Porovnanie znení zákona

Zmeny
1/1

Znenie účinné od: (Zvoľte novšie znenie)

Znenie účinné od: (Zvoľte staršie znenie)

Výsledok porovnania:

Slovenskej republiky

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 57/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín na trh v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 57/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín na trh v znení nariadenia vlády č. 188/2010 Z. z., nariadenia vlády č. 515/2010 Z. z. a nariadenia vlády č. 139/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.

Príloha č. 3 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 57/2007 Z. z.

POŽIADAVKY NA HMOTNOSŤ DÁVKY A HMOTNOSŤ VZORKY OSIVA OBILNÍN

Druh Najvyššia hmotnosťdielu dávky[t] Najnižšiahmotnosťvzorky, ktorá sa má odobrať z dielu dávky[g] Hmotnosť vzorky na určenie množstva uvedeného v stĺpcoch 4 až 10 tabuľkyv prílohe č. 2 bode 2 písm. A a bode 3[g] 1 2 3 4 Ovos nahý (Avena nuda), ovos siaty (Avena sativa), ovos hrebienkatý (Avena strigosa), jačmeň siaty (Hordeum vulgare), pšenica letná (Triticum aestivum), pšenica tvrdá (Triticum durum), pšenica špaldová (Triticum spelta), raž siata (Secale cereale), tritikale (xTriticosecale) 30 1000 500 Lesknica kanárska (Phalaris canariensis) 10 400 200 Ryža siata (Oryza sativa) 30 500 500 Cirok dvojfarebný (Sorghum bicolor) 30 900 900 Cirok sudánsky (Sorghum sudanense) 10 250 250 Hybridy Sorghum bicolor x Sorghum sudanense 30 300 300 Kukurica siata (Zea mays), základné osivo inbredných línií 40 250 250 Kukurica siata (Zea mays), základné osivo okrem inbredných línií, certifikované osivo 40 1000 1000

Najvyššiu hmotnosť posledného dielu dávky nemožno prekročiť o viac ako 5 %.“.

2.

Príloha č. 4 sa dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:

„5. Vykonávacia smernica Komisie 2012/37/EÚ z 22. novembra 2012, ktorou sa menia niektoré prílohy k smerniciam Rady 66/401/EHS a 66/402/EHS, pokiaľ ide o podmienky, ktoré musí spĺňať osivo Galega orientalis Lam., maximálnu hmotnosť dávky osiva niektorých druhov krmovín a veľkosť vzorky Sorghum spp. (Ú. v. EÚ L 325, 23. 11. 2012).“.

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2013.

Robert Fico v. r.