Porovnanie znení zákona

Zmeny
1/1

Znenie účinné od:
(Zvoľte novšie znenie)

Znenie účinné od:
(Zvoľte staršie znenie)

Výsledok porovnania:

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 103/2018 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 447/2020 Z. z.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 97 písm. w) zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 418/2021 Z. z. ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 103/2018 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 447/2020 Z. z. sa dopĺňa takto:

1.

Za § 31 sa vkladajú § 31a až 31c, ktoré vrátane nadpisov znejú:

㤠31a

Lehota na vykonanie informatívneho pohovoru

(1)

Lehota na vykonanie informatívneho pohovoru podľa § 20 ods. 3 zákona je 20 dní od doručenia uznesenia súdu o ustanovení orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately za opatrovníka podľa osobitného predpisu,11) ktorý má dieťa v konaní vo veciach úpravy rodičovských práv a povinností zastupovať (ďalej len „kolízny opatrovník“).

(2)

Ak nie je možné vykonať informatívny pohovor s rodičmi alebo s niektorým z rodičov v lehote podľa odseku 1 z dôvodu, že sa obaja rodičia alebo niektorý z rodičov nerozhodli pre spoločný informatívny pohovor, informatívny pohovor sa uskutoční v náhradnom termíne v lehote 30 dní od doručenia uznesenia súdu podľa odseku 1.

(3)

Ak súd pred prvým pojednávaním vykonáva informatívny výsluch alebo predbežné prerokovanie sporu za prítomnosti kolízneho opatrovníka a termín tohto úkonu je kolíznemu opatrovníkovi známy počas lehoty podľa odseku 1 alebo odseku 2, môže sa informatívny pohovor uskutočniť počas informatívneho výsluchu alebo predbežného prerokovania sporu na súde; lehota na vykonanie informatívneho pohovoru podľa odseku 1 alebo odseku 2 sa považuje za dodržanú.

(4)

Dôvody, pre ktoré nie je možné vykonať informatívny pohovor v lehotách podľa odseku 1 alebo odseku 2, sú zaznamenané v spisovej dokumentácii.

(5)

V lehote podľa odseku 1 alebo odseku 2 sa určí deň informatívneho pohovoru tak, aby rodičia boli informovaní o termíne informatívneho pohovoru najmenej päť pracovných dní pred určeným dňom informatívneho pohovoru, aby mohli oznámiť, že uplatňujú svoje právo rozhodnúť sa pre osobitný informatívny pohovor alebo rozhodnúť sa nezúčastniť informatívneho pohovoru pred určeným dňom informatívneho pohovoru.

Náležitosti a podrobnosti informatívneho pohovoru

§ 31b

(1)

Náležitosti informatívneho pohovoru sú informácie o

a)

najlepšom záujme dieťaťa ako prvoradom hľadisku pri rozhodovaní vo všetkých veciach, ktoré sa ho týkajú, na ktorého určovanie a posudzovanie sa uplatňuje zásada o záujme dieťaťa podľa osobitného predpisu,12)

b)

skutočnosti, že rodičovské práva a povinnosti zostávajú rovnaké obom rodičom aj po rozvode manželstva alebo rozchode rodičov, ak súd nerozhodol o obmedzení rodičovských práv a povinností alebo pozbavení rodičovských práv a povinností a že rodičovské práva a povinnosti zostávajú rovnaké obom rodičom aj ak súd rozhodne vo veci úpravy výkonu rodičovských práv a povinností alebo schváli dohodu rodičov o výkone rodičovských práv a povinností,

c)

možnostiach usporiadania osobnej starostlivosti rodičov o dieťa,

d)

postavení kolízneho opatrovníka v konaní pred súdom a dĺžke trvania výkonu funkcie kolízneho opatrovníka,

e)

rozdiele medzi úlohami orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately počas konania vo veci úpravy rodičovských práv a povinností a úlohami kolízneho opatrovníka, ak je do tejto funkcie ustanovený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vrátane informácie o miere ohrozenia dieťaťa,

f)

právomoci kolízneho opatrovníka v konaní pred súdom, najmä

1.

zúčastňovať sa pojednávaní a iných úkonov súdu,

2.

vykonávať dôkazy a predkladať ich súdu ústne na pojednávaní alebo formou písomných informácií a správ,

3.

zistiť názor dieťaťa na veci, ktoré sa ho týkajú a informovať dieťa spôsobom primeraným veku a rozumovej vyspelosti o dôsledkoch jeho názoru, ak by mu bolo vyhovené a o dôsledkoch súdneho rozhodnutia,

4.

navrhovať súdu dokazovanie a vyjadrovať sa k vykonaným dôkazom ostatných účastníkov konania,

5.

navrhnúť súdu, ako má vo veci rozhodnúť s prihliadnutím na najlepší záujem dieťaťa a názor dieťaťa k prerokovávanej veci,

6.

podávať opravné prostriedky proti rozhodnutiam súdu za maloleté dieťa,

g)

skutočnosti, že na účel plnenia právomoci podľa písmena d) vo vzťahu k možnostiam návrhu kolízneho opatrovníka na úpravu práv a povinností rodičov k dieťaťu, kolízny opatrovník zisťuje

1.

rodinné pomery, bytové pomery a sociálne pomery dieťaťa, a to aj vo vzťahu k zabezpečeniu výživy dieťaťa,

2.

informácie o spôsobilosti obidvoch rodičov osobne vychovávať dieťa a o záujme obidvoch rodičov o osobnú starostlivosť o dieťa vrátane informácií o podmienkach na vytváranie a rozvoj vzťahových väzieb so súrodencami a s inými blízkymi osobami,

3.

názory obidvoch rodičov na starostlivosť o dieťa a zaistenie potrieb dieťaťa,

h)

možnosti odbornej pomoci dieťaťu a rodičom, ktorú ponúka

1.

orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,

2.

iný subjekt,

i)

výkone rozhodnutia, ak rodič dobrovoľne nesplní to, čo mu ukladá vykonateľné rozhodnutie súdu,

j)

skutočnosti, že orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ako kolízny opatrovník, je viazaný pokynmi súdu,

k)

skutočnosti, že spôsob výkonu funkcie kolízneho opatrovníka je možné namietať na súde,

l)

skutočnosti, že návrhy na vykonanie dôkazov kolíznym opatrovníkom sa uplatňujú na súde.

(2)

Súčasťou informatívneho pohovoru je

a)

oznámenie, akým spôsobom bude kolízny opatrovník

1.

komunikovať s rodičmi,

2.

zisťovať názor dieťaťa,

b)

zisťovanie, akým spôsobom prebieha komunikácia medzi rodičmi o veciach týkajúcich sa starostlivosti o dieťa,

c)

objasnenie, že informatívny pohovor nie je poskytnutie právneho poradenstva a že kolízny opatrovník neposkytuje právne poradenstvo a nevykonáva právnu pomoc.

§ 31c

Podrobnosti informatívneho pohovoru

(1)

Účelom informatívneho pohovoru je zvýšenie informovanosti rodičov o postavení, právomociach a činnosti kolízneho opatrovníka a o možnostiach odbornej pomoci dieťaťu a rodičom zo strany orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a zo strany ďalších právnických a fyzických osôb.

(2)

Informácie k informatívnemu pohovoru sú uvedené v pozvánke na informatívny pohovor. V pozvánke sa uvedie účel informatívneho pohovoru, poučenie podľa § 20 ods. 3 zákona, miesto, dátum, čas uskutočnenia informatívneho pohovoru, telefonický a emailový kontakt na zamestnanca, ktorý bol určený kolíznym opatrovníkom na vykonávanie tejto funkcie a spôsob potvrdenia účasti rodiča na spoločnom informatívnom pohovore rodičov alebo spôsob informovania kolízneho opatrovníka, že rodič využíva svoje právo rozhodnúť sa pre osobitný informatívny pohovor alebo rozhodnutie rodiča nezúčastniť sa informatívneho pohovoru a informáciu o lehote na vykonanie informatívneho pohovoru.

(3)

Účastníkmi informatívneho pohovoru sú kolízny opatrovník a rodičia dieťaťa.

(4)

Na informatívny pohovor sa vzťahuje oprávnenie podľa § 93b ods. 1 písm. h) zákona.

(5)

Informatívny pohovor podľa § 20 ods. 3 zákona sa považuje za uskutočnený, ak súd vykonal pred prvým pojednávaním informatívny výsluch alebo predbežné prerokovanie sporu za prítomnosti kolízneho opatrovníka, na ktorom kolízny opatrovník poskytol informácie podľa § 31b.

(6)

Ak je súčasne vedených viac konaní vo veci úpravy práv a povinností k maloletému dieťaťu, a za kolízneho opatrovníka dieťaťa je ustanovený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, informatívny pohovor sa uskutoční iba jedenkrát.

(7)

Z informatívneho pohovoru sa vyhotoví písomný úradný záznam, ktorého súčasťou je dátum jeho vykonania, podpis zúčastnených osôb na informatívnom pohovore a vyjadrenie rodiča k priebehu informatívneho pohovoru alebo k úradnému záznamu z informatívneho pohovoru v prípade, ak má o takéto vyjadrenie záujem. Úradný záznam tvorí súčasť spisovej dokumentácie. Vzor úradného záznamu z informatívneho pohovoru je uvedený v prílohe č. 6.

Poznámky pod čiarou k odkazom 11 a 12 znejú:

„“. 11) § 31 ods. 2 zákona č. 36/2005 Z. z.

12) Čl. 5 zákona č. 36/2005 Z. z. v znení zákona č. 175/2015 Z. z.“.

2.

Vyhláška sa dopĺňa prílohou č. 6, ktorá znie:

„Prevziať prílohu - Príloha č. 6 k vyhláške č. 103/2018 Z. z. - Vzor úradného záznamu z informatívneho pohovoru“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Milan Krajniak v. r.