Porovnanie znení zákona

Zmeny
1/1

Znenie účinné od:
(Zvoľte novšie znenie)

Znenie účinné od:
(Zvoľte staršie znenie)

Výsledok porovnania:

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 557/2009 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 318/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 301/2014 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 292/2016 Z. z. a zákona č. 279/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.

Slovo „Island“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádza slovami „Islandská republika“ v príslušnom tvare.

2.

Slovo „Lichtenštajnsko“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádza slovami „Lichtenštajnské kniežatstvo“ v príslušnom tvare.

3.

Slovo „Nórsko“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádza slovami „Nórske kráľovstvo“ v príslušnom tvare.

4.

V § 2 odsek 3 znie:

„(3)

Platenie príspevkov zamestnávateľa, ich výšku a obdobie od vzniku právneho vzťahu, na základe ktorého je fyzická osoba zamestnancom, počas ktorého zamestnávateľ nie je povinný platiť príspevky (ďalej len „čakacie obdobie“), možno v rozsahu ustanovenom týmto zákonom dohodnúť v kolektívnej zmluve a ak u zamestnávateľa nepôsobí odborová organizácia, so splnomocnenými zástupcami zamestnancov. Čakacie obdobie nemôže trvať viac ako jeden rok.“.

5.

Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠4a

Potenciálny účastník

Potenciálny účastník je záujemca o uzatvorenie zmluvy o doplnkovom dôchodkovom sporení s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou (ďalej len „účastnícka zmluva“).“.

6.

V § 5 ods. 1 písm. a) sa slová „zmluvu o doplnkovom dôchodkovom sporení s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou (ďalej len „účastnícka zmluva“)“ nahrádzajú slovami „účastnícku zmluvu“.

7.

Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠5a

Odchádzajúci zamestnanec

Odchádzajúci zamestnanec je účastník, ktorý skončil pracovnoprávny vzťah alebo obdobný právny vzťah na území Slovenskej republiky, nesplnil podmienky na vyplácanie doplnkového starobného dôchodku a vykonáva zárobkovú činnosť na základe pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného právneho vzťahu v inom členskom štáte Európskej únie, Islandskej republike, Lichtenštajnskom kniežatstve alebo Nórskom kráľovstve.“.

8.

V § 6c prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo platí príspevky zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti, ktorá má zámer vykonať cezhraničný prevod do doplnkovej dôchodkovej spoločnosti podľa § 37d“.

9.

Za § 6g sa vkladá § 6ga, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠6ga

Potenciálny člen

Potenciálny člen je záujemca o zamestnanecké dôchodkové zabezpečenie, ktorý je spôsobilý nadobúdať práva a povinnosti z dôchodkového plánu.“.

10.

Za § 6i sa vkladajú § 6j a 6k, ktoré vrátane nadpisov znejú:

㤠6j

Kľúčová funkcia

Kľúčová funkcia je funkcia vnútornej kontroly, funkcia riadenia rizík a funkcia vnútorného auditu.

§ 6k

Finančná inštitúcia

Finančná inštitúcia je správcovská spoločnosť, zahraničná správcovská spoločnosť, samosprávny investičný fond, obchodník s cennými papiermi, zahraničný obchodník s cennými papiermi, banka, zahraničná banka, zahraničná banka so sídlom na území iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, poisťovňa, poisťovňa z iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, zahraničná poisťovňa, zaisťovňa, zaisťovňa z iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, zahraničná zaisťovňa, centrálny depozitár cenných papierov, zahraničný centrálny depozitár cenných papierov, burza cenných papierov, dôchodková správcovská spoločnosť a subjekty so sídlom mimo územia Slovenskej republiky s obdobným predmetom činnosti.“.

11.

V § 16 ods. 1 písmeno c) znie:

„c)

dovŕšil vek potrebný na nárok na starobný dôchodok podľa osobitného predpisu,5b) platný v príslušnom kalendárnom roku.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5b znie:

„5b) § 65a ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

12.

V § 18 ods. 1 písmeno a) znie:

„a)

invalidity z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % podľa osobitného predpisu,5) ak táto skutočnosť nastala po uzatvorení účastníckej zmluvy a ak o vyplatenie jednorazového vyrovnania požiada,“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6 sa vypúšťa.

13.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:

„7) Zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

14.

V § 22 ods. 2 písm. c) trinástom bode sa vypúšťajú slová „dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, rozhodnutí Národnej banky Slovenska a vnútorných aktov riadenia“.

15.

V § 22 ods. 2 sa písmeno c) dopĺňa šestnástym bodom, ktorý znie:

„16.

vnútorný audit,“.

16.

V § 23 ods. 1 písm. d) sa slová „zákona, vedúceho zamestnanca vykonávajúceho funkciu riadenia rizík a vedúceho zamestnanca riadiaceho útvar vnútornej kontroly“ nahrádzajú slovami „zákona a osôb zodpovedných za výkon kľúčovej funkcie“.

17.

V § 23 ods. 1 písmeno g) znie:

„g)

sídlo a miesto, z ktorého je riadená činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a kde sa prijímajú jej strategické rozhodnutia (ďalej len „ústredie“) je na území Slovenskej republiky,“.

18.

V § 23 sa odsek 1 dopĺňa písmenami q) až s), ktoré znejú:

„q)

v organizačnej štruktúre doplnkovej dôchodkovej spoločnosti sú najmenej dvaja zamestnanci zodpovední za riadenie investícií,

r)

zamestnanec zodpovedný za riadenie investícií je v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,

s)

odborná spôsobilosť zamestnanca, ktorý prichádza do styku s neprofesionálnym klientom,15a) je preukázaná podľa osobitného predpisu.15b)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 15a a 15b znejú:

„15a) § 5 ods. 3 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

15b) § 21 zákona č. 186/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

19.

V § 23 ods. 3 písm. d) sa slová „vedúceho zamestnanca vykonávajúceho funkciu riadenia rizík a vedúceho zamestnanca riadiaceho útvar vnútornej kontroly“ nahrádzajú slovami „osôb zodpovedných za výkon kľúčovej funkcie“.

20.

V § 23 odsek 10 znie:

„(10)

Odbornou spôsobilosťou na účely tohto zákona je

a)

dosiahnutie vysokoškolského vzdelania druhého stupňa, najmenej trojročná prax v oblasti finančného trhu a najmenej trojročná prax v riadiacej funkcii v oblasti finančného trhu, ak ide o

1.

člena predstavenstva doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,

2.

člena dozornej rady doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,

3.

prokuristu doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo

4.

vedúceho zamestnanca depozitára, ktorý bude zabezpečovať výkon činnosti depozitára,

b)

dosiahnutie vysokoškolského vzdelania druhého stupňa a najmenej trojročná prax v oblasti finančného trhu primeraná odbornej činnosti, ktorú má príslušná osoba vykonávať, ak ide o osobu zodpovednú za výkon funkcie

1.

vnútornej kontroly,

2.

riadenia rizík alebo

3.

vnútorného auditu,

c)

najmenej trojročná prax v riadení investícií v sektore kapitálového trhu, ak ide o zamestnanca zodpovedného za riadenie investícií,

d)

základný stupeň odbornej spôsobilosti podľa osobitného predpisu,15b) ak ide o zamestnanca, ktorý prichádza do styku s neprofesionálnym klientom.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 17 sa vypúšťa.

21.

V poznámke pod čiarou k odkazu 18 sa citácia „§ 67 ods. 6 zákona č. 8/2008 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 139 ods. 7 zákona č. 39/2015 Z. z.“.

22.

V § 23 odsek 12 znie:

„(12)

Za bezúhonnú osobu sa na účely tohto zákona považuje osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom riadiacej funkcie. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov, a ak ide o cudzinca alebo právnickú osobu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, aj dokladom o bezúhonnosti vydaným príslušným orgánom štátu, v ktorom má trvalý pobyt alebo sa obvykle zdržiava alebo v ktorom má sídlo. Štátny príslušník iného členského štátu Európskej únie, Islandskej republiky, Lichtenštajnského kniežatstva alebo Nórskeho kráľovstva alebo právnická osoba so sídlom na území iného členského štátu Európskej únie, Islandskej republiky, Lichtenštajnského kniežatstva alebo Nórskeho kráľovstva môže bezúhonnosť preukázať

a)

výpisom z registra trestov vydaným v inom členskom štáte Európskej únie, Islandskej republike, Lichtenštajnskom kniežatstve alebo Nórskom kráľovstve, ktorého je štátnym príslušníkom alebo v ktorom má sídlo,

b)

dokladom o bezúhonnosti vydaným príslušným orgánom štátu, ktorého je štátnym príslušníkom alebo v ktorom má sídlo, ak sa výpis z registra trestov podľa písmena a) nevydáva,

c)

čestným vyhlásením o bezúhonnosti osvedčeným notárom v Slovenskej republike alebo príslušným súdnym orgánom, správnym orgánom alebo notárom v inom členskom štáte Európskej únie, Islandskej republike, Lichtenštajnskom kniežatstve alebo Nórskom kráľovstve, v ktorom má trvalý pobyt alebo sa obvykle zdržiava alebo v ktorom má sídlo, ak sa potvrdenie o bezúhonnosti podľa písmena b) nevydáva.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 19 sa vypúšťa.

23.

V poznámke pod čiarou k odkazu 20 sa slová „v znení zákona č. 186/2004 Z. z.“ nahrádzajú slovami „o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

24.

V § 26 ods. 1 písmeno a) znie:

„a)

nadobudnutie kvalifikovanej účasti na doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo na také zvýšenie kvalifikovanej účasti na doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorým by podiel na základnom imaní doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo na hlasovacích právach v doplnkovej dôchodkovej spoločnosti dosiahol alebo prekročil 20 %, 30 % alebo 50 %, alebo na to, aby sa doplnková dôchodková spoločnosť stala dcérskou spoločnosťou inej právnickej osoby v jednej alebo niekoľkých operáciách priamo alebo konaním v zhode,22)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 22 znie:

„22) § 28 ods. 12 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 279/2017 Z. z.“.

25.

V § 26 ods. 1 písm. c) sa slová „vedúceho zamestnanca vykonávajúceho funkciu riadenia rizík, vedúceho zamestnanca riadiaceho útvar vnútornej kontroly“ nahrádzajú slovami „osôb zodpovedných za výkon kľúčovej funkcie“.

26.

V § 26 sa odsek 1 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:

„m)

cezhraničný prevod podľa § 37d.“.

27.

V § 26 sa odsek 2 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:

„m)

odseku 1 písm. m) musia byť splnené podmienky podľa § 37d.“.

28.

V § 26 ods. 4 písm. b) sa za slová „až i)“ vkladajú slová „a m)“.

29.

V § 27 ods. 1 písmeno b) znie:

„b)

výkon kľúčovej funkcie podľa § 29 až 29b,“.

30.

§ 28 vrátane nadpisu znie:

㤠28

Organizácia a riadenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti

(1)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zaviesť účinný systém organizácie a riadenia primeraný jej veľkosti, vnútornej organizácii a povahe, rozsahu a zložitosti jej činností. Systém organizácie a riadenia doplnkovej dôchodkovej spoločnosti zahŕňa primeranú a transparentnú organizačnú štruktúru s jednoznačným oddelením zodpovedností, ako aj účinný systém zabezpečujúci výmenu informácií. Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná predložiť Národnej banke Slovenska organizačnú štruktúru do desiatich dní po každej zmene.

(2)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná v stanovách upraviť vzťahy a spoluprácu medzi predstavenstvom, dozornou radou, prokuristami a vedúcimi zamestnancami v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovednými za riadenie investícií a osobami zodpovednými za výkon kľúčovej funkcie. Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná v stanovách určiť a upraviť zodpovednosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti za ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu.

(3)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná prijať záložný plán, ktorý obsahuje primerané opatrenia na zabezpečenie nepretržitého uchovania základných údajov a funkcií a na nepretržité poskytovanie jej služieb a výkon činností pri poruche jej systémov alebo, ak to nie je možné, aby bola umožnená včasná obnova týchto údajov a funkcií a včasné opätovné pokračovanie poskytovania služieb a výkonu činností.

(4)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná vykonať a zdokumentovať vlastné posúdenie rizík primerané jej veľkosti, vnútornej organizácii a povahe, rozsahu a zložitosti jej činností. Vlastné posúdenie rizík sa zohľadňuje v strategických rozhodnutiach doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a vykonáva sa najmenej raz za tri roky a bez zbytočného odkladu po každej podstatnej zmene v rizikovom profile doplnkového dôchodkového fondu, ktorý spravuje.

(5)

Vlastné posúdenie rizík obsahuje najmä

a)

opis toho, ako je vlastné posúdenie rizík začlenené do organizácie, riadenia a rozhodovacích procesov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,

b)

posúdenie účinnosti systému riadenia rizík,

c)

opis spôsobu, akým doplnková dôchodková spoločnosť predchádza konfliktu záujmov, ak kľúčovú funkciu vykonáva v doplnkovej dôchodkovej spoločnosti rovnaká osoba alebo rovnaký útvar ako u zamestnávateľa podľa § 32 ods. 17,

d)

kvalitatívne posúdenie operačného rizika,

e)

posúdenie nových alebo vznikajúcich rizík vrátane rizík týkajúcich sa zmeny klímy, využívania zdrojov a životného prostredia, sociálnych rizík a rizík vyplývajúcich z regulačných zmien, ak by mali vplyv na zloženie majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, ak doplnková dôchodková spoločnosť postupuje podľa odseku 7.

(6)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zaviesť metódy a postupy na identifikovanie a posúdenie rizík, ktorým je alebo by mohla byť vystavená a ktoré by mohli mať vplyv na jej schopnosť plniť si povinnosti voči účastníkom alebo poberateľom dávok.

(7)

Doplnková dôchodková spoločnosť môže pri investičných rozhodnutiach týkajúcich sa jej majetku zohľadniť environmentálny faktor, sociálny faktor a faktor organizácie a riadenia.

(8)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná prijať vnútorné predpisy na zabezpečenie plnenia pravidiel obozretného podnikania a pravidiel činnosti a na zabezpečenie vykonávania doplnkového dôchodkového sporenia tak, aby zabezpečovali riadny a bezpečný výkon jej činnosti a umožnili riadne nakladanie s majetkom v doplnkových dôchodkových fondoch v prospech a v záujme účastníkov a poberateľov dávok. Doplnková dôchodková spoločnosť preskúma a upraví vnútorné predpisy v súvislosti s každou podstatnou zmenou, najmenej raz za tri roky. Vnútorné predpisy schvaľuje predstavenstvo alebo dozorná rada doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.

(9)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná viesť zoznam zamestnancov, ktorí prichádzajú do styku s neprofesionálnym klientom.

(10)

Zamestnanec doplnkovej dôchodkovej spoločnosti zodpovedný za

a)

výkon činnosti podľa § 22 ods. 2 písm. b) alebo jej časti nesmie súčasne vykonávať činnosť podľa § 22 ods. 2 písm. c) alebo jej časť,

b)

výkon funkcie riadenia rizík v doplnkovom dôchodkovom fonde nesmie súčasne vykonávať vysporiadanie obchodov v doplnkovom dôchodkovom fonde,

c)

vedenie účtovníctva v doplnkovom dôchodkovom fonde nesmie súčasne vykonávať vysporiadanie obchodov v doplnkovom dôchodkovom fonde,

d)

výkon funkcie vnútornej kontroly alebo výkon funkcie vnútorného auditu nesmie súčasne vykonávať iné činnosti podľa § 22 ods. 2.

(11)

Predstavenstvo doplnkovej dôchodkovej spoločnosti má najmenej troch členov.

(12)

Členovia predstavenstva a prokuristi, ktorí spôsobili škodu porušením povinností pri výkone funkcie člena predstavenstva a prokuristu, zodpovedajú za túto škodu spoločne a nerozdielne.

(13)

Osoba zodpovedná za výkon kľúčovej funkcie je povinná bez zbytočného odkladu informovať predstavenstvo a dozornú radu doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ak zistí

a)

významné riziko plynúce z nedodržania podstatnej povinnosti vyplývajúcej zo všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorej porušenie by mohlo mať významný vplyv na záujmy účastníkov a poberateľov dávok, alebo

b)

závažné porušenie všeobecne záväzného právneho predpisu vzťahujúceho sa na činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.

(14)

Ak predstavenstvo a dozorná rada doplnkovej dôchodkovej spoločnosti neprijme primerané a včasné opatrenie vo vzťahu k informácii podľa odseku 13, osoba zodpovedná za výkon kľúčovej funkcie je povinná o tomto bez zbytočného odkladu informovať Národnú banku Slovenska. Právo osoby zodpovednej za výkon kľúčovej funkcie nevypovedať vo vlastný neprospech tým nie je dotknuté.

(15)

Osoba zodpovedná za výkon kľúčovej funkcie musí byť v pracovnoprávnom vzťahu k doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, v ktorej sa kľúčová funkcia vykonáva.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 24aa až 24ac sa vypúšťajú.

31.

§ 29 vrátane nadpisu znie:

㤠29

Funkcia vnútornej kontroly

(1)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zaviesť účinnú funkciu vnútornej kontroly. Funkcia vnútornej kontroly obsahuje

a)

rámec vnútornej kontroly,

b)

kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, rozhodnutí Národnej banky Slovenska, štatútov doplnkových dôchodkových fondov, vnútorných predpisov a pravidiel činnosti doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a

c)

kontrolu procesov a postupov upravujúcich oznamovanie informácií na všetkých úrovniach doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.

(2)

Dozorná rada doplnkovej dôchodkovej spoločnosti je oprávnená požiadať osobu zodpovednú za výkon funkcie vnútornej kontroly o vykonanie kontroly doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.

(3)

Osoba zodpovedná za výkon funkcie vnútornej kontroly je povinná bez zbytočného odkladu písomne informovať dozornú radu doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, depozitára a Národnú banku Slovenska o porušení povinnosti doplnkovej dôchodkovej spoločnosti ustanovenej všeobecne záväzným právnym predpisom, rozhodnutím Národnej banky Slovenska, štatútom doplnkového dôchodkového fondu, vnútorným predpisom a pravidlami činnosti doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.

(4)

Osoba zodpovedná za výkon funkcie vnútornej kontroly nesmie byť členom predstavenstva, členom dozornej rady alebo prokuristom žiadnej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo finančnej inštitúcie.

(5)

Osoba zodpovedná za výkon funkcie vnútornej kontroly je povinná každoročne do 31. marca kalendárneho roka predložiť Národnej banke Slovenska správu o svojej činnosti za predchádzajúci kalendárny rok, o zistených nedostatkoch v činnosti doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a o prijatých opatreniach na nápravu zistených nedostatkov.“.

32.

V § 29a ods. 4 písm. f) sa nad slovo „trhu“ umiestňuje odkaz 24g.

Poznámka pod čiarou k odkazu 24g znie:

„24g) § 3 ods. 1 zákona č. 429/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

33.

V § 29a sa odsek 4 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g)

preskúmanie a vymedzenie environmentálneho faktora, sociálneho faktora a faktora organizácie a riadenia, ak doplnková dôchodková spoločnosť takéto faktory pri investičných rozhodnutiach týkajúcich sa jej majetku alebo majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde zohľadňuje.“.

34.

Za § 29a sa vkladá § 29b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠29b

Funkcia vnútorného auditu

(1)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zaviesť účinnú funkciu vnútorného auditu primeranú jej veľkosti, vnútornej organizácii a povahe, rozsahu a zložitosti jej činností.

(2)

Funkcia vnútorného auditu je vykonávaná nezávisle a oddelene od iných činností doplnkovej dôchodkovej spoločnosti. Osoba zodpovedná za výkon funkcie vnútorného auditu nesmie byť členom predstavenstva, členom dozornej rady alebo prokuristom žiadnej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo finančnej inštitúcie. Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zabezpečiť osobe zodpovednej za výkon funkcie vnútorného auditu dostatočné právomoci a prístup k všetkým informáciám nevyhnutným na plnenie úloh podľa odseku 3.

(3)

Funkciou vnútorného auditu sa na účely tohto zákona rozumie hodnotenie primeranosti a účinnosti

a)

funkcie vnútornej kontroly,

b)

systému organizácie a riadenia doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a

c)

zvereného výkonu činností podľa § 37.

(4)

Osoba zodpovedná za výkon funkcie vnútorného auditu je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť každé svoje zistenie a odporúčanie

a)

predstavenstvu a dozornej rade, ktoré určia, aké opatrenia budú prijaté vo vzťahu ku každému zo zistení a odporúčaní a zabezpečia vykonanie uvedených opatrení,

b)

depozitárovi, ak ide o zistenie a odporúčanie týkajúce sa jeho činnosti.“.

35.

V § 31 ods. 4 sa slovo „forme“ nahrádza slovom „podobe“.

36.

§ 32 sa dopĺňa odsekom 17, ktorý znie:

„(17)

Osoba alebo útvar v rámci doplnkovej dôchodkovej spoločnosti vykonávajúci kľúčovú funkciu nesmie vykonávať obdobnú kľúčovú funkciu u zamestnávateľa, ak v druhej vete nie je ustanovené inak. S prihliadnutím na povahu, rozsah a zložitosť činností doplnkovej dôchodkovej spoločnosti môže kľúčovú funkciu vykonávať rovnaká osoba alebo útvar ako u zamestnávateľa, ak doplnková dôchodková spoločnosť má vytvorený systém na predchádzanie konfliktu záujmov a na jeho riešenie.“.

37.

Za § 32a sa vkladá § 32b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠32b

Zásady odmeňovania

(1)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná vypracovať a dodržiavať jasné, transparentné a účinné zásady odmeňovania primerané jej veľkosti, vnútornej organizácii a povahe, rozsahu a zložitosti jej činností. Doplnková dôchodková spoločnosť preskúmava zásady odmeňovania a aktualizuje ich najmenej raz za tri roky.

(2)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná uplatňovať zásady odmeňovania na

a)

všetkých členov predstavenstva a dozornej rady doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,

b)

zamestnancov, ktorí z dôvodu výkonu svojej funkcie alebo pracovnej náplne môžu individuálne alebo kolektívne podstatne ovplyvňovať riziká doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo riziká, ktorým je vystavený majetok doplnkových dôchodkových fondov, vrátane osôb, ktoré môžu prijímať rozhodnutia týkajúce sa nakladania s majetkom doplnkového dôchodkového fondu,

c)

osobu zodpovednú za výkon kľúčovej funkcie,

d)

osobu, ktorej bol zverený výkon činnosti podľa § 37, ak sa na ňu nevzťahujú zásady odmeňovania podľa osobitných predpisov.29a)

(3)

Zásady odmeňovania doplnkovej dôchodkovej spoločnosti musia

a)

byť v súlade so systémom riadenia rizík a nepodnecovať prijímanie rizika, ktoré nie je v súlade s rizikovým profilom, štatútom a inými dokumentmi doplnkového dôchodkového fondu,

b)

byť ustanovené, vykonávané a udržiavané v súlade s činnosťami, cieľmi, dlhodobým záujmom, finančnou stabilitou a výkonnosťou doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a podporovať obozretné a účinné riadenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,

c)

zahŕňať opatrenia zamerané na predchádzanie konfliktom záujmov a

d)

byť v súlade s dlhodobými záujmami účastníkov a poberateľov dávok.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 29a znie:

„29a) Napríklad zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov, zákon č. 39/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

38.

V § 34 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná pri správe majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde zohľadniť dlhodobý charakter doplnkového dôchodkového sporenia, a to aj s ohľadom na štruktúru účastníkov a poberateľov dávok v doplnkovom dôchodkovom fonde.“.

39.

V § 36 ods. 1 sa slová „záujemcom o doplnkové dôchodkové sporenie“ nahrádzajú slovami „potenciálnym účastníkom“.

40.

V § 36 odsek 2 znie:

„(2)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá plánuje zrušiť kvalifikovanú účasť na doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo znížiť podiel na základnom imaní doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo na hlasovacích právach v doplnkovej dôchodkovej spoločnosti pod 20 %, 30 % alebo pod 50 %, alebo tak, že doplnková dôchodková spoločnosť by prestala byť jej dcérskou spoločnosťou v jednej alebo niekoľkých operáciách priamo alebo konaním v zhode, musí tieto skutočnosti písomne oznámiť Národnej banke Slovenska.“.

41.

V § 36 odsek 4 znie:

„(4)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná písomne oznámiť Národnej banke Slovenska každú zmenu jej základného imania, pri ktorej dôjde k dosiahnutiu alebo prekročeniu 10 %, 20 %, 30 % alebo 50 % podielu jednej osoby alebo osôb konajúcich v zhode alebo k zníženiu podielu jednej osoby alebo osôb konajúcich v zhode na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v doplnkovej dôchodkovej spoločnosti pod 50 %, 30 %, 20 % alebo pod 10 % bez zbytočného odkladu po získaní tejto informácie.“.

42.

V § 37 ods. 1 sa za slovo „bode“ vkladajú slová „a šestnástom bode“.

43.

V § 37 sa odsek 2 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i)

nedôjde k nadmernému zvýšeniu operačného rizika.“.

44.

V § 37a ods. 2 prvej vete sa za slovo „voči“ vkladajú slová „potenciálnym členom,“.

45.

V § 37a odsek 3 znie:

„(3)

Národná banka Slovenska posúdi organizačné, vecné a personálne predpoklady, rozsah činností a finančnú situáciu doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorá má zámer vykonávať činnosť na území hostiteľského členského štátu, a ak ich považuje za primerané vo vzťahu k navrhovaným činnostiam podľa odseku 1 písm. b), zašle toto oznámenie príslušnému orgánu hostiteľského členského štátu do troch mesiacov od doručenia úplného oznámenia podľa odseku 1. Národná banka Slovenska informuje o zaslaní oznámenia podľa prvej vety bez zbytočného odkladu doplnkovú dôchodkovú spoločnosť, ktorá má zámer vykonávať činnosť na území hostiteľského členského štátu. Národná banka Slovenska informuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) o zaslaní oznámenia podľa prvej vety. V informácii uvedie najmä podmienky, ktoré v rozhodnutí uložila doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, a názov hostiteľského členského štátu, na území ktorého môže doplnková dôchodková spoločnosť vykonávať svoju činnosť.“.

46.

V § 37a ods. 4 sa za slová „odseku 1“ vkladajú slová „v konaní podľa osobitného predpisu9)“.

47.

V § 37a ods. 5 prvej vete sa za slovo „oznámenie“ vkladajú slová „o predpisoch sociálneho práva a pracovného práva, ktoré upravujú zamestnanecké dôchodkové zabezpečenie na území hostiteľského členského štátu, a o predpisoch hostiteľského členského štátu, ktoré upravujú informačnú povinnosť voči potenciálnym členom, členom a poberateľom dôchodkových dávok na území hostiteľského členského štátu“.

48.

V § 37a ods. 5 druhej vete a § 37b ods. 2 úvodnej vete sa slová „dvoch mesiacov“ nahrádzajú slovami „šiestich týždňov“.

49.

§ 37a sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8)

Národná banka Slovenska informuje doplnkovú dôchodkovú spoločnosť vykonávajúcu činnosť na území hostiteľského členského štátu o zmenách v predpisoch sociálneho práva a pracovného práva, ktoré upravujú zamestnanecké dôchodkové zabezpečenie na území hostiteľského členského štátu, a v predpisoch hostiteľského členského štátu, ktoré upravujú informačnú povinnosť voči potenciálnym členom, členom a poberateľom dôchodkových dávok na území hostiteľského členského štátu, bez zbytočného odkladu po tom, ako ju o tejto skutočnosti informoval príslušný orgán hostiteľského členského štátu.“.

50.

V § 37b ods. 2 písm. b) sa za slovo „voči“ vkladajú slová „potenciálnym účastníkom,“.

51.

V § 37b sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4)

Majetok zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti nadobudnutý vykonávaním činnosti na území Slovenskej republiky sa musí zveriť depozitárovi v súlade s týmto zákonom.“.

Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 5 a 6.

52.

V § 37b ods. 5 sa slová „dvoch mesiacov“ nahrádzajú slovami „šiestich týždňov“.

53.

V § 37b odsek 6 znie:

„(6)

Národná banka Slovenska je povinná informovať príslušný orgán domovského členského štátu zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti, ktorá vykonáva činnosť na území Slovenskej republiky, o zmenách v predpisoch podľa odseku 2.“.

54.

Za § 37b sa vkladajú § 37c a 37d, ktoré vrátane nadpisov znejú:

㤠37c

Vykonanie cezhraničného prevodu doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou do zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti

(1)

Doplnková dôchodková spoločnosť, ktorá má zámer vykonať cezhraničný prevod majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde alebo jeho časti do zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti na území domovského členského štátu, uzatvorí s touto zamestnaneckou dôchodkovou spoločnosťou písomnú dohodu, v ktorej sa ustanovia podmienky cezhraničného prevodu.

(2)

S cezhraničným prevodom musí vopred prejaviť súhlas väčšina účastníkov a poberateľov dávok, ktorých majetok má byť predmetom cezhraničného prevodu. Doplnková dôchodková spoločnosť poskytne účastníkom a poberateľom dávok podľa prvej vety informácie o podmienkach cezhraničného prevodu pred podaním žiadosti o povolenie na cezhraničný prevod. Žiadosť o povolenie na cezhraničný prevod podáva zamestnanecká dôchodková spoločnosť príslušnému orgánu domovského členského štátu.

(3)

Národná banka Slovenska po prijatí žiadosti o povolenie na cezhraničný prevod, ktorú Národnej banke Slovenska postúpil príslušný orgán domovského členského štátu zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti, posúdi

a)

primeranosť ochrany dlhodobých záujmov tých účastníkov a poberateľov dávok, ktorých majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde nie je predmetom cezhraničného prevodu,

b)

zachovanie individuálnych nárokov účastníkov a poberateľov dávok pri cezhraničnom prevode a

c)

zloženie majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, ktorý má byť predmetom cezhraničného prevodu, a jeho súlad s týmto zákonom.

(4)

Výsledky posúdenia žiadosti o povolenie na cezhraničný prevod oznámi Národná banka Slovenska príslušnému orgánu domovského členského štátu zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti do ôsmich týždňov od prijatia tejto žiadosti.

(5)

Ak má zamestnanecká dôchodková spoločnosť po vykonaní cezhraničného prevodu doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou zámer vykonávať zamestnanecké dôchodkové zabezpečenie na území Slovenskej republiky, Národná banka Slovenska do štyroch týždňov od doručenia informácie o rozhodnutí o udelení predchádzajúceho súhlasu na cezhraničný prevod príslušným orgánom domovského členského štátu zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti, informuje tento príslušný orgán o predpisoch uvedených v § 37b ods. 2.

(6)

Náklady cezhraničného prevodu nesmie znášať účastník alebo poberateľ dávky, ktorého majetok nemá byť predmetom cezhraničného prevodu.

§ 37d

Vykonanie cezhraničného prevodu zamestnaneckou dôchodkovou spoločnosťou do doplnkovej dôchodkovej spoločnosti

(1)

Doplnková dôchodková spoločnosť môže prijať majetok zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti alebo jeho časť na základe predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa § 26 ods. 1 písm. m).

(2)

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na cezhraničný prevod obsahuje

a)

písomnú dohodu o podmienkach cezhraničného prevodu medzi doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou a zamestnaneckou dôchodkovou spoločnosťou,

b)

opis dôchodkového plánu,

c)

opis štruktúry majetku zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti, ktorý sa má previesť,

d)

názov, sídlo a ústredie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti a názov domovského členského štátu zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti,

e)

názov a sídlo zamestnávateľa hostiteľského členského štátu,

f)

súhlas väčšiny členov a poberateľov dávok, ktorých majetok má byť predmetom cezhraničného prevodu, a ak je to rozhodujúce, súhlas zamestnávateľa hostiteľského členského štátu,

g)

názov hostiteľského členského štátu, ktorého predpisy sociálneho práva a pracovného práva upravujúce zamestnanecké dôchodkové zabezpečenie sa vzťahujú na prevádzaný dôchodkový plán.

(3)

Národná banka Slovenska bez zbytočného odkladu postúpi na posúdenie žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na cezhraničný prevod príslušnému orgánu domovského členského štátu zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti.

(4)

Na udelenie predchádzajúceho súhlasu na cezhraničný prevod musia byť splnené tieto podmienky:

a)

zlučiteľnosť systému organizácie a riadenia a finančnej situácie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s navrhovaným cezhraničným prevodom, bezúhonnosť a odborná spôsobilosť členov predstavenstva, dozornej rady, prokuristov, vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedných za riadenie investícií a osôb zodpovedných za výkon funkcie riadenia rizík a výkon funkcie vnútorného auditu,

b)

primeranosť ochrany dlhodobých záujmov účastníkov a poberateľov dávok a prevádzaného majetku zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti počas cezhraničného prevodu a aj po ňom,

c)

súlad štruktúry majetku, ktorý má byť predmetom cezhraničného prevodu, s týmto zákonom a podmienka, že majetok je dostatočný na plnenie záväzkov vyplývajúcich z dôchodkového plánu,

d)

súhlas väčšiny členov a poberateľov dávok, ktorých majetok má byť predmetom cezhraničného prevodu, s cezhraničným prevodom, a ak je to rozhodujúce, aj súhlas zamestnávateľa hostiteľského členského štátu,

e)

súhlasný výsledok posúdenia žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu na cezhraničný prevod príslušným orgánom domovského členského štátu zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti.

(5)

Národná banka Slovenska rozhodne o žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu na cezhraničný prevod do troch mesiacov od doručenia úplnej žiadosti. O rozhodnutí podľa prvej vety informuje Národná banka Slovenska príslušný orgán domovského členského štátu zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti do dvoch týždňov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Národná banka Slovenska nerozhodne o žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu na cezhraničný prevod skôr, ako jej príslušný orgán domovského členského štátu zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti neoznámi výsledky posúdenia tejto žiadosti podľa odseku 3.

(6)

Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na cezhraničný prevod zamietne, ak nie sú splnené podmienky ustanovené v odseku 4.

(7)

Doplnková dôchodková spoločnosť prijme majetok zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o udelení predchádzajúceho súhlasu na cezhraničný prevod.

(8)

Náklady cezhraničného prevodu nesmie znášať účastník alebo poberateľ dávky, ktorého majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde nie je predmetom cezhraničného prevodu.

(9)

Ak má doplnková dôchodková spoločnosť po vykonaní cezhraničného prevodu zamestnaneckou dôchodkovou spoločnosťou zámer vykonávať činnosť na území hostiteľského členského štátu, Národná banka Slovenska podľa § 37a ods. 5 oznámi doplnkovej dôchodkovej spoločnosti predpisy uvedené v oznámení zaslanom príslušným orgánom hostiteľského členského štátu do jedného týždňa od ich doručenia príslušným orgánom domovského členského štátu zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti. Doplnková dôchodková spoločnosť môže začať vykonávať činnosť na území hostiteľského členského štátu po doručení oznámenia podľa prvej vety alebo po uplynutí siedmich týždňov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení povolenia na cezhraničný prevod.

(10)

Národná banka Slovenska môže požiadať Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) o vykonanie nezáväznej mediácie,33aa) ak nesúhlasí s postupom, obsahom činnosti alebo s nečinnosťou príslušného orgánu domovského členského štátu zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti alebo ak nesúhlasí s výsledkom jeho posúdenia žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu na cezhraničný prevod.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 33aa znie:

„33aa) Čl. 31 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov), a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/79/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15. 12. 2010) v platnom znení.“.

55.

V § 48 ods. 4 sa slovo „ministerstvom“ nahrádza slovami „Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)“.

56.

V § 48 sa vypúšťa odsek 6.

57.

Za § 48 sa vkladá § 48a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠48a

Správa o investičnej politike

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná najmenej raz za tri roky od udelenia povolenia alebo bez zbytočného odkladu po každej významnej zmene investičnej politiky prehodnotiť zameranie a ciele investičnej stratégie doplnkového dôchodkového fondu a vypracovať správu o investičnej politike za každý spravovaný doplnkový dôchodkový fond. Súčasťou správy o investičnej politike je informácia o

a)

druhoch finančných nástrojov, ktoré tvoria majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde, o rizikách spojených s týmito finančnými nástrojmi a o kvantitatívnych obmedzeniach a metódach, ktoré boli použité na hodnotenie rizík spojených s obchodmi s finančnými nástrojmi,

b)

postupe použitom pri riadení investičného rizika a strategickom umiestnení majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde vzhľadom na charakter záväzkov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti voči účastníkom a poberateľom dávok a

c)

zohľadňovaní environmentálnych faktorov, sociálnych faktorov a faktorov organizácie a riadenia.“.

58.

V poznámke pod čiarou k odkazu 34 sa vypúšťajú slová „o kolektívnom investovaní“.

59.

V § 53 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Doplnková dôchodková spoločnosť môže pri investičných rozhodnutiach týkajúcich sa majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde zohľadniť environmentálny faktor, sociálny faktor a faktor organizácie a riadenia.“.

60.

V § 54 ods. 2 sa za slovo „fonde“ vkladá čiarka a slová „pri cezhraničnom prevode podľa § 37c a 37d“ a na konci sa pripája táto veta: „Ak k prekročeniu limitov a obmedzení podľa § 53a až 53f dôjde v dôsledku zlúčenia doplnkových dôchodkových fondov, doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zosúladiť majetok s limitmi a obmedzeniami podľa tohto zákona v lehote do šiestich mesiacov od ich zlúčenia, ak Národná banka Slovenska neurčila dlhšiu lehotu.“.

61.

V § 55 ods. 1 písm. a) prvom bode sa slová „mohli byť vystavené doplnkové dôchodkové fondy, ktoré spravuje“ nahrádzajú slovami „mohol byť vystavený majetok účastníkov alebo poberateľov dávok v doplnkovom dôchodkovom fonde“.

62.

V § 56 odsek 2 znie:

„(2)

Depozitárom doplnkového dôchodkového fondu môže byť len banka alebo zahraničná banka konajúca prostredníctvom pobočky zahraničnej banky,41) ktorá

a)

má povolenie podľa osobitných predpisov41a) na vykonávanie vedľajšej investičnej služby spočívajúcej v úschove a v správe finančných nástrojov na účet klienta vrátane držiteľskej správy a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek, a

b)

nie je v nútenej správe.“.

63.

V § 56 ods. 3 sa vypúšťa prvá veta.

64.

V § 56 ods. 5 sa slová „spravujúcej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti“ nahrádzajú slovami „doplnkovej dôchodkovej spoločnosti spravujúcej tieto doplnkové dôchodkové fondy (ďalej len „spravujúca doplnková dôchodková spoločnosť“)“.

65.

V § 56a ods. 2 sa za slová „§ 56c ods. 2“ vkladá čiarka a slová „prostriedky a postupy, prostredníctvom ktorých má depozitár právo získavať všetky dôležité informácie, ktoré potrebuje na vykonávanie svojich povinností,“.

66.

V § 56c ods. 1 sa za slovo „samostatne,“ vkladá slovo „čestne,“.

67.

§ 56c sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10)

Ak depozitár funkčne a hierarchicky neoddelil výkon činnosti depozitára od svojich ostatných činností, ktoré môžu vytvárať konflikt záujmov, ak možné konflikty záujmov nie sú riadne identifikované, riadené, monitorované a oznámené účastníkom, poberateľom dávok a predstavenstvu doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo dozornej rade doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, nemôže vykonávať činnosti týkajúce sa doplnkového dôchodkového fondu alebo doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktoré môžu vytvárať konflikty záujmov medzi ním a doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou, doplnkovými dôchodkovými fondmi, účastníkmi alebo poberateľmi dávok.“.

68.

V § 57 odsek 4 znie:

„(4)

Pred uzatvorením účastníckej zmluvy je doplnková dôchodková spoločnosť povinná oboznámiť potenciálneho účastníka

a)

so štatútom doplnkového dôchodkového fondu,

b)

s kľúčovými informáciami,

c)

o spôsobe zohľadňovania environmentálnych faktorov vrátane klimatických faktorov, sociálnych faktorov a faktorov organizácie a riadenia,

d)

o podmienkach vyplácania dávok podľa tohto zákona a

e)

o možnostiach, ako získať ďalšie informácie.“.

69.

V § 57 ods. 5 písm. g) sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou.

70.

V § 57 sa odsek 5 dopĺňa písmenami i) až k), ktoré znejú:

„i)

prevodom sumy zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka do zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti,

j)

ukončením obchodného vzťahu podľa osobitného predpisu41i) alebo

k)

prevodom sumy zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka vedeného pre skôr uzatvorenú účastnícku zmluvu (ďalej len „zanikajúca účastnícka zmluva“) na osobný účet účastníka vedený pre účastnícku zmluvu uzatvorenú ako poslednú (ďalej len „nástupnícka účastnícka zmluva“), pričom zaniká zanikajúca účastnícka zmluva.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 41i znie:

„41i) § 15 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z.“.

71.

V § 58 ods. 3 písmeno c) znie:

„c)

výšku príspevku, lehotu splatnosti príspevku, spôsob jeho platenia zamestnávateľom a čakacie obdobie, ak bolo dohodnuté,“.

72.

V § 61 odseky 5 a 6 znejú:

„(5)

S doplnkovými dôchodkovými jednotkami evidovanými na osobnom účte účastníka alebo na osobnom účte poberateľa dávky možno nakladať len v súlade s ustanoveniami tohto zákona.

(6)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná poskytnúť účastníkovi na jeho požiadanie prostredníctvom pasívneho elektronického prístupu k osobnému účtu informáciu o tom, ako skončenie pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného právneho vzťahu ovplyvní výšku jeho predpokladaných dôchodkových dávok. Táto informácia obsahuje najmä

a)

prognózy dôchodkových dávok v súlade s § 66a, v ktorých nebudú zohľadnené príspevky zamestnávateľa v období od vyhotovenia tejto informácie,

b)

predpoklady použité na vytvorenie prognóz dôchodkových dávok.“.

73.

V § 61 sa vypúšťa odsek 7.

Doterajšie odseky 8 až 10 sa označujú ako odseky 7 až 9.

74.

V § 61 ods. 9 sa na konci pripájajú tieto vety: „Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná na požiadanie účastníka zaslať mu informáciu o vplyve skončenia pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného právneho vzťahu na výšku jeho predpokladaných dôchodkových dávok, a to do 15 dní od požiadania. V tomto vplyve sa nezohľadňujú príspevky zamestnávateľa zaplatené po skončení pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného právneho vzťahu.“.

75.

V § 61 sa vypúšťajú odseky 8 a 9.

76.

V § 62 ods. 1 sa slová „z iného členského štátu Európskej únie“ nahrádzajú slovami „zo zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti podľa § 64c“.

77.

§ 64a vrátane nadpisu znie:

㤠64a

Konsolidácia účastníckych zmlúv

(1)

Ak účastník, ktorý má s tou istou doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou uzatvorených viac účastníckych zmlúv, na základe ktorých sa nevypláca dávka, požiada túto doplnkovú dôchodkovú spoločnosť o konsolidáciu účastníckych zmlúv, doplnková dôchodková spoločnosť je povinná

a)

v deň nasledujúci po dni, v ktorom bola doplnkovej dôchodkovej spoločnosti doručená žiadosť účastníka (ďalej len „deň konsolidácie“),

1.

uzavrieť evidenciu zápisov na osobnom účte účastníka vedenom pre zanikajúcu účastnícku zmluvu,

2.

odpísať z osobného účtu účastníka vedeného pre zanikajúcu účastnícku zmluvu všetky doplnkové dôchodkové jednotky,

b)

do piatich pracovných dní odo dňa konsolidácie

1.

previesť sumu zodpovedajúcu aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka vedeného pre zanikajúcu účastnícku zmluvu zo dňa konsolidácie na bežný účet doplnkového dôchodkového fondu, ktorý účastník určil v nástupníckej účastníckej zmluve,

2.

pripísať na osobný účet účastníka vedený pre nástupnícku účastnícku zmluvu počet doplnkových dôchodkových jednotiek, ktorý zodpovedá podielu sumy zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka vedeného pre zanikajúcu účastnícku zmluvu a aktuálnej hodnoty doplnkovej dôchodkovej jednotky doplnkového dôchodkového fondu, ktorý určil účastník v nástupníckej účastníckej zmluve zo dňa, ktorý predchádza dňu pripísania doplnkových dôchodkových jednotiek,

3.

pripočítať k počtu doplnkových dôchodkových jednotiek na osobnom účte účastníka vedenom pre nástupnícku účastnícku zmluvu počet doplnkových dôchodkových jednotiek na osobnom účte účastníka vedenom pre zanikajúcu účastnícku zmluvu, ak doplnkový dôchodkový fond, ktorý si účastník určil v zanikajúcej účastníckej zmluve a v nástupníckej účastníckej zmluve, je totožný.

(2)

Ak doplnkový dôchodkový fond, ktorý si účastník určil v zanikajúcej účastníckej zmluve a v nástupníckej účastníckej zmluve, nie je totožný, účastník je do dňa predchádzajúceho pripísaniu prenášaných doplnkových dôchodkových jednotiek na osobný účet účastníka vedený pre nástupnícku účastnícku zmluvu, účastníkom v doplnkovom dôchodkovom fonde, ktorý účastník určil v zanikajúcej účastníckej zmluve.

(3)

Na účely výplaty dávok na základe nástupníckej účastníckej zmluvy je doplnková dôchodková spoločnosť povinná zohľadniť

a)

obdobie, za ktoré zamestnávateľ platil príspevky za zamestnanca z dôvodu výkonu práce podľa § 2 ods. 2 písm. b), ak ide o výplatu dávky podľa § 15 písm. b),

b)

obdobie odo dňa uzatvorenia zanikajúcej účastníckej zmluvy získané počas platnosti zanikajúcej účastníckej zmluvy, ak ide o výplatu dávky podľa § 15 písm. d).“.

78.

Za § 64a sa vkladajú § 64b a 64c, ktoré vrátane nadpisov znejú:

㤠64b

Prevod sumy zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka do zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti

(1)

Ak odchádzajúci zamestnanec, ktorému nie je vyplácaná dávka z výplatného doplnkového dôchodkového fondu, písomne požiada o prevod sumy zodpovedajúcej aktuálnej hodnote jeho osobného účtu do zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti uvedenej v zozname registrovaných zamestnaneckých dôchodkových spoločností zverejnenom na webovom sídle Európskeho orgánu dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) podľa osobitného predpisu,41j) doplnková dôchodková spoločnosť je povinná previesť sumu zodpovedajúcu aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka zníženú o náklady a poplatky podľa odseku 3 na účet zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti do 30 dní odo dňa, kedy boli doplnkovej dôchodkovej spoločnosti dostatočne preukázané všetky náležitosti tohto prevodu.

(2)

V deň prevodu sumy zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka z doplnkovej dôchodkovej spoločnosti do zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti odpíše doplnková dôchodková spoločnosť z osobného účtu účastníka všetky doplnkové dôchodkové jednotky doplnkového dôchodkového fondu a zruší osobný účet účastníka.

(3)

Náklady a poplatky spojené s prevodom sumy zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka z doplnkovej dôchodkovej spoločnosti do zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti znáša účastník.

§ 64c

Prevod dôchodkových práv účastníka zo zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti

(1)

Na žiadosť účastníka je doplnková dôchodková spoločnosť povinná prijať peňažný ekvivalent zodpovedajúci nadobudnutým dôchodkovým právam účastníka v zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti (ďalej len „suma zodpovedajúca dôchodkovým právam“), ktoré má záujem previesť zo zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti do doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.

(2)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná

a)

časť sumy zodpovedajúcej dôchodkovým právam, ktorú zamestnanecká dôchodková spoločnosť označila ako sumu zodpovedajúcu príspevkom zaplatených účastníkom, zamestnávateľom a ich zhodnoteniu, evidovať ako príspevky účastníka, príspevky zamestnávateľa a ich zhodnotenie podľa toho, ako ich označila zamestnanecká dôchodková spoločnosť,

b)

evidovať celú sumu zodpovedajúcu dôchodkovým právam ako príspevky, ktoré zaplatil zamestnávateľ za svojho zamestnanca, ak zamestnanecká dôchodková spoločnosť nepostupovala podľa písmena a).

(3)

Náklady a poplatky spojené s prevodom sumy zodpovedajúcej dôchodkovým právam zo zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti do doplnkovej dôchodkovej spoločnosti znáša účastník.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 41j znie:

„41j) Čl. 8 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010 v platnom znení.“.

79.

V § 65 sa odsek 1 dopĺňa písmenami k) až n), ktoré znejú:

„k)

informáciu o dávkach z doplnkového dôchodkového sporenia,

l)

informácie o možnostiach prevodu sumy zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka do zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti a o možnostiach prevodu sumy zodpovedajúcej dôchodkovým právam zo zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti,

m)

zásady odmeňovania,

n)

správu o investičnej politike; na požiadanie poskytne správu o investičnej politike účastníkovi a poberateľovi dávok.“.

80.

§ 65 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10)

Ak účastník požiada o predčasný výber, doplnková dôchodková spoločnosť ho písomne informuje o možnosti využiť odbornú pomoc spočívajúcu v poskytnutí informácií a odporúčaní podľa osobitného predpisu41k) v súvislosti s investovaním vyplatenej sumy za účelom zabezpečenia sa na dôchodok.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 41k znie:

„41k) Zákon č. 186/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

81.

Za § 65a sa vkladá § 65b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠65b

Zásady poskytovania informácií potenciálnym účastníkom, účastníkom a poberateľom dávok

(1)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná poskytovať informácie podľa tohto zákona potenciálnym účastníkom, účastníkom a poberateľom dávok tak, aby informácie boli

a)

aktuálne,

b)

zostavené bez použitia odbornej terminológie, pravdivé, zrozumiteľné a obsahovo aj pojmovo jednotné,

c)

nezavádzajúce,

d)

prístupné v bežne používanom formáte a ľahko čitateľné,

e)

poskytované v slovenskom jazyku; ak doplnková dôchodková spoločnosť vykonáva činnosť na území hostiteľského členského štátu, poskytuje informácie v úradnom jazyku hostiteľského členského štátu,

f)

poskytované bezplatne, ak v § 66a ods. 8 nie je ustanovené inak,

g)

dostupné v

1.

elektronickej podobe prostredníctvom nástroja, ktorý umožňuje účastníkovi alebo poberateľovi dávky uchovávať im adresované informácie spôsobom dostupným na budúce použitie počas obdobia zodpovedajúceho účelu týchto informácií a ktorý umožňuje nezmenenú reprodukciu uložených informácií prostredníctvom webového sídla,

2.

listinnej podobe, ak tak ustanovuje tento zákon.

(2)

Informácie, ktoré doplnková dôchodková spoločnosť poskytuje potenciálnym účastníkom, účastníkom a poberateľom dávok, obsahujú upozornenie, z ktorého vyplýva, že s uzatvorením účastníckej zmluvy s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší výnos doplnkového dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou rovnakého výnosu doplnkového dôchodkového fondu v budúcnosti.“.

82.

V § 66 ods. 1 sa vypúšťajú slová „uverejnením jeho úplného znenia“.

83.

V § 66 odsek 2 znie:

„(2)

Kľúčové informácie musia byť zostavené v súlade s príslušnými časťami štatútu doplnkového dôchodkového fondu.“.

84.

V § 66 ods. 3 a 4 sa slová „záujemcovi o doplnkové dôchodkové sporenie“ nahrádzajú slovami „potenciálnemu účastníkovi“.

85.

Za § 66 sa vkladajú § 66a a 66b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

㤠66a

Výpis z osobného účtu a výkaz predpokladaných dôchodkových dávok účastníka a výpis z osobného účtu a výkaz dôchodkových dávok poberateľa dávky

(1)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zaslať účastníkovi výpis z osobného účtu a výkaz predpokladaných dôchodkových dávok a poberateľovi dávky výpis z osobného účtu a výkaz dôchodkových dávok k 31. decembru, do dvoch mesiacov po uplynutí kalendárneho roka, za ktorý sa vyhotovuje. Doplnková dôchodková spoločnosť, z ktorej účastník prestupuje do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo prevádza sumu zodpovedajúcu aktuálnej hodnote osobného účtu do zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti, je povinná zaslať účastníkovi výpis z osobného účtu a výkaz predpokladaných dôchodkových dávok ku dňu, ktorý predchádza dňu prestupu do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo prevodu sumy zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného účtu do zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti, najneskôr do 15 dní odo dňa prestupu alebo prevodu. Doplnková dôchodková spoločnosť, do ktorej účastník prestupuje z inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo prevádza sumu zodpovedajúcu dôchodkovým právam zo zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti, je povinná do 15 dní odo dňa prestupu alebo prevodu zaslať účastníkovi výpis z osobného účtu a výkaz predpokladaných dôchodkových dávok v sume zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného účtu zo dňa, v ktorom bola účastníkovi pripísaná táto suma na bežný účet doplnkového dôchodkového fondu vedený u depozitára. Vyhotovenie a zaslanie týchto výpisov doplnková dôchodková spoločnosť účastníkovi a poberateľovi dávky nespoplatňuje.

(2)

Výpis z osobného účtu a výkaz predpokladaných dôchodkových dávok účastníka a výpis z osobného účtu a výkaz dôchodkových dávok poberateľa dávky zasiela doplnková dôchodková spoločnosť účastníkovi a poberateľovi dávky v elektronickej podobe na poslednú známu adresu elektronickej pošty a sprístupňuje ho prostredníctvom bezplatného pasívneho elektronického prístupu k jeho osobnému účtu. Na žiadosť účastníka alebo poberateľa dávky je doplnková dôchodková spoločnosť povinná zaslať výpis z osobného účtu a výkaz predpokladaných dôchodkových dávok účastníka a výpis z osobného účtu a výkaz dôchodkových dávok poberateľa dávky v listinnej podobe na adresu uvedenú v žiadosti, inak na poslednú známu adresu trvalého pobytu.

(3)

Výpis z osobného účtu a výkaz predpokladaných dôchodkových dávok účastníka obsahuje najmä

a)

obchodné meno a sídlo doplnkovej dôchodkovej spoločnosti spravujúcej doplnkový dôchodkový fond,

b)

názov príspevkového doplnkového dôchodkového fondu, ktorý si účastník zvolil,

c)

osobné údaje účastníka vrátane uvedenia veku potrebného na splnenie podmienok vyplácania doplnkového starobného dôchodku, a ak ide o účastníka, za ktorého zamestnávateľ zaplatil príspevky z dôvodu výkonu práce podľa § 2 ods. 2 písm. b), vrátane uvedenia veku potrebného na splnenie podmienok vyplácania doplnkového výsluhového dôchodku spolu s uvedením celkového obdobia, za ktoré zamestnávateľ zaplatil príspevky z dôvodu výkonu práce podľa § 2 ods. 2 písm. b),

d)

dátum, ku ktorému sa vzťahujú informácie uvedené vo výpise z osobného účtu a výkaze predpokladaných dôchodkových dávok,

e)

sumu zodpovedajúcu aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka ku dňu podľa písmena d) a sumu zodpovedajúcu aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka ku dňu, ktorý 12 mesiacov predchádza dňu podľa písmena d),

f)

informáciu o príspevkoch účastníka a príspevkoch zamestnávateľa ku dňu podľa písmena d), ktoré boli pripísané na osobný účet účastníka počas posledných 12 mesiacov,

g)

rozpis a celkovú sumu odplát, nákladov a poplatkov účastníka za posledných 12 mesiacov,

h)

informáciu o významných zmenách ovplyvňujúcich predpokladané dôchodkové dávky, ku ktorým došlo počas obdobia, za ktoré sa zostavuje výpis z osobného účtu a výkaz predpokladaných dôchodkových dávok účastníka,

i)

informáciu o prognózach dôchodkových dávok na základe veku uvedeného v písmene c), ktoré zahŕňajú aj optimistický scenár a pesimistický scenár vychádzajúci z možných ekonomických scenárov,

j)

upozornenie, že prognózy uvedené v písmene i) sa môžu odlišovať od konečnej hodnoty poberaných dávok,

k)

informáciu o tom, kde možno získať ďalšie informácie najmä o

1.

možnostiach účastníka spojených s jeho účasťou na doplnkovom dôchodkovom sporení,

2.

dokumentoch uvedených v § 30 ods. 1, § 48a a § 65 ods. 1 písm. j),

3.

vplyve skončenia pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného právneho vzťahu na výšku predpokladaných dôchodkových dávok účastníka,

4.

pravidlách investovania doplnkového dôchodkového fondu,

5.

dávkach z doplnkového dôchodkového sporenia.

(4)

Výpis z osobného účtu a výkaz dôchodkových dávok poberateľa dávky obsahuje najmä

a)

obchodné meno a sídlo doplnkovej dôchodkovej spoločnosti spravujúcej doplnkový dôchodkový fond,

b)

názov výplatného doplnkového dôchodkového fondu,

c)

osobné údaje poberateľa dávky,

d)

dátum, ku ktorému sa vzťahujú informácie uvedené vo výpise z osobného účtu a výkaze dôchodkových dávok,

e)

sumu zodpovedajúcu aktuálnej hodnote osobného účtu poberateľa dávky ku dňu podľa písmena d) a sumu zodpovedajúcu aktuálnej hodnote osobného účtu poberateľa dávky ku dňu, ktorý 12 mesiacov predchádza dňu podľa písmena d),

f)

rozpis a celkovú sumu odplát, nákladov a poplatkov poberateľa dávky za posledných 12 mesiacov,

g)

informáciu o tom, kde možno získať ďalšie informácie najmä o

1.

dokumentoch uvedených v § 30 ods. 1, § 48a a § 65 ods. 1 písm. j),

2.

pravidlách investovania doplnkového dôchodkového fondu.

(5)

Ministerstvo po dohode s Národnou bankou Slovenska vydá opatrenie, ktoré sa vyhlási v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, ktorým ustanoví

a)

vzor výpisu z osobného účtu a výkazu predpokladaných dôchodkových dávok účastníka,

b)

vzor výpisu z osobného účtu a výkazu dôchodkových dávok poberateľa dávky a

c)

pravidlá na určenie prognóz dôchodkových dávok.

(6)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zaslať účastníkovi aktuálny výpis z osobného účtu a výkaz predpokladaných dôchodkových dávok a poberateľovi dávky aktuálny výpis z osobného účtu a výkaz dôchodkových dávok na požiadanie do 15 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti účastníka alebo poberateľa dávky.

(7)

Doplnková dôchodková spoločnosť, ktorá zasiela účastníkovi výpis z osobného účtu a výkaz predpokladaných dôchodkových dávok a poberateľovi dávky výpis z osobného účtu a výkaz dôchodkových dávok aj k inému dátumu ako podľa odseku 1 prvej vety, primerane upraví informácie podľa odseku 3 písm. e), f) a g) a odseku 4 písm. e) a f) podľa obdobia, za ktoré ich zasiela. Doplnková dôchodková spoločnosť, do ktorej účastník prestupuje z inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo prevádza sumu zodpovedajúcu dôchodkovým právam zo zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti, vo výpise z osobného účtu a výkaze predpokladaných dôchodkových dávok zaslanom účastníkovi podľa odseku 1 tretej vety neuvedie informáciu

a)

o sume zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka ku dňu, ktorý 12 mesiacov predchádza dňu podľa odseku 3 písm. d) a

b)

podľa odseku 3 písm. f) a g).

(8)

Náklady na zaslanie výpisu z osobného účtu a výkazu predpokladaných dôchodkových dávok účastníka alebo výpisu z osobného účtu a výkazu dôchodkových dávok poberateľa dávky častejšie ako v lehotách uvedených v odseku 1 uhrádza účastník alebo poberateľ dávky.

(9)

Doplnková dôchodková spoločnosť zverejní predpoklady použité na vytvorenie prognóz dôchodkových dávok podľa odseku 3 písm. i) na svojom webovom sídle a na žiadosť ich poskytne účastníkovi a poberateľovi dávky.

§ 66b

Informácia o dávkach z doplnkového dôchodkového sporenia

(1)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zostaviť informáciu o dávkach z doplnkového dôchodkového sporenia, ktorej obsah, štruktúru, formu, podmienky a spôsob jej priebežnej aktualizácie a lehoty na jej poskytovanie ustanoví opatrenie, ktoré vydá ministerstvo; opatrenie sa vyhlási v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

(2)

Na žiadosť účastníka je doplnková dôchodková spoločnosť povinná zaslať mu informáciu o dávkach z doplnkového dôchodkového sporenia v

a)

elektronickej podobe na poslednú známu adresu elektronickej pošty,

b)

listinnej podobe na adresu uvedenú v žiadosti, inak na poslednú známu adresu trvalého pobytu, ak účastník o zaslanie informácie v listinnej podobe požiada.“.

86.

V § 67 ods. 4 sa slová „§ 48 ods. 6“ nahrádzajú slovami „§ 48a“.

87.

§ 67b vrátane nadpisu znie:

㤠67b

Informačné povinnosti doplnkovej dôchodkovej spoločnosti voči orgánom štátnej správy

Doplnková dôchodková spoločnosť poskytuje ministerstvu a Ministerstvu financií Slovenskej republiky údaje vrátane osobných údajov podľa § 28a ods. 1 písm. a) prvého bodu o účastníkovi, poberateľovi dávky a o oprávnenej osobe bez ich súhlasu v rozsahu nevyhnutnom na účel tvorby a uskutočňovania politík, analýz, prognóz, opatrení a koncepcií rozvoja v oblastiach, pre ktoré sú ústredným orgánom štátnej správy, vykonávajú dozor alebo dohľad.“.

88.

Za § 67b sa vkladá § 67c, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠67c

Informačné povinnosti účastníka a poberateľa dávky

Účastník a poberateľ dávky je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti zmenu údajov uvedených v účastníckej zmluve a v žiadosti o výplatu dávky.“.

89.

V § 69 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Na účely výkonu dohľadu sú osoby poverené výkonom dohľadu povinné mať náležité odborné vedomosti a oprávnenia podľa tohto zákona a osobitného predpisu.9)“.

90.

V § 69 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Národná banka Slovenska vykonáva dohľad podľa určenej minimálnej frekvencie a rozsahu, primerane k povahe, rozsahu a zložitosti činnosti doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti.“.

91.

V § 69 ods. 9 sa na konci pripájajú tieto vety: „Národná banka Slovenska v registri podľa prvej vety eviduje aj názov hostiteľského členského štátu, na území ktorého doplnková dôchodková spoločnosť vykonáva činnosť. Údaje z tohto registra Národná banka Slovenska poskytuje Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov).“.

92.

§ 69 sa dopĺňa odsekmi 10 až 12, ktoré znejú:

„(10)

Národná banka Slovenska pri výkone dohľadu zohľadňuje na základe dostupných informácií možný vplyv svojich rozhodnutí alebo postupov na stabilitu dotknutých finančných systémov v Európskej únii, a to najmä v mimoriadnych situáciách.

(11)

Národná banka Slovenska pri výkone dohľadu využíva kontrolný a monitorovací systém vrátane testovania schopností doplnkovej dôchodkovej spoločnosti vysporiadať sa s možnými budúcimi udalosťami alebo zmenami ekonomických podmienok, ktoré by mohli mať nepriaznivý vplyv na jej celkovú finančnú situáciu, ktorý jej umožní včas identifikovať zhoršujúcu sa finančnú situáciu doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a následne kontrolovať spôsob riešenia takejto situácie.

(12)

Národná banka Slovenska zverejňuje na svojom webovom sídle

a)

všeobecne záväzné právne predpisy, metodické usmernenia, stanoviská a odporúčania v oblasti regulácie doplnkového dôchodkového sporenia a právne záväzné akty Európskej únie, ktoré súvisia s činnosťou zamestnaneckých dôchodkových spoločností,

b)

súhrnné štatistické údaje o hlavných ukazovateľoch súvisiacich s uplatňovaním pravidiel obozretného podnikania,

c)

hlavný cieľ obozretného dohľadu a informácie o hlavných funkciách a činnostiach útvaru dohľadu nad finančných trhom,

d)

iné dôležité oznámenia Národnej banky Slovenska týkajúce sa dohliadaných subjektov alebo ich činnosti, ak sú určené na zverejnenie.“.

93.

V § 70 ods. 2 písmeno f) znie:

„f)

dodržiavanie funkcie vnútornej kontroly podľa § 29, funkcie riadenia rizík podľa § 29a a funkcie vnútorného auditu podľa § 29b.“.

94.

V § 70a sa vypúšťa odsek 1.

Doterajšie odseky 2 až 12 sa označujú ako odseky 1 až 11.

95.

V § 70a odsek 7 znie:

„(7)

Ak príslušný orgán hostiteľského členského štátu oznámi Národnej banke Slovenska, že doplnková dôchodková spoločnosť, ktorá vykonáva činnosť na území hostiteľského členského štátu, porušuje predpisy a požiadavky podľa § 37a ods. 2, Národná banka Slovenska v koordinácii s príslušným orgánom hostiteľského členského štátu prijme opatrenia na skončenie protiprávneho stavu.“.

96.

V § 70a sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:

„(9)

Ak zamestnanecká dôchodková spoločnosť podľa odseku 8 v určenej lehote neuskutoční nápravu, Národná banka Slovenska informuje príslušný orgán domovského členského štátu zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti a požiada ho o vykonanie neodkladných opatrení potrebných na skončenie protiprávneho stavu a o poskytnutie informácií o prijatých opatreniach. Národná banka Slovenska môže požiadať Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) o pomoc v súlade s osobitným predpisom.45aa)“.

Doterajšie odseky 9 až 11 sa označujú ako odseky 10 až 12.

Poznámka pod čiarou k odkazu 45aa znie:

„45aa) Čl. 19 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010 v platnom znení.“.

97.

V § 70a ods. 10 sa slová „odseku 9“ nahrádzajú slovami „odseku 8“.

98.

Za § 70a sa vkladá § 70b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠70b

Medzinárodná spolupráca pri poskytovaní informácií a výkone dohľadu

(1)

Národná banka Slovenska po dohode s ministerstvom oznamuje najmenej raz za dva roky Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) pravidlá vykonávania doplnkového dôchodkového sporenia. Predmetom oznámenia nie sú predpisy sociálneho práva a pracovného práva, ktoré sa vzťahujú na doplnkové dôchodkové sporenie zamestnancov na území Slovenskej republiky.

(2)

Národná banka Slovenska je povinná spolupracovať s orgánmi dohľadu členských štátov Európskej únie pri výkone ich povinností vyplývajúcich z právne záväzného aktu Európskej únie upravujúceho doplnkové dôchodkové sporenie vrátane výmeny informácií potrebných na tento účel. Národná banka Slovenska je oprávnená využiť svoje právomoci na účely spolupráce, a to aj vtedy, ak sa vyšetrovaný prípad netýka porušenia všeobecne záväzného právneho predpisu v Slovenskej republike.“.

99.

V § 71 ods. 2 sa slová „vedúcemu zamestnancovi vykonávajúcemu funkciu riadenia rizík alebo vedúcemu zamestnancovi riadiacemu útvar vnútornej kontroly“ nahrádzajú slovami „osobe zodpovednej za výkon kľúčovej funkcie“.

100.

V § 71 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:

„(9)

Národná banka Slovenska zverejní na svojom webovom sídle bez zbytočného odkladu výrok svojho vykonateľného rozhodnutia o uložení sankcie podľa odsekov 1 až 3 vrátane identifikačných údajov osoby alebo osôb, ktorým bola uložená sankcia podľa odsekov 1 až 3. Národná banka Slovenska môže odložiť zverejnenie výroku rozhodnutia podľa prvej vety, rozhodnúť o jeho nezverejnení alebo ho zverejniť bez uvedenia identifikačných údajov osoby alebo osôb, ktorým bola uložená sankcia podľa odsekov 1 až 3, ak by zverejnenie identifikačných údajov osoby alebo osôb, ktorým bola uložená sankcia podľa odsekov 1 až 3, bolo neprimerané povahe porušenia alebo ak by zverejnenie výroku rozhodnutia podľa prvej vety predstavovalo ohrozenie stability finančných trhov alebo prebiehajúceho dohľadu.“.

Doterajšie odseky 9 a 10 sa označujú ako odseky 10 a 11.

101.

V § 71 ods. 10 sa slová „vedúcim zamestnancom vykonávajúcim funkciu riadenia rizík a vedúcim zamestnancom riadiacim útvar vnútornej kontroly“ nahrádzajú slovami „osobou zodpovednou za výkon kľúčovej funkcie“.

102.

V prílohe č. 2 sa vypúšťa štvrtý bod.

Doterajší piaty bod až siedmy bod sa označujú ako štvrtý bod až šiesty bod.

103.

Príloha č. 2 sa dopĺňa siedmym bodom, ktorý znie:

„7.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/50/EÚ zo 16. apríla 2014 o minimálnych požiadavkách na posilnenie mobility pracovníkov medzi členskými štátmi zlepšením nadobúdania a zachovávania doplnkových dôchodkových práv (Ú. v. EÚ L 128, 30. 4. 2014).“.

104.

Príloha č. 2 sa dopĺňa ôsmym bodom, ktorý znie:

„8.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2341 zo 14. decembra 2016 o činnostiach inštitúcií zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia (IZDZ) a o dohľade nad nimi (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 354, 23. 12. 2016).“.

Čl. II

Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 430/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 165/2003 Z. z., zákona č. 603/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 554/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 214/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 66/2009 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 46/2011 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 314/2011 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 234/2012 Z. z., zákona č. 352/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 35/2015 Z. z., zákona č. 252/2015 Z. z., zákona č. 359/2015 Z. z., zákona č. 392/2015 Z. z., zákona č. 405/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 90/2016 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 292/2016 Z. z., zákona č. 298/2016 Z. z., zákona č. 299/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 18/2018 Z. z., zákona č. 69/2018 Z. z. a zákona č. 108/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:

„5) Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

2.

V poznámke pod čiarou k odkazu 24a sa vypúšťajú slová „o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.

3.

V § 16 tretej vete sa za slovo „plnením“ vkladajú slová „povinností tejto pobočky pri výkone činnosti depozitára podľa osobitných predpisov24ca) a“ a v štvrtej vete sa za slovo „zahrnutý“ vkladajú slová „zamestnanec zodpovedný za vykonávanie činností tejto pobočky ako depozitára24ca) a“ a slovo „jeho“ sa nahrádza slovom „ich“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 24ca znie:

„24ca) Napríklad zákon č. 43/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 650/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 35a až 35k zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 203/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

4.

Za § 122ya sa vkladá § 122yb, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠122yb

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2019

(1)

Právne vzťahy, ktoré vznikli pred 1. januárom 2019 pri výkone funkcie depozitára podľa osobitných predpisov24ca) na základe bankového povolenia udeleného banke alebo pobočke zahraničnej banky na výkon činnosti podľa § 2 ods. 2 písm. m) v znení účinnom do 31. decembra 2018, sa po 31. decembri 2018 považujú za právne vzťahy vzniknuté pri výkone funkcie depozitára24ca) bankou alebo pobočkou zahraničnej banky s bankovým povolením na výkon investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb podľa § 2 ods. 2 písm. b).

(2)

Bankové povolenie udelené banke alebo pobočke zahraničnej banky na výkon funkcie depozitára, ktoré bolo udelené podľa § 2 ods. 2 písm. m) v znení účinnom do 31. decembra 2018 a ktoré je platné k 31. decembru 2018, sa od 1. januára 2019 považuje za bankové povolenie udelené v rozsahu podľa § 2 ods. 2 písm. m) v znení účinnom od 1. januára 2019.“.

Čl. III

Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 62/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 137/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 105/2010 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 355/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 301/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 292/2016 Z. z., zákona č. 97/2017 Z. z. a zákona č. 279/2017 Z. z. sa mení takto:

V § 110 odsek 5 znie:

„(5)

Dôchodková správcovská spoločnosť poskytuje ministerstvu a Ministerstvu financií Slovenskej republiky údaje vrátane osobných údajov podľa § 54a ods. 1 písm. a) prvého bodu o sporiteľovi, poberateľovi dôchodkovej dávky vyplácanej zo starobného dôchodkového sporenia, sporiteľovi, ktorému sa vypláca výnos z investovania, a o oprávnenej osobe bez súhlasu dotknutých osôb v rozsahu nevyhnutnom na účel tvorby a uskutočňovania politík, analýz, prognóz, opatrení a koncepcií rozvoja v oblastiach, pre ktoré sú ústredným orgánom štátnej správy, vykonávajú dozor alebo dohľad.“.

Čl. IV

Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 350/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 662/2007 Z. z., zákona č. 489/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 345/2009 Z. z., zákona č. 132/2010 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 172/2011 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 160/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 365/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 53/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 317/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 61/2018 Z. z. a zákona č. 87/2018 Z. z. sa dopĺňa takto:

Za § 49h sa vkladá § 49i, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠49i

Prechodné ustanovenie účinné od 1. mája 2018

Ustanovenia § 2 ods. 33, § 2a, § 8 ods. 5 písm. f), § 8 ods. 10 a § 19 ods. 7 sa do 1. januára 2019 neuplatňujú.“.

Čl. V

Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení zákona č. 720/2004 Z. z., zákona č. 347/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 81/2009 Z. z., zákona č. 402/2009 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 365/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 53/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z. a zákona č. 87/2018 Z. z. sa dopĺňa takto:

Za § 47a sa vkladá § 47b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠47b

Prechodné ustanovenie účinné od 1. mája 2018

Ustanovenia § 3 ods. 16 a 17 sa do 1. januára 2019 neuplatňujú.“.

Čl. VI

Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 720/2004 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., zákona č. 272/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 464/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 284/2008 Z. z., zákona č. 447/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 560/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 8/2010 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 5/2012 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 204/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 365/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 53/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 393/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 317/2016 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 92/2017 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 4/2018 Z. z. a zákona č. 87/2018 Z. z. sa dopĺňa takto:

Za § 102af sa vkladá § 102ag, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠102ag

Prechodné ustanovenie účinné od 1. mája 2018

Ustanovenia § 79 ods. 1 písm. at) až aw), § 82 ods. 13 písm. c) a § 82 ods. 14 a 15 sa do 1. januára 2019 neuplatňujú.“.

Čl. VII

Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 719/2004 Z. z., zákona č. 353/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 25/2006 Z .z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 12/2007 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 232/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 79/2011 Z. z., zákona č. 97/2011 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 421/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 265/2015 Z. z., zákona č. 429/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 286/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 317/2016 Z .z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 266/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z. a zákona č. 87/2018 Z. z. sa dopĺňa takto:

Za § 86v sa vkladá § 86w, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠86w

Prechodné ustanovenie účinné od 1. mája 2018

Ustanovenia § 6 ods. 1 písm. aa), § 7 ods. 9 písm. g) a § 15 ods. 1 písm. ad) sa do 1. januára 2019 neuplatňujú.“.

Čl. VIII

Zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 359/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 292/2016 Z. z., zákona č. 339/2016 Z. z., zákona č. 282/2017 Z. z. a zákona č. 18/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.

V § 4 ods. 14 sa na konci pripájajú tieto slová: „a poskytovanie krytia zaisťovňou pre zamestnaneckú dôchodkovú spoločnosť4a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:

„4a) § 6a zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 310/2006 Z. z.“.

2.

V poznámke pod čiarou k odkazu 7 sa vypúšťajú slová „o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.

3.

Príloha č. 2 sa dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:

„5.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 335, 17. 12. 2009) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/89/EÚ zo 16. novembra 2011 (Ú. v. EÚ L 326, 8. 12. 2011), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/23/EÚ z 12. septembra 2012 (Ú. v. EÚ L 249, 14. 9. 2012), v znení smernice Rady 2013/23/EÚ z 13. mája 2013 (Ú. v. EÚ L 158, 10. 6. 2013), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/58/EÚ z 11. decembra 2013 (Ú. v. EÚ L 341, 18. 12. 2013), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/51/EÚ zo 16. apríla 2014 (Ú. v. EÚ L 153, 22. 5. 2014) a v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2016/2341 zo 14. decembra 2016 (Ú. v. EÚ L 354, 23. 12. 2016).“.

Čl. IX

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2018 okrem čl. I bodov 1 až 3, 5 a 6, 8 až 70, 72 a 73, 75 až 79, 81 až 86, 88 až 102 a 104, čl. II a VIII, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2019.

Andrej Kiska v. r.Andrej Danko v. r.Robert Fico v. r.
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 557/2009 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 318/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 301/2014 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 292/2016 Z. z. a zákona č. 279/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

4.

V § 2 odsek 3 znie:

„(3)

Platenie príspevkov zamestnávateľa, ich výšku a obdobie od vzniku právneho vzťahu, na základe ktorého je fyzická osoba zamestnancom, počas ktorého zamestnávateľ nie je povinný platiť príspevky (ďalej len „čakacie obdobie“), možno v rozsahu ustanovenom týmto zákonom dohodnúť v kolektívnej zmluve a ak u zamestnávateľa nepôsobí odborová organizácia, so splnomocnenými zástupcami zamestnancov. Čakacie obdobie nemôže trvať viac ako jeden rok.“.

7.

Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠5a

Odchádzajúci zamestnanec

Odchádzajúci zamestnanec je účastník, ktorý skončil pracovnoprávny vzťah alebo obdobný právny vzťah na území Slovenskej republiky, nesplnil podmienky na vyplácanie doplnkového starobného dôchodku a vykonáva zárobkovú činnosť na základe pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného právneho vzťahu v inom členskom štáte Európskej únie, Islandskej republike, Lichtenštajnskom kniežatstve alebo Nórskom kráľovstve.“.

71.

V § 58 ods. 3 písmeno c) znie:

„c)

výšku príspevku, lehotu splatnosti príspevku, spôsob jeho platenia zamestnávateľom a čakacie obdobie, ak bolo dohodnuté,“.

74.

V § 61 ods. 9 sa na konci pripájajú tieto vety: „Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná na požiadanie účastníka zaslať mu informáciu o vplyve skončenia pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného právneho vzťahu na výšku jeho predpokladaných dôchodkových dávok, a to do 15 dní od požiadania. V tomto vplyve sa nezohľadňujú príspevky zamestnávateľa zaplatené po skončení pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného právneho vzťahu.“.

80.

§ 65 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10)

Ak účastník požiada o predčasný výber, doplnková dôchodková spoločnosť ho písomne informuje o možnosti využiť odbornú pomoc spočívajúcu v poskytnutí informácií a odporúčaní podľa osobitného predpisu41k) v súvislosti s investovaním vyplatenej sumy za účelom zabezpečenia sa na dôchodok.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 41k znie:

„41k) Zákon č. 186/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

87.

§ 67b vrátane nadpisu znie:

㤠67b

Informačné povinnosti doplnkovej dôchodkovej spoločnosti voči orgánom štátnej správy

Doplnková dôchodková spoločnosť poskytuje ministerstvu a Ministerstvu financií Slovenskej republiky údaje vrátane osobných údajov podľa § 28a ods. 1 písm. a) prvého bodu o účastníkovi, poberateľovi dávky a o oprávnenej osobe bez ich súhlasu v rozsahu nevyhnutnom na účel tvorby a uskutočňovania politík, analýz, prognóz, opatrení a koncepcií rozvoja v oblastiach, pre ktoré sú ústredným orgánom štátnej správy, vykonávajú dozor alebo dohľad.“.

103.

Príloha č. 2 sa dopĺňa siedmym bodom, ktorý znie:

„7.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/50/EÚ zo 16. apríla 2014 o minimálnych požiadavkách na posilnenie mobility pracovníkov medzi členskými štátmi zlepšením nadobúdania a zachovávania doplnkových dôchodkových práv (Ú. v. EÚ L 128, 30. 4. 2014).“.

Čl. III

Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 62/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 137/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 105/2010 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 355/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 301/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 292/2016 Z. z., zákona č. 97/2017 Z. z. a zákona č. 279/2017 Z. z. sa mení takto:

V § 110 odsek 5 znie:

„(5)

Dôchodková správcovská spoločnosť poskytuje ministerstvu a Ministerstvu financií Slovenskej republiky údaje vrátane osobných údajov podľa § 54a ods. 1 písm. a) prvého bodu o sporiteľovi, poberateľovi dôchodkovej dávky vyplácanej zo starobného dôchodkového sporenia, sporiteľovi, ktorému sa vypláca výnos z investovania, a o oprávnenej osobe bez súhlasu dotknutých osôb v rozsahu nevyhnutnom na účel tvorby a uskutočňovania politík, analýz, prognóz, opatrení a koncepcií rozvoja v oblastiach, pre ktoré sú ústredným orgánom štátnej správy, vykonávajú dozor alebo dohľad.“.

Čl. IV

Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 350/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 662/2007 Z. z., zákona č. 489/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 345/2009 Z. z., zákona č. 132/2010 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 172/2011 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 160/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 365/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 53/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 317/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 61/2018 Z. z. a zákona č. 87/2018 Z. z. sa dopĺňa takto:

Za § 49h sa vkladá § 49i, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠49i

Prechodné ustanovenie účinné od 1. mája 2018

Ustanovenia § 2 ods. 33, § 2a, § 8 ods. 5 písm. f), § 8 ods. 10 a § 19 ods. 7 sa do 1. januára 2019 neuplatňujú.“.

Čl. V

Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení zákona č. 720/2004 Z. z., zákona č. 347/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 81/2009 Z. z., zákona č. 402/2009 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 365/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 53/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z. a zákona č. 87/2018 Z. z. sa dopĺňa takto:

Za § 47a sa vkladá § 47b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠47b

Prechodné ustanovenie účinné od 1. mája 2018

Ustanovenia § 3 ods. 16 a 17 sa do 1. januára 2019 neuplatňujú.“.

Čl. VI

Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 720/2004 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., zákona č. 272/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 464/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 284/2008 Z. z., zákona č. 447/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 560/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 8/2010 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 5/2012 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 204/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 365/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 53/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 393/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 317/2016 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 92/2017 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 4/2018 Z. z. a zákona č. 87/2018 Z. z. sa dopĺňa takto:

Za § 102af sa vkladá § 102ag, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠102ag

Prechodné ustanovenie účinné od 1. mája 2018

Ustanovenia § 79 ods. 1 písm. at) až aw), § 82 ods. 13 písm. c) a § 82 ods. 14 a 15 sa do 1. januára 2019 neuplatňujú.“.

Čl. VII

Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 719/2004 Z. z., zákona č. 353/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 25/2006 Z .z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 12/2007 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 232/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 79/2011 Z. z., zákona č. 97/2011 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 421/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 265/2015 Z. z., zákona č. 429/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 286/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 317/2016 Z .z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 266/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z. a zákona č. 87/2018 Z. z. sa dopĺňa takto:

Za § 86v sa vkladá § 86w, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠86w

Prechodné ustanovenie účinné od 1. mája 2018

Ustanovenia § 6 ods. 1 písm. aa), § 7 ods. 9 písm. g) a § 15 ods. 1 písm. ad) sa do 1. januára 2019 neuplatňujú.“.

Čl. IX

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2018 okrem čl. I bodov 1 až 3, 5 a 6, 8 až 70, 72 a 73, 75 až 79, 81 až 86, 88 až 102 a 104, čl. II a VIII, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2019.

Andrej Kiska v. r.Andrej Danko v. r.Robert Fico v. r.