Porovnanie znení zákona

Zmeny
1/1

Znenie účinné od:
(Zvoľte novšie znenie)

Znenie účinné od:
(Zvoľte staršie znenie)

Výsledok porovnania:

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

ktorým sa ustanovuje obsah, štruktúra, forma, podmienky a spôsob priebežnej aktualizácie a lehoty na zverejnenie kľúčových informácií o príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky po dohode s Národnou bankou Slovenska podľa § 66 ods. 1 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 318/2013 Z. z. ustanovuje:

§ 1 - Kľúčové informácie o príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde

(1)

Kľúčové informácie o príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde (ďalej len „kľúčové informácie“) sa poskytujú listinne a elektronicky na webovom sídle doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.

(2)

Obsah a štruktúra kľúčových informácií sú uvedené vo vzore, ktorý je prílohou č. 1. Výpočet syntetického ukazovateľa rizika je uvedený v prílohe č. 2.

§ 2 - Informácia o výkonnosti príspevkového doplnkového dôchodkového fondu

(1)

Informácia o výkonnosti príspevkového doplnkového dôchodkového fondu obsahuje údaje o nominálnej výkonnosti príspevkového doplnkového dôchodkového fondu bez poplatkov a nákladov za obdobie posledných desiatich rokov, a to prostredníctvom stĺpcového diagramu. Ak od vzniku príspevkového doplnkového dôchodkového fondu uplynulo menej ako desať rokov, použijú sa údaje za obdobie od vzniku príspevkového doplnkového dôchodkového fondu, najskôr však za obdobie od zavedenia doplnkovej dôchodkovej jednotky. Súčasťou stĺpcového diagramu je aj stĺpec, ktorý zobrazuje geometrický priemer nominálnej výkonnosti príspevkového doplnkového dôchodkového fondu bez poplatkov a nákladov za sledované obdobie. Informácia o výkonnosti príspevkového doplnkového dôchodkového fondu obsahuje aj údaj o priemernej inflácii meranej indexom spotrebiteľských cien za sledované obdobie, ktorý sa vypočíta ako geometrický priemer ročných údajov o inflácii zverejňovaných Štatistickým úradom Slovenskej republiky a zobrazí sa prostredníctvom čiarového grafu.

(2)

Informácia o výkonnosti príspevkového doplnkového dôchodkového fondu neobsahuje údaje za časť aktuálneho kalendárneho roka.

§ 3 - Aktualizácia a zverejňovanie kľúčových informácií

(1)

Aktualizácia kľúčových informácií sa uskutočňuje vždy po zmene akýchkoľvek údajov, ktoré sú obsahom kľúčových informácií.

(2)

Aktualizované kľúčové informácie sa zverejnia bez zbytočného odkladu.

§ 4

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. februára 2014.

Ján Richter v. r.

[]

Prílohy

Príloha č. 1 k opatreniu č. 15/2014 Z. z.

VZOR

[Prevziať prílohu - príloha 01](https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ//../../../../prilohy/SK/ZZ/2014/15/20140131_3985794-2.pdf)

Vysvetlivky:

1.

Uvádza sa obchodné meno doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.

2.

Uvádza sa presný názov príspevkového doplnkového dôchodkového fondu podľa štatútu príspevkového doplnkového dôchodkového fondu.

3.

Uvádza sa informácia o tom, čo doplnková dôchodková spoločnosť plánuje dosiahnuť investovaním majetku v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde a akým spôsobom sa má dosiahnuť tento cieľ.

4.

Uvádza sa upozornenie obsahujúce vekový interval odporúčaný na investovanie do príspevkového doplnkového dôchodkového fondu.

5.

Uvádza sa odporúčaná minimálna dĺžka sporenia v tomto príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde s ohľadom na jeho rizikový profil.

6.

Príspevkový doplnkový dôchodkový fond sa priradí jednej z číselných kategórií na základe syntetického ukazovateľa rizika, pričom táto číselná kategória sa zvýrazní hrubším a väčším písmom. Výpočet syntetického ukazovateľa rizika a jeho aktualizácia sú uvedené v prílohe č. 2.

7.

Stĺpcový diagram uvedený vo vzore sa upraví podľa § 2.

8.

Uvádza sa aktuálna percentuálna hodnota odplaty za správu príspevkového doplnkového dôchodkového fondu a odplaty za zhodnotenie majetku v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde.

9.

Uvádza sa maximálna povolená percentuálna hodnota odplaty za správu príspevkového doplnkového dôchodkového fondu a odplaty za zhodnotenie majetku v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde.

10.

Uvádza sa percentuálna hodnota odplaty za prestup účastníka do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti vo výške uvedenej v štatúte príspevkového doplnkového dôchodkového fondu.

11.

Uvádza sa sídlo, webové sídlo, telefónne číslo a faxové číslo doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.

12.

Uvádza sa dátum poslednej aktualizácie kľúčových informácií.

Príloha č. 2 k opatreniu č. 15/2014 Z. z.

VÝPOČET SYNTETICKÉHO UKAZOVATEĽA RIZIKA

Výpočet syntetického ukazovateľa rizika

1.

Syntetický ukazovateľ rizika sa vypočíta na základe volatility výnosu príspevkového doplnkového dôchodkového fondu použitím týždenných výnosov príspevkového doplnkového dôchodkového fondu za obdobie posledných desať rokov, ak od zavedenia doplnkovej dôchodkovej jednotky a od vzniku príspevkového doplnkového dôchodkového fondu uplynulo aspoň desať rokov. Ak od zavedenia doplnkovej dôchodkovej jednotky alebo od vzniku príspevkového doplnkového dôchodkového fondu uplynulo menej ako desať rokov, použijú sa na výpočet volatility výnosu príspevkového doplnkového dôchodkového fondu výnosy príspevkového doplnkového dôchodkového fondu dostupné od vzniku príspevkového doplnkového dôchodkového fondu, najskôr však od zavedenia doplnkovej dôchodkovej jednotky. Volatilita výnosu príspevkového doplnkového dôchodkového fondu sa prepočíta na ročnú bázu a na základe tohto prepočtu sa príspevkový doplnkový dôchodkový fond priradí do príslušnej triedy rizika od 1 do 7. Syntetický ukazovateľ rizík sa aktualizuje, ak sa volatilita výnosu príspevkového doplnkového dôchodkového fondu dostane mimo aktuálnej kategórie v každom výpočte za posledné štyri mesiace. Ak sa volatilita výnosu príspevkového doplnkového dôchodkového fondu dostane do viac ako jednej kategórie odlišnej od aktuálnej kategórie, na aktualizáciu syntetického ukazovateľa rizík sa použije tá kategória, ktorej početnosť počas uplynulých štyroch mesiacov je najvyššia.

2.

Na výpočet volatility výnosu príspevkového doplnkového dôchodkového fondu pre potreby zaradenia príspevkového doplnkového dôchodkového fondu do príslušnej triedy rizika sa použijú tieto vzorce:

σf = volatilita výnosu príspevkového doplnkového dôchodkového fondu na ročnej báze

= aritmetický priemer týždenných výnosov príspevkového doplnkového dôchodkového fondu za sledované obdobie

rf,t = týždenné výnosy fondu v čase t merané v priebehu T období

m = 52 (52 týždňov v roku)

T = počet týždňov v sledovanom období

3.

Príspevkový doplnkový dôchodkový fond sa zaradí na základe vypočítanej volatility výnosu príspevkového doplnkového dôchodkového fondu do príslušnej triedy rizika podľa tejto tabuľky:

Trieda

rizík Intervaly volatility (σf) rovnajúce sa alebo väčšie ako menšie ako 1 0 % 0,5 % 2 0,5 % 2 % 3 2 % 5 % 4 5 % 10 % 5 10 % 15 % 6 15 % 25 % 7 25 %

4.

Syntetický ukazovateľ rizika sa uvádza ako rad kategórií vo vzostupnom poradí od 1 do 7 zľava doprava, pričom tieto označujú rizikovosť a výnosnosť od najnižšej po najvyššiu. Na stupnici sa jasne uvedie, že nižšie riziko potenciálne znamená nižšiu výnosnosť a vyššie riziko potenciálne znamená vyššiu výnosnosť. Na rozlišovanie medzi jednotlivými kategóriami sa nepoužijú žiadne farby.