Porovnanie znení zákona

Zmeny
1/1

Znenie účinné od:
(Zvoľte novšie znenie)

Znenie účinné od:
(Zvoľte staršie znenie)

Výsledok porovnania:

Ministerstva financií Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 736/2004 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 1 zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 736/2004 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 196/2005 Z. z., vyhlášky č. 563/2007 Z. z. a vyhlášky č. 363/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.

V prílohe stĺpci „Územný obvod“ pri colnom úrade Banská Bystrica sa za slovo „Poltár“ vkladá slovo „Revúca“.

2.

V prílohe stĺpci „Územný obvod“ pri colnom úrade Košice sa vypúšťajú slová „Levoča“ a „Revúca“.

3.

V prílohe stĺpci „Územný obvod“ pri colnom úrade Prešov sa za slovo „Kežmarok“ vkladá slovo „Levoča“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2013.

Peter Kažimír v. r.