Porovnanie znení zákona

Zmeny
1/1

Znenie účinné od:
(Zvoľte novšie znenie)

Znenie účinné od:
(Zvoľte staršie znenie)

Výsledok porovnania:

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 334/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 318/2018 Z. z., zákona č. 347/2018 Z. z., zákona č. 6/2019 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 54/2019 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 90/2019 Z. z., zákona č. 319/2019 Z. z., zákona č. 397/2019 Z. z., zákona č. 470/2019 Z. z., zákona č. 126/2020 Z. z., zákona č. 134/2020 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z., zákona č. 76/2021 Z. z., zákona č. 395/2021 Z. z., zákona č. 453/2021 Z. z., zákona č. 485/2021 Z. z. a zákona č. 82/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.

V § 24 písm. c) sa za slová „štátnej služby“ vkladá bodkočiarka a slová „to neplatí, ak ide o zmenu pravidelného miesta výkonu štátnej služby v rámci obce,“.

2.

V § 55 ods. 1 písm. g) sa na konci pripájajú tieto slová: „mimo obce pravidelného miesta výkonu štátnej služby“.

3.

V § 55 sa odsek 1 dopĺňa písmenom x), ktoré znie:

„x) zmena pravidelného miesta výkonu štátnej služby v rámci obce pravidelného miesta výkonu štátnej služby.“.

4.

V § 55 ods. 5 sa slová „podľa odseku 1 písm. i), l), m), n), o), q), s) alebo písm. v)“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 1 písm. i), l), m), n), o), q), s), v) alebo písm. x)“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. júna 2022.

Zuzana Čaputová v. r.Boris Kollár v. r.Eduard Heger v. r.