Porovnanie znení zákona

Zmeny
1/1

Znenie účinné od: (Zvoľte novšie znenie)

Znenie účinné od: (Zvoľte staršie znenie)

Výsledok porovnania:

o odvolávaní poslancov zastupiteľských zborov a voľbe nových poslancov národných výborov

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto ústavnom zákone:

Článok III

(1)

Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

(2)

Články I a II strácajú účinnosť 31. marcom 1990.

V. Havel v. r.

A. Dubček v. r.

M. Čalfa v. r.
o odvolávaní poslancov zastupiteľských zborov a voľbe nových poslancov národných výborov

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto ústavnom zákone:

Článok I

(1)

Poslanci Federálneho zhromaždenia, Českej národnej rady, Slovenskej národnej rady a národných výborov všetkých stupňov, ktorí v záujme vyrovnania rozloženia politických síl alebo vzhľadom na svoje doterajšie pôsobenie neposkytujú záruky rozvoja politickej demokracie, môžu byť zo svojej funkcie odvolaní politickou stranou, ktorej sú členmi. Poslanca bez straníckej príslušnosti môže odvolať príslušný orgán Národného frontu po vzájomnej dohode s Občianskym fórom v Českej socialistickej republike a s hnutím Verejnosť proti násiliu v Slovenskej socialistickej republike.

(2)

Predsedníctva snemovní Federálneho zhromaždenia, predsedníctva národných rád a rady národných výborov vezmú odvolanie poslancov na vedomie.

(3)

Ustanovenia volebných zákonov o odvolávaní poslancov voličmi zostávajú nedotknuté.

Článok II

Národný výbor môže doplniť počet svojich členov voľbou na návrh predložený Občianskym fórom v Českej socialistickej republike a hnutím Verejnosť proti násiliu v Slovenskej socialistickej republike po vzájomnej dohode s politickými stranami a s príslušným orgánom Národného frontu.

Článok III

(1)

Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

(2)

Články I a II strácajú účinnosť 31. marcom 1990.

V. Havel v. r.

A. Dubček v. r.

M. Čalfa v. r.