Porovnanie znení zákona

Zmeny
1/1

Znenie účinné od:
(Zvoľte novšie znenie)

Znenie účinné od:
(Zvoľte staršie znenie)

Výsledok porovnania:

Slovenskej republiky

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 237/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupe Slovenského pozemkového fondu pri poskytovaní náhradných pozemkov v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 16 ods. 6 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení zákona č. 285/2008 Z. z. a podľa § 6 ods. 10 zákona č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 285/2008 Z. z. nariaďuje:

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 237/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupe Slovenského pozemkového fondu pri poskytovaní náhradných pozemkov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 83/2011 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 134/2015 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 26/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.

V § 1 ods. 1 sa slová „Slovenský pozemkový fond – územný organizačný útvar (ďalej len „fond – regionálny odbor“)“ nahrádzajú slovami „Slovenský pozemkový fond (ďalej len „fond“)“.

2.

V § 1 ods. 4 sa vypúšťajú slová „Slovenský pozemkový“.

3.

V § 3 odsek 2 znie:

„(2)

Ak fond nezistí okolnosti, ktoré zabraňujú vydaniu náhradného pozemku, môže po prerokovaní v rade fondu podľa osobitného predpisu4) uzavrieť zmluvu o bezodplatnom prevode vlastníctva konkrétneho pozemku.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

„4) § 35a ods. 5 písm. e) prvý bod zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.“.

4.

Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠3a

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2021

Postup pri poskytovaní náhradných pozemkov v konaniach podľa § 34c ods. 1 zákona č. 229/1991 Zb. a § 8c zákona č. 503/2003 Z. z. zabezpečuje fond podľa územných celkov uvedených v prílohe.“.

5.

Slová „fond – regionálny odbor“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte nariadenia vlády nahrádzajú slovom „fond“ v príslušnom tvare.

6.

Nariadenie vlády sa dopĺňa prílohou, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Prílohak nariadeniu vlády č. 237/2010 Z. z.

Územné celky podľa § 3a

Územný celok Okresy tvoriace územný celok Bratislava Bratislava I až V, Pezinok, Malacky, Senec Trnava Trnava, Hlohovec, Piešťany, Senica, Skalica, Galanta Dunajská Streda Dunajská Streda Trenčín Trenčín, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Prievidza, Partizánske, Bánovce nad Bebravou Považská Bystrica Považská Bystrica, Púchov, Ilava Žilina Žilina, Bytča, Čadca, Kysucké Nové Mesto Dolný Kubín Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš, Ružomberok Martin Martin, Turčianske Teplice Nitra Nitra, Zlaté Moravce, Topoľčany, Levice Nové Zámky Nové Zámky, Šaľa, Komárno Banská Bystrica Banská Bystrica, Brezno Lučenec Lučenec, Poltár, Veľký Krtíš Rimavská Sobota Rimavská Sobota Zvolen Zvolen, Detva, Krupina, Žiar nad Hronom, Žarnovica, Banská Štiavnica Košice Košice I až IV, Košice-okolie Michalovce Michalovce, Sobrance Rožňava Rožňava, Revúca Trebišov Trebišov Prešov Prešov, Sabinov, Bardejov, Svidník, Stropkov Humenné Humenné, Medzilaborce, Snina, Vranov nad Topľou Poprad Poprad, Levoča, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Spišská Nová Ves, Gelnica “.

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júna 2021.

Eduard Heger v. r.