Porovnanie znení zákona

Zmeny
1/1

Znenie účinné od:
(Zvoľte novšie znenie)

Znenie účinné od:
(Zvoľte staršie znenie)

Výsledok porovnania:

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

opatrenie z 22. marca 2012 č. MF/9713/2012-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/25835/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre podielové fondy, dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové fondy v znení neskorších predpisov.

Týmto opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/25835/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre podielové fondy, dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové fondy (oznámenie č. 646/2007 Z. z.) v znení neskorších predpisov vo veci možnosti vykazovania cenných papierov v ocenení umorovanou hodnotou podľa § 88b zákona č. 334/2011 Z. z. a vo veci ustanovenia metódy ocenenia podielov v obchodných spoločnostiach, ktoré sú vyjadrené vo forme neobchodovateľných cenných papierov.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2012.

Opatrenie bude uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 3/2012 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky a v elektronickej forme na internetovej stránke www.finance.gov.sk.

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 22. marca 2012 č. MF/9713/2012-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/25835/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre podielové fondy, dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové fondy v znení neskorších predpisov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/25835/ 2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre podielové fondy, dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové fondy (oznámenie č. 646/2007 Z. z.) v znení opatrenia z 10. decembra 2008 č. MF/24545/2008-74 (oznámenie č. 594/2008 Z. z.), opatrenia z 27. decembra 2010 č. MF/027012/2010-74 (oznámenie č. 536/2010 Z. z.), opatrenia z 24. októbra 2011 č. MF/24041/2011-74 (oznámenie č. 368/2011 Z. z.) a opatrenia zo 16. decembra 2011 č. MF/27547/2011-74 (oznámenie č. 567/2011 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1.

 V § 20 odsek 5 znie:

„(5)

Pri odhadovaní súčasnej hodnoty pravdepodobného peňažného toku z majetku sa berie do úvahy aj súčasná hodnota odhadovaného peňažného toku zo zabezpečenia znížená o súčasnú odhadovanú hodntu výdavkov na uplatnenie tohto zabezpečenia .“.

2.

 § 21 vrátane nadpisu znie:

㤠21

(1)

Úver, pôžička alebo iná pohľadávka a finančný záväzok fondu sa oceňujú súčasnou hodnotou prostredníctvom metódy umorovanej hodnoty.

(2)

Ocenenie úveru, pôžičky alebo inej pohľadávky a finančného záväzku fondu metódou umorovanej hodnoty je ich ocenenie pri prvotnom zaúčtovaní v hodnote peňažných tokov z nich, diskontovaných efektívnou úrokovou mierou. Do peňažných tokov z majetku sa zahŕňajú akékoľvek peňažné príjmy, ktoré dlžník fondu zaplatil a zaplatí v súvislosti s týmto úverom, pôžičkou alebo inou pohľadávkou alebo akékoľvek peňažné výdavky, ktoré fond zaplatil a zaplatí v súvislosti s finančným záväzkom, napríklad provízie a poplatky. Následne sa hodnota ocenenia pri prvotnom zaúčtovaní umoruje o splátky istiny, zvyšuje o hodnotu prirasteného úroku a umoruje o hodnotu zaplateného úroku. Na výpočet prirasteného úroku sa použije efektívna úroková miera.

(3)

Efektívnou úrokovou mierou sa rozumie úroková miera, ktorou sa diskontuje tok budúcich peňažných

(4)

O znížení hodnoty úveru, pôžičky alebo inej pohľadávky sa účtuje na účte opravnej položky v súčasnej hodnote tohto zníženia podľa § 20.

a)

 príjmov z úveru, pôžičky alebo inej pohľadávky, ktoré budú prijaté počas vykazovania príslušného úveru, pôžičky alebo inej pohľadávky tak, aby sa rovnali hodnote výdavku na ich obstaranie, vrátane napríklad výdavkov na zabezpečenie úveru, alebo

b)

 výdavkov z finančného záväzku, ktoré budú vynaložené počas vykazovania príslušného záväzku tak, aby sa rovnali hodnote príjmu za jeho prijatie.

(5)

O úroku z úveru, pôžičky alebo inej pohľadávky so zníženou hodnotou sa účtuje v hodnote rozdielu úroku prirasteného k hodnote úveru, pôžičky alebo inej pohľadávky so zníženou hodnotou na účte tohto úveru, pôžičky alebo inej pohľadávky a úroku prirasteného k hodnote opravnej položky na účte opravnej položky.“.

3.

Za § 21 sa vkladá § 21a, ktorý znie:

㤠21a

Metódou umorovanej hodnoty sa oceňujú aj dlhové cenné papiere v dlhopisovom dôchodkovom fonde, v zmiešanom dôchodkovom fonde a v akciovom dôchodkovom fonde, o ktorých oceňovaní umorovanou hodnotou sa rozhodlo v čase ich nadobudnutia do majetku príslušného fondu5a).“.

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.bod-3.odsek

Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:

„5a)  § 88b zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 334/2011 Z. z.“.

4.

 Za § 28 sa vkladá § 28a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠28a

Účtovné metódy oceňovania majetkových podielov v obchodných spoločnostiach, ktoré sú reprezentované neobchodovateľnými akciami

(1)

Podiel v obchodnej spoločnosti, ktorý nie je reprezentovaný neobchodovateľnými akciami sa pri obstaraní ocení jeho reálnou hodnotou, ktorá sa určí metódou analýzy diskontovaných peňažných tokov tejto spoločnosti. Hodnota podielu sa zistí z hodnoty obchodnej spoločnosti zistenej metódou analýzy diskontovaných peňažných tokov jej vynásobením koeficientom vyjadrujúcim podiel fondu na zisku obchodnej spoločnosti dohodnutým v spoločenskej zmluve a ak dohodnutý nie je, podielom fondu na vlastnom imaní obchodnej spoločnosti. Rozdiel medzi reálnou hodnotou podielu pri jeho obstaraní a výdavkami na obstaranie tohto podielu sa účtuje ako výnos alebo náklad.

(2)

 Podiel v obchodnej spoločnosti, ktorý je reprezentovaný neobchodovateľnými akciami sa v ročnej účtovnej závierke ocení jeho reálnou hodnotou, ktorá sa určí metódou analýzy diskontovaných peňažných tokov tejto spoločnosti. Rozdiel medzi reálnou hodnotou podielu pri jeho obstaraní alebo jeho ocenení v bezprostredne predchádzajúcej účtovnej závierke, ak bola vykonaná, sa účtuje ako výnos alebo náklad.

(3) Pri štvrťročnom ocenení podielu7a) sa porovnávajú údaje, ktoré boli podkladom pre bezprostredne predchádzajúce ocenenie podielu podľa odseku 1 alebo odseku 2 s údajmi o realizácii predpokladov analýzy za daný štvrťrok. Neberie sa pritom do úvahy zmena času realizácie predpokladu počas účtovného obdobia a neuvažuje sa so zmenou dlhodobej miery rastu peňažných tokov. Na základe údajov o realizácii predpokladov a jej vplyvu na zmenu hodnoty údajov za ďalšie obdobia sa prepočíta analýza diskontovaných peňažných tokov a zmena reálnej hodnoty podielu sa účtuje ako výnos alebo náklad.

(4)

Analýza diskontovaných peňažných tokov sa uskutočňuje metódou Voľný peňažný tok k vlastnému imaniu. Základná schéma metódy je uvedená v prílohe č. 6.“.

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.bod-4.odsek

Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:

„7a) § 161 ods. 1 zákona č. 203/2011 Z. z.“.

5.

V § 31 ods. 1 tretia veta znie: „Pri účtovaní o operáciách s majetkom, prípadne so záväzkami, ktorými sú nákupy, predaje a iné prevody a ocenenia, sa môže účtovať vyrovnávacím spôsobom, výnos v prospech a náklad na ťarchu účtu podľa § 47 ods. 1.“.

6.

 Za § 54a sa vkladá § 54b, ktorý znie:

㤠54b

Podiel v obchodnej spoločnosti, ktorý je reprezentovaný neobchodovateľnými akciami a ktorý správcovská spoločnosť nadobudla do majetku fondu do 31. marca 2012 sa ocení k 30. júnu 2012 podľa § 28a ods. 1. Rozdiel sa vo výkaze ziskov a strát vykáže ako zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi.“.

7.

V prílohe č. 1 Súvaha otvoreného/uzavretého/špeciálneho podielového fondu s výnimkou špeciálneho podielového fondu nehnuteľností, dôchodkového fondu, príspevkového doplnkového dôchodkového fondu a výplatného doplnkového dôchodkového fondu znie:

„S Ú V A H Aotvoreného/uzavretého/špeciálneho podielového fondu s výnimkou špeciálneho podielového fondu nehnuteľností, dôchodkového fondu, príspevkového doplnkového dôchodkového fondu a výplatného doplnkového dôchodkového fonduk ............... 20..v eurách

Ozna-čenie POLOŽKA Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie a b 1 2 x Aktíva x x I. Investičný majetok (súčet položiek 1 až 7)     1. Dlhopisy     a) bez kupónov     b) s kupónmi     2. Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach     a) obchodovateľné akcie     b) neobchodovateľné akcie     c) podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera     d) obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach     3. Podielové listy     a) otvorených podielových fondov     b) ostatné     4. Krátkodobé pohľadávky     5. Obrátené repoobchody     6. Deriváty     7. Drahé kovy     II. Neinvestičný majetok (súčet položiek 8 a 9)     8. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov     9. Ostatný majetok       Aktíva spolu     Ozna-čenie POLOŽKA Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie a b 1 2 x Pasíva x x I. Záväzky (súčet položiek 1 až 6)     1. Záväzky voči bankám     2. Záväzky z vrátenia podielov/z ukončenia sporenia/ukončenia účasti     3. Záväzky voči správcovskej spoločnosti     4. Deriváty     5. Repoobchody     6. Ostatné záväzky     II. Vlastné imanie     7. Podielové listy/Dôchodkové jednotky/Doplnkové dôchodkové jednotky, z toho     a) zisk alebo strata bežného účtovného obdobia       Pasíva spolu     .“.

8.

 V prílohe č. 2 Výkaz ziskov a strát otvoreného/uzavretého/špeciálneho podielového fondu s výnimkou špeciálneho podielového fondu nehnuteľností, dôchodkového fondu, príspevkového doplnkového dôchodkového fondu a výplatného doplnkového dôchodkového fondu znie:

„VÝKAZ ZISKOV A STRÁTotvoreného/uzavretého/špeciálneho podielového fondu s výnimkou špeciálneho podielového fondu nehnuteľností, dôchodkového fondu, príspevkového doplnkového dôchodkového fondu a výplatného doplnkového dôchodkového fondu v euráchza ... mesiace/mesiacov roku 20..

Ozna-čenie POLOŽKA Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie a b 1 2 1. Výnosy z úrokov     1.1. úroky     1.2. výsledok zaistenia     2. Výnosy z podielových listov     3. Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku     3.1. dividendy a iné podiely na zisku     3.2. výsledok zaistenia     4./a. Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi     5./b. Zisk/strata z operácií s devízami     6./c. Zisk/strata z derivátov     7./d. Zisk/strata z operáciami s drahými kovmi     8./e. Zisk/strata z operácií s iným majetkom     I. Výnos z majetku vo fonde     f. Transakčné náklady     g. Bankové a iné poplatky     II. Čistý výnos z majetku vo fonde     h. Náklady na financovanie fondu     h.1. náklady na úroky     h.2. zisky/straty zo zaistenia úrokov     h.3. náklady na dane a poplatky     III. Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde     i. Náklady na odplatu za správu fondu     j. Náklady na odplaty za služby depozitára     A. Zisk alebo strata     .“.

9.

 V prílohe č. 3 časti E. Poznámky k položkám súvahy a k položkám výkazu ziskov a strát Súvaha fondu okrem špeciálneho podielového fondu nehnuteľností časti Aktíva sa tabuľky 2.I. Akcie a 2.II. Akcie podľa mien, v ktorých sú ocenené, nahrádzajú týmito tabuľkami:

„ Číslo riadku 2.a).I. Obchodovateľné akcie Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 1. Obchodovateľné akcie     1.1.  nezaložené     1.2.  založené v repoobchodoch     1.3.  založené     Číslo riadku 2.a).II. Obchodovateľné akcie podľa mien, v ktorých sú ocenené Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 1. EUR     2. USD     3. JPY     4. CHF     5. GBP     6. SEK     7. CZK     8. HUF     9. PLN     10. CAD     11. AUD     12. Ostatné meny       Spolu     Číslo riadku 2.b).I. Neobchodovateľné akcie Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 1. Neobchodovateľné akcie     1.1.  nezaložené     1.2.  založené     Číslo riadku 2.b).II. Neobchodovateľné akcie podľa mien, v ktorých sú ocenené Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 1. EUR     2. USD     3. JPY     4. CHF     5. GBP     6. SEK     7. CZK     8. HUF     9. PLN     10. CAD     11. AUD     12. Ostatné meny       Spolu     Číslo riadku 2.c).I. Podiely v obchodných spoločnostiach Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 1. Podiely v obchodných spoločnostiach     1.1.  nezaložené     1.2.  založené     Číslo riadku 2.c).II. Podiely v obchodných spoločnostiach podľa mien, v ktorých sú ocenené Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 1. EUR     2. USD     3. JPY     4. CHF     5. GBP     6. SEK     7. CZK     8. HUF     9. PLN     10. CAD     11. AUD     12. Ostatné meny       Spolu     .“.

10.

 V prílohe č. 4 účtovnej triede 3 – Investície sa účtovná skupina Akcie nahrádza účtovnou skupinou Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach, ktorá znie:

11.

  Opatrenie sa dopĺňa prílohou č. 6, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 6 k opatreniu č. MF/25835/2007-74

Základná schéma metódy Voľný peňažný tok k vlastnému imaniu

Cieľom metódy Voľný peňažný tok k vlastnému imaniu je odhad reálnej hodnoty podniku.

Základným údajom, z ktorého metóda Voľný peňažný tok k vlastnému imaniu vychádza, je odhad počtu rokov nadpriemerného rastu podniku a odhad hodnôt tohto rastu v jednotlivých rokoch obdobia nadpriemerného rastu podniku. Priebeh odhadu možno rozčleniť do týchto štyroch fáz:

A. Výpočet voľného peňažného toku za roky rastu.

B. Výpočet diskontnej sadzby.

C. Výpočet perpetuity za obdobie nasledujúce za obdobím rastu.

D. Diskontovanie súčtu voľných peňažných tokov za roky obdobia rastu a perpetuity diskontnou sadzbou podľa B = hodnota spoločnosti.

A. Výpočet voľného peňažného toku za roky rastu (obvykle päť rokov)

Výnosy z predaja – Prevádzkové náklady – Dane – Čisté investície – Zmena pracovného kapitálu = Voľný peňažný tok.

Primárnym odhadom sú výnosy z predaja. Ostatné veličiny sa odhadujú v závislosti od neho. Odhad možno spravidla vyjadriť len ako interval hodnôt. Z tohto intervalu sa vyberie konkrétna hodnota. Možno tak urobiť s použitím viacerých druhov metód. Napríklad metód orientovaných na pravdepodobnosť hodnoty alebo metód orientovaných na opatrnosť odhadu.

Metódou orientovanou na pravdepodobnosť hodnoty je napríklad metóda očakávanej hodnoty. Interval hodnôt sa rozdelí na rad diskrétnych hodnôt. Každej hodnote sa pridelí spravidla subjektívna pravdepodobnosť, že nastane, pretože objektívna pravdepodobnosť je málokedy k dispozícii. Hodnoty sa vynásobia ich pravdepodobnosťou a násobky sa sčítajú.

Ďalšou metódou je určenie hodnoty odhadu ako hodnoty s najväčšou pravdepodobnosťou, čo je modus súboru, ktorý je zobrazený relatívnou početnosťou jeho hodnôt, alebo určenie odhadu ako mediánu súboru zobrazeného relatívnou početnosťou jeho hodnôt.

Metódou orientovanou na opatrnosť odhadu je napríklad metóda, pri ktorej sa zvolená východisková hodnota, napríklad najpravdepodobnejšia hodnota, vynásobí indexom vyjadrujúcim variabilnosť súboru.

B. Výpočet diskontnej sadzby – ako diskontná sadzba sa spravidla zvolí Vážený aritmetický priemer nákladov na kapitál.

C. Výpočet perpetuity

perpetuita = projektovaný voĺný peňažný tok posledného roku rastu(1 + dlhodobá miera rastu peňažného toku)/diskontná sadzba podľa B – dlhodobá miera rastu peňažného toku.“.

Č. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2012.

Ivan Mikloš, v. r.

podpredseda vlády a minister financií
Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisovopatrenie z 22. marca 2012 č. MF/9713/2012-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/25835/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre podielové fondy, dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové fondy v znení neskorších predpisov.Týmto opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/25835/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre podielové fondy, dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové fondy (oznámenie č. 646/2007 Z. z.) v znení neskorších predpisov vo veci možnosti vykazovania cenných papierov v ocenení umorovanou hodnotou podľa § 88b zákona č. 334/2011 Z. z. a vo veci ustanovenia metódy ocenenia podielov v obchodných spoločnostiach, ktoré sú vyjadrené vo forme neobchodovateľných cenných papierov.Opatrenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2012.Opatrenie bude uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 3/2012 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky a v elektronickej forme na internetovej stránke www.finance.gov.sk.