Porovnanie znení zákona

Zmeny
1/1

Znenie účinné od:
(Zvoľte novšie znenie)

Znenie účinné od:
(Zvoľte staršie znenie)

Výsledok porovnania:

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení zákona č. 147/2001 Z. z., zákona č. 206/2002 Z. z., zákona č. 289/2005 Z. z. a zákona č. 95/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.

V § 5 sa odsek 1 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:

„n)

vybavovať sťažnosti na porušenie tohto zákona podľa § 14a.“.

2.

Za § 14 sa vkladá § 14a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠14a

Sťažnosť

(1)

Sťažnosť na porušenie tohto zákona sa podáva rade písomne, telefaxom alebo elektronickou formou.

(2)

Zo sťažnosti musí byť zrejmé, čím mal byť porušený tento zákon. Ak sa namieta porušenie tohto zákona odvysielaním programu alebo programovej zložky, sťažnosť musí obsahovať aj dátum a približný čas odvysielania tohto programu alebo programovej zložky a názov programovej služby, v ktorej rámci mal byť tento zákon porušený.

(3)

Doručené sťažnosti eviduje kancelária v osobitnej evidencii. Evidencia obsahuje

a)

dátum doručenia sťažnosti,

b)

meno, priezvisko a adresu sťažovateľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo názov a sídlo sťažovateľa, ak ide o právnickú osobu,

c)

predmet sťažnosti,

d)

voči komu sťažnosť smeruje,

e)

výsledok prešetrenia sťažnosti.

(4)

O zaevidovaní sťažnosti rada upovedomí sťažovateľa, a to spravidla rovnakou formou, akou bola sťažnosť doručená. O zaevidovaní anonymnej sťažnosti sa sťažovateľ neupovedomuje.

(5)

Anonymná sťažnosť je na účely tohto zákona sťažnosť, ktorá neobsahuje meno, priezvisko a adresu sťažovateľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo názov a sídlo sťažovateľa, ak ide o právnickú osobu. Anonymnú sťažnosť rada nie je povinná vybavovať.

(6)

Totožnosť sťažovateľa sa nezverejňuje.

(7)

Ak je predmet sťažnosti totožný s predmetom sťažnosti už skôr zaevidovanej, takáto neskoršia sťažnosť sa priradí k už zaevidovanej sťažnosti s totožným predmetom, o čom sa v evidencii urobí záznam. Neskoršia sťažnosť sa samostatne nevybavuje. O vybavení skôr zaevidovanej sťažnosti sa upovedomí aj sťažovateľ neskoršej sťažnosti s rovnakým predmetom.

(8)

Rada sa oboznamuje s obsahom sťažnosti a prerokúva sťažnosť na svojom zasadnutí najneskôr do 90 dní od doručenia sťažnosti.

(9)

Ak sťažnosť obsahuje skutočnosti nasvedčujúce tomu, že mohlo dôjsť k porušeniu tohto zákona, rada začne vo veci správne konanie. O výsledku správneho konania rada upovedomí sťažovateľa.

(10)

Ak sťažnosť neobsahuje skutočnosti nasvedčujúce tomu, že mohlo dôjsť k porušeniu tohto zákona, rada označí sťažnosť za neopodstatnenú a upovedomí o tom sťažovateľa.

(11)

Ak sťažnosť neobsahuje údaje podľa odseku 2 alebo je nepreskúmateľná z iných dôvodov, rada o tom upovedomí sťažovateľa.

(12)

Na konanie o sťažnosti na porušenie tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o sťažnostiach.21a)

(13)

Osobné údaje získané podľa predchádzajúcich odsekov podliehajú ochrane osobných údajov podľa osobitného zákona.21b)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 21a a 21b znejú:

„21a)

Zákon č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach.

21b)

Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.“.

3.

V § 16 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie:

„i)

pozastaviť vysielanie programu alebo jeho časti,“.

Doterajšie písmená i) až o) sa označujú ako písmená j) až p).

4.

V § 19 ods. 2 písmeno a) znie:

„a)

propagovať násilie a otvorenou alebo skrytou formou podnecovať nenávisť, znevažovať alebo hanobiť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine,“.

5.

V § 19 sa odsek 2 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f)

nenáležitou formou zobrazovať maloletých, ktorí sú vystavovaní fyzickému alebo psychickému utrpeniu.“.

6.

V § 20 ods. 5 sa za slovom „maloletých“ vypúšťa čiarka a slová „informujúci o vhodnosti programov pre vekové skupiny maloletých do 7, 12, 15 a 18 rokov“.

7.

V § 20 odsek 6 znie:

„(6)

Rada určí jednotný systém označovania programov a podmienky jeho uplatňovania. Jednotný systém označovania programov informuje o vekovej vhodnosti programov a iných zložiek programovej služby pre vekovú skupinu do 7, 12, 15 a 18 rokov a upravuje časové obmedzenia vysielania programov nevhodných pre maloletých do 15 rokov a programov a programových zložiek nevhodných a neprístupných pre maloletých. Tento systém rada zverejní prostredníctvom svojej internetovej stránky, na svojej úradnej tabuli v mieste svojho sídla a doručí ho dotknutým vysielateľom.“.

8.

V § 54 ods. 2 písm. e) sa slová „§ 16 písm. o)“ nahrádzajú slovami „§ 16 písm. p)“.

9.

V § 64 ods. 2 sa za slová „povinnosť uložená v § 16 písm. c)“ vkladá čiarka a slová „h) a i)“.

10.

V § 64 ods. 5 časť vety za bodkočiarkou znie: „odvolanie proti rozhodnutiu o uložení sankcie podľa odseku 1 písm. c) nemá odkladný účinok.“.

11.

V § 64 ods. 6 sa na konci prvej a tretej vety pripája čiarka a slová „ak odsek 5 neustanovuje inak“.

12.

§ 65 vrátane nadpisu znie:

㤠65

Oznam o porušení zákona

Povinnosť odvysielať oznam o porušení zákona môže rada vysielateľovi uložiť, ak vysielateľ vysielal programy alebo iné zložky programovej služby v rozpore s § 16 písm. a) až c), § 19 a § 20 ods. 1 a 3 a je účelné a potrebné, aby sa verejnosť o tom porušení dozvedela; rozsah, formu a vysielací čas určí rada.“.

13.

§ 66 vrátane nadpisu znie:

㤠66

Pozastavenie vysielania programu alebo jeho časti

Ak vysielateľ odvysielaním programu závažným spôsobom porušil povinnosti podľa § 16 písm. b) a c), § 19 a § 20 ods. 1 a 3, rada pozastaví vysielanie tohto programu alebo jeho časti, a to najviac na 30 dní.“.

14.

V § 67 sa v odseku 3 vypúšťajú písmená c), g) a h).

Doterajšie písmená d) až f) sa označujú ako písmená c) až e).

15.

V § 67 sa odsek 5 dopĺňa písmenami d) až g), ktoré znejú:

„d)

vysiela programy a iné zložky programovej služby, ktoré by mohli ohroziť fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých alebo narušiť ich duševné zdravie alebo emocionálny stav v čase od 6.00 h do 22.00 h (§ 20 ods. 3),

e)

vysiela programy a iné časti programovej služby, ktorých obsah je v rozpore s povinnosťami podľa § 19,

f)

neodvysielal oznam o porušení zákona alebo nedodržal podmienky na jeho zverejnenie, ktoré určila rada [§ 16 písm. h)],

g)

nepozastavil vysielanie programu alebo jeho časti, alebo nedodržal podmienky pozastavenia vysielania programu alebo jeho časti, ktoré určila rada [§ 16 písm. i)].“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2006.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.