Porovnanie znení zákona

Zmeny
1/1

Znenie účinné od:
(Zvoľte novšie znenie)

Znenie účinné od:
(Zvoľte staršie znenie)

Výsledok porovnania:

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 1. januára 2010 sa skončila platnosť:

1. Dohovoru vypracovaného na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii, o zriadení Európskeho policajného úradu (Dohovoru o Europole) z 26. júla 1995 (oznámenie č. 619/2004 Z. z.),

2. Protokolu vypracovaného na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii a článku 41 ods. 3 Dohovoru o Europole, o výsadách a imunitách Europolu, členov jeho orgánov, zástupcov riaditeľa a zamestnancov Europolu z 19. júna 1997 (oznámenie č. 621/2004 Z. z.),

3. Protokolu vypracovaného na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii, o interpretácii Dohovoru o zriadení Európskeho policajného úradu Súdnym dvorom Európskych spoločenstiev formou predbežných rozhodnutí z 24. júla 1996 (oznámenie č. 620/2004 Z. z.),

4. Protokolu vypracovaného na základe článku 43 ods. 1 Dohovoru o zriadení Európskeho policajného úradu (Dohovoru o Europole), pozmeňujúceho článok 2 a prílohu k tomuto dohovoru z 30. novembra 2000 (oznámenie č. 262/2007 Z. z.),

5. Protokolu, ktorým sa mení a dopĺňa Dohovor o zriadení Európskeho policajného úradu (Dohovor o Europole) a Protokol o výsadách a imunitách Europolu, členov jeho orgánov, zástupcov riaditeľa a zamestnancov Europolu z 28. novembra 2002 (oznámenie č. 264/2007 Z. z.),

6. Protokolu vypracovaného na základe článku 43 ods. 1 Dohovoru o zriadení Európskeho policajného úradu (Dohovoru o Europole), ktorým sa mení a dopĺňa uvedený dohovor z 27. novembra 2003 (oznámenie č. 265/2007 Z. z.).

Národná rada Slovenskej republiky s vypovedaním dohovoru a jeho dodatkových protokolov vyslovila súhlas uznesením č. 1679 z 22. októbra 2009.

Listiny o vypovedaní dohovoru a jeho dodatkových protokolov prezident Slovenskej republiky podpísal 20. novembra 2009 a 8. decembra 2009 boli uložené u depozitára, generálneho tajomníka Rady Európskej Únie.