S0 – hodnota dlhového cenného papiera alebo kapitálového cenného papiera ku dňu ocenenia podľa § 4,

Fdeal – dohodnutá cena dlhového cenného papiera alebo kapitálového cenného papiera,

t – zostatková doba splatnosti forwardu v dňoch,

r – požadovaný úrokový výnos určený podľa prílohy č. 15,

con() – dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie v podmienkach príslušného derivátu.

(3)

Súčasná hodnota pohľadávky a záväzku z forwardu na dlhový cenný papier a forwardu na kapitálový cenný papier so splatnosťou dlhšou ako jeden rok sa vypočíta postupom, ak ide o

a)

nákup predmetu forwardu, Ppoh = So a ,

b)

predaj predmetu forwardu, a Pzav = So,

kde

P – teoretická cena forwardu,

S0 – hodnota dlhového cenného papiera alebo kapitálového cenného papiera ku dňu ocenenia podľa § 4,

Fdeal – dohodnutá cena dlhového cenného papiera alebo kapitálového cenného papiera,

t – zostatková doba splatnosti forwardu v dňoch,

r – požadovaný úrokový výnos určený podľa prílohy č. 15,

con() – dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie v podmienkach príslušného derivátu.

Príloha č. 9 k vyhláške č. 246/2009 Z. z.

Určenie teoretickej ceny swapu

(1)

Teoretická cena swapu so splatnosťou kratšou ako jeden rok vrátane sa vypočíta spôsobom:

P = Ppoh – Pzav,

kde

,

.

(2)

Teoretická cena swapu so splatnosťou dlhšou ako jeden rok sa vypočíta spôsobom:

P = Ppoh – Pzav,

kde

,

,

kde

P – teoretická cena swapu,

Ppoh – hodnota oddiskontovaných pohľadávok zo swapu,

Pzav – hodnota oddiskontovaných záväzkov zo swapu,

Ppoh,i – forwardová cena pohľadávky zo swapu pre i-tú platbu v deň, ku ktorému sa swap oceňuje,

Pzav,i – forwardová cena záväzku zo swapu pre i-tú platbu v deň, ku ktorému sa swap oceňuje,

ti – zostatková doba splatnosti i-tej platby swapu v dňoch,

ri – požadovaný úrokový výnos vypočítaný podľa prílohy č. 15 na obdobie ti,

i – index budúcej platby swapu,

m – počet budúcich platieb swapu,

con() – dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie v podmienkach príslušného derivátu.

Príloha č. 10 k vyhláške č. 246/2009 Z. z.

Určenie teoretickej ceny IRS swapu

(1)

Teoretická cena IRS swapu so splatnosťou kratšou ako jeden rok vrátane sa vypočíta postupom uvedeným v prílohe č. 9, pričom:

Fpoh,i = N.rswap,i . con(tswap,i) a Fzav,i = N.rdeal,i . con(tswap,i), ak ide o nákup dohodnutej úrokovej sadzby a predaj swapovej úrokovej sadzby,

Fpoh,i = N.rdeal,i . con(tswap,i) a Fzav,i = N.rswap,i . con(tswap,i), ak ide o predaj dohodnutej úrokovej sadzby a nákup swapovej úrokovej sadzby,

kde

N – dohodnutá istina (nocionálna hodnota),

rswap,i – swapová úroková miera i-tej platby swapu v deň, ku ktorému sa IRS swap oceňuje,

rdeal,i – dohodnutá swapová úroková miera i-tej platby swapu,

tswap,i – dĺžka i-tého úrokového obdobia v dňoch,

con() – dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie v podmienkach príslušného derivátu.

(2)

Teoretická cena IRS swapu so splatnosťou dlhšou ako jeden rok sa vypočíta postupom uvedeným v prílohe č. 9, pričom:

a , ak ide o nákup dohodnutej úrokovej sadzby a predaj swapovej úrokovej sadzby,

a , ak ide o predaj dohodnutej úrokovej sadzby a nákup swapovej úrokovej sadzby,

kde

N – dohodnutá istina (nocionálna hodnota),

rswap,i – swapová úroková miera i-tej platby swapu v deň, ku ktorému sa IRS swap oceňuje,

rdeal,i – dohodnutá swapová úroková miera i-tej platby swapu,

tswap,i – dĺžka i-tého úrokového obdobia v dňoch,

con() – dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie v podmienkach príslušného derivátu.

(3)

Ak swapová úroková miera i-tej platby swapu v deň, ku ktorému sa IRS swap oceňuje, nie je dostupná, vypočíta sa podľa vzorca:

,

kde

ti – dĺžka obdobia do i-tej platby swapu v dňoch,

ti-1 – dĺžka obdobia do i – 1-ej platby swapu v dňoch,

con() – dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie v podmienkach príslušného derivátu,

ri – požadovaný úrokový výnos vypočítaný podľa prílohy č. 15 na obdobie ti,

ri-1 – požadovaný úrokový výnos vypočítaný podľa prílohy č. 15 na obdobie ti-1.

Príloha č. 11 k vyhláške č. 246/2009 Z. z.

Určenie teoretickej ceny FX swapu

(1)

Teoretická cena FX swapu sa vypočíta postupom uvedeným v prílohe č. 9, pričom:

Fpoh = Npoh . FRpoh,

Fzav = Nzav . FRzav,

kde

Npoh – dohodnutý objem nakúpenej meny,

Nzav – dohodnutý objem predanej meny,

FRpoh,i – forwardový kurz i-tej zámeny referenčnej meny k nakúpenej mene v deň, ku ktorému sa swap oceňuje,

FRzav,i – forwardový kurz i-tej zámeny referenčnej meny k predanej mene v deň, ku ktorému sa swap oceňuje.

(2)

Ak forwardový kurz i-tej zámeny referenčnej meny k nakúpenej alebo predanej mene v deň, ku ktorému sa swap oceňuje, nie je dostupný, určí sa postupom, ak ide o

a)

FX swap so splatnosťou kratšou ako jeden rok vrátane,

, ,

b)

FX swap so splatnosťou dlhšou ako jeden rok,

, ,

kde

SRpoh – spotový kurz nakúpenej meny k referenčnej mene ku dňu, ku ktorému sa swap oceňuje,

SRzav – spotový kurz predanej meny k referenčnej mene ku dňu, ku ktorému sa swap oceňuje,

ri – požadovaný úrokový výnos pre referenčnú menu určený podľa prílohy č. 15 na obdobie ti,

rpoh,i – požadovaný úrokový výnos pre nakúpenú menu vypočítaný podľa prílohy č. 15 na obdobie ti,

rzav,i – požadovaný úrokový výnos pre predanú menu vypočítaný podľa prílohy č. 15 na obdobie ti,

con() – dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie v podmienkach príslušného derivátu.

Príloha č. 12 k vyhláške č. 246/2009 Z. z.

Určenie teoretickej ceny bázického swapu

(1)

Na výpočet teoretickej ceny bázického swapu so splatnosťou kratšou ako jeden rok vrátane sa použije postup uvedený v prílohe č. 9, pričom:

Fpoh,i = N.rpoh,i . con(tswap,i) a Fzav,i = N.rzav,i . con(tswap,i),

kde

N – dohodnutá istina (nocionálna hodnota),

rpoh,i – swapová úroková miera pohľadávky i-tej platby swapu v deň, ku ktorému sa swap oceňuje,

rzav,i – swapová úroková miera záväzku i-tej platby swapu v deň, ku ktorému sa swap oceňuje,

rswap.i – dĺžka i-tého úrokového obdobia v dňoch,

con() – dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie v podmienkach príslušného derivátu.

(2)

Na výpočet teoretickej ceny bázického swapu so splatnosťou dlhšou ako jeden rok sa použije postup uvedený v prílohe č. 9, pričom:

a ,

kde

N – dohodnutá istina (nocionálna hodnota),

rpoh,i – swapová úroková miera pohľadávky i-tej platby swapu v deň, ku ktorému sa swap oceňuje,

rzav,i – swapová úroková miera záväzku i-tej platby swapu v deň, ku ktorému sa swap oceňuje,

rswap.i – dĺžka i-tého úrokového obdobia v dňoch,

con() – dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie v podmienkach príslušného derivátu.

Príloha č. 13 k vyhláške č. 246/2009 Z. z.

Určenie teoretickej ceny krížového menovo-úrokového swapu

(1)

Teoretická cena krížového menovo-úrokového swapu so splatnosťou kratšou ako jeden rok vrátane sa vypočíta postupom:

,

.

(2)

Teoretická cena krížového menovo-úrokového swapu so splatnosťou dlhšou ako jeden rok sa vypočíta postupom:

,

,

kde

Ppoh – hodnota diskontovaných pohľadávok zo swapu,

Pzav – hodnota diskontovaných záväzkov zo swapu,

t1 – začiatok krížového menovo-úrokového swapu,

t2 – koniec krížového menovo-úrokového swapu,

tj – zostatková splatnosť j-tej úrokovej platby swapu,

con() – dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie v podmienkach príslušného derivátu,

rd,1 – požadovaný úrokový výnos pre referenčnú menu vypočítaný podľa prílohy č. 15 na obdobie t1,

rd,2 – požadovaný úrokový výnos pre referenčnú menu vypočítaný podľa prílohy č. 15 na obdobie t2,

rd,j – požadovaný úrokový výnos pre referenčnú menu vypočítaný podľa prílohy č. 15 na obdobie tj,

Npoh – objem nakúpenej meny, ktorý sa nakúpi v čase t1 a spätne sa predá v čase t2,

Nzav – objem predanej meny, ktorý sa predá v čase t1 a spätne sa odkúpi v čase t2,

FRpoh.i – forwardový kurz referenčnej meny k nakúpenej mene k i-tej zámene objemu cudzej meny ku dňu, ku ktorému sa swap oceňuje,

FRzav,i – forwardový kurz referenčnej meny k predanej mene k i-tej zámene objemu cudzej meny ku dňu, ku ktorému sa swap oceňuje,

rpoh,j – swapová úroková miera pohľadávky j-tej platby swapu ku dňu, ku ktorému sa swap oceňuje,

rzav,j – swapová úroková miera záväzku j-tej platby swapu ku dňu, ku ktorému sa swap oceňuje.

Príloha č. 14 k vyhláške č. 246/2009 Z. z.

Určenie teoretickej ceny európskej opcie

(1)

Teoretická cena európskej call opcie na kapitálový cenný papier, z ktorého sa nevypláca dividenda, sa vypočíta postupom:

, pričom

,

,

kde

P – teoretická cena európskej call opcie,

S0 – cena kapitálového cenného papiera v deň, ku ktorému sa opcia oceňuje,

E – expiračná cena kapitálového cenného papiera,

t – zostatková doba splatnosti opcie do expirácie v dňoch,

b – báza počtu dní v roku,

σ – historická volatilita kapitálového cenného papiera vyjadrená v rokoch,

r – požadovaný spojitý úrokový výnos na obdobie t,

N() – kumulatívna distribučná funkcia normálneho rozdelenia so strednou hodnotou 0 a varianciou 1.

(2)

Teoretická cena európskej put opcie na kapitálový cenný papier, z ktorého sa nevypláca dividenda, sa vypočíta postupom:

, pričom

,

,

kde

P – teoretická cena európskej call opcie,

S0 – cena kapitálového cenného papiera v deň, ku ktorému sa opcia oceňuje,

E – expiračná cena kapitálového cenného papiera,

t – zostatková doba splatnosti opcie do expirácie v dňoch,

b – báza počtu dní v roku,

σ – historická volatilita kapitálového cenného papiera vyjadrená v rokoch,

r – požadovaný spojitý úrokový výnos na obdobie t,

N() – kumulatívna distribučná funkcia normálneho rozdelenia so strednou hodnotou 0 a varianciou 1.

(3)

Ak spojitý úrokový výnos nie je dostupný, vypočíta sa postupom:

r = ln(1 + rd),

kde

rd – požadovaný úrokový výnos vypočítaný podľa prílohy č. 15 na obdobie t.

(4)

Ak historická volatilita príslušného kapitálového cenného papiera nie je dostupná, vypočíta sa postupom:

,

pričom

,

,

,

kde

σ – historická volatilita kapitálového cenného papiera vyjadrená v rokoch,

σd – historická volatilita kapitálového cenného papiera vyjadrená v dňoch,

Si – cena príslušného kapitálového cenného papiera v deň i,

n – počet obchodných dní od začiatku kótovania ceny kapitálového cenného papiera; počet dní, za ktoré je počítaná historická volatilita kapitálového cenného papiera,

i=1, 2, 3... – index obchodných dní od začiatku kótovania ceny kapitálového cenného papiera.

Príloha č. 15 k vyhláške č. 246/2009 Z. z.

Určenie požadovaného úrokového výnosu peňažných tokov plynúcich z finančného nástroja

(1)

Požadovaný úrokový výnos peňažných tokov plynúcich z finančného nástroja (ďalej len „požadovaný úrokový výnos“) sa určuje metódou lineárnej interpolácie z výnosovej krivky dlhopisu s nulovým kupónom, a to podľa vzorca:

,

kde

r – požadovaný úrokový výnos,

t – doba splatnosti peňažného toku z finančného nástroja,

t+ – najbližšia dlhšia doba splatnosti dostupná na výnosovej krivke dlhopisu s nulovým kupónom,

t– – najbližšia kratšia doba splatnosti dostupná na výnosovej krivke dlhopisu s nulovým kupónom,

r+ – hodnota úrokovej sadzby na výnosovej krivke dlhopisu s nulovým kupónom prináležiaca k najbližšej dlhšej dobe splatnosti dostupnej na výnosovej krivke dlhopisu s nulovým kupónom,

r– – hodnota úrokovej sadzby na výnosovej krivke dlhopisu s nulovým kupónom prináležiaca k najbližšej kratšej dobe splatnosti dostupnej na výnosovej krivke dlhopisu s nulovým kupónom.

(2)

Ak nie je uvedené inak, všetky úrokové sadzby sú v percentuálnom vyjadrení v ročnej miere.

(3)

Výnosová krivka dlhopisu s nulovým kupónom sa zostaví bootstrappingom, ak ide o finančné nástroje so splatnosťou

a)

kratšou ako jeden rok vrátane, z úrokových sadzieb medzibankového trhu, a to pre menu, v ktorej je príslušný finančný nástroj denominovaný,

b)

dlhšou ako jeden rok, zo swapových úrokových sadzieb medzibankového trhu v mene, v ktorej je príslušný finančný nástroj denominovaný.

Príloha č. 16 k vyhláške č. 246/2009 Z. z.

Určenie prémie za riziko dlhového cenného papiera

(1)

Prémia za riziko dlhového cenného papiera predstavuje kladnú alebo zápornú prirážku k požadovanému úrokovému výnosu alebo výnosu do splatnosti príslušného dlhového cenného papiera určenému podľa prílohy č. 15. Súčet týchto hodnôt predstavuje celkový požadovaný úrokový výnos alebo celkový výnos do splatnosti.

(2)

Ak k dlhovému cennému papieru výška prirážky nie je dostupná, na určenie prémie za riziko dlhového cenného papiera sa použije priemerná prirážka dlhového cenného papiera toho istého emitenta v tej istej mene s najbližšou kratšou a najbližšou dlhšou dobou splatnosti (ďalej len „porovnateľný dlhový cenný papier“).

(3)

Prémia za riziko dlhového cenného papiera sa určí ako aritmetický priemer prémií za riziko porovnateľných dlhových cenných papierov. Prémie za riziko porovnateľných dlhových cenných papierov sa určia z cien porovnateľných dlhových cenných papierov určených podľa § 4 ods. 1, ak ide o porovnateľný dlhový cenný papier so splatnosťou

a)

kratšou ako jeden rok vrátane, postupom uvedeným v prílohe č. 3 odseku 1,

b)

dlhšou ako jeden rok, postupom uvedeným v prílohe č. 3 odseku 2.

(4)

Ak neexistuje porovnateľný dlhový cenný papier alebo nie je dostupná jeho cena podľa § 4 ods. 1 nie staršia ako desať obchodných dní, prémia za riziko dlhového cenného papiera sa určí ako aritmetický priemer prémií za riziko dlhových cenných papierov materskej spoločnosti emitenta príslušného dlhového cenného papiera s najbližšou kratšou a najbližšou dlhšou dobou splatnosti. Na výpočet prémií za riziko platí v uvedenom prípade postup podľa odseku 3 rovnako.

(5)

Ak na určenie prémie za riziko dlhového cenného papiera nie je možné postupovať podľa odsekov 1 až 4, prémiu za riziko dlhového cenného papiera určí správca po dohode s depozitárom fondu vzhľadom na kreditnú kvalitu emitenta, výšku a charakter prípadnej záruky a kreditnú kvalitu ručiteľa, rizikové marže dlhových cenných papierov rovnakého emitenta alebo materskej spoločnosti v iných menách s prihliadnutím na rozdielne úrokové sadzby, aktuálne CDS spready, dĺžku splatnosti dlhového cenného papiera a menu, v ktorej je dlhový cenný papier denominovaný.

(6)

Ak má dlhový cenný papier, pre ktorý sa určuje riziková prirážka, odlišné podmienky výplaty výnosov alebo istiny ako existujúce porovnateľné dlhové cenné papiere, použije sa postup podľa odseku 5 primerane.

[]

Poznámky

[]1)

§ 47 zákona č. 43/2004 Z. z.o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

[]2)

§ 22 zákona č. 650/2004 Z. z.o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

[]3)

§ 81 ods. 1 písm. c) zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 449/2008 Z. z.§ 53 ods. 1 písm. c) zákona č. 650/2004 Z. z. v znení zákona č. 449/2008 Z. z.

[]4)

§ 81 ods. 1 písm. d) zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 449/2008 Z. z.§ 53 ods. 1 písm. d) zákona č. 650/2004 Z. z. v znení zákona č. 449/2008 Z. z.

[]5)

§ 5 zákona č. 566/2001 Z. z.o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o cenných papieroch).

[]6)

§ 20 zákona č. 43/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

[]7)

§ 72 ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 747/2004 Z. z.

[]8)

§ 81 ods. 1 písm. f) zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 449/2008 Z. z.§ 53 ods. 1 písm. e) zákona č. 650/2004 Z. z. v znení zákona č. 449/2008 Z. z.

[]9)

§ 81 ods. 3 zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 449/2008 Z. z.§ 53 ods. 1 písm. a) zákona č. 650/2004 Z. z. v znení zákona č. 449/2008 Z. z.

[]10)

§ 5 písm. j) zákona č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2007 Z. z.

[]11)

§ 3 ods. 4 písm. e) zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov.

[]12)

§ 81 ods. 3 písm. b) zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 449/2008 Z. z.

[]13)

§ 90 ods. 8 zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 449/2008 Z. z.

[]14)

§ 6 ods. 16 písm. e) zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

[]15)

§ 81 ods. 1 písm. b) zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 449/2008 Z. z.§ 53 ods. 1 písm. b) zákona č. 650/2004 Z. z. v znení zákona č. 449/2008 Z. z.

[]16)

§ 35 zákona č. 594/2003 Z. z.

[]17)

§ 95 ods. 1 písm. a) zákona č. 594/2003 Z. z.

[]18)

§ 43 zákona č. 594/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

[]19)

§ 73a zákona č. 594/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

[]20)

§ 81 ods. 1 písm. g) zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 449/2008 Z. z.§ 53 ods. 1 písm. f) zákona č. 650/2004 Z. z. v znení zákona č. 449/2008 Z. z.

[]21)

§ 53 ods. 1 písm. g) zákona č. 650/2004 Z. z. v znení zákona č. 449/2008 Z. z.

[]22)

§ 20 ods. 3 zákona č. 594/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

[]23)

Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

[]24)

§ 70 až 75a Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

[]25)

Čl. 12 ods. 12.1. Protokolu a Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (Ú. v. EÚ C 321E, 29. 12. 2006).

[]26)

Zákon č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

[]27)

§ 80 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 594/2003 Z. z.

[]28)

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Národnej banky Slovenska

o spôsobe určenia hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a doplnkovom dôchodkovom fonde a o zmene vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 217/2005 Z. z. o vlastných zdrojoch doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a o metódach a postupoch stanovenia hodnoty majetku v doplnkových dôchodkových fondoch v znení neskorších predpisov

Národná banka Slovenska podľa § 72 ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., podľa § 33 ods. 6 a § 53e ods. 6 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 449/2008 Z. z. ustanovuje:

Čl. I

Všeobecné ustanovenia

§ 1 - Vymedzenie pojmov

Na účely tejto vyhlášky sa rozumie

a)

správcom dôchodková správcovská spoločnosť1) a doplnková dôchodková spoločnosť,2)

b)

fondom dôchodkový fond a doplnkový dôchodkový fond,

c)

zahraničným subjektom kolektívneho investovania zahraničný subjekt kolektívneho investovania spĺňajúci požiadavky právne záväzných aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie podľa osobitného predpisu3) a iný zahraničný subjekt kolektívneho investovania spĺňajúci požiadavky podľa osobitného predpisu,4)

d)

reálnou hodnotou finančného nástroja5) cena, ktorú možno dosiahnuť pri obchode s finančným nástrojom v nezávislej transakcii medzi informovanými a dobrovoľne zúčastnenými zmluvnými stranami; reálnou hodnotou finančného nástroja je aktuálna trhová cena finančného nástroja alebo teoretická cena finančného nástroja,

e)

trhovou cenou finančného nástroja záverečný kurz finančného nástroja dosiahnutý na rozhodujúcom trhu zverejnený organizátorom rozhodujúceho regulovaného trhu alebo informačným systémom; ak záverečný kurz finančného nástroja nezahŕňa alikvotný úrokový výnos, na určenie trhovej ceny sa záverečný kurz zvýši o alikvotný úrokový výnos vypočítaný podľa postupu uvedeného v prílohe č. 1,

f)

informačným systémom všeobecne uznávaný informačný systém uverejňujúci oficiálne trhové ceny finančných nástrojov, ktorý správca po dohode s depozitárom fondu používa na určenie hodnoty finančných nástrojov,

g)

teoretickou cenou finančného nástroja kvalifikovaný odhad ceny finančného nástroja určený podľa postupu uvedeného v tejto vyhláške,

h)

obchodným dňom obchodný deň pre príslušný finančný nástroj na rozhodujúcom trhu,

i)

výnosovou krivkou krivka znázorňujúca výnosy do splatnosti finančných nástrojov v príslušnom obchodnom dni v závislosti od ich zostatkovej doby splatnosti, poskytujúca informácie o časovej štruktúre úrokových mier,

j)

výnosovou krivkou dlhopisu s nulovým kupónom výnosová krivka znázorňujúca výnosy do splatnosti bezkupónových finančných nástrojov,

k)

bootstrappingom spôsob konštrukcie výnosovej krivky dlhopisu s nulovým kupónom pre príslušné finančné nástroje odvodenej z výnosovej krivky,

l)

podkladovým nástrojom finančné nástroje a ďalšie hodnoty, najmä úrokové miery, kurzy mien a finančné indexy, na ktoré sa vzťahuje alebo od ktorých je odvodený finančný derivát,

m)

pevným termínovým obchodom obchod, ktorého plnenie je dohodnuté tak, aby doba, ktorá uplynie od uzavretia obchodu do jeho vysporiadania, bola dlhšia ako pri spotovom obchode, pričom tento obchod je pre obe zmluvné strany záväzný,

n)

forwardom pevný termínový obchod, pri ktorom sa zmluvná strana zaväzuje dodať alebo odobrať v dohodnutý deň za cenu dohodnutú pri uzatvorení obchodu dohodnuté množstvo finančného nástroja alebo zaplatiť určenú sumu peňažných prostriedkov, ktorá predstavuje rozdiel medzi dohodnutou cenou podkladového nástroja a trhovou cenou podkladového nástroja,

o)

FRA obchodom pevný termínový obchod, pri ktorom sa zmluvná strana zaväzuje, že v budúcom termíne dohodnutom pri uzatvorení obchodu zaplatí rozdiel medzi vopred dohodnutým úrokom z dohodnutej istiny za dohodnutú dobu jej splatnosti a úrokom z tejto dohodnutej istiny za rovnakú dobu splatnosti začínajúcu dňom určeným pri uzatvorení obchodu, ktorý bude v tento deň skutočne ponúkaný,

p)

FX forwardom pevný termínový obchod, pri ktorom sa zmluvná strana zaväzuje dodať alebo odobrať v dohodnutý deň v kurze k domácej mene alebo inej dohodnutej mene pri uzatvorení obchodu dohodnuté množstvo cudzej meny alebo zaplatiť určenú sumu peňažných prostriedkov v domácej mene alebo inej dohodnutej mene, ktorá je určená rozdielom medzi dohodnutým kurzom a spotovým kurzom cudzej meny k domácej mene alebo inej dohodnutej mene,

q)

swapom pevný termínový obchod, pri ktorom sa zmluvná strana zaväzuje zameniť v dohodnutý deň za cenu dohodnutú pri uzatvorení obchodu dohodnuté množstvo finančného nástroja za iný finančný nástroj,

r)

IRS swapom pevný termínový obchod, pri ktorom sa zmluvná strana zaväzuje zameniť v dohodnutý deň úrok vypočítaný pohyblivou úrokovou mierou z určenej istiny za úrok vypočítaný pevnou úrokovou mierou z určenej istiny, pričom obe platby znejú na rovnakú menu,

s)

bázickým swapom pevný termínový obchod, pri ktorom sa zmluvná strana zaväzuje zameniť v dohodnutý deň úrok vypočítaný pohyblivou úrokovou mierou z určenej istiny za úrok vypočítaný inou pohyblivou úrokovou mierou z určenej istiny, pričom obe platby znejú na rovnakú menu,

t)

FX swapom pevný termínový obchod, pri ktorom sa zmluvná strana zaväzuje zameniť v dohodnutý deň jednu menu za inú menu podľa spotového kurzu k tejto mene platného ku dňu uzavretia obchodu alebo forwardového kurzu k tejto mene platného ku dňu realizácie obchodu a spätne zameniť tie isté meny po uplynutí dohodnutej doby podľa dohodnutého forwardového kurzu platného ku dňu splatnosti obchodu,

u)

krížovým menovo-úrokovým swapom pevný termínový obchod, pri ktorom sa zmluvná strana zaväzuje zameniť v dohodnutý deň jednu menu za inú menu podľa spotového kurzu k tejto mene platného ku dňu uzavretia obchodu alebo podľa dohodnutého forwardového kurzu k tejto mene platného ku dňu začiatku obchodu a spätne zameniť tie isté meny po uplynutí dohodnutej doby podľa dohodnutého forwardového kurzu platného ku dňu splatnosti obchodu, pričom zmluvné strany si platia úroky podľa dohodnutých úrokových mier zo zamenených objemov cudzích mien; zámena a spätná zámena cudzích mien môže byť aj pomyselná,

v)

opciou právo jednej zmluvnej strany odobrať alebo dodať podkladový nástroj a povinnosť druhej zmluvnej strany, ak o to prvá zmluvná strana požiada, tento podkladový nástroj dodať alebo odobrať za cenu dohodnutú pri uzavretí obchodu; doba, ktorá uplynie od uzavretia obchodu do jeho vysporiadania, je dlhšia ako pri spotovom obchode,

w)

CDS swapom finančný derivát, pri ktorom jedna zmluvná strana platí druhej zmluvnej strane pravidelné platby v termínoch dohodnutých v deň uzavretia obchodu a druhá zmluvná strana sa zaväzuje poskytnúť prvej zmluvnej strane finančnú ochranu, ak nastane vopred dohodnutá kreditná udalosť (zlyhanie emitenta príslušného finančného nástroja),

x)

CDS spreadom ročná platba vyjadrená ako percentuálny podiel z nominálnej hodnoty CDS swapu, ktorej výška je závislá od kreditnej kvality emitenta finančného nástroja, od ktorého je CDS swap odvodený,

y)

členským štátom členský štát Európskej hospodárskej a menovej únie Európskych spoločenstiev, štát, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru, Spojené štáty americké a Japonsko,

z)

priemernou modifikovanou duráciou pomer zmeny hodnoty majetku v dôchodkovom fonde pri jednotkovej zmene úrokovej sadzby, ktorá priamo alebo nepriamo ovplyvňuje hodnotu majetku v dôchodkovom fonde.

Určenie hodnoty príspevkov a penále, vkladov a finančných nástrojov

§ 2 - Určenie hodnoty príspevkov a penále

Príspevky6) a penále7) sa oceňujú menovitou hodnotou ku dňu ich pripísania na bežný účet fondu u depozitára fondu.

§ 3 - Určenie hodnoty vkladov

Peňažné prostriedky na bežnom účte a na vkladovom účte8) sa oceňujú súčtom menovitej hodnoty a hodnoty alikvotného úrokového výnosu pripadajúceho ku dňu, ku ktorému sa vklad oceňuje, určenému podľa postupu uvedeného v prílohe č. 2.

§ 4 - Určenie hodnoty prevoditeľných cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

(1)

Prevoditeľné cenné papiere9) prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu10) sa oceňujú trhovou cenou prevoditeľného cenného papiera zverejnenou pre deň, ku ktorému sa prevoditeľný cenný papier oceňuje, ak táto vyhláška neustanovuje inak.

(2)

Rozhodujúcim trhom sa rozumie trh, ktorý je pre prevoditeľný cenný papier uvedený ako rozhodujúci v informačnom systéme. Ak rozhodujúci trh pre prevoditeľný cenný papier nie je možné na základe údajov z informačného systému jednoznačne určiť, rozhodujúcim trhom sa rozumie regulovaný trh, ktorý je pre prevoditeľný cenný papier na základe emisných podmienok tohto prevoditeľného cenného papiera primárny.11)

(3)

Ak trhová cena prevoditeľného cenného papiera nie je zverejnená v deň, ku ktorému sa cena prevoditeľného cenného papiera určuje, prevoditeľný cenný papier sa oceňuje, ak ide o

a)

dlhový cenný papier, teoretickou cenou určenou podľa postupu uvedeného v prílohe č. 3,

b)

kapitálový cenný papier a cenný papier, ktorého hodnota je naviazaná na hodnotu finančných indexov (ďalej len „cenný papier ETF“),12) poslednou trhovou cenou, ak táto cena nie je staršia ako desať obchodných dní vrátane dňa, ku ktorému sa kapitálový cenný papier a cenný papier ETF oceňuje, a ak nedošlo k ekonomickým zmenám na finančnom trhu alebo u emitenta tohto kapitálového cenného papiera alebo cenného papiera ETF.

(4)

Ak posledná trhová cena kapitálového cenného papiera alebo cenného papiera ETF je staršia ako desať obchodných dní vrátane dňa, ku ktorému sa kapitálový cenný papier a cenný papier ETF oceňuje, a ak nedošlo k ekonomickým zmenám na finančnom trhu alebo u emitenta tohto kapitálového cenného papiera alebo cenného papiera ETF, kapitálový cenný papier a cenný papier ETF sa oceňuje,

a)

ak ide o kapitálový cenný papier, ktorého emitent alebo ním emitované dlhové cenné papiere majú vyžiadaný dlhodobý medzinárodný rating13) udelený ratingovou agentúrou uvedenou v zozname, ktorý vedie Národná banka Slovenska podľa osobitného predpisu,14) poslednou trhovou cenou rovnomerne znižovanou každý pracovný deň počas nasledujúcich 100 pracovných dní o pomernú časť z poslednej trhovej ceny, najnižšie na hodnotu, ak je udelený rating v

1.

najvyššom stupni, 85 % z poslednej trhovej ceny,

2.

inom ako najvyššom stupni, zníženú o 10 percentuálnych bodov pre každý nasledujúci stupeň ratingu oproti hodnote prislúchajúcej k predchádzajúcemu stupňu ratingu,

b)

ak ide o kapitálový cenný papier, ktorého emitent alebo ním emitované dlhové cenné papiere nemajú vyžiadaný dlhodobý medzinárodný rating udelený ratingovou agentúrou uvedenou v zozname, ktorý vedie Národná banka Slovenska podľa osobitného predpisu,14) alebo cenný papier ETF, poslednou trhovou cenou rovnomerne znižovanou každý pracovný deň počas nasledujúcich 100 pracovných dní o pomernú časť z poslednej trhovej ceny, najnižšie na hodnotu

1.

rozdielu poslednej trhovej ceny a ročnej smerodajnej odchýlky trhovej ceny; ročnou smerodajnou odchýlkou trhovej ceny sa rozumie smerodajná odchýlka trhovej ceny kapitálového cenného papiera alebo cenného papiera ETF, ak za posledných 365 dní mal kapitálový cenný papier alebo cenný papier ETF zverejnenú trhovú cenu najmenej počas 30 obchodných dní, alebo

2.

nula,

c)

poslednou cenou podľa písmena a) alebo písmena b), alebo odseku 3 písm. b) zníženou o predpokladaný vplyv ekonomických zmien na finančnom trhu alebo u emitenta kapitálového cenného papiera alebo cenného papiera ETF na hodnotu kapitálového cenného papiera alebo cenného papiera ETF, ak došlo k ekonomickým zmenám na finančnom trhu alebo u emitenta kapitálového cenného papiera alebo cenného papiera ETF; rozsah predpokladaného vplyvu ekonomických zmien sa určí po dohode s depozitárom fondu.

(5)

Ekonomickými zmenami sa rozumie vznik takých udalostí na finančnom trhu alebo u emitenta finančného nástroja, ktoré zapríčinia neštandardné správanie na finančnom trhu, pričom je odôvodnené predpokladať, že jeho vplyvom ocenenie určené štandardným postupom nezodpovedá reálnej hodnote príslušného finančného nástroja.

(6)

Ak cena prevoditeľného cenného papiera podľa odseku 1 je zverejnená, ale na základe rozhodnutia správcu a po dohode s depozitárom fondu nezodpovedá cene, ktorú možno za štandardných podmienok pri obchode s prevoditeľným cenným papierom dosiahnuť, cena prevoditeľného cenného papiera sa určí s náležitou odbornou starostlivosťou po dohode s depozitárom fondu.

§ 5 - Určenie hodnoty prevoditeľných cenných papierov z nových emisií

Na určenie hodnoty prevoditeľného cenného papiera z novej emisie15) sa použije § 4 ods. 3 a 4 primerane.

§ 6

Určenie hodnoty nástrojov peňažného trhu

(1)

Na ocenenie nástroja peňažného trhu prijatého na obchodovanie na regulovanom trhu sa použije § 4 ods. 1 rovnako.

(2)

Ak trhovú cenu nástroja peňažného trhu prijatého na obchodovanie na regulovanom trhu nie je možné zistiť v deň, ku ktorému sa cena nástroja peňažného trhu určuje, pri ocenení nástroja peňažného trhu prijatého na obchodovanie na regulovanom trhu sa použije postup uvedený v prílohe č. 4. Ak ide o iný nástroj peňažného trhu ako pokladničná poukážka alebo vkladový list, na ocenenie nástroja peňažného trhu sa primerane použije postup uvedený v prílohe č. 3, ak táto vyhláška neustanovuje inak.

(3)

Na ocenenie nástroja peňažného trhu, ktorý nie je prijatý na obchodovanie na regulovanom trhu, sa použije odsek 2 rovnako.

§ 7

Určenie hodnoty podielových listov otvorených podielových fondov a cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania

(1)

Podielový list otvoreného podielového fondu16) sa oceňuje súčinom počtu podielov vyznačených na podielovom liste otvoreného podielového fondu a aktuálnej ceny podielu vyhlásenej správcovskou spoločnosťou17) pre deň, ku ktorému sa hodnota podielového listu otvoreného podielového fondu určuje. Ak ku dňu ocenenia nebola aktuálna cena podielu vyhlásená, na ocenenie podielového listu otvoreného podielového fondu sa použije posledná vyhlásená aktuálna cena podielu.

(2)

Ak bola podaná žiadosť o vyplatenie podielového listu otvoreného podielového fondu a tento ku dňu, ku ktorému sa podielový list otvoreného podielového fondu oceňuje, nebol vyplatený, na určenie hodnoty tohto podielového listu sa použije aktuálna cena podielu vyhlásená správcovskou spoločnosťou pre deň, ku ktorému jej bola žiadosť o vyplatenie podielového listu otvoreného podielového fondu doručená.

(3)

Ak bola podaná žiadosť o vyplatenie podielového listu otvoreného podielového fondu a pred jeho vyplatením došlo k pozastaveniu vyplácania podielových listov,18) na určenie hodnoty tohto podielového listu sa použije posledná vyhlásená aktuálna cena podielu.

(4)

Pri ocenení cenného papiera zahraničného subjektu kolektívneho investovania prijatého na obchodovanie na regulovanom trhu sa postupuje podľa § 4 ods. 1 a § 4 ods. 3 písm. b). Ak pri ocenení cenného papiera zahraničného subjektu kolektívneho investovania prijatého na obchodovanie na regulovanom trhu nie je možné postupovať podľa prvej vety alebo ak cenný papier zahraničného subjektu kolektívneho investovania nebol prijatý na obchodovanie na regulovanom trhu, pri ocenení cenného papiera zahraničného subjektu kolektívneho investovania sa postupuje primerane podľa odseku 1.

§ 8 - Určenie hodnoty podielových listov špeciálnych podielových fondov nehnuteľností

(1)

Podielový list špeciálneho podielového fondu nehnuteľností,19) ktorého podielnik má právo, aby mu na jeho žiadosť bol tento podielový list z majetku v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností vyplatený, sa oceňuje podľa § 7 ods. 1.

(2)

Na ocenenie podielového listu špeciálneho podielového fondu nehnuteľností, ktorého podielnik nemá právo, aby mu na jeho žiadosť bol tento podielový list z majetku v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností vyplatený, sa použije § 7 ods. 1 primerane.

§ 9 - Určenie hodnoty finančných derivátov

(1)

Pri ocenení finančného derivátu20) prijatého na obchodovanie na regulovanom trhu sa postupuje podľa § 4 ods. 1.

(2)

Ak finančný derivát prijatý na obchodovanie na regulovanom trhu nie je možné oceniť podľa § 4 ods. 1, hodnota finančného derivátu sa určí teoretickou cenou podľa odseku 3, ak táto vyhláška neustanovuje inak.

(3)

Teoretická cena finančného derivátu sa určí, ak ide o

a)

FRA obchod, podľa postupu uvedeného v prílohe č. 5 a 6,

b)

FX forward, podľa postupu uvedeného v prílohe č. 5 a 7,

c)

forward na dlhový cenný papier a forward na kapitálový cenný papier, podľa postupu uvedeného v prílohe č. 5 a 8,

d)

IRS swap, podľa postupu uvedeného v prílohe č. 9 a 10,

e)

FX swap, podľa postupu uvedeného v prílohe č. 9 a 11,

f)

bázický swap, podľa postupu uvedeného v prílohe č. 9 a 12,

g)

krížový menovo-úrokový swap, podľa postupu uvedeného v prílohe č. 13,

h)

európsku opciu, podľa postupu uvedeného v prílohe č. 14.

(4)

Hodnota finančného derivátu neprijatého na obchodovanie na regulovanom trhu21) sa určí teoretickou cenou, pričom na jej určenie platí odsek 3 rovnako, ak táto vyhláška neustanovuje inak.

(5)

Na určenie teoretickej ceny finančného derivátu sa môžu okrem postupov uvedených v prílohách k tejto vyhláške použiť po dohode s depozitárom fondu a za predpokladu vynaloženia odbornej starostlivosti aj iné štandardné ekonomicko-matematické modely na určenie hodnoty finančného nástroja.

§ 10

(1)

Finančný nástroj, ktorého hodnotu nie je možné určiť podľa § 2 až 9, sa oceňuje teoretickou cenou určenou správcom po dohode s depozitárom fondu. Teoretická cena takého finančného nástroja sa určí ako rozdiel súčasnej hodnoty budúcich peňažných príjmov a súčasnej hodnoty budúcich peňažných výdavkov plynúcich z finančného nástroja. Budúce peňažné príjmy a budúce peňažné výdavky sú na súčasnú hodnotu diskontované diskontným faktorom zahrňujúcim požadovaný úrokový výnos určený podľa postupu uvedeného v prílohe č. 15 a prémiu za riziko, ak ide o dlhový cenný papier, určenú podľa postupu uvedeného v prílohe č. 16.

(2)

Ak pri určení teoretickej ceny finančného nástroja nie je možné postupovať podľa odseku 1, teoretická cena sa určí v súlade s inými štandardnými ekonomicko-matematickými modelmi na určovanie hodnoty príslušného finančného nástroja po dohode s depozitárom fondu.

(3)

Pri určovaní teoretickej ceny finančného nástroja sa postupuje s náležitou odbornou starostlivosťou22) tak, aby teoretická cena zodpovedala cene, ktorú možno v prípade obchodu s finančným nástrojom za štandardných podmienok dosiahnuť.

§ 11

Na určenie hodnoty výnosov z finančného nástroja, ktoré nie sú zahrnuté v cene príslušného finančného nástroja, sa použije ich hodnota ku dňu ich pripísania na bežný účet fondu u depozitára fondu.

Spoločné ustanovenia

§ 12 - Určenie hodnoty pohľadávok a záväzkov

(1)

Na ocenenie pohľadávok a záväzkov sa použije ich menovitá hodnota ku dňu, ku ktorému sa pohľadávka a záväzok oceňuje.

(2)

Hodnota pohľadávky určená podľa odseku 1 sa znižuje o

a)

10 % jej menovitej hodnoty pri pohľadávke po lehote splatnosti dlhšej ako desať dní,

b)

33 % jej menovitej hodnoty pri pohľadávke po lehote splatnosti dlhšej ako 30 dní,

c)

66 % jej menovitej hodnoty pri pohľadávke po lehote splatnosti dlhšej ako 60 dní,

d)

100 % jej menovitej hodnoty pri pohľadávke po lehote splatnosti dlhšej ako 90 dní.

(3)

Hodnota všetkých pohľadávok voči dlžníkovi, na ktorého majetok bol vyhlásený konkurz alebo bolo začaté reštrukturalizačné konanie,23) alebo iné obdobné konanie podľa práva štátu, v ktorom má dlžník sídlo, sa určí s odbornou starostlivosťou na základe odhadu predpokladaného výťažku z pohľadávky po dohode s depozitárom fondu a Národnou bankou Slovenska ku dňu, ku ktorému sa správca o týchto skutočnostiach dozvedel. Pri určení hodnoty všetkých pohľadávok voči dlžníkovi, ktorý je v likvidácii24) alebo voči nemu bolo začaté obdobné konanie podľa práva štátu, v ktorom má dlžník sídlo, sa postupuje podľa prvej vety.

(4)

Hodnota všetkých pohľadávok voči dlžníkovi, na ktorého majetok bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku dlžníka, sa zníži na nulovú hodnotu ku dňu, ku ktorému sa správca o tejto skutočnosti dozvedel.

§ 13 - Určenie hodnoty finančného nástroja vyjadrenej v cudzej mene

(1)

Finančný nástroj, ktorého hodnota je vyjadrená v cudzej mene, sa pri určovaní jeho hodnoty v eurách prepočítava podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou25) pre deň, ku ktorému sa hodnota finančného nástroja určuje.

(2)

Finančný nástroj, ktorého hodnota je vyjadrená v cudzej mene, ktorej referenčný výmenný kurz neurčuje a nevyhlasuje Európska centrálna banka,25) sa pri určovaní jeho hodnoty v eurách najskôr prepočítava kurzom amerického dolára k tejto cudzej mene uverejneným centrálnou bankou štátu, v ktorom je táto cudzia mena zákonným platidlom, pre deň, ku ktorému sa hodnota finančného nástroja určuje, a takto zistená hodnota v amerických dolároch sa prepočítava na eurá kurzom podľa odseku 1.

§ 14

(1)

Hodnota finančného nástroja vydaného emitentom, na ktorého majetok bol vyhlásený konkurz alebo bolo začaté reštrukturalizačné konanie,23) alebo iné obdobné konanie podľa práva štátu, v ktorom má emitent sídlo, sa odo dňa, ku ktorému sa správca o tejto skutočnosti dozvedel, určí s odbornou starostlivosťou na základe odhadu predpokladaného výťažku po dohode s depozitárom fondu a Národnou bankou Slovenska, ak táto vyhláška neustanovuje inak. Pri určení hodnoty finančného nástroja vydaného emitentom, ktorý je v likvidácii24) alebo voči nemu bolo začaté obdobné konanie podľa práva štátu, v ktorom má sídlo, sa postupuje podľa prvej vety.

(2)

Ak sa na finančný nástroj vydaný emitentom podľa odseku 1 vzťahuje štátna záruka,26) ochrana z Garančného fondu investícií,27) Fondu ochrany vkladov28) alebo obdobný zahraničný systém na ochranu investícií a vkladov alebo obdobná štátna záruka, hodnota finančného nástroja sa určí vo výške poskytnutej záruky so zohľadnením kreditnej kvality ručiteľa.

(3)

Hodnota finančného nástroja vydaného emitentom, na ktorého majetok bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, sa zníži na nulovú hodnotu ku dňu, ku ktorému sa správca o tejto skutočnosti dozvedel.

§ 15 - Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 48/2005 Z. z. o metódach a postupoch stanovenia hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a o spôsobe určenia hodnoty cenných papierov v majetku v dôchodkovom fonde.

Čl. II

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 217/2005 Z. z. o vlastných zdrojoch doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a o metódach a postupoch stanovenia hodnoty majetku v doplnkových dôchodkových fondoch v znení vyhlášky č. 605/2006 Z. z. a vyhlášky č. 523/2008 Z. z. sa mení takto:

1.

§ 7 znie:

§ 7

Spôsob určenia hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde upravuje osobitný predpis.8)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:

8)

Vyhláška Národnej banky Slovenska č. 246/2009 Z. z. o spôsobe určenia hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a doplnkovom dôchodkovom fonde a o zmene vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 217/2005 Z. z. o vlastných zdrojoch doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a o metódach a postupoch stanovenia hodnoty majetku v doplnkových dôchodkových fondoch v znení neskorších predpisov.“.

2.

V prílohe časti C. Primeranosť vlastných zdrojov riadok 11 znie: „Vlastné zdroje sú primerané [§ 33 ods. 3 písm. a) zákona]“.

3.

V prílohe časti C. Primeranosť vlastných zdrojov riadok 12 znie: „Vlastné zdroje sú primerané [§ 33 ods. 3 písm. b) zákona]“.

Čl. III

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2009.

Ivan Šramko v. r.

[]

Prílohy

Príloha č. 1 k vyhláške č. 246/2009 Z. z.

Určenie hodnoty alikvotného úrokového výnosu

Alikvotný úrokový výnos sa vypočíta podľa vzorca:

AÚV = C.N.cont(t),

kde

AÚV – alikvotný úrokový výnos ku dňu ocenenia,

C – kupónová sadzba pre aktuálne kupónové obdobie,

N – menovitá hodnota finančného nástroja,

t – počet dní od poslednej výplaty kupónu alebo počet dní od začiatku prvého kupónového obdobia,

con() – dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie v emisných podmienkach.

Príloha č. 2 k vyhláške č. 246/2009 Z. z.

Určenie hodnoty peňažných prostriedkov na bežnom účte a na vkladovom účte

Hodnota peňažných prostriedkov na bežnom účte a na vkladovom účte sa vypočíta podľa vzorca:

,

kde

Ci – peňažný tok v čase ti,

ri – úroková sadzba, ktorou sa príslušný peňažný tok úročí,

con() – dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie dohodnutej v podmienkach vkladu,

d – daň z príjmov vyberaná zrážkou podľa § 43 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v percentuálnom vyjadrení.

Príloha č. 3 k vyhláške č. 246/2009 Z. z.

Určenie teoretickej ceny dlhového cenného papiera

(1)

Teoretická cena dlhového cenného papiera so splatnosťou kratšou ako jeden rok vrátane sa vypočíta postupom:

,

kde

P – teoretická cena dlhového cenného papiera vrátane alikvotného úrokového výnosu,

ri – požadovaný úrokový výnos určený podľa prílohy č. 15,

s – prémia za riziko určená podľa prílohy č. 16,

N – menovitá hodnota dlhového cenného papiera,

Ci – hodnota i-tého kupónu z dlhového cenného papiera; ak kupónová sadzba je odvodená zo sadzby medzibankového trhu, budúce kupónové sadzby sa určia zo vzorca uvedeného v prílohe č. 6 ods. 3 použitím forwardovej sadzby medzibankového trhu odvodenej z výnosovej krivky medzibankového trhu; ak nie je možné použiť výnosovú krivku medzibankového trhu, na odvodenie budúcich kupónových sadzieb sa použije swapová úroková krivka,

ti – počet dní do splatnosti i-tého kupónu z dlhového cenného papiera v dňoch,

i – index budúceho kupónu z dlhového cenného papiera,

n – počet budúcich kupónov z dlhového cenného papiera,

tn – počet dní do splatnosti dlhového cenného papiera v dňoch,

con() – dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie v emisných podmienkach príslušného dlhového cenného papiera.

(2)

Teoretická cena dlhového cenného papiera so splatnosťou dlhšou ako jeden rok sa vypočíta postupom:

,

kde

P – teoretická cena dlhového cenného papiera vrátane alikvotného úrokového výnosu,

ri – požadovaný úrokový výnos určený podľa prílohy č. 15,

s – prémia za riziko určená podľa prílohy č. 16,

N – menovitá hodnota dlhového cenného papiera,

Ci – hodnota i-tého kupónu z dlhového cenného papiera; ak kupónová sadzba je odvodená zo sadzby medzibankového trhu, budúce kupónové sadzby sa určia zo vzorca uvedeného v prílohe č. 6 ods. 3 použitím forwardovej sadzby medzibankového trhu odvodenej z výnosovej krivky medzibankového trhu; ak nie je možné použiť výnosovú krivku medzibankového trhu, na odvodenie budúcich kupónových sadzieb sa použije swapová úroková krivka,

ti – počet dní do splatnosti i-tého kupónu z dlhového cenného papiera v dňoch,

i – index budúceho kupónu z dlhového cenného papiera,

n – počet budúcich kupónov z dlhového cenného papiera,

tn – počet dní do splatnosti dlhového cenného papiera v dňoch,

con() – dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie v emisných podmienkach príslušného dlhového cenného papiera.

Príloha č. 4 k vyhláške č. 246/2009 Z. z.

Určenie teoretickej ceny nástroja peňažného trhu

(1)

Teoretická cena pokladničnej poukážky sa vypočíta postupom:

,

kde

P – teoretická cena pokladničnej poukážky,

N – menovitá hodnota pokladničnej poukážky,

r – požadovaný úrokový výnos určený podľa prílohy č. 15,

t – počet dní do splatnosti pokladničnej poukážky,

con() – dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie v emisných podmienkach.

(2)

Teoretická cena vkladového listu sa vypočíta postupom:

a)

teoretická cena vkladového listu so splatnosťou kratšou ako jeden rok vrátane:

,

b)

teoretická cena vkladového listu so splatnosťou dlhšou ako jeden rok:

,

kde

N – nominálna hodnota vkladového listu,

rvl – ročná úroková sadzba vkladového listu platná pre aktuálne obdobie v percentuálnom vyjadrení,

r – požadovaný úrokový výnos určený podľa prílohy č. 15,

t – celková doba splatnosti vkladového listu v dňoch,

t* – doba do splatnosti vkladového listu v dňoch ku dňu ocenenia,

con() – dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie v emisných podmienkach.

Príloha č. 5 k vyhláške č. 246/2009 Z. z.

Určenie teoretickej ceny forwardu

(1)

Teoretická cena forwardu so splatnosťou kratšou ako jeden rok vrátane sa vypočíta postupom:

P = Ppoh – Pzav,

,

,

kde

P – teoretická cena forwardu,

Ppoh – hodnota diskontovaných pohľadávok z forwardu,

Pzav – hodnota diskontovaných záväzkov z forwardu,

Fpoh – forwardová hodnota pohľadávok z forwardu,

Fzav – forwardová hodnota záväzkov z forwardu,

t – zostatková doba splatnosti forwardu v dňoch,

r – požadovaný úrokový výnos určený podľa prílohy č. 15,

con() – dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie v podmienkach príslušného derivátu.

(2)

Teoretická cena forwardu so splatnosťou dlhšou ako jeden rok sa vypočíta postupom:

P = Ppoh – Pzav,

kde

,

,

kde

P – teoretická cena forwardu,

Ppoh – hodnota diskontovaných pohľadávok z forwardu,

Pzav – hodnota diskontovaných záväzkov z forwardu,

Fpoh – forwardová hodnota pohľadávok z forwardu,

Fzav – forwardová hodnota záväzkov z forwardu,

t – zostatková doba splatnosti forwardu v dňoch,

r – požadovaný úrokový výnos určený podľa prílohy č. 15,

con() – dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie v podmienkach príslušného derivátu.

Príloha č. 6 k vyhláške č. 246/2009 Z. z.

Určenie teoretickej ceny FRA obchodu

(1)

Teoretická cena FRA obchodu so splatnosťou do jedného roka vrátane sa vypočíta postupom uvedeným v prílohe č. 5, pričom ak k finančnému vysporiadaniu dôjde v

a)

deň t2,

Ppoh = N(1+rfra.con(tfra)) a Fzav = N(1+rdeal.con(tfra)), ak sa platí dohodnutá forwardová úroková miera a prijíma sa forwardová úroková miera príslušného dňa, alebo

Fpoh = N(1+rdeal.con(tfra)) a Fzav = N(1+rfra.con(tfra)), ak sa platí forwardová úroková miera príslušného dňa a prijíma sa dohodnutá forwardová úroková miera,

b)

deň t1,

, ak sa platí dohodnutá forwardová úroková miera a prijíma sa forwardová úroková miera príslušného dňa, alebo

a Fzav = N, ak sa platí forwardová úroková miera príslušného dňa a prijíma sa dohodnutá forwardová úroková miera,

kde

N – dohodnutá istina,

rdeal – dohodnutá forwardová úroková miera na obdobie od t1 do t2,

rfra – forwardová úroková miera príslušného dňa na obdobie od t1 do t2,

tfra = t2 – t1 = – perióda FRA obchodu v dňoch,

con() – dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie v podmienkach príslušného derivátu.

(2)

Teoretická cena FRA obchodu so splatnosťou dlhšou ako jeden rok sa vypočíta postupom uvedeným v prílohe č. 5, pričom ak k finančnému vysporiadaniu dôjde v

a)

deň t2,

a , ak sa platí dohodnutá forwardová úroková miera a prijíma sa forwardová úroková miera príslušného dňa,

a , ak sa platí forwardová úroková miera príslušného dňa a prijíma sa dohodnutá forwardová úroková miera,

b)

deň t1,

, ak sa platí dohodnutá forwardová úroková miera a prijíma sa forwardová úroková miera príslušného dňa,

a Fzav = N, ak sa platí forwardová úroková miera príslušného dňa a prijíma sa dohodnutá forwardová úroková miera,

kde

N – dohodnutá istina,

rdeal – dohodnutá forwardová úroková miera na obdobie od t1 do t2,

rfra – forwardová úroková miera príslušného dňa na obdobie od t1 do t2,

tfra = t2 – t1 – perióda FRA obchodu v dňoch,

con() – dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie v podmienkach príslušného derivátu.

(3)

Ak forwardová úroková miera príslušného dňa na obdobie od t1 do t2 nie je dostupná, určí sa podľa vzorca:

,

kde

rfra – forwardová úroková miera na obdobie (t2– t1) platná od t1,

r1 – požadovaný úrokový výnos vypočítaný podľa prílohy č. 15 na obdobie t1,

r2 – požadovaný úrokový výnos vypočítaný podľa prílohy č. 15 na obdobie t2,

con() – dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie v podmienkach príslušného derivátu.

Príloha č. 7 k vyhláške č. 246/2009 Z. z.

Určenie teoretickej ceny FX forwardu

(1)

Teoretická cena FX forwardu sa vypočíta postupom uvedeným v prílohe č. 5, pričom:

Fpoh = Npoh . FRpoh a

Fzav = Nzav . FRzav ,

kde

Npoh – dohodnutý objem nakúpenej meny,

Nzav – dohodnutý objem predanej meny,

FRpoh – forwardový kurz referenčnej meny k nakúpenej mene ku dňu realizácie obchodu,

FRzav – forwardový kurz referenčnej meny k predanej mene ku dňu realizácie obchodu.

(2)

Ak forwardový kurz cudzej meny k domácej mene alebo inej určenej mene ku dňu, ku ktorému sa FX forward oceňuje, nie je dostupný, vypočíta sa postupom:

a)

pre FX forwardy so splatnosťou kratšou ako jeden rok vrátane:

, ,

b)

pre FX forwardy so splatnosťou dlhšou ako jeden rok:

, ,

kde

FRpoh – forwardový kurz referenčnej meny k nakúpenej mene ku dňu, ku ktorému sa FX forward oceňuje,

FRzav – forwardový kurz referenčnej meny k predanej mene ku dňu, ku ktorému sa FX forward oceňuje,

SRpoh – spotový kurz referenčnej meny k nakúpenej mene ku dňu ocenenia,

SRzav – spotový kurz referenčnej meny k predanej mene ku dňu ocenenia,

r – požadovaný úrokový výnos pre referenčnú menu určený podľa prílohy č. 15 na obdobie t,

rpoh – požadovaný úrokový výnos pre nakúpenú menu určený podľa prílohy č. 15 na obdobie t,

rzav – požadovaný úrokový výnos pre predanú menu určený podľa prílohy č. 15 na obdobie t,

con() – dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie v podmienkach príslušného derivátu.

Príloha č. 8 k vyhláške č. 246/2009 Z. z.

Určenie teoretickej ceny forwardu na dlhový cenný papier a forwardu na kapitálový cenný papier

(1)

Teoretická cena forwardu na dlhový cenný papier a na kapitálový cenný papier sa vypočíta spôsobom:

P = Ppoh – Pzav,

kde

Ppoh – súčasná hodnota pohľadávok z forwardu,

Pzav – súčasná hodnota záväzkov z forwardu.

(2)

Súčasná hodnota pohľadávok a záväzkov z forwardu na dlhový cenný papier a forwardu na kapitálový cenný papier so splatnosťou kratšou ako jeden rok vrátane sa vypočíta postupom, ak ide o

a)

nákup predmetu forwardu, Ppoh = So a ,

b)

predaj predmetu forwardu, , Pzav = So ,

kde

P – teoretická cena forwardu,

S0 – hodnota dlhového cenného papiera alebo kapitálového cenného papiera ku dňu ocenenia podľa § 4,

Fdeal – dohodnutá cena dlhového cenného papiera alebo kapitálového cenného papiera,

t – zostatková doba splatnosti forwardu v dňoch,

r – požadovaný úrokový výnos určený podľa prílohy č. 15,

con() – dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie v podmienkach príslušného derivátu.

(3)

Súčasná hodnota pohľadávky a záväzku z forwardu na dlhový cenný papier a forwardu na kapitálový cenný papier so splatnosťou dlhšou ako jeden rok sa vypočíta postupom, ak ide o

a)

nákup predmetu forwardu, Ppoh = So a ,

b)

predaj predmetu forwardu, a Pzav = So,

kde

P – teoretická cena forwardu,

S0 – hodnota dlhového cenného papiera alebo kapitálového cenného papiera ku dňu ocenenia podľa § 4,

Fdeal – dohodnutá cena dlhového cenného papiera alebo kapitálového cenného papiera,

t – zostatková doba splatnosti forwardu v dňoch,

r – požadovaný úrokový výnos určený podľa prílohy č. 15,

con() – dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie v podmienkach príslušného derivátu.

Príloha č. 9 k vyhláške č. 246/2009 Z. z.

Určenie teoretickej ceny swapu

(1)

Teoretická cena swapu so splatnosťou kratšou ako jeden rok vrátane sa vypočíta spôsobom:

P = Ppoh – Pzav,

kde

,

.

(2)

Teoretická cena swapu so splatnosťou dlhšou ako jeden rok sa vypočíta spôsobom:

P = Ppoh – Pzav,

kde

,

,

kde

P – teoretická cena swapu,

Ppoh – hodnota oddiskontovaných pohľadávok zo swapu,

Pzav – hodnota oddiskontovaných záväzkov zo swapu,

Ppoh,i – forwardová cena pohľadávky zo swapu pre i-tú platbu v deň, ku ktorému sa swap oceňuje,

Pzav,i – forwardová cena záväzku zo swapu pre i-tú platbu v deň, ku ktorému sa swap oceňuje,

ti – zostatková doba splatnosti i-tej platby swapu v dňoch,

ri – požadovaný úrokový výnos vypočítaný podľa prílohy č. 15 na obdobie ti,

i – index budúcej platby swapu,

m – počet budúcich platieb swapu,

con() – dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie v podmienkach príslušného derivátu.

Príloha č. 10 k vyhláške č. 246/2009 Z. z.

Určenie teoretickej ceny IRS swapu

(1)

Teoretická cena IRS swapu so splatnosťou kratšou ako jeden rok vrátane sa vypočíta postupom uvedeným v prílohe č. 9, pričom:

Fpoh,i = N.rswap,i . con(tswap,i) a Fzav,i = N.rdeal,i . con(tswap,i), ak ide o nákup dohodnutej úrokovej sadzby a predaj swapovej úrokovej sadzby,

Fpoh,i = N.rdeal,i . con(tswap,i) a Fzav,i = N.rswap,i . con(tswap,i), ak ide o predaj dohodnutej úrokovej sadzby a nákup swapovej úrokovej sadzby,

kde

N – dohodnutá istina (nocionálna hodnota),

rswap,i – swapová úroková miera i-tej platby swapu v deň, ku ktorému sa IRS swap oceňuje,

rdeal,i – dohodnutá swapová úroková miera i-tej platby swapu,

tswap,i – dĺžka i-tého úrokového obdobia v dňoch,

con() – dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie v podmienkach príslušného derivátu.

(2)

Teoretická cena IRS swapu so splatnosťou dlhšou ako jeden rok sa vypočíta postupom uvedeným v prílohe č. 9, pričom:

a , ak ide o nákup dohodnutej úrokovej sadzby a predaj swapovej úrokovej sadzby,

a , ak ide o predaj dohodnutej úrokovej sadzby a nákup swapovej úrokovej sadzby,

kde

N – dohodnutá istina (nocionálna hodnota),

rswap,i – swapová úroková miera i-tej platby swapu v deň, ku ktorému sa IRS swap oceňuje,

rdeal,i – dohodnutá swapová úroková miera i-tej platby swapu,

tswap,i – dĺžka i-tého úrokového obdobia v dňoch,

con() – dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie v podmienkach príslušného derivátu.

(3)

Ak swapová úroková miera i-tej platby swapu v deň, ku ktorému sa IRS swap oceňuje, nie je dostupná, vypočíta sa podľa vzorca:

,

kde

ti – dĺžka obdobia do i-tej platby swapu v dňoch,

ti-1 – dĺžka obdobia do i – 1-ej platby swapu v dňoch,

con() – dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie v podmienkach príslušného derivátu,

ri – požadovaný úrokový výnos vypočítaný podľa prílohy č. 15 na obdobie ti,

ri-1 – požadovaný úrokový výnos vypočítaný podľa prílohy č. 15 na obdobie ti-1.

Príloha č. 11 k vyhláške č. 246/2009 Z. z.

Určenie teoretickej ceny FX swapu

(1)

Teoretická cena FX swapu sa vypočíta postupom uvedeným v prílohe č. 9, pričom:

Fpoh = Npoh . FRpoh,

Fzav = Nzav . FRzav,

kde

Npoh – dohodnutý objem nakúpenej meny,

Nzav – dohodnutý objem predanej meny,

FRpoh,i – forwardový kurz i-tej zámeny referenčnej meny k nakúpenej mene v deň, ku ktorému sa swap oceňuje,

FRzav,i – forwardový kurz i-tej zámeny referenčnej meny k predanej mene v deň, ku ktorému sa swap oceňuje.

(2)

Ak forwardový kurz i-tej zámeny referenčnej meny k nakúpenej alebo predanej mene v deň, ku ktorému sa swap oceňuje, nie je dostupný, určí sa postupom, ak ide o

a)

FX swap so splatnosťou kratšou ako jeden rok vrátane,

, ,

b)

FX swap so splatnosťou dlhšou ako jeden rok,

, ,

kde

SRpoh – spotový kurz nakúpenej meny k referenčnej mene ku dňu, ku ktorému sa swap oceňuje,

SRzav – spotový kurz predanej meny k referenčnej mene ku dňu, ku ktorému sa swap oceňuje,

ri – požadovaný úrokový výnos pre referenčnú menu určený podľa prílohy č. 15 na obdobie ti,

rpoh,i – požadovaný úrokový výnos pre nakúpenú menu vypočítaný podľa prílohy č. 15 na obdobie ti,

rzav,i – požadovaný úrokový výnos pre predanú menu vypočítaný podľa prílohy č. 15 na obdobie ti,

con() – dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie v podmienkach príslušného derivátu.

Príloha č. 12 k vyhláške č. 246/2009 Z. z.

Určenie teoretickej ceny bázického swapu

(1)

Na výpočet teoretickej ceny bázického swapu so splatnosťou kratšou ako jeden rok vrátane sa použije postup uvedený v prílohe č. 9, pričom:

Fpoh,i = N.rpoh,i . con(tswap,i) a Fzav,i = N.rzav,i . con(tswap,i),

kde

N – dohodnutá istina (nocionálna hodnota),

rpoh,i – swapová úroková miera pohľadávky i-tej platby swapu v deň, ku ktorému sa swap oceňuje,

rzav,i – swapová úroková miera záväzku i-tej platby swapu v deň, ku ktorému sa swap oceňuje,

rswap.i – dĺžka i-tého úrokového obdobia v dňoch,

con() – dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie v podmienkach príslušného derivátu.

(2)

Na výpočet teoretickej ceny bázického swapu so splatnosťou dlhšou ako jeden rok sa použije postup uvedený v prílohe č. 9, pričom:

a ,

kde

N – dohodnutá istina (nocionálna hodnota),

rpoh,i – swapová úroková miera pohľadávky i-tej platby swapu v deň, ku ktorému sa swap oceňuje,

rzav,i – swapová úroková miera záväzku i-tej platby swapu v deň, ku ktorému sa swap oceňuje,

rswap.i – dĺžka i-tého úrokového obdobia v dňoch,

con() – dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie v podmienkach príslušného derivátu.

Príloha č. 13 k vyhláške č. 246/2009 Z. z.

Určenie teoretickej ceny krížového menovo-úrokového swapu

(1)

Teoretická cena krížového menovo-úrokového swapu so splatnosťou kratšou ako jeden rok vrátane sa vypočíta postupom:

,

.

(2)

Teoretická cena krížového menovo-úrokového swapu so splatnosťou dlhšou ako jeden rok sa vypočíta postupom:

,

,

kde

Ppoh – hodnota diskontovaných pohľadávok zo swapu,

Pzav – hodnota diskontovaných záväzkov zo swapu,

t1 – začiatok krížového menovo-úrokového swapu,

t2 – koniec krížového menovo-úrokového swapu,

tj – zostatková splatnosť j-tej úrokovej platby swapu,

con() – dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie v podmienkach príslušného derivátu,

rd,1 – požadovaný úrokový výnos pre referenčnú menu vypočítaný podľa prílohy č. 15 na obdobie t1,

rd,2 – požadovaný úrokový výnos pre referenčnú menu vypočítaný podľa prílohy č. 15 na obdobie t2,

rd,j – požadovaný úrokový výnos pre referenčnú menu vypočítaný podľa prílohy č. 15 na obdobie tj,

Npoh – objem nakúpenej meny, ktorý sa nakúpi v čase t1 a spätne sa predá v čase t2,

Nzav – objem predanej meny, ktorý sa predá v čase t1 a spätne sa odkúpi v čase t2,

FRpoh.i – forwardový kurz referenčnej meny k nakúpenej mene k i-tej zámene objemu cudzej meny ku dňu, ku ktorému sa swap oceňuje,

FRzav,i – forwardový kurz referenčnej meny k predanej mene k i-tej zámene objemu cudzej meny ku dňu, ku ktorému sa swap oceňuje,

rpoh,j – swapová úroková miera pohľadávky j-tej platby swapu ku dňu, ku ktorému sa swap oceňuje,

rzav,j – swapová úroková miera záväzku j-tej platby swapu ku dňu, ku ktorému sa swap oceňuje.

Príloha č. 14 k vyhláške č. 246/2009 Z. z.

Určenie teoretickej ceny európskej opcie

(1)

Teoretická cena európskej call opcie na kapitálový cenný papier, z ktorého sa nevypláca dividenda, sa vypočíta postupom:

, pričom

,

,

kde

P – teoretická cena európskej call opcie,

S0 – cena kapitálového cenného papiera v deň, ku ktorému sa opcia oceňuje,

E – expiračná cena kapitálového cenného papiera,

t – zostatková doba splatnosti opcie do expirácie v dňoch,

b – báza počtu dní v roku,

σ – historická volatilita kapitálového cenného papiera vyjadrená v rokoch,

r – požadovaný spojitý úrokový výnos na obdobie t,

N() – kumulatívna distribučná funkcia normálneho rozdelenia so strednou hodnotou 0 a varianciou 1.

(2)

Teoretická cena európskej put opcie na kapitálový cenný papier, z ktorého sa nevypláca dividenda, sa vypočíta postupom:

, pričom

,

,

kde

P – teoretická cena európskej call opcie,

S0 – cena kapitálového cenného papiera v deň, ku ktorému sa opcia oceňuje,

E – expiračná cena kapitálového cenného papiera,

t – zostatková doba splatnosti opcie do expirácie v dňoch,

b – báza počtu dní v roku,

σ – historická volatilita kapitálového cenného papiera vyjadrená v rokoch,

r – požadovaný spojitý úrokový výnos na obdobie t,

N() – kumulatívna distribučná funkcia normálneho rozdelenia so strednou hodnotou 0 a varianciou 1.

(3)

Ak spojitý úrokový výnos nie je dostupný, vypočíta sa postupom:

r = ln(1 + rd),

kde

rd – požadovaný úrokový výnos vypočítaný podľa prílohy č. 15 na obdobie t.

(4)

Ak historická volatilita príslušného kapitálového cenného papiera nie je dostupná, vypočíta sa postupom:

,

pričom

,

,

,

kde

σ – historická volatilita kapitálového cenného papiera vyjadrená v rokoch,

σd – historická volatilita kapitálového cenného papiera vyjadrená v dňoch,

Si – cena príslušného kapitálového cenného papiera v deň i,

n – počet obchodných dní od začiatku kótovania ceny kapitálového cenného papiera; počet dní, za ktoré je počítaná historická volatilita kapitálového cenného papiera,

i=1, 2, 3... – index obchodných dní od začiatku kótovania ceny kapitálového cenného papiera.

Príloha č. 15 k vyhláške č. 246/2009 Z. z.

Určenie požadovaného úrokového výnosu peňažných tokov plynúcich z finančného nástroja

(1)

Požadovaný úrokový výnos peňažných tokov plynúcich z finančného nástroja (ďalej len „požadovaný úrokový výnos“) sa určuje metódou lineárnej interpolácie z výnosovej krivky dlhopisu s nulovým kupónom, a to podľa vzorca:

,

kde

r – požadovaný úrokový výnos,

t – doba splatnosti peňažného toku z finančného nástroja,

t+ – najbližšia dlhšia doba splatnosti dostupná na výnosovej krivke dlhopisu s nulovým kupónom,

t– – najbližšia kratšia doba splatnosti dostupná na výnosovej krivke dlhopisu s nulovým kupónom,

r+ – hodnota úrokovej sadzby na výnosovej krivke dlhopisu s nulovým kupónom prináležiaca k najbližšej dlhšej dobe splatnosti dostupnej na výnosovej krivke dlhopisu s nulovým kupónom,

r– – hodnota úrokovej sadzby na výnosovej krivke dlhopisu s nulovým kupónom prináležiaca k najbližšej kratšej dobe splatnosti dostupnej na výnosovej krivke dlhopisu s nulovým kupónom.

(2)

Ak nie je uvedené inak, všetky úrokové sadzby sú v percentuálnom vyjadrení v ročnej miere.

(3)

Výnosová krivka dlhopisu s nulovým kupónom sa zostaví bootstrappingom, ak ide o finančné nástroje so splatnosťou

a)

kratšou ako jeden rok vrátane, z úrokových sadzieb medzibankového trhu, a to pre menu, v ktorej je príslušný finančný nástroj denominovaný,

b)

dlhšou ako jeden rok, zo swapových úrokových sadzieb medzibankového trhu v mene, v ktorej je príslušný finančný nástroj denominovaný.

Príloha č. 16 k vyhláške č. 246/2009 Z. z.

Určenie prémie za riziko dlhového cenného papiera

(1)

Prémia za riziko dlhového cenného papiera predstavuje kladnú alebo zápornú prirážku k požadovanému úrokovému výnosu alebo výnosu do splatnosti príslušného dlhového cenného papiera určenému podľa prílohy č. 15. Súčet týchto hodnôt predstavuje celkový požadovaný úrokový výnos alebo celkový výnos do splatnosti.

(2)

Ak k dlhovému cennému papieru výška prirážky nie je dostupná, na určenie prémie za riziko dlhového cenného papiera sa použije priemerná prirážka dlhového cenného papiera toho istého emitenta v tej istej mene s najbližšou kratšou a najbližšou dlhšou dobou splatnosti (ďalej len „porovnateľný dlhový cenný papier“).

(3)

Prémia za riziko dlhového cenného papiera sa určí ako aritmetický priemer prémií za riziko porovnateľných dlhových cenných papierov. Prémie za riziko porovnateľných dlhových cenných papierov sa určia z cien porovnateľných dlhových cenných papierov určených podľa § 4 ods. 1, ak ide o porovnateľný dlhový cenný papier so splatnosťou

a)

kratšou ako jeden rok vrátane, postupom uvedeným v prílohe č. 3 odseku 1,

b)

dlhšou ako jeden rok, postupom uvedeným v prílohe č. 3 odseku 2.

(4)

Ak neexistuje porovnateľný dlhový cenný papier alebo nie je dostupná jeho cena podľa § 4 ods. 1 nie staršia ako desať obchodných dní, prémia za riziko dlhového cenného papiera sa určí ako aritmetický priemer prémií za riziko dlhových cenných papierov materskej spoločnosti emitenta príslušného dlhového cenného papiera s najbližšou kratšou a najbližšou dlhšou dobou splatnosti. Na výpočet prémií za riziko platí v uvedenom prípade postup podľa odseku 3 rovnako.

(5)

Ak na určenie prémie za riziko dlhového cenného papiera nie je možné postupovať podľa odsekov 1 až 4, prémiu za riziko dlhového cenného papiera určí správca po dohode s depozitárom fondu vzhľadom na kreditnú kvalitu emitenta, výšku a charakter prípadnej záruky a kreditnú kvalitu ručiteľa, rizikové marže dlhových cenných papierov rovnakého emitenta alebo materskej spoločnosti v iných menách s prihliadnutím na rozdielne úrokové sadzby, aktuálne CDS spready, dĺžku splatnosti dlhového cenného papiera a menu, v ktorej je dlhový cenný papier denominovaný.

(6)

Ak má dlhový cenný papier, pre ktorý sa určuje riziková prirážka, odlišné podmienky výplaty výnosov alebo istiny ako existujúce porovnateľné dlhové cenné papiere, použije sa postup podľa odseku 5 primerane.

[]

Poznámky

[]1)

§ 47 zákona č. 43/2004 Z. z.o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

[]2)

§ 22 zákona č. 650/2004 Z. z.o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

[]3)

§ 81 ods. 1 písm. c) zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 449/2008 Z. z.§ 53 ods. 1 písm. c) zákona č. 650/2004 Z. z. v znení zákona č. 449/2008 Z. z.

[]4)

§ 81 ods. 1 písm. d) zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 449/2008 Z. z.§ 53 ods. 1 písm. d) zákona č. 650/2004 Z. z. v znení zákona č. 449/2008 Z. z.

[]5)

§ 5 zákona č. 566/2001 Z. z.o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o cenných papieroch).

[]6)

§ 20 zákona č. 43/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

[]7)

§ 72 ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 747/2004 Z. z.

[]8)

§ 81 ods. 1 písm. f) zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 449/2008 Z. z.§ 53 ods. 1 písm. e) zákona č. 650/2004 Z. z. v znení zákona č. 449/2008 Z. z.

[]9)

§ 81 ods. 3 zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 449/2008 Z. z.§ 53 ods. 1 písm. a) zákona č. 650/2004 Z. z. v znení zákona č. 449/2008 Z. z.

[]10)

§ 5 písm. j) zákona č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2007 Z. z.

[]11)

§ 3 ods. 4 písm. e) zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov.

[]12)

§ 81 ods. 3 písm. b) zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 449/2008 Z. z.

[]13)

§ 90 ods. 8 zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 449/2008 Z. z.

[]14)

§ 6 ods. 16 písm. e) zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

[]15)

§ 81 ods. 1 písm. b) zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 449/2008 Z. z.§ 53 ods. 1 písm. b) zákona č. 650/2004 Z. z. v znení zákona č. 449/2008 Z. z.

[]16)

§ 35 zákona č. 594/2003 Z. z.

[]17)

§ 95 ods. 1 písm. a) zákona č. 594/2003 Z. z.

[]18)

§ 43 zákona č. 594/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

[]19)

§ 73a zákona č. 594/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

[]20)

§ 81 ods. 1 písm. g) zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 449/2008 Z. z.§ 53 ods. 1 písm. f) zákona č. 650/2004 Z. z. v znení zákona č. 449/2008 Z. z.

[]21)

§ 53 ods. 1 písm. g) zákona č. 650/2004 Z. z. v znení zákona č. 449/2008 Z. z.

[]22)

§ 20 ods. 3 zákona č. 594/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

[]23)

Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

[]24)

§ 70 až 75a Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

[]25)

Čl. 12 ods. 12.1. Protokolu a Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (Ú. v. EÚ C 321E, 29. 12. 2006).

[]26)

Zákon č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

[]27)

§ 80 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 594/2003 Z. z.

[]28)

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.