Porovnanie znení zákona

Zmeny
1/1

Znenie účinné od:
(Zvoľte novšie znenie)

Znenie účinné od:
(Zvoľte staršie znenie)

Výsledok porovnania:

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2002 Z. z., zákona č. 670/2002 Z. z., zákona č. 426/2003 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 462/2003 Z. z., zákona č. 505/2003 Z. z., zákona č. 514/2003 Z. z., zákona č. 548/2003 Z. z., zákona č. 267/2004 Z. z., zákona č. 403/2004 Z. z., zákona č. 530/2004 Z. z., zákona č. 586/2004 Z. z., zákona č. 609/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 122/2005 Z. z., zákona č. 622/2005 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 15/2008 Z. z., zákona č. 517/2008 Z. z., zákona č. 520/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 500/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 100/2011 Z. z., zákona č. 467/2011 Z. z., zákona č. 503/2011 Z. z., zákona č. 79/2012 Z. z., zákona č. 335/2012 Z. z., zákona č. 392/2012 Z. z. a zákona č. 462/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.

V § 5 ods. 1 písmeno d) znie:

„d)

je bezúhonný,“.

2.

V § 5 ods. 1 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:

„e)

spĺňa predpoklady sudcovskej spôsobilosti, ktoré dávajú záruku, že funkciu sudcu bude vykonávať riadne (ďalej len „predpoklady sudcovskej spôsobilosti“),“.

Doterajšie písmená e) až h) sa označujú ako písmená f) až i).

3.

V § 5 ods. 4 sa slová „písm. c) až e)“ nahrádzajú slovami „písm. c) až f)“.

4.

§ 5 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:

„(6)

Predpokladmi sudcovskej spôsobilosti sú morálny štandard a integrita sudcu pre náležitý a zodpovedný výkon jeho funkcie.

(7)

Súdna rada pri rozhodovaní o splnení predpokladov sudcovskej spôsobilosti vychádza z komplexného posúdenia uchádzača o funkciu sudcu, ako aj z podkladov Národného bezpečnostného úradu,4c) ktorými sa zisťuje, či sudca4d) alebo uchádzač o funkciu sudcu4e)

a)

nie je pod preukázateľným nátlakom v dôsledku finančnej situácie,

b)

nie je preukázateľne závislý od konzumácie alkoholických nápojov alebo od iných návykových látok,

c)

neprijíma neoprávnené platby, dary alebo iné výhody alebo nezneužíva postavenie a funkciu na získavanie neoprávnených požitkov,

d)

nedisponuje s majetkom, ktorého hodnota je neprimeraná priznaným príjmom a ktorého legálnosť pôvodu nie je schopný alebo ochotný preukázať,

e)

nemá obchodné, majetkové alebo finančné vzťahy s osobami z prostredia organizovaného zločinu, alebo

f)

nespráva sa korupčne.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 4c až 4e znejú:

„4c)

Čl. 141a ods. 9 a čl. 154d ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky v znení ústavného zákona č. 161/2014 Z. z.

§ 69a a 69b zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 195/2014 Z. z.

4d)

Čl. 154d ods. 1 až 3 Ústavy Slovenskej republiky v znení ústavného zákona č. 161/2014 Z. z.

4e)

Čl. 141a ods. 5 písm. b) Ústavy Slovenskej republiky v znení ústavného zákona č. 161/2014 Z. z.“.

5.

V § 18 ods. 3 druhá veta znie: „Ak sú dôvody na odvolanie z funkcie sudcu podľa odseku 2 písm. a), predseda súdu oznámi túto skutočnosť súdnej rade.“ a na konci sa pripája táto veta: „Ak sú dôvody na odvolanie z funkcie sudcu podľa odseku 2 písm. b), minister oznámi túto skutočnosť súdnej rade.“.

6.

V § 22 odsek 1 znie:

„(1)

Sudcovi, ktorý je trestne stíhaný za úmyselný trestný čin, proti ktorému sa vedie disciplinárne konanie za čin, za ktorý môže byť odvolaný z funkcie sudcu alebo ktorý podľa uznesenia súdnej rady nespĺňa predpoklady sudcovskej spôsobilosti,4d) možno dočasne pozastaviť výkon funkcie sudcu až do právoplatného skončenia trestného stíhania, disciplinárneho konania, do rozhodnutia prezidenta o odvolaní z funkcie sudcu alebo do právoplatnosti uznesenia súdnej rady, ktorým rozhodla, že sudca nespĺňa predpoklady sudcovskej spôsobilosti.4d)“.

7.

V § 22 sa odsek 2 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c)

predsedu súdnej rady, ak súdna rada rozhodla, že sudca nespĺňa predpoklady sudcovskej spôsobilosti.4d)“.

8.

V § 22 ods. 6 sa za slovo „senátu“ vkladajú slová „alebo rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktorým vyhovel sťažnosti sudcu4d)“.

9.

§ 22a sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4)

Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa použijú rovnako aj vtedy, ak ide o dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu z dôvodu podľa § 22 ods. 2 písm. c).“.

10.

V § 23 ods. 1 sa za slová „verejnej moci“ vkladajú slová „vrátane funkcie predsedu súdnej rady,“.

11.

V § 24 ods. 1 písm. a) sa na konci vypúšťa slovo „alebo“.

12.

V § 24 ods. 1 písm. b) sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripája sa slovo „alebo“.

13.

V § 24 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c)

predsedom súdnej rady.“.

14.

V § 28 ods. 2 sa slová „písm. b) až f) a odseku 2 a najneskôr v posledný deň výberového konania dosiahne vek aspoň 30 rokov“ nahrádzajú slovami „písm. b) až d), f), g) a odseku 2, najneskôr v posledný deň výberového konania dosiahne vek aspoň 30 rokov a udelí písomný súhlas s overením predpokladov sudcovskej spôsobilosti Národným bezpečnostným úradom,4c) ak sa vo výberovom konaní umiestni ako prvý v poradí“.

15.

V § 29a ods. 2 sa vypúšťajú slová „trestne stíhať alebo“.

16.

V § 30 ods. 2 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:

„f)

spĺňať predpoklady sudcovskej spôsobilosti po celý čas trvania funkcie sudcu,“.

Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno g).

17.

V § 32 odsek 5 znie:

„(5)

Údaje o majetkových pomeroch deklarovaných podľa odsekov 1 až 4 sudca oznamuje súdnej rade elektronicky aj v písomnej podobe, pričom súdna rada zabezpečí vyhodnotenie majetkových priznaní na účely zistenia prírastku majetku sudcu a ich uchovávanie.“.

18.

§ 41 vrátane nadpisu znie:

㤠41

Miesto výkonu funkcie

(1)

Ak tento alebo osobitný zákon neustanovuje inak, sudca vykonáva svoju funkciu v úradných miestnostiach súdu. Sudcovi, ktorý nie je disciplinárne stíhaný, môže predseda súdu na základe jeho žiadosti povoliť v odôvodnených prípadoch, aby plnil svoje funkčné povinnosti v domácom prostredí, a to v rozsahu určenom zásadami prijatými súdnou radou po dohode s ministrom. Ak predseda súdu žiadosti sudcu nevyhovie, musí zamietnutie žiadosti odôvodniť.

(2)

Predseda súdu môže vykonávať kontrolu plnenia funkčných povinností sudcu v domácom prostredí. Predseda súdu zruší povolenie podľa odseku 1 s uvedením dôvodu v prípade

a)

nedostatočného výkonu funkcie sudcu alebo pre porušenie sudcovských povinností, alebo

b)

právoplatného rozhodnutia disciplinárneho senátu, ktorým uznal sudcu za vinného zo spáchania disciplinárneho previnenia.

(3)

Pri posudzovaní žiadosti podľa odseku 1 a zrušení povolenia podľa odseku 2 písm. a) si predseda súdu môže vyžiadať stanovisko sudcovskej rady, ako aj stanovisko príslušných predsedov senátov a predsedov kolégií alebo grémií.“.

19.

Doterajší text § 60 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2)

Predseda súdu môže počas dočasnej neschopnosti na výkon funkcie sudcu pre chorobu alebo pre úraz požiadať Sociálnu poisťovňu o vykonanie kontroly dodržiavania liečebného režimu dočasne práceneschopného sudcu.“.

20.

V § 62 písm. m) a § 82 ods. 2 písm. d) sa slová „písm. b)“ nahrádzajú slovami „písm. b) a c)“.

21.

Za § 69 sa vkladá § 69a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠69a

Funkčný príplatok za výkon funkcie člena alebo predsedu disciplinárneho senátu

(1)

Funkčný príplatok za výkon funkcie člena alebo predsedu disciplinárneho senátu patrí sudcovi, ktorý je

a)

členom disciplinárneho senátu, v sume 44,26 eura mesačne,

b)

predsedom disciplinárneho senátu, v sume 66,39 eura mesačne.

(2)

Funkčný príplatok podľa odseku 1 nepatrí tomu členovi disciplinárneho senátu a predsedovi disciplinárneho senátu, ktorý je náhradníkom disciplinárneho senátu.“.

22.

V § 77 ods. 1 písm. a) sa číslo „75“ nahrádza číslom „95“.

23.

V § 77 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)

nedošlo v jeho prípade k prerozdeleniu jemu pridelených vecí z dôvodu dlhodobej šesť týždňov presahujúcej neprítomnosti.19a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 19a znie:

„19a)

§ 51 ods. 4 písm. a) zákona č. 757/2004 Z. z.“.

24.

V § 104 sa na konci pripája táto veta: „Ak štát uhradí náhradu škody na základe rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky alebo Európskeho súdu pre ľudské práva, ktoré sa týka rozhodovacej činnosti sudcu a ktorým Ústavný súd Slovenskej republiky alebo Európsky súd pre ľudské práva vyslovil porušenie práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov alebo porušenie iných základných práv a slobôd, a to aj v dôsledku konania alebo nekonania sudcu, a zavinenie sudcu bolo právoplatne zistené v disciplinárnom konaní, požaduje od sudcu regresnú náhradu alebo jej časť za podmienok ustanovených týmto zákonom.“.

25.

V § 116 sa odsek 2 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

„j)

porušenie povinnosti spĺňať predpoklady sudcovskej spôsobilosti po celý čas trvania funkcie sudcu.“.

26.

V § 116 ods. 3 písm. d) sa slová „písm. a), c) a d)“ nahrádzajú slovami „písm. a), c), d) a j)“.

27.

V § 119b ods. 1 úvodnej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane sudcu, ktorý má prerušený výkon funkcie podľa § 24 ods. 4“.

28.

V § 119b ods. 2 sa slová „písm. a) až e)“ nahrádzajú slovami „písm. a) až d) a f)“.

29.

Nadpis nad § 119c sa vypúšťa.

30.

§ 119c a 119d vrátane nadpisov znejú:

㤠119c

Počet a zloženie disciplinárnych senátov

(1)

Zloženie disciplinárnych senátov prvého stupňa a odvolacích disciplinárnych senátov určuje súdna rada každoročne rozvrhom práce disciplinárnych senátov. Predsedovia disciplinárnych senátov a členovia disciplinárnych senátov nezaradení rozvrhom práce do žiadneho disciplinárneho senátu sú náhradníkmi disciplinárnych senátov.

(2)

Súdna rada vytvára aspoň štyri disciplinárne senáty prvého stupňa a ich zloženie určuje tak, aby

a)

predseda disciplinárneho senátu bol vybratý z databázy podľa § 119a ods. 1 písm. a),

b)

jeden člen disciplinárneho senátu bol vybratý z databázy podľa § 119a ods. 1 písm. b),

c)

jeden člen disciplinárneho senátu bol vybratý z databázy podľa § 119a ods. 1 písm. c).

(3)

Súdna rada vytvára aspoň dva odvolacie disciplinárne senáty a ich zloženie určuje tak, aby

a)

predseda odvolacieho disciplinárneho senátu bol vybratý z databázy podľa § 119a ods. 1 písm. a),

b)

dvaja členovia odvolacieho disciplinárneho senátu boli vybratí z databázy podľa § 119a ods. 1 písm. b),

c)

dvaja členovia odvolacieho disciplinárneho senátu boli vybratí z databázy podľa § 119a ods. 1 písm. c).

§ 119d

Prideľovanie vecí disciplinárnym senátom

(1)

Ak tento zákon neustanovuje inak, návrh na začatie disciplinárneho konania, návrh na dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu, ak tento návrh nie je podaný spolu s návrhom na začatie disciplinárneho konania, námietka zaujatosti a odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárneho senátu prvého stupňa sa v súlade s rozvrhom práce prideľujú jednotlivým disciplinárnym senátom náhodným výberom pomocou technických prostriedkov a programových prostriedkov schválených ministerstvom tak, aby bola vylúčená možnosť ovplyvňovania pridelenia vecí.

(2)

Žiadosť o vydanie osvedčenia o zahladení disciplinárneho postihu sa prideľuje náhodným výberom predsedovi disciplinárneho senátu.

(3)

Pridelenie vecí podľa odsekov 1 a 2 sa vykonáva pri ich zaevidovaní v podateľni kancelárie disciplinárnych senátov. Podmienka náhodného výberu podľa odseku 1 je splnená vtedy, ak sa má vec prideliť jednému z aspoň dvoch disciplinárnych senátov, a podľa odseku 2 vtedy, ak sa má vec prideliť jednému z aspoň dvoch predsedov disciplinárnych senátov.

(4)

Ak bude vec prvostupňovému disciplinárnemu senátu vrátená na ďalšie konanie, bude pridelená tomu prvostupňovému disciplinárnemu senátu, ktorému bola pôvodne pridelená.

(5)

Každé ďalšie odvolanie podané v disciplinárnom konaní v tej istej disciplinárnej veci sa prideľuje tomu odvolaciemu senátu, ktorému bolo pridelené prvé odvolanie podané v tomto disciplinárnom konaní; to platí rovnako aj pre konanie o odvolaní proti rozhodnutiu o dočasnom pozastavení výkonu funkcie sudcu.

(6)

Každá ďalšia námietka zaujatosti podaná v disciplinárnom konaní v tej istej disciplinárnej veci sa prideľuje tomu disciplinárnemu senátu, ktorému bola pridelená prvá námietka zaujatosti v tomto disciplinárnom konaní; to platí rovnako aj pre konanie o dočasnom pozastavení výkonu funkcie sudcu.

(7)

Z rozhodovania v odvolacom disciplinárnom senáte je vylúčený predseda disciplinárneho senátu a člen disciplinárneho senátu, ktorý sa v prejednávanej veci zúčastnil na rozhodovaní prvostupňového disciplinárneho senátu, a naopak.“.

31.

Za § 119d sa vkladá § 119da, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠119da

Rozvrh práce disciplinárnych senátov

(1)

Rozvrh práce disciplinárnych senátov obsahuje

a)

zloženie disciplinárnych senátov s uvedením predsedu disciplinárneho senátu a ďalších členov disciplinárneho senátu,

b)

určenie spôsobu zastupovania disciplinárnych senátov tak, aby bolo možné zabezpečiť v súlade s týmto zákonom konanie a rozhodovanie v prejednávanej veci v prípade vylúčenia predsedu disciplinárneho senátu alebo člena disciplinárneho senátu a v prípade náhlej prekážky brániacej im vykonať jednotlivé úkony,

c)

spôsob a podmienky vykonania zmien v rozvrhu práce v prípade dlhodobej neprítomnosti predsedu disciplinárneho senátu alebo člena disciplinárneho senátu a ak sa zmení personálne obsadenie disciplinárneho senátu,

d)

spôsob prideľovania vecí disciplinárnym senátom v prípade nemožnosti využitia technických prostriedkov a programových prostriedkov spôsobenej v dôsledku ich poruchy znemožňujúcej prístup k dátam potrebným na prideľovanie vecí v trvaní najmenej dvoch pracovných dní.

(2)

Predseda súdnej rady je povinný návrh rozvrhu práce disciplinárnych senátov, predtým než ho predloží súdnej rade podľa odseku 3, prerokovať s predsedami disciplinárnych senátov a členmi disciplinárnych senátov.

(3)

Rozvrh práce disciplinárnych senátov a jeho zmeny schvaľuje súdna rada na návrh predsedu súdnej rady. Predseda súdnej rady predkladá návrh rozvrhu práce disciplinárnych senátov na nasledujúci kalendárny rok súdnej rade najneskôr do 1. decembra kalendárneho roka spolu s pripomienkami vznesenými podľa odseku 2; ak ho predseda súdnej rady nepredloží v tejto lehote, urobí tak podpredseda súdnej rady alebo ktoríkoľvek traja členovia súdnej rady.

(4)

Ak súdna rada neschváli rozvrh práce včas, organizácia práce disciplinárnych senátov sa pri zabezpečovaní riadneho výkonu disciplinárneho konania riadi pôvodným rozvrhom práce do vydania nového rozvrhu práce.

(5)

Kancelária súdnej rady je povinná bezodkladne po jeho schválení zverejniť na webovom sídle súdnej rady schválený rozvrh práce disciplinárnych senátov; rovnako je povinná zverejňovať aj jeho zmeny a jeho úplné znenie po každej vykonanej zmene.“.

32.

V § 119e odsek 3 znie:

„(3)

Ak zanikne funkcia predsedu disciplinárneho senátu alebo člena disciplinárneho senátu a ak odsek 2 neustanovuje inak, na uvoľnené miesto nastupuje náhradník, ak ho niet, postupuje sa podľa § 119a ods. 4.“.

33.

V § 120 ods. 2 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b)

predseda súdnej rady,“.

Doterajšie písmená b) až e) sa označujú ako písmená c) až f).

34.

V § 120 ods. 5 sa slová „písm. b) až e)“ nahrádzajú slovami „písm. b) až f)“.

35.

V § 129 ods. 7 posledná veta znie: „Pri zverejňovaní rozhodnutí disciplinárneho senátu sa postupuje podľa osobitného predpisu.28c)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 28c znie:

„28c)

§ 82a zákona č. 757/2004 Z. z. v znení zákona č. 33/2011 Z. z.“.

36.

Za § 151y sa vkladá § 151z, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠151z

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2014

(1)

Povolenia plniť funkčné povinnosti sudcu v domácom prostredí vydané podľa predpisov účinných do 31. augusta 2014 sa od 1. septembra 2014 zrušujú.

(2)

Ak odsek 3 neustanovuje inak, disciplinárne konanie začaté pred 1. septembrom 2014 dokončí disciplinárny senát vytvorený podľa predpisov účinných k 31. augustu 2014.

(3)

Ak disciplinárny senát podľa odseku 1 nerozhodne o disciplinárnom previnení sudcu do 30. novembra 2014, disciplinárne konanie dokončí disciplinárny senát vytvorený podľa predpisov účinných od 1. septembra 2014, určený náhodným výberom podľa § 119d ods. 1 a 3.

(4)

Návrh prvého rozvrhu práce disciplinárnych senátov predloží súdnej rade predseda súdnej rady do 30. septembra 2014. Prvý rozvrh práce disciplinárnych senátov súdna rada schváli do 31. októbra 2014.

(5)

Ak predseda súdnej rady nepredloží súdnej rade návrh prvého rozvrhu práce v lehote podľa odseku 4, predloží ho súdnej rade bezodkladne podpredseda súdnej rady alebo ktoríkoľvek traja členovia súdnej rady.“.

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 293/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 398/1998 Z. z., zákona č. 97/1999 Z. z., zákona č. 226/2000 Z. z., zákona č. 124/2002 Z. z., zákona č. 514/2003 Z. z., zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 324/2004 Z. z., zákona č. 586/2004 Z. z., zákona č. 546/2005 Z. z., zákona č. 94/2006 Z. z., zákona č. 122/2006 Z. z., zákona č. 71/2008 Z. z., zákona č. 520/2008 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 102/2010 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 79/2012 Z. z., zákona č. 114/2013 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 159/2013 Z. z. a zákona č. 402/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.

V § 14 odsek 3 znie:

„(3)

Sudcu nemožno vziať do väzby bez súhlasu Ústavného súdu.“.

2.

V § 14 ods. 4 sa vypúšťa druhá veta.

3.

V § 18 ods. 1 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:

„f)

predseda Súdnej rady Slovenskej republiky vo veciach súladu právnych predpisov podľa čl. 125 ods. 1 Ústavy týkajúcich sa výkonu súdnictva,“.

Doterajšie písmená f) a g) sa označujú ako písmená g) a h).

4.

V § 18 ods. 1 písm. g) sa za slová „čl. 125 ods. 1“ vkladá slovo „Ústavy“.

5.

V § 30 ods. 1 sa slová „129 ods. 4 a 5“ nahrádzajú slovami „129 ods. 4, 5 a 7“.

6.

V § 37 ods. 1 sa slová „písm. a) až f)“ nahrádzajú slovami „písm. a) až g)“.

7.

V druhej hlave sa za trinásty oddiel vkladá nový štrnásty oddiel, ktorý vrátane nadpisu znie:

„Štrnásty oddiel

Konanie o sťažnosti proti uzneseniu Súdnej rady Slovenskej republiky

§ 74da

(1)

Uznesením Súdnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „súdna rada“) je na účely tohto oddielu uznesenie súdnej rady podľa čl. 154d ods. 1 až 3 Ústavy.

(2)

Sťažovateľom môže byť

a)

sudca, ktorý podľa uznesenia súdnej rady nespĺňa predpoklady sudcovskej spôsobilosti, ktoré dávajú záruku, že funkciu bude vykonávať riadne (ďalej len „predpoklady sudcovskej spôsobilosti“),

b)

minister spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „minister spravodlivosti“), ak súdna rada uznesením rozhodla, že sudca spĺňa predpoklady sudcovskej spôsobilosti, a to napriek tomu, že podklady Národného bezpečnostného úradu tento záver neodôvodňujú.

(3)

Účastníkom konania je sudca podľa odseku 2 písm. a) a súdna rada; minister spravodlivosti je účastníkom konania len vtedy, ak konanie začalo na jeho návrh.

(4)

Sťažnosť možno podať v lehote 30 dní od doručenia uznesenia súdnej rady. Sťažnosť sudcu podľa odseku 2 písm. a) má odkladný účinok.

(5)

Sťažnosť proti uzneseniu súdnej rady musí okrem všeobecných náležitostí uvedených v § 20 obsahovať aj označenie uznesenia súdnej rady a uvedenie dôvodov, pre ktoré ju sťažovateľ podáva.

§ 74db

(1)

Pred rozhodnutím vo veci samej si predseda Ústavného súdu vyžiada stanovisko súdnej rady, ku ktorému je súdna rada povinná pripojiť podklad Národného bezpečnostného úradu, ako aj napadnuté uznesenie súdnej rady, zápisnicu z hlasovania, zápisnicu zo zasadnutia súdnej rady a zvukový záznam zo zasadnutia súdnej rady.

(2)

Predseda Ústavného súdu si vyžiada aj stanovisko riaditeľa Národného bezpečnostného úradu.

§ 74dc

(1)

Ak Ústavný súd vyhovie sťažnosti sudcu podľa § 74da ods. 2 písm. a), uznesenie súdnej rady zruší a vysloví, že sudca spĺňa predpoklady sudcovskej spôsobilosti, inak sťažnosť zamietne.

(2)

Ak Ústavný súd vyhovie sťažnosti ministra spravodlivosti podľa § 74da ods. 2 písm. b), uznesenie súdnej rady zruší a vec vráti súdnej rade, inak sťažnosť zamietne. Ak Ústavný súd vráti vec súdnej rade, je súdna rada viazaná právnym názorom Ústavného súdu.

(3)

Ak sťažovateľ vezme svoju sťažnosť späť, Ústavný súd konanie o nej zastaví. Ústavný súd bezodkladne zašle oznámenie o späťvzatí sťažnosti ostatným účastníkom konania.

(4)

Ústavný súd rozhoduje vo veci samej nálezom. Nález sa doručuje účastníkom konania.“.

Doterajší štrnásty oddiel sa označuje ako pätnásty oddiel.

8.

V § 74e ods. 2 sa vypúšťajú slová „na trestné stíhanie alebo“.

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona č. 277/1998 Z. z., zákona č. 57/1999 Z. z., zákona č. 447/2000 Z. z., zákona č. 175/2002 Z. z., zákona č. 668/2002 Z. z., zákona č. 461/2003 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 81/2005 Z. z., zákona č. 94/2006 Z. z., zákona č. 598/2006 Z. z., zákona č. 460/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 500/2010 Z. z., zákona č. 532/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 392/2012 Z. z., zákona č. 462/2013 Z. z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 97/2014 Z. z. sa dopĺňa takto:

1.

V § 1 sa za slová „sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky,“ vkladajú slová „predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky,“.

2.

Za piatu časť sa vkladá nová šiesta časť, ktorá vrátane nadpisu znie:

„ŠIESTA ČASŤ

PLATOVÉ POMERY PREDSEDU SÚDNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

§ 19a

Predsedovi Súdnej rady Slovenskej republiky patrí plat vo výške platu poslanca mesačne, začínajúc prvým dňom mesiaca, v ktorom bol ustanovený do funkcie, a paušálne náhrady podľa § 4 ods. 1.“.

Doterajšia šiesta až ôsma časť sa označujú ako siedma až deviata časť.

3.

Za § 29j sa vkladá § 29k, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠29k

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2014

Ustanovenie § 19a sa vzťahuje na predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky zvoleného do tejto funkcie podľa čl. 141a ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.“.

Čl. IV

Zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení zákona č. 669/2002 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 462/2003 Z. z., zákona č. 548/2003 Z. z., zákona č. 561/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 530/2004 Z. z., zákona č. 586/2004 Z. z., zákona č. 609/2004 Z. z., zákona č. 122/2005 Z. z., zákona č. 622/2005 Z. z., zákona č. 520/2008 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 503/2011 Z. z., zákona č. 79/2012 Z. z., zákona č. 335/2012 Z. z., zákona č. 392/2012 Z. z. a zákona č. 462/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.

§ 69 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3)

Vedúci prokurátor môže počas dočasnej neschopnosti na výkon funkcie prokurátora pre chorobu alebo pre úraz požiadať Sociálnu poisťovňu o vykonanie kontroly dodržiavania liečebného režimu dočasne práceneschopného prokurátora.“.

2.

V § 106 ods. 1 písm. a) sa číslo „75“ nahrádza číslom „95“.

Čl. V

Zákon č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 267/2003 Z. z., zákona č. 426/2003 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 548/2003 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 597/2008 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 495/2010 Z. z., zákona č. 467/2011 Z. z. a uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 110/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.

V § 1 sa za slovo „ustanovenia“ vkladajú slová „predsedu súdnej rady a“.

2.

Za § 3 sa vkladajú § 3a až 3c, ktoré vrátane nadpisov znejú:

㤠3a

Zabezpečovanie výkonu verejnej kontroly súdnictva

Pri výkone pôsobnosti podľa čl. 141a ods. 5 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky súdna rada

a)

sa podieľa v rozsahu ustanovenom zákonom na riadení a správe súdov Slovenskej republiky,

b)

vyhodnocuje správy o výsledkoch vnútornej revízie súdov, analyzuje príčiny zistených nedostatkov a navrhuje opatrenia na ich odstránenie,

c)

prijíma opatrenia na posilňovanie dôvery verejnosti v súdnictvo,

d)

zabezpečuje aktívnu účasť svojich členov na zasadnutí pléna Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a vo výberových komisiách podľa osobitného predpisu,

e)

plní ďalšie úlohy ustanovené zákonom.

§ 3b

Dohľad súdnej rady

Pri výkone pôsobnosti podľa čl. 141a ods. 5 písm. i) Ústavy Slovenskej republiky súdna rada

a)

presadzuje opatrenia zamerané na trvalé spĺňanie predpokladov sudcovskej spôsobilosti, ktoré dávajú záruku, že funkciu bude vykonávať riadne (ďalej len „predpoklady sudcovskej spôsobilosti“),

b)

schvaľuje harmonogram overovania spĺňania predpokladov sudcovskej spôsobilosti,

c)

vyhodnocuje informácie o konaní sudcu, ktoré je nezlučiteľné s predpokladmi sudcovskej spôsobilosti získané od súdov, iných orgánov verejnej moci alebo zistené z vlastnej činnosti,

d)

môže navrhnúť predsedovi súdnej rady podať návrh na začatie disciplinárneho konania.

§ 3c

Súdna rada vypracúva a na svojom webovom sídle zverejňuje každoročne k 30. marcu správu o výkone pôsobnosti podľa § 3a a 3b za prechádzajúci kalendárny rok.“.

3.

V § 4 sa odsek 1 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i)

podieľať sa na rozvoji ľudských zdrojov v súdnictve.“.

4.

V § 4 ods. 2 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená a) a b).

5.

Za § 4 sa vkladajú § 4a a 4b, ktoré vrátane nadpisu znejú:

„Predseda súdnej rady

§ 4a

(1)

Návrh kandidáta na voľbu predsedu súdnej rady môžu podať najmenej traja členovia súdnej rady. K návrhu sa prikladá vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou. Voľba predsedu súdnej rady sa vykonáva tajným hlasovaním.

(2)

O priebehu a výsledkoch volieb predsedu súdnej rady sa vyhotoví zápisnica, v ktorej sa uvedie najmä

a)

celkový počet členov súdnej rady, ktorí mali právo voliť,

b)

počet hlasov členov súdnej rady odovzdaných pre jednotlivých kandidátov,

c)

poradie kandidátov podľa počtu získaných hlasov členov súdnej rady.

(3)

Výsledky volieb sa vyhlasujú na zasadnutí súdnej rady, na ktorom sa voľba predsedu súdnej rady vykonala.

(4)

Ak žiadny z kandidátov na predsedu súdnej rady nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov súdnej rady a na voľbe sa zúčastnili viac ako dvaja kandidáti, vykoná sa na tom istom zasadnutí súdnej rady opakovaná voľba. Na opakovanej voľbe sa zúčastnia tí dvaja kandidáti, ktorí vo voľbe získali najväčší počet hlasov.

(5)

Ak žiadny z kandidátov na predsedu súdnej rady nezíska vo voľbe, v prípade podľa odseku 4 v opakovanej voľbe, nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov súdnej rady, uskutočnia sa nové voľby na druhý deň po opakovanej voľbe.

§ 4b

(1)

Funkcia predsedu súdnej rady zaniká

a)

uplynutím funkčného obdobia člena súdnej rady,

b)

vzdaním sa funkcie predsedu alebo člena súdnej rady,

c)

odvolaním predsedu alebo člena súdnej rady,

d)

smrťou,

e)

neodstránením dôvodov nezlučiteľnosti výkonu funkcie predsedu súdnej rady podľa čl. 141a ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky, alebo

f)

ak predsedu súdnej rady už nemožno považovať za bezúhonného.

(2)

Predseda súdnej rady písomne oznámi vzdanie sa funkcie podpredsedovi súdnej rady, ak ho niet, vekovo najstaršiemu členovi súdnej rady. Funkcia predsedu súdnej rady zaniká uplynutím dvoch kalendárnych mesiacov od doručenia oznámenia podľa prvej vety.

(3)

Návrh na odvolanie predsedu súdnej rady môžu podať najmenej piati členovia súdnej rady. Súdna rada môže predsedu súdnej rady odvolať v tajnom hlasovaní, ak

a)

mu zdravotný stav dlhodobo, najmenej však počas troch mesiacov, nedovoľuje riadne vykonávať povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie, alebo

b)

opakovane porušuje svoje povinnosti.“.

6.

V § 6 ods. 4 sa slová „raz za tri mesiace“ nahrádzajú slovami „raz za mesiac“.

7.

V § 6 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Člen súdnej rady, ktorý je sudcom, nemá právo hlasovať aj vtedy, ak súdna rada rozhoduje o splnení predpokladov sudcovskej spôsobilosti tohto člena súdnej rady.“.

8.

V § 6 odsek 8 znie:

„(8)

Hlasovanie súdnej rady je verejné; to neplatí

a)

ak súdna rada rozhoduje o návrhu na

1.

vymenovanie a odvolanie sudcu,

2.

vymenovanie a odvolanie predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky,

3.

vymenovanie a odvolanie podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky,

4.

vymenovanie a odvolanie predsedu alebo podpredsedu súdnej rady,

5.

voľbu kandidáta na sudcu, ktorý by mal pôsobiť za Slovenskú republiku v medzinárodnom súdnom orgáne,

6.

voľbu a odvolanie členov a predsedov disciplinárnych senátov,

b)

v ďalších prípadoch ustanovených zákonom.“.

9.

V § 8 odsek 1 znie:

„(1)

Predsedovi súdnej rady patrí za výkon funkcie plat a paušálne náhrady podľa osobitného predpisu.4b) Výkon funkcie ostatných členov súdnej rady nie je spojený s nárokom na odmenu.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4b znie:

„4b)

§ 19a a 29k zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 195/2014 Z. z.“.

10.

Za § 27g sa vkladá § 27ga, ktorý vrátane nadpisu znie:

„Rozhodovanie o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti

§ 27ga

(1)

Bezodkladne po oznámení výsledkov výberového konania12) kancelária súdnej rady doručí kandidátovi na vymenovanie za sudcu, ktorým je uchádzač o funkciu sudcu, ktorý sa umiestnil vo výberovom konaní ako prvý v poradí, dotazník podľa osobitného predpisu.13)

(2)

Kandidát na vymenovanie za sudcu je povinný doručiť kancelárii súdnej rady vyplnený dotazník podľa osobitného predpisu13) do 30 dní od jeho doručenia kanceláriou súdnej rady.

(3)

Predseda súdnej rady bezodkladne po doručení dotazníku podľa odseku 2 písomne požiada Národný bezpečnostný úrad o zabezpečenie podkladov pre rozhodovanie o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti kandidáta na vymenovanie za sudcu. K žiadosti sa pripojí súhlas udelený podľa osobitného predpisu14) a vyplnený dotazník fyzickej osoby podľa osobitného predpisu.13)

(4)

Súdna rada rozhoduje o splnení predpokladov sudcovskej spôsobilosti kandidáta na vymenovanie za sudcu na neverejnom zasadnutí, na ktorom sa môžu zúčastniť len členovia súdnej rady a kandidát na vymenovanie za sudcu; ďalšie osoby sa ho môžu zúčastniť len so súhlasom súdnej rady. Hlasovanie súdnej rady je tajné.

(5)

Súdna rada je povinná pred rozhodnutím o splnení predpokladov sudcovskej spôsobilosti umožniť kandidátovi na vymenovanie za sudcu vyjadriť sa k zisteniam vyplývajúcim z podkladov podľa odseku 3, a to tak, aby nedošlo k zásahu do práv tretích osôb a nebol ohrozený zdroj informácií. Predseda súdnej rady je povinný umožniť členom súdnej rady oboznámiť sa s podkladmi podľa odseku 3 aspoň 15 dní pred zasadnutím súdnej rady, na ktorom rozhoduje podľa týchto podkladov. Ak o to súdna rada požiada, Národný bezpečnostný úrad je povinný umožniť súdnej rade nahliadnutie do materiálov, z ktorých sa podklady pre rozhodovanie o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti poskytli.

(6)

Súdna rada je povinná rozhodnúť o tom, či kandidát na vymenovanie za sudcu spĺňa predpoklady sudcovskej spôsobilosti, do 60 dní od predloženia podkladov podľa odseku 3 a uznesenie bezodkladne doručiť tomuto kandidátovi na vymenovanie za sudcu do vlastných rúk.

(7)

Ak v čase od podania žiadosti podľa odseku 3 do predloženia podkladov podľa odseku 3 súdnej rade vezme kandidát na vymenovanie za sudcu súhlas podľa osobitného predpisu14) späť alebo ho odvolá, predseda súdnej rady oznámi bezodkladne túto skutočnosť Národnému bezpečnostnému úradu.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 12 až 14 znejú:

„12)

§ 11 ods. 1 zákona č. 385/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.

13)

§ 69a zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 195/2014 Z. z.

14)

§ 28 ods. 2 zákona č. 385/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

11.

V § 27h ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Rovnako sú povinné súdnej rade poskytnúť informácie o konaní sudcu, ktoré je nezlučiteľné s predpokladmi sudcovskej spôsobilosti.“.

12.

V § 27h ods. 3 sa za slovo „oprávnením“ vkladá slovo „predsedu“ a slová „súdna rada oprávnená“ sa nahrádzajú slovami „predseda súdnej rady oprávnený“.

13.

V § 27h ods. 4 sa slová „oprávnení súdnej rady podľa odsekov 1 a 2“ nahrádzajú slovami „pôsobnosti súdnej rady; povinnosť zachovávať mlčanlivosť trvá aj po skončení výkonu funkcie a tej ich môže zbaviť len súdna rada“.

14.

Za § 30 sa vkladá § 31, ktorý vrátane nadpisu znie:

„Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2014

§ 31

(1)

Kancelária súdnej rady je povinná do 30. septembra 2014 doručiť sudcovi, ktorý bol ustanovený do funkcie sudcu pred 1. septembrom 2014, dotazník podľa osobitného predpisu.13)

(2)

Vyplnený dotazník je sudca povinný doručiť kancelárii súdnej rady do 31. októbra 2014.

(3)

Predseda súdnej rady je povinný bezodkladne po doručení dotazníka podľa odseku 2 písomne požiadať Národný bezpečnostný úrad o zabezpečenie podkladov pre rozhodovanie o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti sudcu.

(4)

Súdna rada rozhoduje o splnení predpokladov sudcovskej spôsobilosti sudcu na neverejnom zasadnutí, na ktorom sa môžu zúčastniť len členovia súdnej rady a sudca; ďalšie osoby sa ho môžu zúčastniť len so súhlasom súdnej rady. Hlasovanie súdnej rady je tajné.

(5)

Súdna rada je povinná pred rozhodnutím o splnení predpokladov sudcovskej spôsobilosti umožniť sudcovi vyjadriť sa k zisteniam vyplývajúcim z podkladov podľa odseku 3, a to tak, aby nedošlo k zásahu do práv tretích osôb a nebol ohrozený zdroj informácií. Predseda súdnej rady je povinný umožniť členom súdnej rady oboznámiť sa s podkladmi podľa odseku 3 aspoň 15 dní pred zasadnutím súdnej rady, na ktorom rozhoduje podľa týchto podkladov. Ak o to súdna rada požiada, Národný bezpečnostný úrad je povinný umožniť súdnej rade nahliadnutie do materiálov, z ktorých sa podklady pre rozhodovanie o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti poskytli.

(6)

Súdna rada je povinná rozhodnúť o tom, či sudca spĺňa predpoklady sudcovskej spôsobilosti bezodkladne, a uznesenie bezodkladne doručiť sudcovi do vlastných rúk; uznesenie sa doručuje do vlastných rúk aj ministrovi spravodlivosti Slovenskej republiky.

(7)

Ak v čase od podania žiadosti podľa odseku 3 do predloženia podkladov podľa odseku 3 súdnej rade dôjde k zániku funkcie sudcu, predseda súdnej rady oznámi bezodkladne túto skutočnosť Národnému bezpečnostnému úradu.

(8)

Za podmienok ustanovených osobitným predpisom15) možno proti uzneseniu súdnej rady podľa odseku 6 podať sťažnosť.

(9)

Uznesenie súdnej rady nadobúda právoplatnosť

a)

márnym uplynutím lehoty na podanie sťažnosti,

b)

doručením späťvzatia sťažnosti Ústavnému súdu Slovenskej republiky,

c)

odmietnutím sťažnosti Ústavným súdom Slovenskej republiky, alebo

d)

zamietnutím sťažnosti Ústavným súdom Slovenskej republiky.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 15 znie:

„15)

§ 74da zákona č. 38/1993 Z. z. Národnej rady Slovenskej republiky o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona č. 195/2014 Z. z.“.

Čl. VI

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 521/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z. a zákona č. 183/2014 Z. z. sa mení takto:

V § 155 ods. 3 písmeno c) znie:

„c) zamestnávateľa; kontrola sa vykoná vždy, ak o to požiada predseda súdu alebo vedúci prokurátor,“.

Čl. VII

Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 638/2005 Z. z., zákona č. 255/2006 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 668/2007 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 192/2011 Z. z. a zákona č. 122/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.

V § 1 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2)

Tento zákon ďalej upravuje pôsobnosť úradu pri zabezpečovaní podkladov pre rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „súdna rada“) o splnení predpokladov sudcovskej spôsobilosti, ktoré dávajú záruku, že funkciu bude vykonávať riadne (ďalej len „predpoklady sudcovskej spôsobilosti“).1)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1)

Čl. 141a ods. 5 písm. b), čl. 141a ods. 9 a čl. 154d ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.“.

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

Doterajší odkaz 1a a poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa označujú ako odkaz 1a a poznámka pod čiarou k odkazu 1a.

2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 14 znie:

„14)

Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.“.

3.

V § 34 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g)

člen súdnej rady v súvislosti s rozhodovaním o splnení predpokladov sudcovskej spôsobilosti.“.

4.

Za tretiu časť sa vkladá nová štvrtá časť, ktorá vrátane nadpisu znie:

„ŠTVRTÁ ČASŤ

ZABEZPEČOVANIE PODKLADOV PRE ROZHODNOVANIE O splnení predpokladov SUDCOVSKEJ SPÔSOBILOSTI

§ 69a

Zhromažďovanie informácií

(1)

Úrad zabezpečuje podklady pre rozhodovanie súdnej rady o splnení predpokladov sudcovskej spôsobilosti1) na základe písomnej žiadosti predsedu súdnej rady. Úrad je povinný ukončiť zhromažďovanie a vyhodnocovanie podkladov na základe oznámenia predsedu súdnej rady podľa osobitného predpisu.28a)

(2)

Úrad pri zabezpečovaní podkladov podľa odseku 1 pre overenie skutočností podľa osobitného predpisu28b) zhromažďuje informácie o sudcovi alebo o kandidátovi na vymenovanie za sudcu, ktorými sú

a)

vyplnený dotazník fyzickej osoby v rozsahu údajov uvedených v prílohe č. 3 častiach A a B,

b)

informácie o fyzickej osobe z evidencií Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby a Vojenského spravodajstva,

c)

informácie o fyzickej osobe z previerok vykonaných v mieste bydliska Policajným zborom, Slovenskou informačnou službou alebo Vojenským spravodajstvom,

d)

informácie vyžiadané od obce, v ktorej má fyzická osoba trvalý pobyt alebo prechodný pobyt,

e)

informácie z previerok vykonaných Policajným zborom, Slovenskou informačnou službou alebo Vojenským spravodajstvom o bezpečnosti prostredia, v ktorom fyzická osoba žije a pohybuje sa, a o možnosti výskytu rizík,

f)

informácie o fyzickej osobe vyžiadané od ďalších štátnych orgánov, iných právnických osôb a fyzických osôb.

(3)

Vyplnený dotazník podľa odseku 2 písm. a) predkladá sudca, ako aj kandidát na vymenovanie za sudcu súdnej rade; v aktuálnom dotazníku je povinný uvádzať úplné a pravdivé údaje. Vyplnený dotazník podľa odseku 2 písm. a) sa pripojí k žiadosti podľa odseku 1.

(4)

Úrad je oprávnený pri zabezpečovaní podkladov podľa odseku 1 požadovať od štátnych orgánov, iných právnických osôb a fyzických osôb podľa odseku 2 písm. b) až f) poskytnutie informácií vrátane osobných údajov14) potrebných na overenie predpokladov sudcovskej spôsobilosti sudcu alebo kandidáta na vymenovanie za sudcu; tieto sú povinné žiadosti v určenej lehote vyhovieť a umožniť nahliadnutie do písomných materiálov, z ktorých informácie úradu poskytli.

(5)

Informácie podľa odseku 4 sú štátne orgány, iné právnické osoby a fyzické osoby podľa odseku 2 písm. b) až f) povinné predložiť úradu najneskôr do troch mesiacov od doručenia žiadosti o poskytnutie informácií.

(6)

Úrad vedie spis fyzickej osoby podľa odseku 2, v ktorom sú založené podklady na zistenie spôsobilosti fyzickej osoby vykonávať funkciu sudcu. Údaje z tohto spisu možno použiť iba pre rozhodovanie o splnení predpokladov sudcovskej spôsobilosti.1)

§ 69b

Vyhodnocovanie informácií

(1)

Úrad je povinný zhromaždené informácie vyhodnotiť a vyhodnotenie zaslať súdnej rade najneskôr do piatich mesiacov od doručenia žiadosti podľa § 69a ods. 1. Ak nemožno vzhľadom na povahu veci túto lehotu dodržať, môže ju úrad predĺžiť o dva mesiace. O predĺžení lehoty s uvedením dôvodu je úrad povinný upovedomiť súdnu radu.

(2)

Vyhodnotenie je podkladom pre rozhodovanie súdnej rady o splnení predpokladov sudcovskej spôsobilosti. Musí obsahovať informácie potrebné pre overenie splnenia predpokladov sudcovskej spôsobilosti v rozsahu podľa osobitného predpisu,28b) ako aj pre rozhodovanie Ústavného súdu Slovenskej republiky o sťažnosti proti uzneseniu súdnej rady.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 28a 28b znejú:

„28a)

§ 27ga ods. 7 a § 31 ods. 7 zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 195/2014 Z. z.

28b)

§ 5 ods. 7 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 195/2014 Z. z.“.

Doterajšia štvrtá až šiesta časť sa označujú ako piata až siedma časť.

5.

V § 70 ods. 1 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

„d)

zabezpečovania podkladov potrebných pre rozhodovanie súdnej rady o splnení predpokladov sudcovskej spôsobilosti získava, sústreďuje, preveruje, analyzuje a vyhodnocuje informácie o sudcovi a o kandidátovi na funkciu sudcu v rozsahu potrebnom pre overenie skutočností podľa osobitného predpisu,28b)“.

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno e).

6.

V § 70 ods. 2 sa slová „odseku 1 písm. d)“ nahrádzajú slovami „odseku 1 písm. e)“.

7.

V § 75 ods. 1 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:

„e)

poskytuje úradu na požiadanie informácie o fyzickej osobe podľa § 69a ods. 2 na zistenie predpokladov sudcovskej spôsobilosti a vykonáva na ten účel previerky v mieste bydliska fyzickej osoby podľa § 69a ods. 2 a previerky bezpečnosti prostredia, v ktorom táto fyzická osoba žije a pohybuje sa,“.

Doterajšie písmena e) až i) sa označujú ako písmena f) až j).

8.

V § 76 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e)

poskytuje úradu na požiadanie informácie o fyzickej osobe podľa § 69a ods. 2 na zistenie predpokladov sudcovskej spôsobilosti a vykonáva na ten účel previerky v mieste bydliska fyzickej osoby podľa § 69a ods. 2 a previerky bezpečnosti prostredia, v ktorom táto fyzická osoba žije a pohybuje sa.“.

9.

Za § 84a sa vkladá § 84b, ktorý znie:

㤠84b

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2014

Úrad je povinný zabezpečiť podklady pre rozhodovanie o splnení predpokladov sudcovskej spôsobilosti podľa čl. 154d ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, zhromaždené informácie vyhodnotiť a vyhodnotenie zaslať súdnej rade do 15 mesiacov odo dňa doručenia písomnej žiadosti predsedu súdnej rady; ustanovenie § 69b ods. 1 sa nepoužije.“.

Čl. VIII

Zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 517/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 318/2009 Z. z., zákona č. 33/2010 Z. z., zákona č. 192/2011 Z. z., zákona č. 467/2011 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 110/2012 Z. z. a zákona č. 335/2012 Z. z. sa mení takto:

1.

V § 3 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto vety:

„(3)

Účastník konania alebo strana v konaní, v ktorom rozhoduje súd v senáte, nemá právo na vopred určeného sudcu spravodajcu. Zákonným sudcom je aj sudca určený podľa odseku 4.“.

2.

V § 15 ods. 3 sa vypúšťa písmeno d).

Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno d).

3.

V § 15 ods. 4 písmeno a) znie:

„a)

zvoláva aspoň štyrikrát do roka rokovanie grémia, vedie rokovanie grémia, rozhoduje o prizvaní ďalších osôb na rokovanie grémia; program rokovania určuje len na zabezpečenie pôsobnosti grémia podľa odseku 3,“.

4.

V § 15 ods. 4 písm. e) sa vypúšťajú slová „a z poverenia predsedu okresného súdu prerokúva návrh rozvrhu práce so sudcami grémia“.

5.

V 17 ods. 4 písmeno a) znie:

„a)

zvoláva štyrikrát do roka rokovanie kolégia, vedie rokovanie kolégia, rozhoduje o prizvaní ďalších osôb na rokovanie kolégia; program rokovania určuje len na zabezpečenie pôsobnosti kolégia podľa odseku 3,“.

6.

V § 17 ods. 4 písm. e) sa vypúšťajú slová „a z poverenia predsedu krajského súdu prerokúva návrh rozvrhu práce so sudcami kolégia“.

7.

V § 17 ods. 5 sa na konci vkladá čiarka a pripájajú sa tieto slová: „ak s tým tento člen kolégia súhlasí“.

8.

V § 21 ods. 3 sa vypúšťa písmeno h).

Doterajšie písmeno i) sa označuje ako písmeno h).

9.

V § 21 ods. 4 písm. a) sa na konci vkladá bodkočiarka a pripájajú sa tieto slová „programom rokovania kolégia je len realizácia jeho pôsobnosti podľa odseku 3“.

10.

V § 21 ods. 4 písm. f) sa vypúšťa čiarka a slová „z poverenia predsedu najvyššieho súdu prerokúva návrh rozvrhu práce so sudcami kolégia“.

11.

§ 36 vrátane nadpisu znie:

㤠36

Ustanovenie do funkcie predsedu súdu

Predsedu súdu, okrem predsedu najvyššieho súdu, vymenúva minister na päť rokov zo sudcov, ktorí boli úspešní vo výberovom konaní. Tá istá osoba môže byť vymenovaná za predsedu súdu aj opakovane.“.

12.

V § 39 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety:

„Na krajských súdoch a na okresných súdoch pôsobia podpredsedovia súdu. Na súdoch s počtom sudcov do 20 pôsobí jeden podpredseda, na súdoch s počtom sudcov od 21 do 50 pôsobia dvaja podpredsedovia a na súdoch s počtom nad 70 sudcov pôsobia traja podpredsedovia.“.

13.

§ 39 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3)

Ak funkcia podpredsedu súdu nie je obsadená alebo ak ide o dlhodobú neprítomnosť podpredsedu súdu presahujúcu šesť týždňov, môže predseda súdu poveriť ktoréhokoľvek sudcu príslušného súdu s jeho súhlasom vykonávaním niektorých úkonov patriacich do pôsobnosti predsedu súdu.“.

14.

V § 40 sa slová „tri roky“ nahrádzajú slovami „päť rokov“.

15.

V § 51 ods. 1 sa slová „senátom, samosudcom a súdnym úradníkom“ nahrádzajú slovami „senátom alebo samosudcom“ a na konci sa pripája táto veta: „Súdnym úradníkom sa prideľujú veci podľa rozvrhu práce tak, aby sa zabezpečilo ich rovnomerné zaťaženie a riadny chod súdu.“.

16.

V § 51 ods. 4 písm. b) sa slová „zmena v obsadení súdu sudcami v prípade senátnej veci je dôvodom na prerozdelenie veci, len ak sa v dôsledku tejto zmeny zmení nadpolovičná väčšina členov senátu“ nahrádzajú slovami „pri zmene v zložení senátu sa vec ponecháva v pôvodnom senáte, alebo sa prerozdelí do iného senátu, kde sa zaraďuje sudca spravodajca tak, aby prerozdelením veci bola zabezpečená rovnomerná zaťaženosť senátov na súde“.

17.

V § 51 ods. 6 sa na konci prvej vety bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pridelenie sa vykonáva v čase, keď sa zistí náhla prekážka.“.

18.

V § 51a odsek 2 znie:

„(2)

Predseda súdu musí v prípadoch podľa odseku 1 prihliadať na uvedené skutočnosti pri výkone súdnictva dotknutého sudcu najmenej v období troch mesiacov po pridelení veci.“.

19.

V § 51a sa vypúšťa odsek 3 vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 17a až 17g.

20.

V § 52 ods. 2 sa vypúšťa druhá veta.

21.

V § 53 ods. 1 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová: „osobitne sleduje plynulosť súdneho konania v prípadoch rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktoré sa týkajú rozhodovacej činnosti sudcu a ktorými Ústavný súd Slovenskej republiky vyslovil porušenie práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov alebo porušenie iných základných práv a slobôd,“.

22.

V § 57 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Členom revízneho oddelenia môže byť aj sudca, ktorý má prerušený výkon funkcie a poberá príplatok za výkon funkcie sudcu,19a) ako aj sudca, ktorému zanikla funkcia podľa čl. 147 ods. 2 písm. b) Ústavy Slovenskej republiky.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 19a znie:

„19a)

§ 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

23.

V § 58 ods. 3 prvej vete sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „členom revízneho oddelenia môže byť aj sudca, ktorý má prerušený výkon funkcie a poberá príplatok za výkon funkcie sudcu,19a) ako aj sudca, ktorému zanikla funkcia podľa čl. 147 ods. 2 písm. b) Ústavy Slovenskej republiky.“.

24.

V § 59 sa na konci pripája nová veta, ktorá znie: „Členom revízneho orgánu môže byť aj sudca, ktorý má prerušený výkon funkcie a poberá príplatok za výkon funkcie sudcu,19a) ako aj sudca, ktorému zanikla funkcia podľa čl. 147 ods. 2 písm. b) Ústavy Slovenskej republiky.“.

25.

Za § 59 sa vkladá § 59a, ktorý znie:

㤠59a

Člen revízneho oddelenia, ktorým je sudca, ktorý má prerušený výkon funkcie a poberá príplatok za výkon funkcie sudcu,19a) a sudca, ktorému zanikla funkcia podľa čl. 147 ods. 2 písm. b) Ústavy Slovenskej republiky, má nárok na náhradu výdavkov spojených s jeho činnosťou v revíznom oddelení podľa osobitného predpisu.19b)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 19b znie:

„19b)

Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.“.

26.

V § 74 ods. 4 sa za slová „v § 71“ vkladajú slová „písm. a) prvom a druhom bode,“.

27.

Za § 101c sa vkladá § 101ca, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠101ca

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2014

Funkčné obdobie predsedov súdov a podpredsedov súdov, ktorí vykonávajú túto funkciu k 1. septembru 2014, sa skončí uplynutím ich funkčného obdobia ustanoveného podľa predpisov účinných k 31. augustu 2014.“.

Čl. IX

Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 61/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 498/2008 Z. z., zákona č. 5/2009 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 97/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 576/2009 Z. z., zákona č. 93/2010 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 346/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 262/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 236/2012 Z. z., zákona č. 334/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 204/2013 Z. z., zákona č. 305/2013 Z. z. a zákona č. 1/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.

V § 8 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.

2.

V § 9 sa vypúšťa odsek 4.

3.

V § 47 ods. 3 sa slová „na návrh generálneho prokurátora“ nahrádzajú slovami „na návrh generálneho prokurátora Slovenskej republiky (ďalej len „generálny prokurátor“)“.

4.

V § 206 ods. 1 sa vypúšťa slovo „sudca,“.

5.

Za § 207 sa vkladá § 207a, ktorý znie:

㤠207a

(1)

Ak je obvineným sudca, vydať uznesenie o vznesení obvinenia môže len prokurátor generálnej prokuratúry; uznesenie sa doručí najneskôr do 48 hodín ministrovi spravodlivosti.

(2)

O sťažnosti proti uzneseniu o vznesení obvinenia podľa odseku 1 rozhoduje generálny prokurátor.“.

6.

V § 215 sa vypúšťa odsek 8.

Čl. X

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2014.

Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.