Porovnanie znení zákona

Zmeny
1/1

Znenie účinné od:
(Zvoľte novšie znenie)

Znenie účinné od:
(Zvoľte staršie znenie)

Výsledok porovnania:

Slovenskej republiky

ktorým sa ustanovujú podmienky na poskytnutie investičnej pomoci, maximálna intenzita investičnej pomoci a maximálna výška investičnej pomoci v regiónoch Slovenskej republiky

Vláda Slovenskej republiky podľa § 29 ods. 1 zákona č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:

§ 1

Investičná pomoc sa poskytuje v regiónoch1)

a)

západné Slovensko okrem Bratislavského kraja,

b)

stredné Slovensko,

c)

východné Slovensko.

§ 2

(1)

Na účely tohto nariadenia vlády sú okresmi v regióne západné Slovensko

a)

okresy Trnavského kraja,

b)

okresy Trenčianskeho kraja,

c)

okresy Nitrianskeho kraja.

(2)

Na účely tohto nariadenia vlády sú okresmi v regióne stredné Slovensko

a)

okresy Žilinského kraja,

b)

okresy Banskobystrického kraja

(3)

Na účely tohto nariadenia vlády sú okresmi v regióne východné Slovensko

a)

okresy Prešovského kraja,

b)

okresy Košického kraja.

(4)

Na účely príspevku na vytvorené nové pracovné miesta a na účely § 3 ods. 1 sa okresy regiónov Slovenskej republiky rozdeľujú do týchto zón:

a)

zóna A, okresy s podielom disponibilných uchádzačov o zamestnanie2) najviac 100 % priemerného podielu disponibilných uchádzačov o zamestnanie v Slovenskej republike,

b)

zóna B, okresy s podielom disponibilných uchádzačov o zamestnanie vyšším ako 100 % a nižším ako 135 % priemerného podielu disponibilných uchádzačov o zamestnanie v Slovenskej republike,

c)

zóna C, okresy s podielom disponibilných uchádzačov o zamestnanie najmenej 135 % priemerného podielu disponibilných uchádzačov o zamestnanie v Slovenskej republike, ktoré nie sú okresmi podľa písmena d),

d)

zóna D, okresy, ktoré sú ku dňu podania žiadosti o investičnú pomoc na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo hospodárstva“) najmenej rozvinutými okresmi.3)

(5)

Na zaradenie okresu do zón podľa odseku 4 sa porovnáva

a)

podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v okrese hlavného miesta realizácie investičného zámeru za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom bola ministerstvu hospodárstva doručená žiadosť o investičnú pomoc, a

b)

vážený priemer podielu disponibilných uchádzačov o zamestnanie v okrese hlavného miesta realizácie investičného zámeru za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom bola ministerstvu hospodárstva doručená žiadosť o investičnú pomoc, a podielu disponibilných uchádzačov o zamestnanie v okresoch susediacich s okresom hlavného miesta realizácie investičného zámeru za rovnaké obdobie; váhu podielu disponibilných uchádzačov o zamestnanie v okrese hlavného miesta realizácie investičného zámeru a váhu podielu disponibilných uchádzačov o zamestnanie v okresoch susediacich s okresom hlavného miesta realizácie investičného zámeru tvorí počet obyvateľov v produktívnom veku s trvalým pobytom v okrese za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom bola ministerstvu hospodárstva doručená žiadosť o investičnú pomoc.

(6)

Do zón podľa odseku 4 sa okres zaradí podľa vyššej z hodnôt, ktoré sa porovnávajú podľa odseku 5.

(7)

Na zaradenie do zón podľa odseku 4 sa okresy Košice I, Košice II, Košice III a Košice IV považujú za susediace okresy.

§ 3

(1)

Podmienky na poskytnutie investičnej pomoci v priemyselnej výrobe a v prioritných oblastiach priemyselnej výroby, podľa formy investičnej pomoci, dosahujú v jednotlivých zónach hodnoty podľa prílohy č. 1.

(2)

Podmienky na poskytnutie investičnej pomoci v technologickom centre a v prioritných oblastiach technologických centier, podľa formy investičnej pomoci, dosahujú hodnoty podľa prílohy č. 2.

(3)

Podmienky na poskytnutie investičnej pomoci v centre podnikových služieb a v prioritných oblastiach centier podnikových služieb, podľa formy investičnej pomoci, dosahujú hodnoty podľa prílohy č. 3.

§ 4

Investičné zámery realizované v prioritných oblastiach priemyselnej výroby sú investičné zámery

a)

výlučne zamerané na výrobu produktov, ktoré sú výsledkom činnosti, ktorá patrí pod relevantné odvetvie podľa národnej štatistickej klasifikácie ekonomických činností3a) (ďalej len „SK NACE Rev. 2“) na určenie prioritných oblastí podľa prílohy č. 4, alebo na výrobu produktov, ktorých priamym odberateľom alebo nepriamym odberateľom je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorej hlavná činnosť patrí pod relevantné odvetvie SK NACE Rev. 2 na určenie prioritných oblastí podľa prílohy č. 4, ak ich preukázateľne využíva na výrobu produktov, ktoré sú výsledkom činnosti, ktorá patrí pod relevantné odvetvie SK NACE Rev. 2 na určenie prioritných oblastí podľa prílohy č. 4, a

b)

pri ktorých najmenej 75 % oprávnených investičných nákladov na obstaraný dlhodobý hmotný majetok vo forme strojov, prístrojov a zariadení prijímateľ investičnej pomoci vynaloží do strojov, prístrojov a zariadení, ktoré patria medzi relevantné technológie na určenie prioritných oblastí podľa prílohy č. 4.

§ 5

Investičné zámery realizované v prioritných oblastiach technologických centier sú investičné zámery výlučne zamerané na vývoj alebo inováciu technicky vyspelých výrobkov, technológií alebo výrobných procesov, ak ide o vývojársku činnosť alebo inovačnú činnosť, ktorá patrí pod relevantné odvetvie SK NACE Rev. 2 na určenie prioritných oblastí podľa prílohy č. 5, alebo produkt alebo služba, ktorých sa vývoj alebo inovácia podľa tohto ustanovenia týka, patrí medzi relevantné technológie na určenie prioritných oblastí podľa prílohy č. 5.

§ 6

Investičné zámery realizované v prioritných oblastiach centier podnikových služieb sú investičné zámery, ktoré sú výlučne a priamo zamerané na poskytovanie centralizovaných podporných služieb v oblasti riadenia spoločností, financií a informačných technológií a ktoré vytvárajú znalostné pracovné pozície s vyššou pridanou hodnotou, pri ktorých je nízke riziko automatizácie. Ide najmä o pracovné pozície v oblasti riadenia, rozvoja a vzdelávania ľudí alebo pracovné pozície, pre ktoré sú charakteristické kreatívne činnosti, činnosti smerujúce k vytváraniu nových podnikových procesov alebo k zlepšovaniu existujúcich podnikových procesov, alebo činnosti vyžadujúce aplikáciu expertízy pri rozhodovaní a plánovaní.

§ 7

Maximálny podiel obstaraných strojov, prístrojov a zariadení v priemyselnej výrobe, ktoré môžu byť umiestnené v doplnkových miestach realizácie investičného zámeru, nesmie presiahnuť 20 % obstarávacej ceny všetkých obstaraných strojov, prístrojov a zariadení, ktoré sú zahrnuté do oprávnených nákladov investičného zámeru, na ktoré je investičná pomoc poskytnutá.

§ 8

(1)

Maximálna intenzita investičnej pomoci pre investičný zámer s oprávnenými nákladmi do 50 miliónov eur nesmie v jednotlivých regiónoch Slovenskej republiky presiahnuť hodnoty vyjadrené ako percentuálny podiel z celkovej výšky oprávnených nákladov investičného zámeru podľa prílohy č. 6.

(2)

Ak je investičný zámer s oprávnenými nákladmi do 50 miliónov eur realizovaný mikropodnikom, malým podnikom alebo stredným podnikom,4) možno intenzitu investičnej pomoci podľa prílohy č. 6 zvýšiť pre mikropodniky a malé podniky o 20 % a pre stredné podniky o 10 %.

(3)

Ak je investičný zámer realizovaný na území, ktoré bolo určené na podporu z Fondu spravodlivej transformácie4a) v rámci plánu spravodlivej transformácie schváleného Európskou komisiou, možno intenzitu investičnej pomoci podľa prílohy č. 6 zvýšiť o 10 %.

§ 9

Maximálna výška investičnej pomoci pre investičný zámer s oprávnenými nákladmi nad 50 miliónov eur nesmie presiahnuť upravenú výšku pomoci vypočítanú pre časť oprávnených nákladov

a)

do 50 miliónov eur 100 % maximálnej intenzity investičnej pomoci uplatniteľnej v danom regióne Slovenskej republiky podľa prílohy č. 6,

b)

nad 50 miliónov eur a do 100 miliónov eur 50 % maximálnej intenzity investičnej pomoci uplatniteľnej v danom regióne Slovenskej republiky podľa prílohy č. 6,

c)

nad 100 miliónov eur 34 % maximálnej intenzity investičnej pomoci uplatniteľnej v danom regióne Slovenskej republiky podľa prílohy č. 6.

§ 10

(1)

Maximálna výška dotácie na dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok nesmie v jednotlivých regiónoch Slovenskej republiky presiahnuť hodnoty podľa prílohy č. 7 vyjadrené ako percentuálny podiel z oprávnených investičných nákladov.5)

(2)

Maximálna výška úľavy na dani z príjmov nesmie v jednotlivých regiónoch Slovenskej republiky presiahnuť hodnoty podľa prílohy č. 8 vyjadrené ako percentuálny podiel z oprávnených nákladov,6) ak sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu.7)

(3)

Maximálna výška príspevku na vytvorené nové pracovné miesta nesmie v zónach jednotlivých regiónov Slovenskej republiky presiahnuť hodnoty podľa prílohy č. 9 vyjadrené ako percentuálny podiel z oprávnených mzdových nákladov,8) ak sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu.9)

(4)

Maximálny rozdiel medzi hodnotou nehnuteľného majetku stanovenou znaleckým posudkom a hodnotou prevodu nehnuteľného majetku nesmie v jednotlivých regiónoch Slovenskej republiky presiahnuť hodnoty podľa prílohy č. 10 vyjadrené ako percentuálny podiel z hodnoty nehnuteľného majetku stanovenej znaleckým posudkom.

(5)

Maximálny rozdiel medzi hodnotou nájmu nehnuteľného majetku stanovenou znaleckým posudkom a hodnotou nájmu nehnuteľného majetku nesmie v jednotlivých regiónoch Slovenskej republiky presiahnuť hodnoty podľa prílohy č. 11 vyjadrené ako percentuálny podiel z hodnoty nájmu nehnuteľného majetku stanovenej znaleckým posudkom.

§ 11

V konaniach začatých od 1. apríla 2018 a právoplatne neskončených do 30. júna 2018 sa podmienky na poskytnutie investičnej pomoci, maximálna intenzita investičnej pomoci a maximálna výška investičnej pomoci v regiónoch Slovenskej republiky posudzujú podľa tohto nariadenia vlády.

§ 11a - Prechodné ustanovenia súvisiace s mimoriadnou situáciou spôsobenou šírením ochorenia COVID-19 účinné od 1. januára 2021

(1)

Ak prijímateľ investičnej pomoci nebol podľa rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci vydaného do 31. decembra 2020 povinný do 12. marca 2020 splniť podmienku

a)

minimálnej výšky podielu nových strojov, prístrojov a zariadení určených na výrobné účely na obstaranom dlhodobom hmotnom majetku a dlhodobom nehmotnom majetku podľa prílohy č. 1, sa táto podmienka znižuje o 10 %,

b)

maximálneho podielu obstaraných strojov, prístrojov a zariadení v priemyselnej výrobe, ktoré môžu byť umiestnené v doplnkových miestach realizácie investičného zámeru podľa § 7, sa táto podmienka zvyšuje na 40 % obstarávacej ceny všetkých obstaraných strojov, prístrojov a zariadení, ktoré sú zahrnuté do oprávnených nákladov investičného zámeru, na ktoré je investičná pomoc poskytnutá.

(2)

V konaniach o poskytnutí investičnej pomoci začatých od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021 sa

a)

miera nezamestnanosti v okrese hlavného miesta realizácie investičného zámeru a miera nezamestnanosti s ním susediacich okresov podľa § 2 ods. 5 a 6 posudzuje podľa miery nezamestnanosti v kalendárnom polroku, ktorý predchádza kalendárnemu polroku, v ktorom bola na ministerstvo hospodárstva doručená žiadosť o investičnú pomoc,

b)

minimálna výška hodnoty obstaraného dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku podľa príloh č. 1 až 3 znižuje na polovicu,

c)

minimálny počet vytvorených nových pracovných miest podľa príloh č. 1 až 3 znižuje na polovicu,

d)

maximálny podiel obstaraných strojov, prístrojov a zariadení v priemyselnej výrobe, ktoré môžu byť umiestnené v doplnkových miestach realizácie investičného zámeru podľa § 7 zvyšuje na 40 % obstarávacej ceny všetkých obstaraných strojov, prístrojov a zariadení, ktoré sú zahrnuté do oprávnených nákladov investičného zámeru, na ktoré je investičná pomoc poskytnutá.

§ 11b - Prechodné ustanovenie súvisiace s transformáciou regiónu Horná Nitra účinné od 1. januára 2021

V konaniach o poskytnutí investičnej pomoci začatých od 1. januára 2021 do 31. decembra 2023 sa okres Prievidza považuje za okres zaradený do zóny D podľa § 2 ods. 4 písm. d); ustanovenia § 2 ods. 5 a 6 sa nepoužijú.

§ 11c - Prechodné ustanovenia súvisiace s mimoriadnou situáciou spôsobenou šírením ochorenia COVID-19 účinné od 1. januára 2022

V konaní o poskytnutí investičnej pomoci začatom od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022 sa

a)

miera nezamestnanosti v okrese hlavného miesta realizácie investičného zámeru a miera nezamestnanosti s ním susediacich okresov podľa § 2 ods. 5 a 6 posudzuje podľa miery nezamestnanosti v kalendárnom polroku, ktorý predchádza kalendárnemu polroku, v ktorom bola na ministerstvo hospodárstva doručená žiadosť o investičnú pomoc,

b)

minimálna výška hodnoty obstaraného dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku podľa príloh č. 1 až 3 znižuje na polovicu,

c)

minimálny počet vytvorených nových pracovných miest podľa príloh č. 1 až 3 znižuje na polovicu,

d)

maximálny podiel obstaraných strojov, prístrojov a zariadení v priemyselnej výrobe, ktoré môžu byť umiestnené v doplnkových miestach realizácie investičného zámeru podľa § 7 zvyšuje na 40 % obstarávacej ceny všetkých obstaraných strojov, prístrojov a zariadení, ktoré sú zahrnuté do oprávnených nákladov investičného zámeru, na ktoré je investičná pomoc poskytnutá,

e)

za investičné zámery realizované v prioritných oblastiach priemyselnej výroby považujú všetky investičné zámery realizované v priemyselnej výrobe.

§ 11d - Prechodné ustanovenie súvisiace s transformáciou regiónu Horná Nitra účinné od 1. januára 2022

V konaní o poskytnutí investičnej pomoci začatom od 1. januára 2022 do 31. decembra 2023 sa okres Prievidza a okres Partizánske považujú za okresy zaradené do zóny D podľa § 2 ods. 4 písm. d); ustanovenia § 2 ods. 5 a 6 sa nepoužijú.

§ 11e - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 15. januára 2023

V konaniach o poskytnutí investičnej pomoci začatých od 15. januára 2023 do 30. júna 2023 sa na účely zaradenia okresu do zóny podľa § 2 ods. 4 považuje za podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie miera evidovanej nezamestnanosti za druhý polrok 2022.

§ 11f - Prechodné ustanovenia súvisiace s energetickou krízou a jej negatívnymi vplyvmi účinné od 15. januára 2023

V konaniach o poskytnutí investičnej pomoci začatých od 15. januára 2023 do 31. decembra 2023 sa

a)

podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v okrese hlavného miesta realizácie investičného zámeru a podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v okresoch susediacich s okresom hlavného miesta realizácie investičného zámeru podľa § 2 ods. 5 a 6 posudzuje podľa podielu disponibilných uchádzačov o zamestnanie v kalendárnom polroku, ktorý predchádza kalendárnemu polroku, v ktorom bola na ministerstvo hospodárstva doručená žiadosť o investičnú pomoc,

b)

minimálna výška hodnoty obstaraného dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku podľa príloh č. 1 až 3 znižuje na polovicu,

c)

minimálny počet vytvorených nových pracovných miest podľa príloh č. 1 až 3 znižuje na polovicu,

d)

maximálny podiel obstaraných strojov, prístrojov a zariadení v priemyselnej výrobe, ktoré môžu byť umiestnené v doplnkových miestach realizácie investičného zámeru podľa § 7 zvyšuje na 40 % obstarávacej ceny všetkých obstaraných strojov, prístrojov a zariadení, ktoré sú zahrnuté do oprávnených nákladov investičného zámeru, na ktoré je investičná pomoc poskytnutá,

e)

za investičné zámery realizované v prioritných oblastiach priemyselnej výroby považujú všetky investičné zámery realizované v priemyselnej výrobe,

f)

za investičné zámery realizované v prioritných oblastiach technologických centier považujú všetky investičné zámery realizované v technologickom centre, pričom sa použije nižšia z minimálnych hodnôt na poskytnutie investičnej pomoci podľa prílohy č. 2,

g)

za investičné zámery realizované v prioritných oblastiach centier podnikových služieb považujú všetky investičné zámery realizované v centre podnikových služieb, pričom sa použije nižšia z minimálnych hodnôt na poskytnutie investičnej pomoci podľa prílohy č. 3.

§ 12

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 219/2015 Z. z., ktorým sa ustanovuje maximálna intenzita investičnej pomoci a výška investičnej pomoci v jednotlivých regiónoch Slovenskej republiky.

§ 13

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júla 2018.

Peter Pellegrini v. r.

[]

Prílohy

Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 195/2018 Z. z.

Prevziať prílohu - PODMIENKY NA POSKYTNUTIE INVESTIČNEJ POMOCI V PRIEMYSELNEJ VÝROBE

Príloha č. 2k nariadeniu vlády č. 195/2018 Z. z.

Prevziať prílohu - Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 195/2018 Z. z.

Príloha č. 3k nariadeniu vlády č. 195/2018 Z. z.

Prevziať prílohu - Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 195/2018 Z. z.

Príloha č. 4k nariadeniu vlády č. 195/2018 Z. z.

Prevziať prílohu - Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 195/2018 Z. z.

Príloha č. 5k nariadeniu vlády č. 195/2018 Z. z.

Prevziať prílohu - Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 195/2018 Z. z.

Príloha č. 6k nariadeniu vlády č. 195/2018 Z. z.

Prevziať prílohu - Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 195/2018 Z. z.

Príloha č. 7k nariadeniu vlády č. 195/2018 Z. z.

Prevziať prílohu - Príloha č. 7 k nariadeniu vlády č. 195/2018 Z. z.

Príloha č. 8k nariadeniu vlády č. 195/2018 Z. z.

Prevziať prílohu - Príloha č. 8 k nariadeniu vlády č. 195/2018 Z. z.

Príloha č. 9k nariadeniu vlády č. 195/2018 Z. z.

Prevziať prílohu - Príloha č. 9 k nariadeniu vlády č. 195/2018 Z. z.

Príloha č. 10k nariadeniu vlády č. 195/2018 Z. z.

Prevziať prílohu - MAXIMÁLNY ROZDIEL MEDZI HODNOTOU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU STANOVENOU ZNALECKÝM POSUDKOM A HODNOTOU PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU V REGIÓNOCH SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Príloha č. 11k nariadeniu vlády č. 195/2018 Z. z.

Prevziať prílohu - MAXIMÁLNY ROZDIEL MEDZI HODNOTOU NÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU STANOVENOU ZNALECKÝM POSUDKOM A HODNOTOU NÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU V REGIÓNOCH SLOVENSKEJ REPUBLIKY

[]

Poznámky

[]1)

Čl. 107 ods. 3 písm. a) a c) Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

[]2)

§ 5 písm. n) zákona č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

[]3)

§ 2 ods. 1 zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

[]3a)

Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.

[]4)

Čl. 2 ods. 1 prílohy I nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26. 6. 2014) v platnom znení.

[]4a)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1056 z 24. júna 2021, ktorým sa zriaďuje Fond na spravodlivú transformáciu (Ú. v. EÚ L 231, 30. 6. 2021).

[]5)

§ 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 57/2018 Z. z.

[]6)

§ 6 ods. 1 zákona č. 57/2018 Z. z.

[]7)

§ 30a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

[]8)

§ 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 57/2018 Z. z.

[]9)

§ 53d zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Slovenskej republiky

ktorým sa ustanovujú podmienky na poskytnutie investičnej pomoci, maximálna intenzita investičnej pomoci a maximálna výška investičnej pomoci v regiónoch Slovenskej republiky

Vláda Slovenskej republiky podľa § 29 ods. 1 zákona č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:

§ 1

Investičná pomoc sa poskytuje v regiónoch1)

a)

západné Slovensko okrem Bratislavského kraja,

b)

stredné Slovensko,

c)

východné Slovensko.

§ 2

(1)

Na účely tohto nariadenia vlády sú okresmi v regióne západné Slovensko

a)

okresy Trnavského kraja,

b)

okresy Trenčianskeho kraja,

c)

okresy Nitrianskeho kraja.

(2)

Na účely tohto nariadenia vlády sú okresmi v regióne stredné Slovensko

a)

okresy Žilinského kraja,

b)

okresy Banskobystrického kraja

(3)

Na účely tohto nariadenia vlády sú okresmi v regióne východné Slovensko

a)

okresy Prešovského kraja,

b)

okresy Košického kraja.

(4)

Na účely príspevku na vytvorené nové pracovné miesta a na účely § 3 ods. 1 sa okresy regiónov Slovenskej republiky rozdeľujú do týchto zón:

a)

zóna A, okresy s mierou nezamestnanosti2) najviac 100 % priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v Slovenskej republike,

b)

zóna B, okresy s mierou nezamestnanosti vyššou ako 100 % a nižšou ako 135 % priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v Slovenskej republike,

c)

zóna C, okresy s mierou nezamestnanosti najmenej 135 %, ktoré nie sú okresmi podľa písmena d),

d)

zóna D, okresy, ktoré sú ku dňu podania žiadosti o investičnú pomoc na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo hospodárstva“) najmenej rozvinutými okresmi.3)

(5)

Na zaradenie okresu do zón podľa odseku 4 sa porovnáva

a)

miera nezamestnanosti v okrese hlavného miesta realizácie investičného zámeru za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom bola ministerstvu hospodárstva doručená žiadosť o investičnú pomoc, a

b)

vážený priemer miery nezamestnanosti v okrese hlavného miesta realizácie investičného zámeru za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom bola ministerstvu hospodárstva doručená žiadosť o investičnú pomoc, a miery nezamestnanosti s ním susediacich okresov za rovnaké obdobie; váhu miery nezamestnanosti okresu hlavného miesta realizácie investičného zámeru a váhu miery nezamestnanosti okresov susediacich s okresom hlavného miesta realizácie investičného zámeru tvorí počet ekonomicky aktívneho obyvateľstva v okrese za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom bola ministerstvu hospodárstva doručená žiadosť o investičnú pomoc.

(6)

Do zón podľa odseku 4 sa okres zaradí podľa vyššej z hodnôt, ktoré sa porovnávajú podľa odseku 5.

(7)

Na zaradenie do zón podľa odseku 4 sa okresy Košice I, Košice II, Košice III a Košice IV považujú za susediace okresy.

§ 3

(1)

Podmienky na poskytnutie investičnej pomoci v priemyselnej výrobe a v prioritných oblastiach priemyselnej výroby, podľa formy investičnej pomoci, dosahujú v jednotlivých zónach hodnoty podľa prílohy č. 1.

(2)

Podmienky na poskytnutie investičnej pomoci v technologickom centre a v prioritných oblastiach technologických centier, podľa formy investičnej pomoci, dosahujú hodnoty podľa prílohy č. 2.

(3)

Podmienky na poskytnutie investičnej pomoci v centre podnikových služieb a v prioritných oblastiach centier podnikových služieb, podľa formy investičnej pomoci, dosahujú hodnoty podľa prílohy č. 3.

§ 4

Investičné zámery realizované v prioritných oblastiach priemyselnej výroby sú investičné zámery

a)

výlučne zamerané na výrobu produktov, ktoré sú výsledkom činnosti, ktorá patrí pod relevantné odvetvie podľa národnej štatistickej klasifikácie ekonomických činností3a) (ďalej len „SK NACE Rev. 2“) na určenie prioritných oblastí podľa prílohy č. 4, alebo na výrobu produktov, ktorých priamym odberateľom alebo nepriamym odberateľom je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorej hlavná činnosť patrí pod relevantné odvetvie SK NACE Rev. 2 na určenie prioritných oblastí podľa prílohy č. 4, ak ich preukázateľne využíva na výrobu produktov, ktoré sú výsledkom činnosti, ktorá patrí pod relevantné odvetvie SK NACE Rev. 2 na určenie prioritných oblastí podľa prílohy č. 4, a

b)

pri ktorých najmenej 75 % oprávnených investičných nákladov na obstaraný dlhodobý hmotný majetok vo forme strojov, prístrojov a zariadení prijímateľ investičnej pomoci vynaloží do strojov, prístrojov a zariadení, ktoré patria medzi relevantné technológie na určenie prioritných oblastí podľa prílohy č. 4.

§ 5

Investičné zámery realizované v prioritných oblastiach technologických centier sú investičné zámery výlučne zamerané na vývoj alebo inováciu technicky vyspelých výrobkov, technológií alebo výrobných procesov, ak ide o vývojársku činnosť alebo inovačnú činnosť, ktorá patrí pod relevantné odvetvie SK NACE Rev. 2 na určenie prioritných oblastí podľa prílohy č. 5, alebo produkt alebo služba, ktorých sa vývoj alebo inovácia podľa tohto ustanovenia týka, patrí medzi relevantné technológie na určenie prioritných oblastí podľa prílohy č. 5.

§ 6

Investičné zámery realizované v prioritných oblastiach centier podnikových služieb sú investičné zámery, ktoré sú výlučne a priamo zamerané na poskytovanie centralizovaných podporných služieb v oblasti riadenia spoločností, financií a informačných technológií a ktoré vytvárajú znalostné pracovné pozície s vyššou pridanou hodnotou, pri ktorých je nízke riziko automatizácie. Ide najmä o pracovné pozície v oblasti riadenia, rozvoja a vzdelávania ľudí alebo pracovné pozície, pre ktoré sú charakteristické kreatívne činnosti, činnosti smerujúce k vytváraniu nových podnikových procesov alebo k zlepšovaniu existujúcich podnikových procesov, alebo činnosti vyžadujúce aplikáciu expertízy pri rozhodovaní a plánovaní.

§ 7

Maximálny podiel obstaraných strojov, prístrojov a zariadení v priemyselnej výrobe, ktoré môžu byť umiestnené v doplnkových miestach realizácie investičného zámeru, nesmie presiahnuť 20 % obstarávacej ceny všetkých obstaraných strojov, prístrojov a zariadení, ktoré sú zahrnuté do oprávnených nákladov investičného zámeru, na ktoré je investičná pomoc poskytnutá.

§ 8

(1)

Maximálna intenzita investičnej pomoci pre investičný zámer s oprávnenými nákladmi do 50 miliónov eur nesmie v jednotlivých regiónoch Slovenskej republiky presiahnuť hodnoty vyjadrené ako percentuálny podiel z celkovej výšky oprávnených nákladov investičného zámeru podľa prílohy č. 6.

(2)

Ak je investičný zámer s oprávnenými nákladmi do 50 miliónov eur realizovaný mikropodnikom, malým podnikom alebo stredným podnikom,4) možno intenzitu investičnej pomoci podľa prílohy č. 6 zvýšiť pre mikropodniky a malé podniky o 20 % a pre stredné podniky o 10 %.

(3)

Ak je investičný zámer realizovaný na území, ktoré bolo určené na podporu z Fondu spravodlivej transformácie4a) v rámci plánu spravodlivej transformácie schváleného Európskou komisiou, možno intenzitu investičnej pomoci podľa prílohy č. 6 zvýšiť o 10 %.

§ 9

Maximálna výška investičnej pomoci pre investičný zámer s oprávnenými nákladmi nad 50 miliónov eur nesmie presiahnuť upravenú výšku pomoci vypočítanú pre časť oprávnených nákladov

a)

do 50 miliónov eur 100 % maximálnej intenzity investičnej pomoci uplatniteľnej v danom regióne Slovenskej republiky podľa prílohy č. 6,

b)

nad 50 miliónov eur a do 100 miliónov eur 50 % maximálnej intenzity investičnej pomoci uplatniteľnej v danom regióne Slovenskej republiky podľa prílohy č. 6,

c)

nad 100 miliónov eur 34 % maximálnej intenzity investičnej pomoci uplatniteľnej v danom regióne Slovenskej republiky podľa prílohy č. 6.

§ 10

(1)

Maximálna výška dotácie na dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok nesmie v jednotlivých regiónoch Slovenskej republiky presiahnuť hodnoty podľa prílohy č. 7 vyjadrené ako percentuálny podiel z oprávnených investičných nákladov.5)

(2)

Maximálna výška úľavy na dani z príjmov nesmie v jednotlivých regiónoch Slovenskej republiky presiahnuť hodnoty podľa prílohy č. 8 vyjadrené ako percentuálny podiel z oprávnených nákladov,6) ak sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu.7)

(3)

Maximálna výška príspevku na vytvorené nové pracovné miesta nesmie v zónach jednotlivých regiónov Slovenskej republiky presiahnuť hodnoty podľa prílohy č. 9 vyjadrené ako percentuálny podiel z oprávnených mzdových nákladov,8) ak sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu.9)

(4)

Maximálny rozdiel medzi hodnotou nehnuteľného majetku stanovenou znaleckým posudkom a hodnotou prevodu nehnuteľného majetku nesmie v jednotlivých regiónoch Slovenskej republiky presiahnuť hodnoty podľa prílohy č. 10 vyjadrené ako percentuálny podiel z hodnoty nehnuteľného majetku stanovenej znaleckým posudkom.

(5)

Maximálny rozdiel medzi hodnotou nájmu nehnuteľného majetku stanovenou znaleckým posudkom a hodnotou nájmu nehnuteľného majetku nesmie v jednotlivých regiónoch Slovenskej republiky presiahnuť hodnoty podľa prílohy č. 11 vyjadrené ako percentuálny podiel z hodnoty nájmu nehnuteľného majetku stanovenej znaleckým posudkom.

§ 11

V konaniach začatých od 1. apríla 2018 a právoplatne neskončených do 30. júna 2018 sa podmienky na poskytnutie investičnej pomoci, maximálna intenzita investičnej pomoci a maximálna výška investičnej pomoci v regiónoch Slovenskej republiky posudzujú podľa tohto nariadenia vlády.

§ 11a - Prechodné ustanovenia súvisiace s mimoriadnou situáciou spôsobenou šírením ochorenia COVID-19 účinné od 1. januára 2021

(1)

Ak prijímateľ investičnej pomoci nebol podľa rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci vydaného do 31. decembra 2020 povinný do 12. marca 2020 splniť podmienku

a)

minimálnej výšky podielu nových strojov, prístrojov a zariadení určených na výrobné účely na obstaranom dlhodobom hmotnom majetku a dlhodobom nehmotnom majetku podľa prílohy č. 1, sa táto podmienka znižuje o 10 %,

b)

maximálneho podielu obstaraných strojov, prístrojov a zariadení v priemyselnej výrobe, ktoré môžu byť umiestnené v doplnkových miestach realizácie investičného zámeru podľa § 7, sa táto podmienka zvyšuje na 40 % obstarávacej ceny všetkých obstaraných strojov, prístrojov a zariadení, ktoré sú zahrnuté do oprávnených nákladov investičného zámeru, na ktoré je investičná pomoc poskytnutá.

(2)

V konaniach o poskytnutí investičnej pomoci začatých od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021 sa

a)

miera nezamestnanosti v okrese hlavného miesta realizácie investičného zámeru a miera nezamestnanosti s ním susediacich okresov podľa § 2 ods. 5 a 6 posudzuje podľa miery nezamestnanosti v kalendárnom polroku, ktorý predchádza kalendárnemu polroku, v ktorom bola na ministerstvo hospodárstva doručená žiadosť o investičnú pomoc,

b)

minimálna výška hodnoty obstaraného dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku podľa príloh č. 1 až 3 znižuje na polovicu,

c)

minimálny počet vytvorených nových pracovných miest podľa príloh č. 1 až 3 znižuje na polovicu,

d)

maximálny podiel obstaraných strojov, prístrojov a zariadení v priemyselnej výrobe, ktoré môžu byť umiestnené v doplnkových miestach realizácie investičného zámeru podľa § 7 zvyšuje na 40 % obstarávacej ceny všetkých obstaraných strojov, prístrojov a zariadení, ktoré sú zahrnuté do oprávnených nákladov investičného zámeru, na ktoré je investičná pomoc poskytnutá.

§ 11b - Prechodné ustanovenie súvisiace s transformáciou regiónu Horná Nitra účinné od 1. januára 2021

V konaniach o poskytnutí investičnej pomoci začatých od 1. januára 2021 do 31. decembra 2023 sa okres Prievidza považuje za okres zaradený do zóny D podľa § 2 ods. 4 písm. d); ustanovenia § 2 ods. 5 a 6 sa nepoužijú.

§ 11c - Prechodné ustanovenia súvisiace s mimoriadnou situáciou spôsobenou šírením ochorenia COVID-19 účinné od 1. januára 2022

V konaní o poskytnutí investičnej pomoci začatom od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022 sa

a)

miera nezamestnanosti v okrese hlavného miesta realizácie investičného zámeru a miera nezamestnanosti s ním susediacich okresov podľa § 2 ods. 5 a 6 posudzuje podľa miery nezamestnanosti v kalendárnom polroku, ktorý predchádza kalendárnemu polroku, v ktorom bola na ministerstvo hospodárstva doručená žiadosť o investičnú pomoc,

b)

minimálna výška hodnoty obstaraného dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku podľa príloh č. 1 až 3 znižuje na polovicu,

c)

minimálny počet vytvorených nových pracovných miest podľa príloh č. 1 až 3 znižuje na polovicu,

d)

maximálny podiel obstaraných strojov, prístrojov a zariadení v priemyselnej výrobe, ktoré môžu byť umiestnené v doplnkových miestach realizácie investičného zámeru podľa § 7 zvyšuje na 40 % obstarávacej ceny všetkých obstaraných strojov, prístrojov a zariadení, ktoré sú zahrnuté do oprávnených nákladov investičného zámeru, na ktoré je investičná pomoc poskytnutá,

e)

za investičné zámery realizované v prioritných oblastiach priemyselnej výroby považujú všetky investičné zámery realizované v priemyselnej výrobe.

§ 11d - Prechodné ustanovenie súvisiace s transformáciou regiónu Horná Nitra účinné od 1. januára 2022

V konaní o poskytnutí investičnej pomoci začatom od 1. januára 2022 do 31. decembra 2023 sa okres Prievidza a okres Partizánske považujú za okresy zaradené do zóny D podľa § 2 ods. 4 písm. d); ustanovenia § 2 ods. 5 a 6 sa nepoužijú.

§ 12

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 219/2015 Z. z., ktorým sa ustanovuje maximálna intenzita investičnej pomoci a výška investičnej pomoci v jednotlivých regiónoch Slovenskej republiky.

§ 13

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júla 2018.

Peter Pellegrini v. r.

[]

Prílohy

Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 195/2018 Z. z.

Prevziať prílohu - PODMIENKY NA POSKYTNUTIE INVESTIČNEJ POMOCI V PRIEMYSELNEJ VÝROBE

Príloha č. 2k nariadeniu vlády č. 195/2018 Z. z.

Prevziať prílohu - Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 195/2018 Z. z.

Príloha č. 3k nariadeniu vlády č. 195/2018 Z. z.

Prevziať prílohu - Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 195/2018 Z. z.

Príloha č. 4k nariadeniu vlády č. 195/2018 Z. z.

Prevziať prílohu - Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 195/2018 Z. z.

Príloha č. 5k nariadeniu vlády č. 195/2018 Z. z.

Prevziať prílohu - Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 195/2018 Z. z.

Príloha č. 6k nariadeniu vlády č. 195/2018 Z. z.

Prevziať prílohu - Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 195/2018 Z. z.

Príloha č. 7k nariadeniu vlády č. 195/2018 Z. z.

Prevziať prílohu - Príloha č. 7 k nariadeniu vlády č. 195/2018 Z. z.

Príloha č. 8k nariadeniu vlády č. 195/2018 Z. z.

Prevziať prílohu - Príloha č. 8 k nariadeniu vlády č. 195/2018 Z. z.

Príloha č. 9k nariadeniu vlády č. 195/2018 Z. z.

Prevziať prílohu - Príloha č. 9 k nariadeniu vlády č. 195/2018 Z. z.

Príloha č. 10k nariadeniu vlády č. 195/2018 Z. z.

Prevziať prílohu - MAXIMÁLNY ROZDIEL MEDZI HODNOTOU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU STANOVENOU ZNALECKÝM POSUDKOM A HODNOTOU PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU V REGIÓNOCH SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Príloha č. 11k nariadeniu vlády č. 195/2018 Z. z.

Prevziať prílohu - MAXIMÁLNY ROZDIEL MEDZI HODNOTOU NÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU STANOVENOU ZNALECKÝM POSUDKOM A HODNOTOU NÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU V REGIÓNOCH SLOVENSKEJ REPUBLIKY

[]

Poznámky

[]1)

Čl. 107 ods. 3 písm. a) a c) Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

[]2)

§ 5 písm. n) zákona č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

[]3)

§ 2 ods. 1 zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

[]3a)

Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.

[]4)

Čl. 2 ods. 1 prílohy I nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26. 6. 2014) v platnom znení.

[]4a)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1056 z 24. júna 2021, ktorým sa zriaďuje Fond na spravodlivú transformáciu (Ú. v. EÚ L 231, 30. 6. 2021).

[]5)

§ 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 57/2018 Z. z.

[]6)

§ 6 ods. 1 zákona č. 57/2018 Z. z.

[]7)

§ 30a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

[]8)

§ 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 57/2018 Z. z.

[]9)

§ 53d zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.