Porovnanie znení zákona

Zmeny
1/1

Znenie účinné od:
(Zvoľte novšie znenie)

Znenie účinné od:
(Zvoľte staršie znenie)

Výsledok porovnania:

Slovenskej republiky

o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca

Vláda Slovenskej republiky podľa § 36a ods. 1, 3 a 9 zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) nariaďuje:

§ 1

(1)

Príspevok za ubytovanie odídenca (ďalej len „príspevok“) v nehnuteľnosti podľa § 36a ods. 2 prvej vety zákona sa poskytuje vo výške 5 eur za jednu noc ubytovania odídenca.

(2)

Ak oprávnená osoba poskytuje ubytovanie odídencovi v nehnuteľnosti podľa § 36a ods. 2 prvej vety zákona a táto nehnuteľnosť má

a)

jednu obytnú miestnosť1) a súhrnná suma príspevkov poskytovaných podľa odseku 1 by presiahla 390 eur čo aj len za časť kalendárneho mesiaca, príspevok v súhrnnej sume za všetkých odídencov ubytovaných v tejto nehnuteľnosti sa poskytuje v sume 390 eur za kalendárny mesiac,

b)

dve obytné miestnosti a súhrnná suma príspevkov poskytovaných podľa odseku 1 by presiahla 540 eur čo aj len za časť kalendárneho mesiaca, príspevok v súhrnnej sume za všetkých odídencov ubytovaných v tejto nehnuteľnosti sa poskytuje v sume 540 eur za kalendárny mesiac,

c)

tri obytné miestnosti a súhrnná suma príspevkov poskytovaných podľa odseku 1 by presiahla 720 eur čo aj len za časť kalendárneho mesiaca, príspevok v súhrnnej sume za všetkých odídencov ubytovaných v tejto nehnuteľnosti sa poskytuje v sume 720 eur za kalendárny mesiac,

d)

štyri a viac obytných miestností a súhrnná suma príspevkov poskytovaných podľa odseku 1 by presiahla 900 eur čo aj len za časť kalendárneho mesiaca, príspevok v súhrnnej sume za všetkých odídencov ubytovaných v tejto nehnuteľnosti sa poskytuje v sume 900 eur za kalendárny mesiac.

(3)

Príspevok v nehnuteľnosti podľa § 36a ods. 4 prvej vety zákona sa poskytuje vo výške

a)

12 eur za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá dovŕšila vek 15 rokov,

b)

6 eur za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nedovŕšila vek 15 rokov.

§ 2

(1)

Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi (ďalej len „zmluva“) obsahuje najmä

a)

identifikačné údaje oprávnenej osoby, ktorá vlastní nehnuteľnosť podľa § 36a ods. 2 zákona alebo identifikačné údaje ďalšej oprávnenej osoby, ktorá vlastní alebo spravuje nehnuteľnosť podľa § 36a ods. 4 zákona (ďalej len „oprávnená osoba“),

b)

identifikačné údaje odídenca alebo odídencov, ktorým sa poskytuje ubytovanie podľa tejto zmluvy,

c)

označenie nehnuteľnosti alebo jej časti, v ktorej sa poskytuje ubytovanie odídencovi,

d)

počet obytných miestností nehnuteľnosti podľa § 36a ods. 2 zákona alebo celkovú ubytovaciu kapacitu nehnuteľnosti podľa § 36a ods. 4 zákona,

e)

práva a povinnosti zmluvných strán,

f)

dohodnutú dobu ubytovania,

g)

číslo účtu v tvare IBAN oprávnenej osoby v banke alebo pobočke zahraničnej banky, na ktorý sa jej poskytne príspevok, ak má takýto účet zriadený,

h)

vyhlásenie oprávnenej osoby o bezodplatnosti poskytovaného ubytovania,

i)

vyhlásenie oprávnenej osoby, že ide o nehnuteľnosť slúžiacu na bývanie, ktorá spĺňa minimálne požiadavky podľa osobitného predpisu,2) alebo že ide o nehnuteľnosť, ktorá spĺňa požiadavky na ubytovacie zariadenia podľa osobitného predpisu,3)

j)

vyhlásenie oprávnenej osoby, že sa na ňu nevzťahujú obmedzenia poskytovania príspevku podľa § 36a ods. 2 šiestej vety a siedmej vety zákona,

k)

vyhlásenie odídenca, že sa mu neposkytuje ubytovanie v azylovom zariadení,

l)

vyhlásenie odídenca o tom, že berie na vedomie, že sa na neho vzťahuje povinnosť podľa § 36a ods. 2 piatej vety zákona,

m)

dátum uzavretia zmluvy,

n)

podpisy zmluvných strán.

(2)

Prílohou zmluvy je

a)

čestné vyhlásenie oprávnenej osoby, že nájom nehnuteľnosti alebo jej časti, v ktorej sa poskytuje ubytovanie odídencovi, nezanikol po vyhlásení mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny výpoveďou prenajímateľa alebo odstúpením prenajímateľa od zmluvy, alebo čestné vyhlásenie oprávnenej osoby, že výpoveď alebo odstúpenie od zmluvy o nájme nehnuteľnosti alebo jej časti, v ktorej sa poskytuje ubytovanie odídencovi, po vyhlásení mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny je v súlade so zákonom a nedošlo pri výpovedi alebo odstúpení od zmluvy k porušeniu dobrých mravov a tento nájom nezanikol výpoveďou prenajímateľa podľa § 7 ods. 1 písm. e) zákona č. 98/2014 Z. z. o krátkodobom nájme bytu,

b)

kópia dokladu o tolerovanom pobyte na území Slovenskej republiky s označením „ODÍDENEC“ alebo s označením „DOČASNÉ ÚTOČISKO“.

(3)

Vzor zmluvy v slovenskom jazyku a v ukrajinskom jazyku je zverejnený na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky https://minv.sk/ a na webovom sídle https://ua.gov.sk/.

§ 3

Príspevok sa poskytuje na účet oprávnenej osoby vedený v banke alebo pobočke zahraničnej banky uvedený v zmluve; ak oprávnená osoba takýto účet nemá zriadený, príspevok sa poskytuje v hotovosti.

§ 4

Príspevok sa poskytuje za ubytovanie odídenca poskytnuté najdlhšie do 31. marca 2024.

§ 5

Príspevok podľa tohto nariadenia sa poskytuje od 1. júna 2022.

§ 5a

Za ubytovanie odídenca poskytnuté do 30. septembra 2022 sa príspevok poskytne podľa tohto nariadenia vlády v znení účinnom do 30. septembra 2022.

§ 5b

Za ubytovanie odídenca poskytnuté do 29. februára 2024 v nehnuteľnosti podľa § 36a ods. 2 prvej vety zákona sa príspevok poskytne podľa § 1 ods. 1 a 2 vo výške v znení účinnom do 29. februára 2024.

§ 6

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 99/2022 Z. z. o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca.

§ 7

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Eduard Heger v. r.

[]

Poznámky

[]1)

§ 43b ods. 5 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 237/2000 Z. z.

[]2)

§ 8 ods. 2 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia.

[]3)

§ 9 ods. 1 a 2 vyhlášky č. 259/2008 Z. z.
Slovenskej republiky

o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca

Vláda Slovenskej republiky podľa § 36a ods. 1, 3 a 9 zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) nariaďuje:

§ 1

(1)

Príspevok za ubytovanie odídenca (ďalej len „príspevok“) v nehnuteľnosti podľa § 36a ods. 2 prvej vety zákona sa poskytuje vo výške

a)

10 eur za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá dovŕšila vek 15 rokov,

b)

5 eur za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nedovŕšila vek 15 rokov.

(2)

Ak oprávnená osoba poskytuje ubytovanie odídencovi v nehnuteľnosti podľa § 36a ods. 2 prvej vety zákona a táto nehnuteľnosť má

a)

jednu obytnú miestnosť1) a súhrnná suma príspevkov poskytovaných podľa odseku 1 by presiahla 710 eur čo aj len za časť kalendárneho mesiaca, príspevok v súhrnnej sume za všetkých odídencov ubytovaných v tejto nehnuteľnosti sa poskytuje v sume 710 eur za kalendárny mesiac,

b)

dve obytné miestnosti a súhrnná suma príspevkov poskytovaných podľa odseku 1 by presiahla 1 080 eur čo aj len za časť kalendárneho mesiaca, príspevok v súhrnnej sume za všetkých odídencov ubytovaných v tejto nehnuteľnosti sa poskytuje v sume 1 080 eur za kalendárny mesiac,

c)

tri obytné miestnosti a súhrnná suma príspevkov poskytovaných podľa odseku 1 by presiahla 1 430 eur čo aj len za časť kalendárneho mesiaca, príspevok v súhrnnej sume za všetkých odídencov ubytovaných v tejto nehnuteľnosti sa poskytuje v sume 1 430 eur za kalendárny mesiac,

d)

štyri a viac obytných miestností a súhrnná suma príspevkov poskytovaných podľa odseku 1 by presiahla 1 790 eur čo aj len za časť kalendárneho mesiaca, príspevok v súhrnnej sume za všetkých odídencov ubytovaných v tejto nehnuteľnosti sa poskytuje v sume 1 790 eur za kalendárny mesiac.

(3)

Príspevok v nehnuteľnosti podľa § 36a ods. 4 prvej vety zákona sa poskytuje vo výške

a)

12 eur za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá dovŕšila vek 15 rokov,

b)

6 eur za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nedovŕšila vek 15 rokov.

§ 2

(1)

Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi (ďalej len „zmluva“) obsahuje najmä

a)

identifikačné údaje oprávnenej osoby, ktorá vlastní nehnuteľnosť podľa § 36a ods. 2 zákona alebo identifikačné údaje ďalšej oprávnenej osoby, ktorá vlastní alebo spravuje nehnuteľnosť podľa § 36a ods. 4 zákona (ďalej len „oprávnená osoba“),

b)

identifikačné údaje odídenca alebo odídencov, ktorým sa poskytuje ubytovanie podľa tejto zmluvy,

c)

označenie nehnuteľnosti alebo jej časti, v ktorej sa poskytuje ubytovanie odídencovi,

d)

počet obytných miestností nehnuteľnosti podľa § 36a ods. 2 zákona alebo celkovú ubytovaciu kapacitu nehnuteľnosti podľa § 36a ods. 4 zákona,

e)

práva a povinnosti zmluvných strán,

f)

dohodnutú dobu ubytovania,

g)

číslo účtu v tvare IBAN oprávnenej osoby v banke alebo pobočke zahraničnej banky, na ktorý sa jej poskytne príspevok, ak má takýto účet zriadený,

h)

vyhlásenie oprávnenej osoby o bezodplatnosti poskytovaného ubytovania,

i)

vyhlásenie oprávnenej osoby, že ide o nehnuteľnosť slúžiacu na bývanie, ktorá spĺňa minimálne požiadavky podľa osobitného predpisu,2) alebo že ide o nehnuteľnosť, ktorá spĺňa požiadavky na ubytovacie zariadenia podľa osobitného predpisu,3)

j)

vyhlásenie oprávnenej osoby, že sa na ňu nevzťahujú obmedzenia poskytovania príspevku podľa § 36a ods. 2 šiestej vety a siedmej vety zákona,

k)

vyhlásenie odídenca, že sa mu neposkytuje ubytovanie v azylovom zariadení,

l)

vyhlásenie odídenca o tom, že berie na vedomie, že sa na neho vzťahuje povinnosť podľa § 36a ods. 2 piatej vety zákona,

m)

dátum uzavretia zmluvy,

n)

podpisy zmluvných strán.

(2)

Prílohou zmluvy je

a)

čestné vyhlásenie oprávnenej osoby, že nájom nehnuteľnosti alebo jej časti, v ktorej sa poskytuje ubytovanie odídencovi, nezanikol po vyhlásení mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny výpoveďou prenajímateľa alebo odstúpením prenajímateľa od zmluvy, alebo čestné vyhlásenie oprávnenej osoby, že výpoveď alebo odstúpenie od zmluvy o nájme nehnuteľnosti alebo jej časti, v ktorej sa poskytuje ubytovanie odídencovi, po vyhlásení mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny je v súlade so zákonom a nedošlo pri výpovedi alebo odstúpení od zmluvy k porušeniu dobrých mravov a tento nájom nezanikol výpoveďou prenajímateľa podľa § 7 ods. 1 písm. e) zákona č. 98/2014 Z. z. o krátkodobom nájme bytu,

b)

kópia dokladu o tolerovanom pobyte na území Slovenskej republiky s označením „ODÍDENEC“ alebo s označením „DOČASNÉ ÚTOČISKO“.

(3)

Vzor zmluvy v slovenskom jazyku a v ukrajinskom jazyku je zverejnený na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky https://minv.sk/ a na webovom sídle https://ua.gov.sk/.

§ 3

Príspevok sa poskytuje na účet oprávnenej osoby vedený v banke alebo pobočke zahraničnej banky uvedený v zmluve; ak oprávnená osoba takýto účet nemá zriadený, príspevok sa poskytuje v hotovosti.

§ 4

Príspevok sa poskytuje za ubytovanie odídenca poskytnuté najdlhšie do 31. marca 2024.

§ 5

Príspevok podľa tohto nariadenia sa poskytuje od 1. júna 2022.

§ 5a

Za ubytovanie odídenca poskytnuté do 30. septembra 2022 sa príspevok poskytne podľa tohto nariadenia vlády v znení účinnom do 30. septembra 2022.

§ 6

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 99/2022 Z. z. o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca.

§ 7

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Eduard Heger v. r.

[]

Poznámky

[]1)

§ 43b ods. 5 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 237/2000 Z. z.

[]2)

§ 8 ods. 2 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia.

[]3)

§ 9 ods. 1 a 2 vyhlášky č. 259/2008 Z. z.