Porovnanie znení zákona

Zmeny
1/1

Znenie účinné od: (Zvoľte novšie znenie)

Znenie účinné od: (Zvoľte staršie znenie)

Výsledok porovnania:

Československej socialistickej republiky

o úprave niektorých náhrad za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite

Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 447 ods. 3 Občianskeho zákonníka:

§ 1

(1)

Náhrada za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite patriaca podľa občianskoprávnych predpisov sa upravuje tak, že priemerný zárobok rozhodujúci pre výpočet tejto náhrady sa zvyšuje o 2% za každý kalendárny rok nasledujúci po vzniku nároku na túto náhradu do 31. decembra 1980.

(2)

Náhrada za stratu na zárobku upravená podľa odseku 1 patrí aj vtedy, ak sa poškodenému do 31. decembra 1980 neposkytovala, pretože to neumožňovali právne predpisy o sumách obmedzujúcich spôsob výpočtu a poskytovanie týchto náhrad.

§ 2

(1)

Pre náhradu za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite platí aj po úprave vykonanej podľa § 1 ustanovenie § 447 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

(2)

K zvýšeniu invalidného, prípadne čiastočného invalidného dôchodku podľa zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 7/1982 Zb. o zvýšení dôchodkov a o niektorých zmenách zákona o sociálnom zabezpečení, prípadne k obdobnému zvýšeniu vykonanému podľa prvších predpisov,1) sa pri výpočte náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite vykonávanom podľa § 1 neprihliada.

§ 3

Náhrada za stratu na zárobku upravená podľa § 1 patrí odo dňa účinnosti tohto nariadenia.

§ 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. aprílom 1983.

Dr. Štrougal v. r.

[]

Poznámky

[]1)  Zákon č. 161/1968 Zb. o osobitnom prídavku k dávkam, o zmenách v dôchodkovom zabezpečení účastníkov odboja a o niektorých ďalších zmenách v sociálnom zabezpečení.Zákon č. 106/1971 Zb. o zvýšení dôchodkov starodôchodcov a niektorých nízkych dôchodkov v sociálnom zabezpečení.§ 136 až 141, § 144 a 145 zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení.Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 76/1979 Zb. o zvýšení dôchodkov.