Porovnanie znení zákona

Zmeny
1/1

Znenie účinné od: (Zvoľte novšie znenie)

Znenie účinné od: (Zvoľte staršie znenie)

Výsledok porovnania:

Slovenskej republiky

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 52/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva krmovín na trh v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 52/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva krmovín na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 184/2010 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 90/2011 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 99/2013 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 274/2016 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 109/2017 Z. z. sa mení takto:

1.

V prílohe č. 1 piaty bod znie:

„5.

Porast musí byť bez škodcov, ktoré znižujú úžitkovosť a kvalitu osiva.

Porast musí spĺňať požiadavky týkajúce sa karanténnych škodcov v Európskej únii, regulovaných nekaranténnych škodcov v Európskej únii (ďalej len „regulovaný nekaranténny škodca“) a karanténnych škodcov chránenej zóny podľa osobitného predpisu.6a)

Výskyt regulovaných nekaranténnych škodcov na poraste v príslušných kategóriách musí spĺňať tieto požiadavky:

Regulovaný nekaranténny škodca alebo symptómy spôsobené regulovaným nekaranténnym škodcom Rod alebo druh rastliny na výsadbu Najvyššia prípustná hodnota výskytu regulovaných nekaranténnych škodcov pre výrobu predzákladného osiva Najvyššia prípustná hodnota výskytu regulovaných nekaranténnych škodcov pre výrobu základného osiva Najvyššia prípustná hodnota výskytu regulovaných nekaranténnych škodcov pre výrobu certifikovaného osiva Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN] lucerna siata Medicago sativa L. 0 % 0 % 0 % Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI] lucerna siata Medicago sativa L. 0 % 0 % 0 %“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

„6a)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031 z 26. októbra 2016 o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín, ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 228/2013, (EÚ) č. 652/2014 a (EÚ) č. 1143/2014 a zrušujú smernice Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES (Ú. v. EÚ L 317, 23. 11. 2016) v platnom znení.“.

2.

V prílohe č. 2 časti I odsek 4 znie:

„(4)

Osivo musí byť bez škodcov, ktoré znižujú úžitkovosť a kvalitu osiva.

Osivo musí spĺňať požiadavky týkajúce sa karanténnych škodcov v Európskej únii, regulovaných nekaranténnych škodcov a karanténnych škodcov chránenej zóny podľa osobitného predpisu.6a)

Výskyt regulovaných nekaranténnych škodcov na osivách v príslušných kategóriách musí spĺňať tieto požiadavky:

Regulovaný nekaranténny škodca alebo symptómy spôsobené regulovaným nekaranténnym škodcom Rod alebo druh rastliny na výsadbu Najvyššia prípustná hodnota výskytu regulovaných nekaranténnych škodcov pre predzákladné osivo Najvyššia prípustná hodnota výskytu regulovaných nekaranténnych škodcov pre základné osivo Najvyššia prípustná hodnota výskytu regulovaných nekaranténnych škodcov pre certifikované osivo Clavibacter michiganensis ssp. Insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN] lucerna siataMedicago sativa L. 0 % 0 % 0 % Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI] lucerna siataMedicago sativa L. 0 % 0 % 0 %“.

3.

Príloha č. 5 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 5k nariadeniu vlády č. 52/2007 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

1.

Smernica Rady 66/401/EHS zo 14. júna 1966 o uvádzaní osiva krmovín na trh (Ú. v. ES L 125, 11. 7. 1966; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 1) v znení

– smernice Rady 69/63/EHS z 18. februára 1969 (Ú. v. ES L 48, 26. 2. 1969; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 1),

– smernice Rady 71/162/EHS z 30. marca 1971 (Ú. v. ES L 87, 17. 4. 1971; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 1),

– smernice Rady 72/274/EHS z 20. júla 1972 (Ú. v. ES L 171, 29. 7. 1972; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 1),

– smernice Rady 72/418/EHS zo 6. decembra 1972 (Ú. v. ES L 287, 26. 12. 1972; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 1),

– smernice Rady 73/438/EHS z 11. decembra 1973 (Ú. v. ES L 356, 27. 12. 1973; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 2),

– smernice Rady 75/444/EHS z 26. júna 1975 (Ú. v. ES L 196, 26. 7. 1975; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 2),

– smernice Rady 78/55/EHS z 19. decembra 1977 (Ú. v. ES L 16, 20. 1. 1978; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 3),

– prvej smernice Komisie 78/386/EHS z 18. apríla 1978 (Ú. v. ES L 113, 25. 4. 1978; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 3),

– smernice Rady 78/692/EHS z 25. júla 1978 (Ú. v. ES L 236, 26. 8. 1978; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 4),

– smernice Rady 78/1020/EHS z 5. decembra 1978 (Ú. v. ES L 350, 14. 12. 1978; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 4),

– smernice Komisie 79/641/EHS z 27. júna 1979 (Ú. v. ES L 183, 19. 7. 1979; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 4),

– smernice Rady 79/692/EHS z 24. júla 1979 (Ú. v. ES L 205, 13. 8. 1979; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 4),

– smernice Komisie 80/754/EHS zo 17. júla 1980 (Ú. v. ES L 207, 9. 8. 1980; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 4),

– smernice Komisie 81/126/EHS zo 16. februára 1981 (Ú. v. ES L 67, 12. 3. 1981; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 5),

– smernice Komisie 82/287/EHS z 13. apríla 1982 (Ú. v. ES L 131, 13. 5. 1982; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/ zv. 5),

– smernice Komisie 85/38/EHS zo 14. decembra 1984 (Ú. v. ES L 16, 19. 1. 1985; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 6),

– smernice Rady 86/155/EHS z 22. apríla 1986 (Ú. v. ES L 118, 7. 5. 1986; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 7),

– smernice Komisie 87/120/EHS zo 14. januára 1987 (Ú. v. ES L 49, 18. 2. 1987; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 7),

– smernice Komisie 87/480/EHS z 9. septembra 1987 (Ú. v. ES L 273, 26. 9. 1987; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 7),

– smernice Rady 88/332/EHS z 13. júna 1988 (Ú. v. ES L 151, 17. 6. 1988; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 8),

– smernice Rady 88/380/EHS z 13. júna 1988 (Ú. v. ES L 187, 16. 7. 1988; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 8),

– smernice Komisie 89/100/EHS z 20. januára 1989 (Ú. v. ES L 38, 10. 2. 1989; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 9),

– smernice Komisie 92/19/EHS z 23. marca 1992 (Ú. v. ES L 104, 22. 4. 1992; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 12),

– smernice Komisie 96/18/ES z 27. marca 1996 (Ú. v. ES L 76, 26. 3. 1996; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 18),

– smernice Rady 96/72/ES z 18. novembra 1996 (Ú. v. ES L 304, 27. 11. 1996; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 20),

– smernice Rady 98/95/ES zo 14. decembra 1998 (Ú. v. ES L 25, 1. 2. 1999; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 24),

– smernice Rady 98/96/ES zo 14. decembra 1998 (Ú. v. ES L 25, 1. 2. 1999; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 24),

– smernice Rady 2001/64/ES z 31. augusta 2001 (Ú. v. ES L 234, 1. 9. 2001; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 33),

– smernice Rady 2003/61/ES z 18. júna 2003 (Ú. v. EÚ L 165, 3. 7. 2003; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 39),

– smernice Komisie 2004/55/ES z 20. apríla 2004 (Ú. v. EÚ L 114, 21. 4. 2004; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 44),

– smernice Rady 2004/117/ES z 22. decembra 2004 (Ú. v. EÚ L 14, 18. 1. 2005).

2.

Smernica Komisie 2008/124/ES z 18. decembra 2008, ktorou sa obmedzuje uvádzanie osiva určitých druhov krmovín a olejnín a priadnych rastlín na trh na osivo, ktoré bolo úradne uznané ako základné osivo alebo certifikované osivo (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 340, 19. 12. 2008).

3.

Smernica Komisie 2009/74/ES z 26. júna 2009, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/55/ES a 2002/57/ES, pokiaľ ide o botanické názvy rastlín, vedecké názvy iných organizmov a určité prílohy k smerniciam 66/401/EHS, 66/402/EHS a 2002/57/ES vzhľadom na vývoj vedeckých a technických poznatkov (Ú. v. EÚ L 166, 27. 6. 2009).

4.

Vykonávacia smernica Komisie 2012/37/EÚ z 22. novembra 2012, ktorou sa menia niektoré prílohy k smerniciam Rady 66/401/EHS a 66/402/EHS, pokiaľ ide o podmienky, ktoré musí spĺňať osivo Galega orientalis Lam., maximálnu hmotnosť dávky osiva niektorých druhov krmovín a veľkosť vzorky Sorghum spp. (Ú. v. EÚ L 325, 23. 11. 2012).

5.

Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2016/317 z 3. marca 2016, ktorou sa menia smernice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES, 2002/56/ES a 2002/57/ES, pokiaľ ide o označovanie balení osiva úradnými náveskami (Ú. v. EÚ L60, 5. 3. 2016).

6.

Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2016/2109 z 1. decembra 2016, ktorou sa mení smernica Rady 66/401/EHS, pokiaľ ide o zahrnutie nových druhov a botanického názvu druhu Lolium × boucheanum Kunth (Ú. v. EÚ L 327, 2. 12. 2016).

7.

Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2018/1028 z 19. júla 2018, ktorou sa opravuje vykonávacia smernica (EÚ) 2016/2109, ktorou sa mení smernica Rady 66/401/EHS, pokiaľ ide o zahrnutie nových druhov a botanického názvu druhu Lolium × boucheanum Kunth (Ú. v. EÚ L 184, 20. 7. 2018).

8.

Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2020/177 z 11. februára 2020, ktorou sa menia smernice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 68/193/EHS, 2002/55/ES, 2002/56/ES a 2002/57/ES, smernice Komisie 93/49/EHS a 93/61/EHS a vykonávacie smernice 2014/21/EÚ a 2014/98/EÚ, pokiaľ ide o škodcov rastlín na osivách a inom rastlinnom reprodukčnom materiáli (Ú. v. EÚ L 41, 13. 2. 2020).“.

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. augusta 2020.

Igor Matovič v. r.