Porovnanie znení zákona

Zmeny
1/1

Znenie účinné od:
(Zvoľte novšie znenie)

Znenie účinné od:
(Zvoľte staršie znenie)

Výsledok porovnania:

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 25. júla 2007 bola v Bruseli podpísaná Dohoda o účasti Bulharskej republiky a Rumunska v Európskom hospodárskom priestore a štyri súvisiace dohody.

Národná rada Slovenskej republiky s dohodou vyslovila súhlas svojím uznesením č. 615 z 29. októbra 2007 a rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi.

Prezident Slovenskej republiky dohodu ratifikoval 19. novembra 2007.

Ratifikačná listina bola uložená 4. decembra 2007 na Generálnom sekretariáte Rady Európskej únie, depozitára dohody.

Dohoda zatiaľ nie je platná. Predbežne sa však vykonáva od 1. augusta 2007.