Porovnanie znení zákona

Zmeny
1/1

Znenie účinné od: (Zvoľte novšie znenie)

Znenie účinné od: (Zvoľte staršie znenie)

Výsledok porovnania:

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 295/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky po dohode s Národnou bankou Slovenska podľa § 66a ods. 5 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 109/2018 Z. z. ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 295/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení sa mení a dopĺňa takto:

1.

V § 4 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Pri určení veku účastníka podľa odseku 2 sa nezohľadňuje počet vychovaných detí ani nároky vyplývajúce zo zaradenia zamestnaní do I. pracovnej kategórie a nároky vyplývajúce zo zaradenia služby do I. alebo II. kategórie funkcií.“.

2.

V § 4 ods. 2 písm. f) druhom bode sa nad slovom „vek“ odkaz „1)“ nahrádza odkazom „2)“.

3.

V prílohe č. 1 časti II. „VYSVETLIVKY NA VYPĹŇANIE“ písm. k) sa vypúšťajú slová „písm. f) prvého bodu“.

4.

V prílohe č. 1 časti II. „VYSVETLIVKY NA VYPĹŇANIE“ písm. l) sa na konci pripája táto veta: „Riadok sa neuvádza, ak ide o účastníka s rokom narodenia 1956 a skôr a účastníka, ktorý k dátumu, ku ktorému sa vzťahujú informácie vo výpise účastníka, už dovŕšil vek podľa § 4 ods. 2.“.

5.

Príloha č. 3 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 3 k opatreniu č. 295/2018 Z. z.

PREDPOKLADANÝ VEK ÚČASTNÍKA POTREBNÝ NA SPLNENIE PODMIENOK VYPLÁCANIA DÔCHODKOVEJ DÁVKY NA ÚČELY PROGNÓZ DÔCHODKOVÝCH DÁVOK

Rok narodenia Vek účastníka 1957 62 rokov 6 mesiacov 1958 62 rokov 8 mesiacov 1959 62 rokov 10 mesiacov 1960 63 rokov 2 mesiace 1961 63 rokov 4 mesiace 1962 63 rokov 6 mesiacov 1963 63 rokov 8 mesiacov 1964 63 rokov 10 mesiacov 1965 a neskôr 64 rokov“.

6.

V prílohe č. 5 časti II. „VYSVETLIVKY NA VYPĹŇANIE“ písm. k) sa vypúšťajú slová „písm. f) prvého bodu“.

7.

V prílohe č. 5 časti II. „VYSVETLIVKY NA VYPĹŇANIE“ písm. l) sa na konci pripája táto veta: „Riadok sa neuvádza, ak ide o účastníka s rokom narodenia 1956 a skôr a účastníka, ktorý k dátumu, ku ktorému sa vzťahujú informácie vo výpise účastníka, už dovŕšil vek podľa § 4 ods. 2.“.

Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2019, okrem čl. I bodov 3, 4, 6 a 7, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2020.

Ján Richter v. r.
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 295/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky po dohode s Národnou bankou Slovenska podľa § 66a ods. 5 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 109/2018 Z. z. ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 295/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení sa mení a dopĺňa takto:

1.

V § 4 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Pri určení veku účastníka podľa odseku 2 sa nezohľadňuje počet vychovaných detí ani nároky vyplývajúce zo zaradenia zamestnaní do I. pracovnej kategórie a nároky vyplývajúce zo zaradenia služby do I. alebo II. kategórie funkcií.“.

2.

V § 4 ods. 2 písm. f) druhom bode sa nad slovom „vek“ odkaz „1)“ nahrádza odkazom „2)“.

5.

Príloha č. 3 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 3 k opatreniu č. 295/2018 Z. z.

PREDPOKLADANÝ VEK ÚČASTNÍKA POTREBNÝ NA SPLNENIE PODMIENOK VYPLÁCANIA DÔCHODKOVEJ DÁVKY NA ÚČELY PROGNÓZ DÔCHODKOVÝCH DÁVOK

Rok narodenia Vek účastníka 1957 62 rokov 6 mesiacov 1958 62 rokov 8 mesiacov 1959 62 rokov 10 mesiacov 1960 63 rokov 2 mesiace 1961 63 rokov 4 mesiace 1962 63 rokov 6 mesiacov 1963 63 rokov 8 mesiacov 1964 63 rokov 10 mesiacov 1965 a neskôr 64 rokov“.

Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2019, okrem čl. I bodov 3, 4, 6 a 7, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2020.

Ján Richter v. r.