Porovnanie znení zákona

Zmeny
1/1

Znenie účinné od:
(Zvoľte novšie znenie)

Znenie účinné od:
(Zvoľte staršie znenie)

Výsledok porovnania:

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 547/2011 Z. z. a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 547/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.

V § 6 ods. 6 posledná veta znie: „Úrad zverejňuje spôsob a metódu určenia administratívnych úhrad, ročný prehľad svojich nákladov, celkovú sumu vybratých administratívnych úhrad a zároveň sumy vybraté z jednotlivých druhov administratívnych úhrad.“.

2.

V § 18 ods. 1 šiestej vete sa na konci pripájajú slová „a ktorým zruší predchádzajúce rozhodnutie“ a vypúšťa sa siedma veta.

3.

V § 19 ods. 2 prvej vete sa slovo „právoplatnosti“ nahrádza slovom „doručenia“.

4.

V § 26 odsek 1 znie:

„(1)

Podnik poskytujúci podmienený prístup23) k digitálnej televízii a digitálnemu rozhlasu, bez ohľadu na prenosové prostriedky vysielania, je povinný

a)

zabezpečiť v systéme podmieneného prístupu technicky efektívne odovzdávanie riadiacich funkcií, ktoré umožní podnikom na národnej alebo regionálnej úrovni úplné riadenie služieb používajúcich podmienený prístup,

b)

ponúknuť všetkým vysielateľom spravodlivo, primerane a nediskriminačne technické služby, ktoré umožňujú vysielateľom digitálne prenášaných služieb ich príjem zo strany oprávnených divákov alebo poslucháčov prostredníctvom dekodérov spravovaných podnikom poskytujúcim podmienený prístup,

c)

viesť v účtovníctve oddelene činnosti súvisiace s podmieneným prístupom.“.

5.

V § 32 ods. 7 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Ak o to ministerstvo požiada, úrad je povinný v rámci konzultácií v otázkach správy frekvenčného spektra konzultovať návrh s ministerstvom.“.

6.

§ 33 znie:

㤠33

(1)

Ak je potrebné obmedziť počet práv na používanie frekvencií alebo v prípade vybraných frekvencií, ktorých podmienky pridelenia sú určené v pláne využívania frekvenčného spektra, úrad vydáva individuálne povolenie na základe výsledku výberového konania podľa odsekov 2 až 15. Výberové konanie sa uskutočňuje formou elektronickej aukcie (ďalej len „aukcia“) alebo bez aukcie. Úrad pred začatím výberového konania zverejní na svojom webovom sídle odôvodnenie formy výberového konania, ktorú sa rozhodol použiť v dotknutom výberovom konaní. Úrad vyhlási výberové konanie na základe žiadosti o vydanie individuálneho povolenia alebo z vlastného podnetu. Úrad počas výberového konania konanie o žiadosti o vydanie individuálneho povolenia preruší.

(2)

Úrad začne výberové konanie výzvou na predloženie ponúk, v ktorej určí

a)

formu výberového konania,

b)

frekvencie, frekvenčné bloky alebo frekvenčné pásmo, ktoré sú predmetom výberového konania,

c)

účel použitia, podmienky a zásady na optimálne využitie frekvencií,

d)

hodnotiace kritériá; ak sa uskutočňuje aukcia, jediným hodnotiacim kritériom je výška jednorazovej úhrady za pridelenie frekvencií,

e)

termín, do ktorého sa musí predložiť ponuka,

f)

požiadavky na obsah predkladaných podkladov do výberového konania, aby bola zabezpečená porovnateľnosť ponúk,

g)

výšku jednorazovej úhrady za pridelenie frekvencií ako očakávanú najnižšiu ponuku, ak ide o výberové konanie bez aukcie, alebo ako najnižšie podanie, ak ide o výberové konanie s aukciou; toto podanie sa považuje za ponuku,

h)

výšku a podmienky zloženia peňažnej zábezpeky, ak sa vyžaduje,

i)

ďalšie podklady na výberové konanie, ak je to potrebné,

j)

aukčný poriadok obsahujúci pravidlá aukcie, ak sa uskutočňuje aukcia.

(3)

Ponuka predložená do výberového konania sa považuje za žiadosť o vydanie individuálneho povolenia.

(4)

Úrad zverejní výzvu na predloženie ponúk vo vestníku a oznam o zverejnení výzvy zverejní v jednom celoštátnom denníku periodickej tlače v Slovenskej republike. Úrad zruší výberové konanie, ak v lehote na podanie ponuky uvedenej vo výzve nebola predložená ani jedna ponuka. Úrad môže zrušiť výberové konanie, ak sa podstatne zmenili okolnosti, za ktorých sa výberové konanie vyhlásilo. Úrad je povinný bezodkladne oznámiť všetkým uchádzačom zrušenie výberového konania s uvedením dôvodu zrušenia.

(5)

Na posúdenie predložených ponúk úrad zriadi výberovú komisiu, ktorá má najmenej päť členov. Členov výberovej komisie vymenúva predseda úradu; členom výberovej komisie môže byť iba osoba bezúhonná a odborne spôsobilá. Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace; to neplatí, ak ide o štátneho zamestnanca. Za odborne spôsobilú osobu sa považuje osoba, ktorá má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa právnického, ekonomického alebo technického smeru so zameraním na elektronické komunikácie a prax v odbore najmenej päť rokov. Členom výberovej komisie nesmie byť osoba,

a)

ktorá je v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu k niektorému účastníkovi výberového konania alebo jeho zástupcovi,

b)

ktorá je spoločníkom, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, alebo kontrolného, alebo dozorného orgánu niektorého z účastníkov výberového konania alebo jeho zástupcu,

c)

ktorá je blízkou osobou27) spoločníka, štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu, člena kontrolného alebo dozorného orgánu, alebo vedúceho zamestnanca niektorého účastníka výberového konania alebo jeho zástupcu,

d)

o ktorej so zreteľom na jej pomer k veci, k niektorému z účastníkov výberového konania alebo k jeho zástupcovi možno mať pochybnosť o jej nezaujatosti.

(6)

Osoba, ktorá má byť vymenovaná za člena výberovej komisie, poskytne predsedovi úradu písomné čestné vyhlásenie o tom, že spĺňa podmienky ustanovené v odseku 5. Ak po začatí výberového konania člen výberovej komisie prestane spĺňať podmienky ustanovené v odseku 5, je povinný bezodkladne o tom upovedomiť predsedu úradu a až do svojho odvolania sa nezúčastňovať na činnosti výberovej komisie. Predseda úradu vymenuje za člena výberovej komisie inú osobu, ktorá spĺňa podmienky ustanovené v odseku 5 a poskytne o tom písomné čestné vyhlásenie.

(7)

Z dôvodu zabránenia zmarenia účelu výberového konania úrad neposkytuje informácie o priebehu výberového konania ani o predložených ponukách až do jeho ukončenia.

(8)

Účastníkom výberového konania je predkladateľ ponuky, ktorý ju predložil v termíne uvedenom vo výzve na výberové konanie.

(9)

Na ponuku podanú po uplynutí určeného termínu úrad neprihliada a vráti ju predkladateľovi ponuky neotvorenú. V prípade výberového konania bez aukcie nemožno po uplynutí určeného termínu ponuku doplniť ani zmeniť.

(10)

Výberová komisia vylúči z výberového konania účastníka výberového konania, ktorého ponuka nespĺňa požiadavky uvedené vo výzve alebo ktorému úrad individuálne povolenie v posledných troch rokoch zrušil podľa § 34 ods. 3.

(11)

Ak sa uskutočňuje výberové konanie s aukciou, úrad pozve účastníkov výberového konania, ktorí neboli vylúčení podľa odseku 10, do aukcie. Úrad vylúči z aukcie účastníka výberového konania, ak svojím konaním porušuje aukčný poriadok podľa odseku 2 písm. j). Úrad zruší výberové konanie s aukciou, ak do aukcie postúpi len jeden účastník výberového konania.

(12)

Ak sa uskutočňuje výberové konanie bez aukcie, výberová komisia vyhodnotí ponuky podľa kritérií uvedených vo výzve na výberové konanie a určí poradie účastníkov výberového konania, o čom vyhotoví správu.

(13)

Úrad je pri prideľovaní frekvencií viazaný poradím určeným výberovou komisiou alebo výsledkom aukcie. Účastníci výberového konania, ktorí sa umiestnili na miestach, na ktorých sa frekvencie nepridelia, sa považujú za neúspešných účastníkov. Neúspešným účastníkom výberového konania a vylúčeným účastníkom výberového konania úrad konanie o ich žiadosti zastaví s uvedením dôvodov. Správa o priebehu a výsledku výberového konania je podkladom na pokračovanie v konaní o pridelení frekvencií úspešnému účastníkovi výberového konania.

(14)

Úspešnému účastníkovi výberového konania úrad vydá rozhodnutie o pridelení frekvencií najneskôr do 30 dní odo dňa vyhodnotenia a určenia poradia účastníkov výberového konania alebo po ukončení aukcie. Toto rozhodnutie neoprávňuje úspešného účastníka používať frekvencie. Pred začatím používania pridelených frekvencií je úspešný účastník výberového konania povinný požiadať úrad o vydanie rozhodnutia o určení podmienok, za ktorých je možné frekvencie používať.

(15)

Ak úspešný účastník výberového konania vezme svoju žiadosť späť pred vydaním rozhodnutia o pridelení frekvencií alebo sa pridelenia frekvencií vzdá, alebo úrad rozhodnutie o pridelení frekvencií zruší, pretože nebola uhradená jednorazová úhrada za pridelenie frekvencií v lehote splatnosti, úrad začne konanie vo veci pridelenia frekvencií s ďalším účastníkom výberového konania podľa poradia určeného výberovou komisiou alebo výsledkom aukcie. Úspešný účastník výberového konania preberá na seba záväzky, ktoré uviedol v ponuke.

(16)

Peňažná zábezpeka zložená účastníkom výberového konania sa úspešnému účastníkovi výberového konania započítava do výšky jednorazovej úhrady za pridelené frekvencie. Neúspešnému účastníkovi výberového konania sa peňažná zábezpeka bez zbytočného odkladu vráti po zastavení konania o jeho žiadosti. Peňažná zábezpeka zložená účastníkom výberového konania prepadá štátu, ak účastník výberového konania svojím konaním spôsobil zmarenie účelu alebo priebehu aukcie.

(17)

Úrad môže poveriť technickým zabezpečením aukcie tretiu osobu.

(18)

Ustanovenia o výberovom konaní sa nevzťahujú na prideľovanie frekvencií na rozhlasové analógové pozemské vysielanie.“.

7.

V § 35 ods. 1 sa slová „§ 33 ods. 2 písm. f)“ nahrádzajú slovami „§ 33 ods. 2 písm. g)“.

8.

V § 38 ods. 6 sa slová „podľa § 69“ nahrádzajú slovami „podľa § 73“.

9.

§ 44 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

„(12)

Odstúpením od zmluvy o poskytovaní verejných služieb zmluva zaniká, keď v súlade s týmto zákonom prejav vôle oprávnenej strany odstúpiť od zmluvy je doručený druhej strane, ak nie je v odstúpení uvedený neskorší deň; po tejto dobe nemožno účinky odstúpenia od zmluvy odvolať alebo meniť bez súhlasu druhej strany.“.

10.

V § 50 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Ak o to ministerstvo požiada, úrad je povinný v rámci konzultácií v otázkach zabezpečenia univerzálnej služby konzultovať návrh s ministerstvom.“.

11.

V § 50 ods. 6 sa slová „podľa odseku 4“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 5“.

12.

V § 52 ods. 3 sa slová „je jej poskytovanie všeobecne dostupné“ nahrádzajú slovami „služba uvedená v odseku 2 je všeobecne dostupná“.

13.

V § 62 ods. 3 sa nad slovami „osobitným predpisom“ na druhom mieste odkaz „42)“ nahrádza odkazom „44)“.

14.

V § 62 odsek 4 znie:

„(4)

Odsek 2 sa vzťahuje na účastníkov a užívateľov, ktorí sú fyzickými osobami.“.

15.

Poznámky pod čiarou k odkazom 57 a 58 znejú:

„57)

Čl. 3 ods. 1, 5 až 7, čl. 4 ods. 1 až 3 a 5, čl. 5 ods. 1, čl. 7 až 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 531/2012 z 13. júna 2012 o roamingu vo verejných mobilných komunikačných sieťach v rámci Únie (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 172, 30. 6. 2012).

58)

Čl. 4 ods. 4, čl. 14 a čl. 15 ods. 1 až 3, 5 a 6 nariadenia (EÚ) č. 531/2012.“.

16.

V § 73 ods. 3 písm. a) a b) sa vypúšťajú slová „alebo § 68 ods. 1“.

17.

V § 73 ods. 8 sa za slovo „povolením“ vkladá čiarka a slová „všeobecným povolením na používanie frekvencií“.

18.

V § 74 ods. 2 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:

„g)

nariadenie odstránenia nedostatkov (§ 38 ods. 7),“.

Doterajšie písmená g) až i) sa označujú ako písmená h) až j).

19.

V § 78 odsek 13 znie:

„(13)

Ustanovenie § 35 ods. 2 sa do 31. decembra 2012 nevzťahuje na frekvencie na digitálne pozemské televízne vysielanie.“.

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 131/1996 Z. z., zákona č. 80/1998 Z. z., zákona č. 219/2000 Z. z., zákona č. 193/2001 Z. z., zákona č. 419/2002 Z. z., zákona č. 503/2003 Z. z., zákona č. 549/2004 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 218/2005 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 537/2006 Z. z., zákona č. 396/2009 Z. z. a zákona č. 139/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.

V názve druhej časti sa na konci pripájajú slová „A SPRÁVCU“.

2.

V § 13 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „obdobne postupuje správca,7b) ak ide o lesné pozemky.“.

3.

V § 16 ods. 1 písm. c) sa na konci pripája táto veta: „ak ide o lesné pozemky, obdobne postupuje správca.7b)“.

4.

V § 19 odseky 3 a 4 znejú:

„(3)

Fond alebo správca7b) môže previesť vlastníctvo k pozemkom podľa § 16 ods. 1 písm. b) a c), ak dôvodom prevodu je

a)

účel, na ktorý možno pozemok vyvlastniť podľa osobitného predpisu,39)

b)

rozhodnutie o zriadení priemyselného parku podľa osobitného predpisu,39b)

c)

usporiadanie vlastníctva k pozemkom zastavaným stavbami do 24. júna 1991 na účely poľnohospodárskej výroby,

d)

usporiadanie vlastníctva k pozemkom zastavaným stavbami vo vlastníctve štátu slúžiacim ozbrojeným silám Slovenskej republiky,

e)

usporiadanie vlastníctva k pozemkom zastavaným stavbami vybudovanými vo verejnom záujme.

(4)

Fond alebo správca môže na pozemkoch podľa § 16 ods. 1 písm. b) a c) a z dôvodov podľa odseku 3 zriadiť zmluvou vecné bremeno.“.

5.

§ 19 sa dopĺňa odsekmi 5 až 7, ktoré znejú:

„(5)

Ak pozemok podľa § 16 ods. 1 písm. b) a c) je spoluvlastníckym podielom, môže sa fond alebo správca na účely prevodu vlastníctva k pozemku podľa odseku 3 alebo zriadenia vecného bremena podľa odseku 4 dohodnúť na zrušení spoluvlastníctva a vzájomnom vyporiadaní; to neplatí, ak ide o spoločnú nehnuteľnosť.47a)

(6)

Príjmy z nakladania s pozemkami podľa odsekov 3 až 5 spravuje fond alebo správca.

(7)

Ak fond alebo správca prevedie vlastníctvo k pozemkom podľa odseku 3 alebo zriadi vecné bremeno podľa odseku 4 a vlastník si uplatní svoje právo, patrí mu náhrada vo výške, ktorú fond alebo správca prijal podľa cenových predpisov platných v čase uskutočnenia týchto právnych úkonov, ktorá je splatná najneskôr do dvoch rokov odo dňa uplatnenia práva.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 47a znie:

„47a)

§ 4 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 181/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

Čl. III - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2012.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.